Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 13.3.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 13.3.2017

Kuntaedustajan nimeäminen JyväsRiihi ry:n hallitukseen

Kaupunginhallitus nimeää Kari Ilmosen Jyväskylän edustajaksi JyväsRiihi ry:n hallitukseen kaudelle 1.4.2017–31.3.2018 ja Tuulikki Väliniemen hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän järjestämän lukiokoulutuksen tukeminen

Jyväskylän lukiokoulutuksen järjestäjänä on 1.8.2010 alkaen toiminut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, jonka osakkaana on 12 keskisuomalaista kuntaa, suurimpana Jyväskylän kaupunki. Lukiokoulutuksessa oli 2 388 opiskelijaa 20.1.2017. Näistä 1 912 (80 %) oli jyväskyläläisiä ja 476 muista kunnista. Jyväskyläläisiä opiskelee kuntayhtymän lukioiden lisäksi mm. Jyväskylän normaalikoulun lukiossa
(253), Muuramessa (48) ja Jämsässä (2).

Jyväskylän kaupungin vuoden 2017 talousarviossa todettiin, että Jyväskylän koulutuskuntayhtymälle esitetään yhteisen virkamiestyöryhmän perustamista selvittämään lukiokoulutuksen resurssien tilannetta ja tunnuslukuja. Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koiviston 30.11.2016 tekemän päätöksen mukaan työryhmän tehtävänä oli selvittää lukiokoulutuksen resurssit suhteessa muihin
suuriin kaupunkeihin sekä lukiokoulutuksen johtamisjärjestelmän uudistamismahdollisuudet. Samassa yhteydessä työryhmän tuli laatia esitys siitä, miten lukiokoulutuksen resurssit voidaan kohdentaa opetuksen määrän ja laadun nostamiseen.
Toimeksiantonsa mukaisesti selvitystyöryhmä on tarkastellut Jyväskylän lukiokoulutuksen resursseja ja johtamisjärjestelmän kehittämismahdollisuuksia.

Tunnuslukuanalyysin perusteella Jyväskylän lukiokoulutuksen suhteellinen asema kymmenen suurimman kaupungin joukossa on heikentynyt vuosina 2009–2016. Mikäli lukiokoulutuksen rahoitusta ei lisätä, asema jatkaa heikentymistään edelleen vuosina 2017–2019 koulutuskuntayhtymän toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman vuoksi. Sopeuttamisohjelman tavoitteeksi on asetettu talouden
tasapaino vuonna 2019, mikä lukiokoulutuksen osalta tarkoittaa vajaan kahden miljoonan euron säästötarvetta. Jyväskylän lukiokoulutusta koskevassa keskustelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota kustannusten kohdistumiseen opetukseen ja sisäiseen hallintoon.

Selvitystyö toi esille sen, että jatkoselvittelyjä tarvitaan mm. lukiokoulutuksen todellisten kustannusten ja valtionosuusrahoituksen vastaavuudesta (Vantaan ja Lahden kaupungit kattavat lukiokoulutuksen kustannukset valtionosuusrahoituksella), rehtoreiden työtehtävien organisoinnista ja opetusresurssin käytöstä sekä koulutuksen järjestäjien resursseillaan tuottaman koulutuksen tuloksista.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se:
1. Asettaa tavoitteeksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän järjestämän lukiokoulutuksen opetusresurssien nostamisen asteittain vähintään vuoden 2015 tasolle.
2. Päättää, että vuoden 2017 osalta kaupunki tukee lukiokoulutusta 370 000 eurolla.
3. Päättää, että vuoden 2018 osalta tuen määrästä (arvio 1 050 000 euroa) päätetään syksyllä talousarvion valmistelun yhteydessä.
4. Päättää, että vuosittainen lisärahoitus pyritään tekemään siten, että lukioiden opiskelijaa kohti lasketut opetusresurssit pysyvät suunnilleen samalla tasolla vuodesta toiseen kustannustason muutokset huomioon ottaen.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti käynnistää selvityksen toisen asteen koulutuksen järjestämisvaihtoehdoista.

Ennen selvitystyön käynnistämistä käydään keskustelut muiden omistajakuntien kanssa.

Vuoden 2017 talousarvion muutokset

Esitettävät vuoden 2017 talousarviomuutokset koostuvat vuoden 2016 tilinpäätösten perusteella tehtävistä uudelleenbudjetoinneista, valtionosuusarvion muutoksesta, eläkemaksujen muutoksista sekä teknisistä korjauksista.

Käyttötaloudessa osalta todetaan mm. että
- Jykes Oy:n toiminnan lopettamisen seurauksena tarkoitukseen varattua määrärahaa voidaan pienentää 1 532 900 eurolla. Elinkeinotoiminnan uudistamisen yhteydessä Jykesin vanhat toiminnat ajetaan alas. Jykesiltä siirtyy kaupungille uusiin tehtäviin 10-11 henkilöä, joista osa määräaikaisina käynnissä olevien projektien mukana. Uusia elinkeinotoimintoja on yritysten yhden luukun periaatteiden mukaisen yritysneuvontapalvelujen rakentaminen sisältäen kansainväliset palvelut ja innovaatiosetelipalvelut. Uusi toimintamalli prosesseineen rakennetaan kevään 2017 aikana.
- Jyväskylän koulutuskuntayhtymän järjestämän lukiokoulutuksen tukea varten varataan 370 000 euroa.
- Jykesin omistamat Midinvest Oy:n, Jyväskylän Kongressikeskus Oy:n KasvuOpen Oy:n osakkeet ostetaan Jyväskylän kaupungin omistukseen muiden omistajakuntien kanssa sovitun mukaisesti, tarkoitukseen varataan 882 000 euroa. Lisäksi varaudutaan ostamaan konsernin muilta yhteisöiltä (Jyväskylän Koulutuskuntayhtymä, Keski-Suomen Liitto, Jyväskylän Energia Oy ja Jyväskylän Turbiini Oy/JAMK) niiden omistamat Midinvest Oy:n osakkeet. Omistusta keskittämällä voidaan vaikuttaa yhtiöiden toimintaan erityisesti elinkeinopoliittisista näkökulmista. Tarkoitukseen varataan 1 308 300 euroa.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Ramoninkatu 4, Rise-kampuksen asemakaavan muutos ja tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Rikosseuraamuslaitoksen 60-paikkaisen avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston muodostaman toimitilakokonaisuuden, ns. Rise-kampuksen rakentaminen ja toiminta Tourulassa Ramoninkadun varressa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/934

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus sekä siihen liittyvä sitova tonttijako hyväksytään 21.2.2017 tarkistetussa muodossa.

Kangasvuorentie 10 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Kangasvuorentien varrella. Kaavamuutosalueen maanomistus on yritystontin osalta yksityisen ja virkistysalueen osalta kaupungin. Hakijana on yksityinen maanomistaja, jonka tavoitteena on laajentaa yritystonttia virkistysalueen suuntaan noin kuusi metriä koko eteläisen sivun pituudelta. Tontin laajentamistarpeen syynä on lisääntynyt autopaikkatarve. Yritys on vuokrannut noin 2500m2 kokoista paikoitusaluetta läheiseltä päiväkotitontilta. Päiväkodin laajentumisen ja samalle tontille rakentuvan koulun myötä vuokrattu paikoitusalue tarvitaan jatkossa piha-alueeksi.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/945

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Oikaisuvaatimus katujen sulkemisesta Neste Ralli 2017 -tapahtuman aikana (Suutarinen)

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 13.2.2017/22, että Neste Ralli 2017 –tapahtumaan kuuluvan Harjun erikoiskokeen vuoksi suljetaan tiettyjä katuja ja alueita.
Sakari Suutarinen on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa hän vaatii päätöksen kumoamista ja katujen pitämistä avoimina.

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen esityslistalla esitetyin perusteluin. Päätös voidaan panna täytäntöön ilman lainvoimaa, koska täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

Oikaisuvaatimus katujen sulkemisesta Neste Ralli 2017 -tapahtuman aikana (Luomat)

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti 13.2.2017/22, että Neste Ralli 2017 –tapahtumaan kuuluvan Harjun erikoiskokeen vuoksi suljetaan tiettyjä katuja ja alueita.

Jouko ja Irmeli Luoma ovat tehneet oikaisuvaatimuksen, jossa he vaativat, että - Vuonna 2015 aiheutetut vauriot on korvattava, uusia vaurioita ei saa aiheuttaa, mikäli ralli toteutetaan ja asukkaiden kulku sulkualueelta on järjestettävä paremmin.

Kaupunginhallitus hylkäsi oikaisuvaatimuksen esityslistalla esitetyin perusteluin. Päätös voidaan panna täytäntöön ilman lainvoimaa, koska täytäntöönpanoa ei yleisen edun vuoksi voida lykätä.

Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy:n lainan nosto

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy voi nostaa omistajakuntien takaaman 15 000 000 euron lainan 25 vuodeksi Pohjoismaiden Investointipankilta (NIB). Lainan indikatiivinen kiinteä korko on 1,64 %. Lopullinen lainakorko määräytyy lainan nostohetken korkomarkkinatilanteen mukaisesti.
Lainan järjestelypalkkio on 0,1 % lainasummasta. Lainanvarauspalkkio on 0,15 % lainan nostamattomalle osalle, mikäli lainaa ei nosteta kuukauden kuluessa lainasopimuksen allekirjoituspäivästä. Lainamäärä on nostettava kokonaisuudessaan 30.3.2017 mennessä.

Lainan kaksi ensimmäistä vuotta on lyhennysvapaita, jonka jälkeen laina lyhenee tasalyhenteisesti (lainan lopullinen lyhennysohjelma täsmennetään lainan noston yhteydessä). Jyväskylän kaupungin takausvastuu nostettavan lainapääoman osalta on 13 043 478 euroa.

Eila Tiaisen (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite sosiaalisten vaikuttavuusinvestointien toteuttamisesta Jyväskylässä

Eila Tiainen (Vas.) ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen sosiaalisten vaikuttavuusinvestointien toteuttamisesta Jyväskylässä. Aloitteessa todetaan, että Jyväskylän nykyiset talousarviokäytänteet ohjaavat rahoitusta eivät tuloksia, katsovat mieluummin taakse kuin eteenpäin ja ovat aikajänteeltään kovin lyhyitä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kannalta. Tämän katsotaan aloitteessa olevan kaupunkistrategian yksi kärkitehtävistä.

Vastauksessa todetaan mm. että Jyväskylässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään laajana yhteistyönä kaikissa kaupungin eri palveluissa. Perusturvan toimialalla palveluiden yhteisenä tavoitteena on ennalta ehkäistä elämäntapasairauksien syntymistä. Palveluissa ei pidetä tarkoituksenmukaisena mallia, jossa keskityttäisiin vain yhden sairauden ennalta ehkäisyyn. Elämäntapoja tulee tarkastella laajasti ja kehittää yhä uudenlaisia malleja eri toimialojen yhteistyönä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kaupungin hyvinvointisuunnitelma hyväksyy kaupunginvaltuusto osana kaupunkistrategiaa. Strategia ohjaa kaupungin toimialoja tiiviimpään yhteistyöhön niin kaupungin sisällä kuin eri yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Samalla se ohjaa talousarvion valmistelua ja asettaa pitkäjänteisiä tavoitteita päämäärän saavuttamiseksi.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Irma Hirsjärven (Vas.) ym. valtuustoaloite nopean toiminnan mallista paperittomille turvapaikanhakijoille

Irma Hirsjärvi (Vas.) ja 13 muuta valtuutettua tekivät 31.10.2016 olleessa valtuuston kokouksessa aloitteen nopean toiminnan mallista paperittomille turvapaikanhakijoille. Aloitteessa esitetään paperittomien toimintakeskusta, joka olisi heidän oman toimintansa varassa.

Vastauksessa todetaan mm. että jos paperittomat hakeutuvat Jyväskylän kaupungin kotoutumispalveluiden piiriin, turvataan heille välttämätön toimeentulo ja huolenpito järjestämällä hätämajoitus, ravinto ja välttämättömät lääkkeet sekä kiireellinen sairaanhoito.
Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluita on käyttänyt kaksi kohderyhmään kuuluvaa henkilöä talven 2016–2017 aikana. Määrän ei ennakoida merkittävästi kasvavan kevään aikana. Jyväskylän kaupunki ei näe tässä tilanteessa tarpeelliseksi perustaa erillistä toimintakeskusta paperittomille henkilöille.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Juhani Starczewskin (Rehobot-valtuustoryhmä) ym. valtuutettujen valtuustoaloite tilanne ja haasteet hävikkiruoan jakelussa Jonosta yhteyteen –projektissa

Juhani Starczewski (Rehobot-valtuustoryhmä) ja 21 muuta valtuutettua tekivät valtuustoaloitteen Jonosta yhteyteen -projektin tilanteesta ja haasteista hävikkiruoan jakelussa (KV13.6.2016/57). Aloitteen tarkoituksena on tuoda tietoon hävikkiruoan jakelun nykytila Jyväskylässä, erityisesti Katulähetyksen Jonosta yhteyteen -projektin (3/2016–12/2018) toiminta haasteineen. Lisäksi aloitteessa tavoitellaan yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa ruokahävikin vähentämiseen tähtäävän toiminnan laajentumisen mahdollistamiseksi sekä kaikkien resurssien valjastamiseksi ruoka-apua tarvitsevien ihmisten auttamiseksi.

Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylän Katulähetyksen tunnistamat haasteet hävikkiruoan keräämisen ja jakelun tehostamiseksi on otettu erityisen kehittämisen kohteeksi resurssiviisaassa Jyväskylän kaupungissa. Yhdessä tekemällä. Osallistamalla. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Eron myöntäminen Heikki Haloselle varavaltuutetun tehtävästä

Heikki Halonen (PS) on pyytänyt 28.2.2017 paikkakunnalta pois muuton vuoksi eroa varavaltuutetun tehtävästä. Keskusvaalilautakuntaa on pyydetty nimeämään uusi varavaltuutettu kaupunginvaltuustoon.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että se myöntää Heikki Haloselle eron varavaltuutetun tehtävästä.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4188

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

13.3.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje