Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 20.2.2017

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 20.2.2017

Hulevesien hallinnan järjestäminen ja rahoittaminen

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
- 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Jyväskylän kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien
kokonaishallinnasta. Kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta.
- Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella samasta ajankohdasta lukien.

Päätös koskee hulevesien hallinnan järjestämistä Jyväskylän kaupungin asemakaava-alueella. Muuttuneen lainsäädännön vuoksi kaupungin on tehtävä päätös lain mahdollistaman hulevesien hallinnan järjestämisestä sekä hulevesitaksan käyttöönottamisesta.

Hulevedellä tarkoitetaan maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muilta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai sulamisvettä. Hulevesiä johdetaan putkissa ja avo-ojissa. Lisäksi hulevesiä voidaan viivyttää ja imeyttää.

Vaihtoehto, jossa kaupunki vastaa hulevesistä kokonaisuutena, tukee hyvin strategista maankäyttöä. Tällöin kokonaisprosessi yleissuunnittelusta toteutukseen ja rahoituksen järjestäminen olisivat yhdellä toimijalla. Julkisoikeudellinen hulevesimaksu on tasapuolisin, oikeudenmukaisin ja aiheuttamisperiaatteen mukainen tapa rahoittaa hulevesien viemäröinti ja kokonaishallinta.
Alustavien laskelmien mukaan tavanomaisella omakotitontilla hulevesimaksu olisi noin 50–70 euroa vuodessa. Vesihuoltolain mukaisessa ratkaisussa maksut kohdistuisivat epäoikeudenmukaisesti niille, jotka ovat rakentaneet asianmukaiset liittymät ja siten jo osaltaan rahoittaneet hulevesiviemärien rakentamista.

Ennen päätöstä Jorma Holmstedt (PS) esitti Riitta Tynjän (SKP) kannattamana, että Jyväskylän kaupunki ei ota käyttöön hulevesimaksua.
Jari Blom (SDP) esitti Matti Björkin (KESK) ja Matti Pöppösen (VAS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
Äänin 53-14 asian käsittelyä jatkettiin.

Toisessa äänestyksessä äänin 51-12 ja 4 tyhjää valtuusto päätti kaupunginhallituksen esityksen mukaisesti:
- 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on ase makaava-alue. Jyväskylän kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien
kokonaishallinnasta. Kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta.
- Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella samasta ajankohdasta lukien.

Savonmäentie 1 ja 3 asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 5.1.2017 korjatussa muodossa.

Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa rajoittuen Urheilutiehen, Savonmäentiehen ja Vaajakoskentiehen. Alue sisältää myös Huoltopolku- nimisen katualueen. Korttelin 107 tontit 1 ja 3 eivät kuulu kaavamuutosalueeseen, mutta ne ovat mukana yleissuunnittelutasolla ydinkeskustan kehittämisperiaatteita määriteltäessä. Alueen pinta-ala on runsaat puoli hehtaaria.

Tavoitteena on kiinteistöjen kehittäminen asumista ja liiketoimintaa sisältäväksi kokonaisuudeksi osana uusiutuvaa Vaajakosken ydinkeskustaa. Kehittämistavoitteet perustuvat alustaviin mitoitus-, massoittelu- ja kaupunkikuvallisiin periaatteisiin aikoinaan pidetyn arkkitehtuurikilpailun voittaneen ehdotuksen ”Viillon” hengessä. Tavoitteena on parantaa ikääntyvän väestön asumismahdollisuuksia palveluiden lähellä sekä toisaalta turvata erikoiskaupan ja palveluiden sijoittuminen Vaajakosken ydinkeskustassa.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/906

Saarelanrannan ranta-asemakaava

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavan 9.1.2017 tarkistetussa muodossaan.

Ranta-asemakaava koskee Korpilahden Tikkalan kylässä olevia kiinteistöjä. Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 3 ha ja siihen kuuluu saaren itäpuolista, pääosaltaan kallioista Muuratjärven rantaa noin 200 metriä. Alueella on maanomistajan käytössä oleva saunamökki sekä pienimuotoiseen matkailupalvelutoimintaan liittyvä savusauna. Alueella toimii matkailuyritys Korpikettu. Alue on merkitty Tikkalan yleiskaavassa matkailupalvelujen alueeksi RM-merkinnällä.

Alue on merkitty Tikkalan yleiskaavassa matkailupalvelujen alueeksi RM-merkinnällä. Yleiskaavamerkinnän mukaan alue on tarkoitettu pääasiassa matkailuun ja lomailuun ja alueen rakentaminen tulee perustua asemakaavaan. Nyt laadittavan ranta-asemakaavan tarkoituksena on toteuttaa yleiskaavan linjausta. Ranta-asemakaava luo edellytykset matkailupalvelutoiminnan jatkumiselle ja kehittymiselle alueella.

Kauko Tuupaisen (PS) ym. valtuustoaloite Harjun Stadionin pysäköintimahdollisuuksien lisäämisestä

Kaupunginvaltuutettu Kauko Tuupainen ja 22 muuta allekirjoittanutta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen Harjun Stadionin pysäköintipaikkojen lisäämisestä 29.8.2016. Aloitteessa todetaan, että Harjun Stadionilla järjestetään vuosittain lukuisia tilaisuuksia, joihin katsojat saapuvat omilla autoillaan. Parkkipaikkojen puute tapahtumien aikaan on osoittautunut ongelmalliseksi. Kaupungin ulkopuolelta tulijat ovat hämmästelleet pysäköintipaikkojen puutetta ja joutuneet jättämään autonsa kauas Harjun urheilukentästä. Ylämäkeen kipuaminen ei ole helppoa kaikille. Aloitteessa esitetään, että Harjun urheilukentän välittömään läheisyyteen osoitettaisiin lisää pysäköintimahdollisuuksia.

Asemakaavoituksessa ollaan laatimassa Harjun alueen kaavamuutosta, joka on tullut vireille 30.11.2016. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Harjun Stadionin toimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen.

Kaavalla mahdollistetaan uuden katsomon rakentaminen Stadionin itäpuolelle (kaupungin puolelle) ja nykyisen katsomon laajentaminen ja kattaminen. Kaavan tavoitteena on nostaa Harjun Stadionin istumapaikkamäärää nykyisestä. Suunnitellut uudistukset tuottavat Harjulle noin 2500 - 2900 uutta istumapaikkaa. Tilapäisjärjestelyin tämä mahdollistaa mm. vuoden 2018 Kalevan kisojen järjestämisen Stadionilla. Harjun alue kuuluu Museoviraston inventoimiin RKY- alueisiin (valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö). Kaavan tavoitteena on turvata mm. kulttuuriympäristön ominaispiirteiden säilyminen, Harjun alueen ominaispiirteet ja virkistyksen olosuhteet.

Kaavamuutoksen yhteydessä on tavoitteena tutkia Harjun alueen pysäköintijärjestelyjä. Harjun kaavaluonnoksessa urheilu- ja virkistyspalvelualueelle (VU-1/s) on osoitettu ohjeellinen pysäköimispaikka (p) Ihantolantien puoleiseen laitaan. Alueelle on mahdollista toteuttaa pysäköintipaikat noin 14 ajoneuvolle. Pysäköintipaikkojen selkeä rajaaminen Ihantolantien varteen parantaa mm. liikuntaesteisten pääsymahdollisuuksia Harjun Stadionin ympäristöön.

Harjun alueeseen rajautuvan Jyväskylän Lyseon lähiympäristöön ollaan laatimassa kaavamuutosta, jossa koulun läheisyydessä oleva pysäköintialue (kiinteistötunnus 11–9906-0) osoitetaan kaavallisesti yleiseksi pysäköintialueeksi (LP). Kaavamääräys mahdollistaa alueen käytön yleiseen pysäköintiin ilta-aikaan ja viikonloppuisin, jolloin Harjulla on suurin kysyntä pysäköintipaikoista. Harjun aluetta palvelevat lisäksi keskustan pysäköintitalot, joista lähin on torin alla sijaitseva P-Tori (matkaa Harjulle noin 300 m).

Ihantolantien varteen lähivirkistysalueen puolelle on osoitettu kaksi ohjeellista pysäköintitaskua pyöräpysäköintiä varten (p-1). Pysäköintitaskut on sijoitettu alueelle niin, ettei olemassa olevaa puustoa (mäntyjä) tarvitse poistaa. Nykytilanteessa pyörät on sijoitettu virkistysalueelle epämääräisenä ryhmänä. Pyöräpysäköintialueen toteuttaminen selkeyttää pyörien sijoittamista alueelle.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.


Valtuuston esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4126


Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p. 050 5924471

20.2.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje