Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 25.1. pidetystä kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 25.1. pidetystä kokouksesta

Lautakunta päätti osaltaan, että uuden yhtenäiskoulun hankesuunnittelu Keljonkankaalle voidaan käynnistää, sekä määritti uuden lain mukaiset päivähoitomaksut 1.3.2017. Lisäksi lautakunta näytti vihreää valoa A1-kielivalikoiman laajentamiselle kokeiluluontoisesti, jos Jyväskylä pääsee mukaan opetushallituksen kärkihankkeeseen.

Keljonkankaan-Säynätsalon alueen kouluverkon kehittäminen

Lautakunta päätti osaltaan, että Jyväskylän Keljonkankaalle kaavaillun uuden yhtenäiskoulun hankesuunnittelu ns. kolmiokortteliin Eteläväylän ja Sohlberginkadun kulmaukseen voidaan aloittaa. Tavoitteena on saada uusi yhtenäiskoulu käyttöön elokuussa 2020. Väestörakenteen ja -ennusteiden perusteella Keljonkankaan alueella on tarve monitoiminnalliselle yhtenäiskoulurakennukselle, jossa toimisivat perusopetuksen vuosiluokat 5 - 9, nuorisotilat sekä kirjasto. Oppimisympäristöt tulee suunnitella 650 oppilaan tarpeisiin ja huomioiden myös lähellä sijaitsevan nykyisen Keljonkankaan koulun oppilaiden tarpeet esim. kirjastotilojen hyödyntämisessä sekä tilojen toiminta kuntalaisten kohtaamis-, kokoontumis- ja harrastuspaikkana.

Jyväskylän kaupungin perusopetuksen vuonna 2014 tehdyssä kouluverkkoselvityksessä kaupunkiin ennakoitiin syntyvän vuosikymmenen loppua lähestyttäessä merkittävä tarve uusille yläkouluikäisten koulutiloille. Keljonkankaan alue on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti ja alueen väestömäärä sekä ikärakenne muuttuneet merkittävästi. Sääksvuoren tonttien luovutus tulee lisäämään perusopetusikäisten määrää entisestään jo lähivuosina. Mahdollinen uusi Kauramäen asuinalue lisää perusopetusikäisten määrää jossain vaiheessa tulevaisuudessa Keljonkankaalla sijaitsevien koulujen oppilaaksiottoalueilla. Säynätsalon perusopetusikäisten lapsimääräennuste sen sijaan on lievästi laskeva. Näihin tietoihin perustuen Keljonkankaan alue nousi uuden yhtenäiskoulun ensisijaiseksi paikkavaihtoehdoksi.

Perusopetuksen, nuorisotilan ja kirjaston saumaton toiminnallisuus tulee erityisesti huomioida rakennuksen suunnittelussa. Valmistuessaan monitoiminnallinen yksikkö palvelee keljonkankaalaisia lapsia ja nuoria sekä alueen muita asukkaita uudenaikaisten kirjastopalvelujen myötä. Tilojen monikäyttöisyys nousi vahvasti esiin myös kuntalaisilta vuoden lopussa otakantaa.fi -palvelussa kerätyssä palautteessa.

Yhtenäiskoulu tarjoaisi uudenaikaiset koulutilat myös säynätsalolaisille yläkoululaisille. Vaikutus ulottuisi myös Kilpisen yhtenäiskoulun oppilasvirtaan ja sitä kautta edelleen laajemminkin oppilasvirtoihin lähempänä keskustan alueen kouluja.

Varhaiskasvatuksen uusi asiakasmaksulaki vaikuttaa maksuihin 1.3.2017 alkaen

Lautakunta päätti, että varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määritellään 1.3.2017 alkaen uuden varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti. Lisäksi Jyväskylässä asiakasmaksut määräytyvät hoitoaikaperusteisesti sivistyslautakunnan 27.1.2016 tekemän päätöksen mukaisesti.

Uuden lain myötä pienituloisten kahden ja kolmen hengen perheiden asiakasmaksut pienenevät jonkin verran, koska maksun määräämisen perusteena olevia tulorajoja on korotettu. Tämän oletetaan parantavan yksinhuoltajien edellytyksiä ottaa työtä vastaan. Lisäksi sisaralennus on ulotettu uuden lain mukaan kaikkiin maksuihin, ei vain korkeimpiin maksuluokkiin. Korkein kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä maksu ei nouse, se on edelleen 290 €.

Kun vanhemmat ovat sopineet yhteishuoltajuudesta ja lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka. Jyväskylässä on paikallisesti ollut aikaisemmin mahdollista jakaa päivähoitolasku lähivanhemman ja etävanhemman kesken, jos lapsen asumisesta on sovittu vuorotellen kummankin vanhemman luona ja molemmat huoltajat ovat tätä yhdessä hakeneet. Uuden asiakasmaksulain muutosten yhteydessä tästä paikallisesta käytännöstä luovutaan.

Huoltajille lähetetään uusien maksujen mukaiset asiakasmaksutiedotteet, josta selviävät uudet tulorajat sekä hoitoaikaperusteiset hoitomaksut kunnallisessa ja yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Asiakasmaksutiedotteet luettavissa myös lautakunnan liitteistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?934420.

Lautakunnalta vihreää valoa A1-kielivalikoiman laajentamiselle englannin lisäksi ruotsiin, saksaan ja venäjään

Jos Jyväskylä pääsee mukaan opetushallituksen kärkihankkeeseen kielten opetuksen kehittämiseksi, Jyväskylän kaupungin perusopetuksen koulujen A1-kielten valikoimaa laajennetaan kokeiluluontoisesti vuosina 2017- 2020 koskemaan englannin, ruotsin, saksan ja venäjän kieliä. Lautakunta päätti asiasta kuultuaan suunnitelmista hankkeen toteuttamiseksi.

Päätöksen myötä Jyväskylä tulee hakemaan opetushallituksen tälle kärkihankkeelle myöntämää valtionavustusta. Kokeiluun valittavilla alueilla A1-kieli aloitetaan jo ensimmäisellä luokalla yhdellä vuosiviikkotunnilla. Koulut valikoituvat sillä perusteella, missä päiväkodeissa tarjotaan kielirikasteista opetusta.

Jyväskylän kaupungissa on kehitetty vieraan kielen opettamista systemaattisesti vuodesta 2010 lähtien. Esiopetuksessa ja koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnassa on annettu kielisuihkutusta ja kielirikasteista opetusta lähes seitsemän vuotta. Lukuvuodesta 2015-2016 esiopetuksen ja Jälkkäreiden henkilökuntaa on täydennyskoulutettu antamaan kielirikasteista opetusta. Koska perusopetuksessa oppilas ei ole voinut jatkaa esiopetuksessa kielisuihkutuksessa tarjottua kieltä, on kielenoppimispolku katkennut perusopetuksen alkaessa, sillä syksystä 2006 alkaen Jyväskylän kaupungin perusopetuksen kouluissa on voinut opiskella ensimmäisenä vieraana kielenä ainoastaan englantia. Tarjoamalla ensimmäisenä vieraana kielenä koulussa englannin lisäksi myös muita kieliä, annettaisiin oppilaille mahdollisuus jatkaa jo varhaiskasvatuksen puolella omaksuttua kieltä ja oppilaan kielipolku ei näin katkeaisi.

Palvelupäällikön viran perustaminen nuorten palveluihin

Sivistyslautakunta päätti perustaa palvelupäällikön viran Nuorten palveluihin 1.2.2017 alkaen. Kaupungin nuorisopalvelut ja Nuorten Taidetyöpaja yhdistyivät 1.1.2017 uudeksi Nuorten palvelut -palveluyksiköksi. Yksikössä työskentelee lähes 90 henkilöä. Uudesta tehtäväkokonaisuudesta vastaa palvelupäällikkö. Palvelupäällikkö johtaa ja kehittää Nuorten palvelut -yksikön toimintaa, taloutta ja henkilöstöä. Tehtävään kuuluu myös valmisteluvastuuta sivistyslautakunnalle. Tehtävä sisältö on uusi ja tehtävässä käytetään julkista valtaa. Järjestely ei lisää henkilöstön määrää, sillä nykyinen nuorisopalvelujen nuorisopalvelupäällikkö jää eläkkeelle vuoden 2017 aikana, jolloin tämä vanhan organisaation mukainen virka tullaan lakkauttamaan.

Selonteko vuoden 2016 sisäisestä valvonnasta

Lautakunta antoi kaupunginhallitukselle selonteon vuoden 2016 sisäisestä valvonnasta sivistyksen toimialan johtoryhmän tekemän sisäisen valvonnan kokonaisarvioinnin pohjalta. Toimielimet ja tilivelvolliset viranhaltijat tekevät selonteon vuosittain.

Selonteossa todetaan muun muassa, että valvonta on toteutunut palvelualueella suunnitellusti ja kokonaisuudessaan vähintään tyydyttävästi. Sisäinen valvonta tuottaa kohtuullisen varmuuden toiminnan tuloksellisuudesta, lain ja hyvän hallintotavan mukaisuudesta, varojen ja omaisuuden turvaamisesta sekä johtamisen edellyttämän luotettavan toiminnallisen ja taloudellisen informaation riittävyydestä.

Arvioinnin perusteella erityisinä riskeinä palvelujen toteuttamiseen suunnitellulla tavalla ovat resurssien riittävyys sekä toimitilojen käytettävyys. Kasvun ja oppimisen henkilöresurssit suhteessa kasvaneeseen ja lisääntyvään palvelutarpeeseen eivät ole täysin riittävät. Hallinnon vakansseja on vähennetty jo useamman vuoden ajan. Tämä on johtanut siihen, että useissa toimialan yksiköissä hallintotehtävät ovat kasaantuneet ja osittain ruuhkautuneet. Kaikki tilojen peruskorjaukset eivät ole edenneet suunnitelmien mukaisesti. Myös yllättävät remontit aiheuttavat palveluiden uudelleenjärjestelyn tarvetta. Tilakysymys on keskeinen vaikeasti ennakoitava riskitekijä koko toimialalla.

Lisäksi sivistyslautakunta edellyttää, että oppilashuollon resursseihin kiinnitetään huomiota tulevassa vuoden 2018 talousarviovalmistelussa.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4082. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 2.2. 2017 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033

25.1.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje