Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutiset » Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 11.9.2018

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 11.9.2018

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 11.9.2018 käsiteltiin muun muassa Jyväskylän kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaa vuosille 2018–2022.

Jyväskylän kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018–2022 hyväksyttäväksi

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti esittää kaupunkirakennelautakunnalle, että ehdotus Jyväskylän kaupungin meluntorjunnan toimintasuunnitelmaksi vuosille 2018–2022 hyväksytään ja meluntorjunta huomioidaan meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa esitettyjen ratkaisujen mukaisesti yhteistyössä Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Liikenneviraston kanssa.

Jyväskylän kaupungin vuonna 2017 teettämän meluselvityksen mukaan noin 24 prosenttia asukkaista altistuu päiväajan ohjearvon (55 desibeliä) ylittävälle tieliikennemelulle. Meluselvityksen perusteella meluntorjunnan pitkän aikavälin tavoitteiksi on asetettu se, ettei liikennemelulle altistuvien asukkaiden määrä kasva ja että voimakkaalle melulle (yli 65 desibeliä) altistuvien määrä vähenee.

Meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa vuosille 2018-2022 esitetään kuusi olemassa olevaa kohdetta, joiden melusuojaus priorisoitiin ensisijaisiksi. Valinnassa painotettiin suojattavien asukkaiden määrää ja kustannustehokkuutta. Suojauskohteisiin kuuluu rautatien voimakkaan yöaikaisen melun alueella sijaitsevia asuinalueita (Kytökatu-Halmekatu, Vaajakoski), meluseinin tai -kaitein suojattavia katu- ja tiemelukohteita (Palokanorsi, VT4-Lohikoskentie, Vaajakoski, Ruusupuisto) sekä ylijäämämaista toteutettava meluvallikohde (Puuppolantie).

Vuosille 2018–2022 esitettyjen kohteiden meluntorjunnan kokonaiskustannuksiksi on arvioitu noin 4 miljoonaa euroa. Kustannukset muodostuvat suurimmaksi osaksi Liikenneviraston hallinnoimalle Vaajakosken moottoritielle esitetyistä meluntorjuntatoimista.

Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen vuoden 2019 talousarvioesitys tiedoksi

Rakennus- ja ympäristöjaosto merkitsi tiedoksi palvelualueen vuoden 2019 talousarvion.

Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueen vuoden 2019 toiminnan toimintatulot ovat noin 3,3 miljoonaa euroa ja menot noin 5,3 miljoonaa euroa. Tulot nousevat noin 60 000 euroa ja toimintamenot noin 190 000 euroa vuoden 2018 talousarvioon nähden. Toiminnan tulot koostuvat pääasiassa lupa- ja valvontamaksuista sekä muilta kunnilta saatavista yhteistoimintakorvauksista. Näihin kaikkiin tulee maltillisia korotuksia.

Toiminnan menot koostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakustannuksista, joihin myös vuoden 2019 korotukset kohdistuvat. Toimintakate talousarviossa on –2,0 miljoonaa euroa. Vakinaisen henkilöstön määrään ei tule merkittäviä muutoksia.

Palvelualueiden tulee asettaa toiminnalliset tavoitteensa niin, että talousarviokehys ei ylity. Rakennus- ja ympäristöjaoston alaisen toiminnan osalta tavoitteet liittyvät lupien käsittelyaikoihin sekä suunnitelmallisten tarkastuskäyntien määrään. Toimintaan liittyviksi merkittävimmiksi seurattaviksi riskeiksi on tunnistettu rakentamisen suhdannevaihteluun varautuminen, asiantuntijahenkilöstön saatavuus ja poikkeukselliset sääilmiöt.

Morenia Oy:lle maa-aines- ja ympäristölupa Vaajakosken Savumäkeen

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi Morenia Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan 10 vuodeksi kallion ottoon, kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä pilaantumattomien kaivumaiden vastaanottoon ja läjittämiseen maisemointitarkoituksessa.

Toiminta sijoittuu Vaajakosken Savumäkeen Vanha-Luhtalan tilalle. Toiminta-alue sijaitsee Leppäveden ja Saanijärven välissä noin kilometri Kivilammen asuinalueesta pohjoiseen. Ottomäärä 340 000 kuutiometriä. Kyseessä on uusi toiminta.

Maansiirto Viiala Oy:lle maa-aines- ja ympäristölupa Oravasaareen

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi Maansiirto Viiala Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan 10 vuoden ajalle kallion ottoon, kiviaineksen louhintaan ja murskaukseen sekä asfalttijätteen vastaanottoon ja murskaukseen.

Olemassa oleva toiminta sijoittuu Oravasaareen Viialankallio-tilalle. Alue sijaitsee Loilonvuoressa Oravasaarentien ja valtatien 4 välisellä alueella noin 1,3 kilometriä Lepäslammesta kaakkoon. Lupaa myönnettiin 5 hehtaarin alueelle. Ottomäärä on 230 000 kuutiometriä. Alueen maisemoinnissa käytetään enintään 35 000 kuutiometriä muualta tuotuja pilaantumattomia kaivumaita.

Fincumet Oy:n ympäristölupa Seppälänkankaalle

Rakennus- ja ympäristöjaosto myönsi ympäristöluvan Fincumet Oy:lle Seppälänkankaan teollisuusalueella Hakkutie 5:ssä sijaitsevalle toiminnalle. Lupa koskee kierrätysmetallien sekä rauta- ja peltiromun vastaanottamista, mekaanista käsittelyä ja välivarastointia sekä sähkö- ja elektroniikkaromun ja käytettyjen lyijyakkujen vastaanottamista ja välivarastointia. Vastaanotettavien jätejakeiden kokonaismäärä on enintään 19 950 tonnia vuodessa.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Esityslista ja pöytäkirja

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea pöytäkirjan julkaisuun saakka osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6930. Materiaali on pdf-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja julkaistaan osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

11.9.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje