Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Asemakaavoja kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

Asemakaavoja kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn

Tulevassa 4.9. järjestettävässä kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa käsitellään Lounaispuiston korttelin, Suuruspään, Tourujoki II sekä Hämeenpohjantien yritysalueen asemakaavamuutoksia. Lisäksi lautakunta saa käsittelyynsä Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelman.

Lounaispuiston korttelin asemakaavaa päivitetäänIlmakuva Seminaarinmäen korttelin alueesta

Lounaispuiston korttelin asemakaavamuutos on luonnosvaiheessa ja etenee kaupunkirakennelautakunnan käsittelyyn. Asemakaavamuutos on käynnistetty yksityisten maanomistajien aloitteesta ja siinä tutkitaan kiinteistöille uutta käyttöä sekä tarkistetaan lisärakentamisen reunaehtoja ja mahdollisuuksia kulttuuriympäristön suojelutavoitteet huomioon ottaen.

Voimassa olevassa asemakaavassa tontit on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi, mikä rajoittaa vanhojen rakennusten käyttömahdollisuuksia. Päärakennukset on suojeltu asemakaavalla ja pihoille on osoitettu vaihtelevasti rakennusaloja ja rakennusoikeutta lisärakentamista varten. Lisärakennukset evät ole toteutuneet, joten asemakaavat ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti vanhentuneita.

Kaupungin omistamassa Lounaispuistossa on voimassa alueen alkuperäinen asemakaava vuodelta 1910. Puiston rajat eivät kaikilta osin vastaa toteutunutta tilannetta, eikä puistossa sijaitsevia rakennuksia ole merkitty voimassaolevaan asemakaavaan.

Kaavamuutoksen tavoitteena on tukea elävän kulttuuriympäristön kehittämistä. Alueen ainutlaatuisuuden vuoksi kaupunki on laatinut koko korttelista kokonaisselvityksen kaavoituksen pohjaksi.

Kaavan tiedot sekä selvityksen tulokset: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/997

Suuruspään Käpälä luonnosvaiheen käsittelyyn

Kuokkalan sillan kupeessa sijaitsevaan Suuruspäähän on suunnitteilla kerrostalovaltainen asuinkortteli ensi- ja turvakotitoiminnan siirtyessä toisaalle. Alueelle järjestettiin arkkitehtuurin kutsukilpailu vuonna 2017. Kilpailun tarkoituksena oli laatia suunnittelualueelle asuinrakentamisen korttelisuunnitelma, joka on arkkitehtuuriltaan korkealuokkainen, kaupunkikuvallisesti mielenkiintoinen ja ottaa huomioon alueen maisema- ja luontoarvot. Kilpailun voitti arkkitehtitoimisto OOPEAA:n suunnittelema ”Käpälä”, jonka pohjalta asemakaavasuunnittelua ja hankkeen toteutussuunnittelua on jatkettu.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/978

Tourujoki II asemakaavamuutos hyväksymisvaiheeseen

Tourujoki II asemakaavamuutos on edennyt hyväksymisvaiheeseen. Kaavamuutos mahdollistaa Tourujoen kunnostuksen luonnonmukaisempaan tilaan, kevyenliikenteen pohjois- eteläsuuntaisten reittien täydentymisen sekä suojeltavien rakennusten uuden käytön.

Asemakaavamuutoksen sisältö noudattaa Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelmaa ja siinä osoitettua Tourujoen kunnostusratkaisua. Tourujoen kehittämisen ja uuden koskiosuuden rakentamisen yhtenä tavoitteena on mahdollistaa vaelluskalojen nousu koskea pitkin yläpuoliseen vesistöön. Asemakaavamuutos määrittää kulttuurihistoriallisesti tärkeiden pato- ja kanavarakenteiden suojeltavat osat. Vanhaa betonista tulvakanavaa käytetään jatkossa tulvavesien johtamiseen.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/967

Tourujoen kunnostus etenee

Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelma on valmistunut ja etenee kaupunkirakennelautakunna hyväksymiskäsittelyyn. Yleissuunnitelma esittää kunnostusratkaisun yleispiirteisesti, ja ennen toteutusta on edessä vielä tarkempi rakennussuunnitteluvaihe. Kunnostus pääsee alkamaan aikaisintaan vuonna 2020, ja toteutus tulee kestämään 2-3 vuotta.

Yleissuunnitelmassa esitetyssä ratkaisussa Palokkajärven luusuaan rakennetaan pohjapato. Palokkajärven ja Kankaan välillä joen vedenpinta laskee, ja joki muuttuu tällä kohtaa nykyistä monimuotoisemmaksi ja virtaamaltaan vaihtelevammaksi. Erityisesti tällä osuudella soraistetaan taimenen kutualueiksi soveltuvia virranosia. Kiveämällä uomaa myös joen muissa osissa, luodaan suojapaikkoja eri-ikäisille kaloille sekä monipuolistetaan alueen virtauksia.

Kankaan kohdalla rakennetaan ns. tulvakanavan itäpuolelle, Kankaan vanhan paperitehtaan kohdalle uusi koskiosuus. Tulvatilanteissa koskeen menevää vesimäärää rajoitetaan ja pääosa tulvavedestä johdetaan betoniseen tulvaränniin.

Kuokkalan Hämeenpohjantielle yritysalue

Hämeenpohjantien yritysalueen asemakaavamuutos on edennyt luonnosvaiheeseen. Asemakaavamuutos mahdollistaa yritystoimintaa sisältävän korttelialueen muodostamisen. Hämeenpohjantien pohjoisosaan on suunnitteilla pienimuotoista pienteollisuustoimintaa sekä varastointia. Lisäksi alueelle on suunnitteilla toiminnan kannalta tarpeellista asumista.

Muutokseen on ryhdytty, koska Kuokkalan kehäväylävaraus on nähty tarpeettomaksi. Hämeenpohja tulisi toimimaan kehäväylä tyyppisenä katuna jatkossakin, mikä huomioidaan kaavamuutoksessa.

Kaavan tiedot: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/1002

31.8.2018Kaisa Ristimella

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje