Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 27.3.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 27.3.2017

Vuoden 2016 tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille

Jyväskylän kaupungin talous on kaikilla mittareilla mitattuna tasapinossa. Vuosikate toteutui selvästi talousarviota parempana ja oli poistoja suurempi, vuosi oli ylijäämäinen ja lainojen määrä laski. Tilinpäätöksestä julkaistaan erillinen tiedote yhtä aikaa tämän päätöstiedotteen kanssa.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja allekirjoittavat tilinpäätöksen ja jättävät sen tilintarkastajan tarkastettavaksi ja tarkastuslautakunnan arvioitavaksi.

Kaupunginhallitus saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan valmistelun jälkeen edelleen valtuuston käsiteltäväksi ja esittää valtuustolle, että vuoden 2016
tilinpäätöksen tulosta käsitellään seuraavasti.
1. Poistoeroa puretaan 340 440,74 euroa.
2. Sosiaalisen luototuksen rahastoon siirretään rahaston sääntöjen mukaisesti
rahaston korkotuotot 4 416 66 euroa.
3. Katetaan tilikauden ylijäämä 4 756 674,14 euroa taseen edellisten tilikausien
ylijäämästä kuluvan vuoden (2017) kirjanpidossa.

Kiinteistö 179-17-5-5 (Taitoniekantie 3) myytiin Vankka Sijoitus Oy:lle

Jyväskylän kaupunki omistaa osoitteessa Taitoniekantie 3, Kortepohja, palvelukiinteistön, joka tunnetaan nimellä Akseli ja Elina – koti. Kaupungin vanhusten lyhytaikaisen hoidon yksikkö muutti kiinteistöstä Keljon vanhainkotiin syksyllä 2016 ja kiinteistö jäi tyhjäksi. Pääasiallinen syy palveluyksikön muuttoon oli kiinteistön toiminnallinen vanheneminen ja tehottomuus sekä viranomaisen vaatimus sprinklaus-järjestelmän toteuttamisesta vanhusten tehostetun palveluasumisen käyttötarkoituksessa.
Kiinteistö on ollut kesäkuusta 2016 myynnissä kahdella eri kiinteistövälittäjällä 2,2 M€:n hintapyynnöllä.

Kaupunginhallitus päätti, että kiinteistö 179–17–-5–5 myydään Vankka Sijoitus Oy:lle 1 905 500 eurolla.

Hippos, asemakaavan muutos valtuustoon

Asemakaavan muutos koskee 5. kaupunginosan vesi- ja virkistysaluetta, 6. kaupunginosan korttelin 120 tontteja 1, 6-9 ja 13-15, korttelin 121 tonttia 1 sekä katu-, liikenne-, vesi- ja virkistysalueita sekä 9. kaupunginosan katualuetta. Suunnittelualue sisältää Hippoksen alueen lähiympäristöineen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen urheilun, liikunnan ja terveyden edistämiseen liittyvän toiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen sekä tapahtumien järjestäminen Hippoksen alueella.
Asemakaavan muutoksella myös tutkitaan alueen täydennysrakentamista asumisen, kaupan ja palvelujen sijoittumiselle, liikennejärjestelyjen parantamista sekä alueen ympäristö- ja luontoarvoja. Lisäksi kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset kaupunkikuvallisesti laadukkaan ympäristön suunnittelulle ja rakentamiselle.
Suunnittelualueen koko on noin 21 ha.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/925

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Hippoksen asemakaavan muutosehdotuksen 10.3.2017 tarkistetussa muodossa.

Naissaaren asemakaavamuutos, Vaajakoski, valtuustoon

Asemakaavan muutos koskee Vaajakoskentien (VT4) pohjoispuolista Naissaarta, eli 72. kaupunginosan kortteleita 614, 615 ja 616 sekä katu-, tori-, puisto, liikenne-, erityis- ja vesialueita. Asumiseen käytetty rakennusoikeus on viime vuosina alueella lisääntynyt ja alueen yksityinen luonne korostunut. Tämän kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena on selkiyttää yleisten ja yksityisten alueiden suhdetta ja löytää luonteva tapa yhdistää yksityinen asuminen ja matkailua sekä vapaa-aikaa palveleva julkinen käyttö. Tavoitteena on säilyttää alue elinvoimaisena ja elävänä.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/911

Kaupunginhallitus ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy Naissaaren asemakaavamuutoksen 7.3.2017 tarkistetussa muodossa.

Jyväskylän Jäähalli Oy:n varsinainen yhtiökokous

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kaupunginlakimies Anna Vuorelan ja antaa hänelle seuraavat ohjeet:
1. Tilinpäätös vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 antaman ohjeen mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot ja matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
6. Hallituksen jäsenten määrä pidetään entisellään.
7. Kaupungin edustajiksi hallitukseen valitaan 30.9.2017 saakka kestävälle toimikaudelle Caius Forsberg, joka ehdotetaan valittavaksi myös hallituksen puheenjohtajaksi,
ja Jaana Lehtoranta-Makkonen edellyttäen, että kaikki osakkeenomistajat antavat varsinaisessa yhtiökokouksessa suostumuksen yhtiöjärjestyksestä poikkeavalle hallituksen jäsenten toimikaudelle.
8. Vuoden 2017 talousarvio ja yhtiölle suoritettavien vastikkeiden suuruus vahvistetaan hallituksen esityksen mukaisesti.

Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite matkailun edistämisestä

Keskustan valtuustoryhmä ja 14 muuta valtuutettua on jättänyt 25.4.2016 valtuustoaloitteen matkailun edistämisestä. Aloitteessa esitetään, että kaupungin tulisi kehittää matkailua entistä monipuolisemmin ja hyödyntää erinomainen luonnonläheinen ympäristö ja uskoa siihen, että ihmiset tulevaisuudessa arvostavat luontoa ja rauhaa sekä mahdollisuuksia omatoimisuuteen ja yksilöllisiin palveluihin.

Vastauksessa todetaan mm. että luonto- ja hyvinvointimatkailu on noussut Jyväskylän seudulla kehittämisen keskiöön. Jyväskylä jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä ympärivien kuntien ja muiden matkailua edistävien tahojen kanssa ja kiinnittää huomiota erilaisten luontopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen sekä paikallisten hyvinvointiverkostojen syntymiseen. Toimivat verkostot mahdollistavat matkailijoiden kokonaisvaltaisen luontokokemuksen majoituksesta muihin matkailupalveluihin.
Luontoa tuotteistetaan ja yhdistetään jatkossa ennakkoluulottomasti myös muihin olemassa oleviin matkailullisiin vahvuuksiin.

Kaupunginhallitus saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Hallituksen esityslista liitteineen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4406

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Jaakko Selin, p. 0400 778 779
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

27.3.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje