Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 9.3.2017

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 9.3.2017

Jyväskylän seudun jätelautakunnan 9.3.2017 pidetyssä ylimääräisessä kokouksessa käsiteltiin Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmää.

Jätelautakunta päätti ilmoittaa Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelun vireilläolosta kuulutuksella, joka julkaistaan Laukaa-Konnevesi -lehdessä 16.3.2017, ja asettaa kuljetusjärjestelmäselvityksen yleisesti nähtäville 13.3.–12.4.2017 tietoverkkoon ja kunnan viralliselle ilmoitustaululle, jolloin kuntalaisilla ja asianosaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta 12.4.2017 mennessä.

Lautakunta päätti myös pyytää perusteltua lausuntoa Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmäpäätöksen valmistelua varten osakaskunnilta, Mustankorkea Oy:ltä sekä kunnassa toimivilta jätteenkuljetusyrittäjiltä. Lausunto pyydetään toimittamaan 12.4.2017 mennessä.

Laukaan kunnassa on käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jolloin kiinteistön haltija itse tilaa haluamaltaan kuljetusyrittäjältä jäteastian tyhjennykset. Nykyinen jätelaki tuli voimaan 1.5.2012 ja sen mukaan kunnan on tarkasteltava ja päätettävä, toimiiko kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus alueella kattavasti, luotettavasti ja syrjimättömin ehdoin.

Laukaan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 9.4.2013 esittelijän esityksestä poiketen, että kunnassa säilytetään kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen ja palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi 25.8.2014. Hallinto-oikeus on todennut, ettei teknisen lautakunnan päätös ollut perusteltu lain edellyttämällä tavalla. Näin ollen Laukaassa ei ole lainvoimaista päätöstä jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Asian käsittelee uudelleen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen, Jyväskylän seudun jätelautakunta, joka hoitaa lakisääteiset jätehuollon viranomaistehtävät Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa.

Jätteenkuljetusjärjestelmän tarkastelu koskee kaikkea kunnan vastuulle kuuluvaa kiinteää yhdyskuntajätettä. Lisäksi tarkastelu koskee jätehuoltomääräysten mukaan erilliskerättäviä tuottajavastuullisia hyötyjätteitä. Saostus- ja umpisäiliölietteet on jätetty tarkastelun ulkopuolelle niiden erityispiirteiden vuoksi. Asumisessa syntyvien lietteiden kuljetusjärjestelmätarkastelu tehdään myöhemmin seudullisesti.

Jätelain edellytysten täytyttävä

Kiinteistöittäisestä jätteenkuljetuksesta huolehtiminen on julkinen välttämättömyyspalvelu, jonka on toimittava kaikissa oloissa, kaikkina aikoina ja kaikilla alueilla. Jätelain mukaan kunnan on huolehdittava siitä, että sen vastuulle kuuluvan jätteen kuljetus järjestetään kiinteistön haltijan järjestämästä vastaanottopaikasta kunnan järjestämään käsittelyyn. Jätteenkuljetus voidaan järjestää joko kunnan tai kiinteistön haltijan järjestämänä jätteenkuljetuksena.

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöönotosta voidaan päättää vain, jos voidaan perustellusti osoittaa, että kaikki seuraavat jätelain edellytykset täyttyvät: 1) alueella on tarjolla jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin, 2) jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle ja 3) päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan.

Jätehuoltoviranomaisen ei ole pakko valita kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta siinäkään tapauksessa, että lain edellytykset täyttyisivät. Viranomainen voi sille kuuluvan harkintavallan nojalla päättää tässäkin tapauksessa siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. Selvitysten on osoitettava jätelaissa säädettyjen edellytysten täyttyvän vain päätettäessä jatkaa kiinteistön haltijan järjestämää jätteenkuljetusta.

Jätelain ja korkeimman hallinto-oikeuden oikeuskäytännön mukaan kunnan järjestämä jätteenkuljetus on ensisijainen vaihtoehto päätettäessä jätteenkuljetuksesta. Korkein hallinto-oikeus on linjannut vuosikirjapäätöksissään päätöksentekoon liittyvästä selvitysvelvollisuudesta. Päätöksen tulee perustua laissa mainittujen edellytysten toteutumiseen.

Tarkasteluraportti verkossa

Päätöksenteon tueksi jätehuoltoviranomainen on tehnyt selvityksen nykyisestä jätteenkuljetusjärjestelmästä ja arvioinut sen toimivuutta jätelain edellyttämällä tavalla. Kuljetusjärjestelmää on arvioitu Ympäristöministeriön julkaiseman jätelakioppaan ja oikeuskäytännön mukaisten selvitysvelvollisuuksien perusteella. Tarkasteluraportti (Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen tarkastelu Laukaan kunnassa, 1.3.2017), jossa on selvitetty yksityiskohtaisesti kuljetusten nykytilannetta ja jätelain edellytysten täyttymistä, löytyy tästä linkistä.

Tarkastelun pohjatiedoksi jätehuoltoviranomainen teetti jätteenkuljetusyrittäjille kyselyn kuljetus- ja hintatietojen saamiseksi. Kiinteistöjen jätehuoltoa on tarkasteltu lisäksi kunnan ylläpitämien asiakas- ja rakennusrekistereiden perusteella. Selvityksen tausta-aineistoksi lähetettiin kysely myös kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4300 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

10.3.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje