Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 23.8.2018

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 23.8.2018

Jätelautakunnan kokouksessa 23.8.2018 käsiteltiin muun muassa jätehuollon viranomaistoiminnan talousarvioehdotusta vuodelle 2019.

Jätehuollon viranomaistoiminnan talousarvioehdotus vuodelle 2019 hyväksyttiin

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuollon viranomaistoiminnan talousarvioesityksen vuodelle 2019 ja esittää sen edelleen Jyväskylän kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi. Jätehuollon viranomaistoiminnan talousarvio on osa Jyväskylän kaupungin kaupunkirakenteen toimialan talousarviota. Jätehuollon viranomaistoiminnan kustannukset katetaan kokonaisuudessaan jätemaksuilla. Toteutuneet kustannukset tuloutetaan Mustankorkea Oy:ltä, joka hoitaa jätemaksujen laskutuksen. Jyväskylän kaupungille ei aiheudu jätehuollon viranomaistoiminnasta kuluja. Vuoden 2019 menoiksi on arvioitu yhteensä 322 500 euroa, joka koostuu pääosin henkilöstökuluista.

Vuosi 2019 on Jyväskylän seudun jätelautakunnan kolmas toimintavuosi, nykyisin neljän kunnan yhteisenä jätehuoltoviranomaisena. Jätelautakunta hoitaa lakisääteiset jätehuollon viranomaistehtävät Jyväskylässä, Laukaassa, Muuramessa ja Toivakassa.

Jyväskylän jätetaksaan lisättiin muovipakkausten kuljetushinta

Jätelautakunta päätti hyväksyä täydennyksen Jyväskylän kaupungin jätetaksaan ja määrätä sen tulemaan voimaan 1.10.2018. Päätöksellä taksaan lisättiin muovipakkausten tyhjennyshinta, joka käytännössä muodostuu pakkausten kuljetuksen hinnasta.

Jätetaksa tulee voimaan, vaikka sen hyväksymistä koskevaan päätökseen haettaisiin muutosta. Jätetaksa on voimassa toistaiseksi, kunnes erikseen muuta päätetään. Lautakunta päätti asettaa jätetaksan yleisesti nähtäville 29.8.–28.9.2018 tietoverkkoon ja kunnan viralliselle ilmoitustaululle sekä ilmoittaa asiasta kuulutuksella, joka julkaistaan tietoverkossa ja kunnan virallisella ilmoitustaululla.

Mustankorkea Oy aloittaa marraskuussa Jyväskylässä muovipakkausten kiinteistökohtaisen keräyskokeilun vapaaehtoisesti mukaan haluaville vähintään 20 huoneiston kerros- ja rivitaloille. Keräyskokeilussa selvitetään, saadaanko kiinteistökohtaisella keräyksellä riittävän puhdasta pakkausmuovia, joka voidaan hyödyntää yhdessä muun Rinki-ekopisteissä kerätyn pakkausmuovin kanssa.

Jätehuollon palvelutaso vuosille 2018–2021 hyväksyttiin

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti hyväksyä jätehuollon palvelutason vuosille 2018–2021 ja lähettää sen tiedoksi Mustankorkea Oy:n hallitukselle toimenpiteitä varten.

Jätehuollon palvelutason määrittelyn peruslähtökohta on se, että yhdyskuntajätehuolto on välttämättömyyspalvelu, jonka on toimittava kaikkialla ja kaikissa oloissa. Palvelutasossa käsitellään Mustankorkean toteuttaman kunnan vastuulle kuuluvan jätehuollon palvelut, kuten seka- ja biojätehuolto, pakkausjätteiden täydentävä keräys, vaarallisten jätteiden keräys, palveluneuvonta ja viestintä sekä muut tarjottavat palvelut. Lisäksi on määritelty taso jätehuoltoviranomaistoiminnalle ja sako- ja umpikaivolietehuollolle.

Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa valitusasiassa lausunto

Jätelautakunta päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle lausunnon Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmää koskevassa valitusasiassa. Lautakunta päätti vaatia lausunnossa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä valituksen alaisen päätöksen liitteissä esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä kokonaisuudessaan perusteettomana.

Jyväskylän seudun jätelautakunta oli kokouksessaan 17.5.2018 tehnyt päätöksen Toivakan jätteenkuljetusjärjestelmästä. Kokouksessa oli päätetty, että kiinteistön haltijan järjestämä asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen – pois lukien sako- ja umpikaivoliete – kuljetus päättyy Toivakan kunnassa ja että kyseinen kiinteistöittäinen jätteenkuljetus siirretään 1.10.2020 alkaen kunnan järjestämäksi ja Mustankorkea Oy:n kilpailuttamaksi jätteenkuljetukseksi. Päätöksestä oli valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa oli vaadittu, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus keskeyttää valituksenalaisen päätöksen täytäntöönpanon ja sen jälkeen kumoaa valituksenalaisen päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Jätelain muuttamisesta lausunto

Jätelautakunta hyväksyi lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta. Lautakunta päätti ottaa asian pöydältä kiireellisenä käsiteltäväksi. Lausunnossaan lautakunta toteaa muun muassa, että ”jätehuoltolainsäädäntöön tehtävien muutosten ensisijaisena perusteena ja tavoitteena tulisi olla jätelain tarkoituksen mukaisesti ympäristön- ja terveydensuojelulliset perusteet sekä toimivan jätehuollon varmistaminen. Välttämättömyyspalvelun kyseen ollessa jätealan liiketoiminnan edellytysten varmistamisen voidaan katsoa olevan toissijaista.”

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6862. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

23.8.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje