Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 2.2.2017

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 2.2.2017

Jätelautakunnan kokouksessa 2.2.2017 käsiteltiin muun muassa kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamista.

Kunnallisten jätehuoltomääräysten luonnos asetettiin nähtäville

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti asettaa luonnoksen kunnallisista jätehuoltomääräyksistä ja määräysten perustelumuistiosta yleisesti nähtäville 6.2.–8.3.2017 tietoverkkoon ja kuntien virallisille ilmoitustauluille. Kuntalaisilla ja asianosaisille, joiden oloihin päätöksenteolla on huomattava vaikutus, varataan mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta 8.3.2017 mennessä.

Lautakunta päätti ilmoittaa asiasta lehtikuulutuksilla sekä pyytää lausuntoa jätehuoltomääräysluonnoksesta ja määräysten perustelumuistiosta toimialueen kunnilta, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisilta, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä kunnalliselta jäteyhtiöltä Mustankorkea Oy:ltä 8.3.2017 mennessä. Lausunto pyydetään myös Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen alueella toimivilta jätteenkuljetusyrityksiltä.

Lisäksi lautakunta päätti tiedottaa jätehuoltomääräysluonnoksesta kohdennetusti Suomen pakkauskierrätys Rinki Oy:lle, Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP ry:lle, Suomen kuljetus- ja logistiikka SKAL ry:lle, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK Keski-Suomi ry:lle sekä ProAgria Keski-Suomi ry:lle.

Jäteastioiden tyhjennysvälit pysyvät pääosin ennallaan

Jätehuoltomääräysten luonnoksen mukaan jäteastioiden tyhjennysvälit säilyvät pääsääntöisesti ennallaan. Laukaassa sekajäteastian talviaikainen kahdeksan viikon tyhjennysrytmi on poistettu käytöstä. Sekajäteastian pisin tyhjennysväli on neljä viikkoa ympärivuotisesti. Vaikka biojäte lajitellaankin kompostiin tai omaan astiaan, kulkeutuu sitä aina jonkin verran sekajäteastiaan esimerkiksi ruokapakkausten mukana. Lisäksi sekajäte sisältää tyypillisesti erilaisia hygieniatuotteita. Hajuhaitat johtuvat usein näistä sekoista.

Jäteastian tyhjennysväliä voidaan kuitenkin pidentää erillisestä hakemuksesta korkeintaan kahdeksaan viikkoon. Pidennetyn tyhjennysvälin myöntämisen perusteet ovat nyt kaikissa kunnissa samat. Pidennetty tyhjennysväli on mahdollistettu asemakaava-alueella yhden tai kahden hengen kiinteistöillä, joilla jäte mahtuu korkeintaan 240 litran jäteastiaan. Asemakaavan ulkopuolisilla alueilla kahdeksan viikon tyhjennysväli on mahdollistettu korkeintaan viiden henkilön kiinteistöillä, joilla jäte mahtuu 660 litran jäteastiaan.

Joidenkin jätteiden omatoiminen käsittely mahdollista

Jätehuoltomääräyksillä mahdollistetaan pienimuotoinen jätteiden omatoiminen käsittely. Määräyksillä kannustetaan biojätteen kompostointiin. Biojätteen talviaikaisessa kompostoinnissa tulee käyttää lämpöeristettyä kompostoria. Laukaan kiinteistöjen, joita velvoite ei ole aikaisemmin koskenut, on hankittava asianmukainen lämpöeristetty kompostori viimeistään kesällä 2018.

Määräyksillä mahdollistetaan pienimuotoinen saostus- ja umpisäiliölietteiden omatoiminen käsittely ja peltolevitys kiinteistöllä syntyvien lietteiden lisäksi muutamien lähikiinteistöjen kesken. Tällöin lietteiden ravinteet voidaan tarvittaessa hyödyntää lähellä niiden syntypaikkaa.

Jätehuoltomääräykset täydentävät jätelainsäädäntöä

Kunnalliset jätehuoltomääräykset ovat paikallisia, sitovia säännöksiä, jotka annetaan jätelain nojalla. Ne ovat jätelainsäädäntöä, kuten jätelakia ja jäteasetusta tarkentavia määräyksiä. Jätehuoltomääräyksillä varmistetaan jätehuollon toimivuus kuntalaisten, jätehuollon toteuttajien sekä viranomaisten kannalta.

Jätehuoltomääräyksiä uudistetaan ja ajanmukaistetaan 1.5.2012 voimaan tulleen jätelain säännösten ja uuden terminologian huomioon ottamiseksi. Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen orgaanisen jätteen kaatopaikkauskielto sekä pakkausjätteen tuottajavastuu ovat muuttaneet kunnan jätehuoltojärjestelmää ja nämä asiat on otettu huomioon uudistettavissa jätehuoltomääräyksissä.

Jyväskylän seudun jätelautakunta eli jätehuoltoviranomainen päättää jätehuoltomääräyksistä. Jätelautakunnan tavoitteena on ottaa käyttöön yhteneväiset jätehuoltomääräykset ja yhdenmukaistaa jätehuollon toimintaperiaatteet koko toiminta-alueella. Näin kuntalaiset ovat tasavertaisessa asemassa toisiinsa nähden asuinkunnasta riippumatta.

Jätehuoltomääräysten luonnos on valmisteltu Kuntaliiton tekemän mallin pohjalta yhteistyössä jätehuoltoviranomaisen, jäteyhtiön sekä osakaskuntien palvelutehtäviä hoitaneiden ja jätehuollon valvontaviranomaisten kanssa. Luonnosta on käsitelty jäsenkuntien teknisten viranomaisten ja ympäristöviranomaisten kesken keväästä 2016 alkaen. Myös alueen jätteenkuljetusyrittäjiltä on pyydetty kommentteja heitä koskettavista määräyksistä.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4121 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

2.2.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje