Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 23.2.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 23.2.2017 olleesta kokouksesta

Perusturvalautakunta palautti kokouksessaan lausunnon sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevasta lakiluonnoksesta uudelleen valmisteltavaksi. Lausuntoa käsitellään uudestaan lautakunnan ylimääräisessä kokouksessa 9.3.2017. Tämän jälkeen lausunto etenee kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn.

Ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohje 1.1.2017 alkaen

Perusturvalautakunta hyväksyi maakunnallisen ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten toimintaohjeen 1.1.2017 alkaen. Päivitetyssä toimintaohjeessa on huomioitu sosiaali- ja terveysministeriön vuosittain määrittelemät palkkioihin ja korvauksiin tehtävät indeksitarkistukset. Muut muutokset ovat koordinointipilotin yhteydessä esille tulleita tarkennuksia.

Toimintaohje on osa maakunnallista hanketta. Keski-Suomessa on parhaillaan meneillään 16 kunnan/kuntayhtymän maakunnallinen vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinoinnin jatkopilotti ajalla 1.1.2017- 31.12.2018. Vuoden 2015 alussa aloittaneessa maakunnallisessa vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon koordinointi -pilotissa laadittiin maakuntaan ensimmäinen yhtenäinen perhehoidon toimintaohje vuodelle 2016. Maakunnallinen perhehoidon toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten maakunnan alueella toteutetaan toimeksiantosopimussuhteista ikäihmisten, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perhehoitoa.Perhehoidon koordinoinnissa mukana olevista kunnista ainoastaan Keuruulla on oma, maakunnallisesta toimintaohjeesta poikkeava, perhehoidon toimintaohje.

Toimintaohjetta on käsitelty vammaisneuvoston kokouksessa 7.2.2017/3 ja vanhusneuvoston kokouksessa 8.2.2017/1. Vanhusneuvosto korosti päätöksessään, että päiväkohtainen perhehoito on tärkeä kehitettävä toimintamuoto. Perhehoidon kehittämisessä tulee huomioida mahdollisimman monipuolinen palvelukokonaisuus siten, että palvelut nivoutuvat toisiinsa hyvin. Lisäksi neuvosto piti tärkeänä sitä, että perhehoitoa markkinoidaan nykyistä enemmän ja valtionosuuksia kohdistetaan oikeaan kehitettävään asiaan. Neuvoston mukaan valtionapujen korvamerkintää on noudatettava.

Perusturvan toimialan määrärahamuutos vuoden 2017 talousarvioon

Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että perusturvan toimialan määrärahan menoarviota korotetaan 682 200 eurolla ja tuloarviota pienennetään 160 000 eurolla. Muutosten jälkeen toimialan toimintakate on 364 349 600 euroa.

Perusturvan toimialan talousarvion toimintakate vuodelle 2017 on 363,5 miljoonaa euroa, johon sisältyvän erikoissairaanhoidon osuus on 149,6 miljoonaa euroa. Talousarvion muutostarve on toimintakatteen osalta 842 200 euroa. Muutos aiheutuu talousarvion valmistelun yhteydessä tapahtuneesta virheestä, jossa Muuramen irtautumisen vaikutukset sisäisten veloitusten osalta on vähennetty kaksinkertaisina. Näiden muutosten vaikutus menoihin on 842 200 euroa. Nämä vaikutukset kohdentuvat perheiden ennalta ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden, avoterveydenhuollon ja terveyskeskussairaaloiden palvelualueille.

Lisäksi perheiden ennalta ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelualueen tuloja sekä menoja vähennetään 160 000 euroa joukkotarkastuksen kilpailutuksen vaikutuksina.

Eila Tiaisen (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite sosiaalisten vaikuttavuusinvestointien toteuttamisesta Jyväskylässä

Perusturvalautakunta antoi kaupunginhallitukselle lausuntonsa valtuustoaloitteesta koskien sosiaalisten vaikuttavuusinvestointien toteuttamisesta Jyväskylässä. Aloitteessa esitetään, että Jyväskylän on kehitettävä sosiaalisten vaikuttavuusinvestointien ohjelma tulosperusteisten rahoitusmallien pohjalta. Ohjelma tulee kohdentaa yhteen tai kahteen ennaltaehkäisevään hankkeeseen, kuten diabeteksen ehkäisyyn.

Perusturvalautakunnan antamassa vastauksessa todetaan, että Jyväskylän kaupungin perusturvan toimialalla (sosiaali- ja terveyspalvelut) yhtenä merkittävimpänä toiminnan painopistealueena on asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kaupunkistrategian mukaisesti. Teema on läpileikkaava ja huomioidaan kaikessa palvelutuotannossa. Palveluiden laajan yhteistyön taustalla on aiempi tutkimustieto, joka osoittaa, että tietyt riskitekijät, kuten tupakointi, korkea verenpaine, ylipaino, alkoholin runsas käyttö ja riittämätön uni voivat vaikuttaa useiden eri sairauksien syntymiseen. Edellä mainittuihin riskitekijöihin kiinnitetään huomiota kaikissa terveyspalveluiden kontakteissa ja asiat voidaan ottaa puheeksi minkä tahansa asiakaskäynnin yhteydessä. Perusturvassa palveluiden yhteisenä tavoitteena on ennalta ehkäistä elämäntapasairauksien syntymistä. Palveluissa ei pidetä tarkoituksenmukaisena mallia, jossa keskityttäisiin vain yhden sairauden ennalta ehkäisyyn. Elämäntapoja tulee tarkastella laajasti ja kehittää yhä uudenlaisia malleja eri toimialojen yhteistyönä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Esimerkkinä yhteistyössä vastauksessa nostetaan esille Jyväskylässä vuodesta 2013 alkaen järjestetyt keskitetyt influenssarokotuspäivät Kyllön terveysasemalla. Rokottajat on koottu eri palveluista ja väestön rokotuskattavuutta on pystytty yhteistyön myötä lisäämään merkittävästi. Laajalla rokotuskattavuudella on pystytty ehkäisemään erityisesti ikäihmisten, perussairaiden ja pienten lasten sairastumista. Syksyn 2016 ja tammikuun 2017 rokotuspäivissä Kyllössä tehtiin rokotusennätys. Yhteensä neljän rokotuspäivän aikana 14 300 kuntalaista kävi ottamassa rokotteen. Vuonna 2015 rokotuksia annettiin yhteensä 12 500.

Oma tilastointi osoittaa että aloitteen tiedoista poiketen influenssarokotusten osalta Jyväskylä on onnistunut valtakunnallista keskiarvoa merkittävästi paremmin. Vuonna 2015 Jyväskylässä yli 65-vuotiaiden ikäryhmästä 46,8 % on saanut influenssarokotteen (muu Suomi 42,3 %) ja 32,4 % 6–35 kuukauden ikäisistä lapsista on saanut influenssarokotteen (muu Suomi 24 %). Myös maakunnallisesti verrattuna tilanne on myös Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen osalta selkeästi muuta maakuntaa parempi.

Terveyden edistämiseen panostetaan näkyvästi myös keskitettyjen influenssarokotustapahtumien ohessa. Vuoden 2016 teemana oli ’Elämäntapana terveys’. Tapahtumassa annettiin ohjausta ja neuvontaa kenelle tahansa omasta terveydestään kiinnostuneille rokotusten yhteydessä. Tapahtuma sai yleisöltä erittäin hyvää palautetta. Lisäksi perusturvassa on aloittamassa terveyden- ja hyvinvoinnin koordinaattori 1.4.2017, painopisteenä terveystapahtumien järjestäminen, järjestöyhteistyön kehittäminen sekä ravitsemus- ja liikuntatottumuksiin vaikuttaminen.

Ennalta ehkäisevää työtä tehtiin syksyn 2016 ja alkuvuoden 2017 aikana uudella tavalla, kun influenssarokotusten yhteydessä tarkistetaan myös potilaiden jäykkäkouristusrokotteen voimassaolo. Mikäli jäykkäkouristusrokote oli vanhentunut, se annettiin potilaalle influenssarokotuksen yhteydessä. Toiminnalla lisättiin merkittävästi väestön rokotuskattavuutta myös jäykkäkouristusrokotusten osalta. Lisäksi käyntien yhteydessä potilailla oli mahdollisuus saada omakustanteinen pneumokokkirokote.

Irma Hirsjärven (Vas.) ym. valtuustoaloite nopean toiminnan mallista paperittomille turvapaikanhakijoille

Perusturvalautakunta antoi kaupunginhallitukselle vastauksensa valtuustoaloitteeseen, jossa esitetään nopean toiminnan mallia paperittomille turvapaikanhakijoille. Aloitteessa esitetään paperittomien toimintakeskusta, joka olisi heidän oman toimintansa varassa. Aloitteen perusteluissa todetaan, että Jyväskylään tulee tällä hetkellä 1-2 niin sanottua paperitonta turvapaikanhakijaa viikossa. Keväällä heidän määrä lisääntyy.

Perusturvalautakunnan vastauksessa todetaan, että Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluita on käyttänyt kaksi kohderyhmään kuuluvaa henkilöä talven 2016–2017 aikana. Määrän ei ennakoida merkittävästi kasvavan kevään aikana. Jyväskylän kaupunki ei näe tässä tilanteessa tarpeelliseksi perustaa erillistä toimintakeskusta paperittomille henkilöille.

Turvapaikanhakijasta tulee paperiton, kun hän saa lopullisen kielteisen turvapaikkapäätöksen ja hänen vastaanottopalvelunsa päättyvät lain nojalla ja hän tästä huolimatta jää maahan tai häntä ei voida palauttaa. Laittomasti maassa oleskelevalla on oikeus julkisen vallan turvaamaan välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Välttämätön, kiireellinen apu annetaan kuntien toimesta.

Jos paperittomat hakeutuvat Jyväskylän kaupungin kotoutumispalveluiden piiriin, turvataan heille välttämätön toimeentulo ja huolenpito järjestämällä hätämajoitus, ravinto ja välttämättömät lääkkeet sekä kiireellinen sairaanhoito. Perustana on sisäministeriön 16.12.2016 julkaisema toimenpidesuunnitelma laittoman maassa oleskelun ehkäisystä ja hallinnasta.

Paperittomien palveluista Jyväskylässä keskustellaan säännöllisesti kaupungin ja kolmannen sektorin kanssa yhteistyössä. Edellisen kerran verkoston kanssa on kokoonnuttu helmikuussa, seuraava tapaaminen on toukokuussa. Tarvittaessa verkosto saadaan koolle nopealla aikataululla aikaisemminkin.

-------

Lisäksi perusturvalautakunta hyväksyi perusturvan toimialan irtaimen käyttöomaisuuden uudelleen budjetoinnin vuodelle 2017 sekä selonteon perusturvan toimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toteutumisesta vuonna 2016 toimialajohtajan päätösehdotusten mukaisesti.

Perusturvalautakunnan nimesi edustajikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjausneuvotteluihin vuonna 2017 Mauno Vanhalan, Heidi Rentolan, Leena Hirvosen ja Eila Simolan. Jyväskylän kaupungin jäseneksi Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen hallitukseen lautakunta esittää Päivi Kalilaista ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Maarit Raappanaa. Lautakunta ehdottaa lisäksi, että Päivi Kalilainen toimii hallituksen puheenjohtajana.

Lisäksi lautakunta ehdottaa GeroCenter-sätiön hallituksen jäseneksi vanhuspalveluiden palvelujohtaja Maarit Raappanaa ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen palvelupäällikkö Pirkko Soidinmäkeä.

Kokouksen koko esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4130

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. (014) 266 3001

23.2.2017Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje