Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 27.3.2017

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 27.3.2017

Irma Hirsjärven (VAS) ym. valtuustoaloite nopean toiminnan mallista paperittomille turvapaikanhakijoille

Irma Hirsjärvi (VAS) ja 13 muuta valtuutettua tekivät 31.10.2016 olleessa valtuuston kokouksessa aloitteen nopean toiminnan mallista paperittomille turvapaikanhakijoille.

Aloitteessa esitetään paperittomien toimintakeskusta, joka olisi heidän oman toimintansa varassa. Aloitteen mukaan kyseessä ovat toimintakykyisen kansalaiset, joilla on monenlaista osaamista. Esimerkiksi tyhjentymässä oleva Puuppolan vastaanottokeskus voisi tarjota toimintakeskuksena sekä asuntoja että tiloja opiskeluun, ammatilliseen toimintaan ja muuhun, ympäröivän yhteisön tueksi tehtävään toimintaan: ikääntymisten auttamiseen, urheilujärjestöjen toiminnan tukemiseen ja erilaisiin yhteisöllisiin projekteihin. Pitkäaikaistavoitteena on tukea ihmisiä selviämään itsenäisesti elämässään osana yhteisöä.

Vastauksessa todetaan mm, että jos paperittomat hakeutuvat Jyväskylän kaupungin kotoutumispalveluiden piiriin, turvataan heille välttämätön toimeentulo ja huolenpito järjestämällä hätämajoitus, ravinto ja välttämättömät lääkkeet sekä kiireellinen sairaanhoito.
Jyväskylän kaupungin sosiaalipalveluita on käyttänyt kaksi kohderyhmään kuuluvaa henkilöä talven 2016–2017 aikana. Määrän ei ennakoida merkittävästi kasvavan kevään aikana. Jyväskylän kaupunki ei näe tässä tilanteessa tarpeelliseksi perustaa erillistä toimintakeskusta paperittomille henkilöille.

Irma Hirsjärvi (VAS) esitti Paul Abbeyn (VAS) kannattamana, että aloite palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 44-23 asian käsittely jatkui. Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn vastauksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.
Irma Hirsjärvi jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Eila Tiaisen (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite sosiaalisten vaikuttavuusinvestointien toteuttamisesta Jyväskylässä

Eila Tiainen (Vas.) ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen sosiaalisten vaikuttavuusinvestointien toteuttamisesta Jyväskylässä. Aloitteessa todetaan, että Jyväskylän nykyiset talousarviokäytänteet ohjaavat rahoitusta eivät tuloksia, katsovat mieluummin taakse kuin eteenpäin ja ovat aikajänteeltään kovin lyhyitä hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen kannalta. Tämän katsotaan aloitteessa olevan kaupunkistrategian yksi kärkitehtävistä.

Aloitteessa esitetään, että Jyväskylän on kehitettävä sosiaalisten vaikuttavuusinvestointien ohjelma tulosperusteisten rahoitusmallien pohjalta. Ohjelma tulee kohdentaa yhteen tai kahteen ennaltaehkäisevään hankkeeseen, kuten diabeteksen ehkäisyyn.

Vastauksessa todetaan mm. että Jyväskylässä terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tehdään laajana yhteistyönä kaikissa kaupungin eri palveluissa. Perusturvan toimialalla palveluiden yhteisenä tavoitteena on ennalta ehkäistä elämäntapasairauksien syntymistä. Palveluissa ei pidetä tarkoituksenmukaisena mallia, jossa keskityttäisiin vain yhden sairauden ennalta ehkäisyyn. Elämäntapoja tulee tarkastella laajasti ja kehittää yhä uudenlaisia malleja eri toimialojen yhteistyönä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.
Kuntalain mukainen kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tehtävä on vahvasti kaikkien toimialojen toiminnassa. Toimenpiteitä kuntalaisten hyvinvoinnin lisäämiseksi tehdään laajasti eri toimialoilla. Kaupungin hyvinvointisuunnitelma kokoaa eri toimialojen toimenpiteet yhteen. Kaupungin hyvinvointisuunnitelman hyväksyy kaupunginvaltuusto osana kaupunkistrategiaa. Strategia ohjaa kaupungin toimialoja tiiviimpään yhteistyöhön niin kaupungin sisällä kuin eri yhteistyökumppaneidenkin kanssa. Samalla se ohjaa talousarvion valmistelua ja asettaa pitkäjänteisiä tavoitteita päämäärän saavuttamiseksi.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn vastauksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Juhani Starczewskin (Rehobot-valtuustoryhmä) ym. valtuutettujen valtuustoaloite tilanne ja haasteet hävikkiruoan jakelussa Jonosta yhteyteen –projektissa

Juhani Starczewski (Rehobot-valtuustoryhmä) ja 21 muuta valtuutettua tekivät valtuustoaloitteen Jonosta yhteyteen -projektin tilanteesta ja haasteista hävikkiruoan jakelussa (KV13.6.2016/57). Aloitteen tarkoituksena on tuoda tietoon hävikkiruoan jakelun nykytila Jyväskylässä, erityisesti Katulähetyksen Jonosta yhteyteen -projektin (3/2016–12/2018) toiminta haasteineen. Lisäksi aloitteessa tavoitellaan yhteistyötä Jyväskylän kaupungin kanssa ruokahävikin vähentämiseen tähtäävän toiminnan laajentumisen mahdollistamiseksi sekä kaikkien resurssien valjastamiseksi ruoka-apua tarvitsevien ihmisten auttamiseksi.

Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylän Katulähetyksen tunnistamat haasteet hävikkiruoan keräämisen ja jakelun tehostamiseksi on otettu erityisen kehittämisen kohteeksi resurssiviisaassa Jyväskylän kaupungissa. Yhdessä tekemällä. Osallistamalla. Ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävän hyvinvoinnin lisäämiseksi.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Hallintosääntö 1.6.2017 alkaen

Hallintosääntö on kunnan hallinnon ja toiminnan keskeinen ohjausväline. Hallintosäännössä määrätään kunnan eri viranomaisten toimivallan jaosta ja tehtävistä. Valtuusto käyttää kunnan päätösvaltaa ja tekee toimivallan siirtoa koskevat päätökset aina hallintosäännöllä.

Kaupungin hallintosääntöä on tarpeen uudistaa 1.6.2017 alkaen
1. vastaamaan uuden kuntalain säännöksiä, joista viimeiset tulevat voimaan seuraavan valtuustokauden alusta 1.6.2017
2. vastaamaan kaupunginvaltuuston 30.10.2016/77 tekemää päätöstä poliittisen johtamisjärjestelmän uudistamisesta
3. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien tarkistamiseksi
4. hallintosäännön muiden määräysten tarkentamiseksi
Uuteen hallintosääntöön ei ole tehty merkittäviä toimivallan jakoon liittyviä muutoksia.

Ahti Ruoppila (SDP) esitti Eija Reilin (PS), Paavo Luukkosen (SDP) ja Mauri Pekkarisen (KESK) kannattamana, että hallintosääntö palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 36-31 asian käsittelyä jatkettiin.
Riitta Tynjä (SKP) teki ehdotuksen kolmesta muutoksesta hallintosääntöön liittyen valtuuston työjärjestykseen ja palkkiosääntöön, mutta ne raukesivat kannattamattomina.
Eija Reili (PS) esitti Riitta Tynjän (SKP) kannattamana, että 1) luottamushenkilön palkkio puolitetaan mikäli varsinaista jäsentä paikkaa kokouksessa osan aikaa varahenkilö (äänestystulos 40-24-3 tyhjää) ja 2) että kaikista luottamushenkilöiden palkkiokorotuksista luovutaan ja palkkiot säilytetään nykyisen suuruisina (äänestystulos 44-21-2 tyhjää).

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen palkkiosäännöksi. Eija Reili (PS) jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
- hyväksyy hallintosäännön pois lukien liitteet
- hyväksyy hallintosäännön liitteen 1 ”Valtuuston työjärjestys”
- hyväksyy hallintosäännön liitteen 2 ”Toimivalta vakavissa häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa”
- hyväksyy hallintosäännön liitteen 3 ”Luottamushenkilöiden palkkiot ja korvaukset”
- kumoaa 31.10.2016/77 tekemänsä päätöksen kohdan 5. Kaupunginhallitus toimii Tilapalvelu -liikelaitoksen johtokuntana
- päättää, että Tilapalvelu-liikelaitoksen johtokunnan kokoonpano on sama kuin konsernijaosto 1.6.2017 alkaen lukuun ottamatta johtokuntaan nimettäviä varajäseniä
- kumoaa 1.6.2017 alkaen 4.6.2012 hyväksytyn ja viimeksi 26.1.2015 tarkistetun hallintosäännön
- kumoaa 1.6.2017 alkaen 19.4.2010 hyväksytyn ja viimeksi 31.8.2015 tarkistetun valtuuston työjärjestyksen
- kumoaa 1.6.2017 alkaen 13.12.2010 hyväksytyn ja viimeksi 15.12.2014 tarkistetun luottamushenkilöiden palkkiosäännön
- kumoaa 1.6.2017 alkaen 7.1.2013 hyväksytyn ja 27.4.2015 tarkistetun Tilapalvelu-liikelaitoksen johtosäännön
- kumoaa 1.6.2017 alkaen 7.1.2013 hyväksytyn ja 15.6.2015 tarkistetun Altek Aluetekniikka –liikelaitoksen johtosäännön
- kumoaa 1.6.2017 alkaen 1.12.2008 hyväksytyn ja 30.3.2015 tarkistetun Keski-Suomen pelastuslaitos -liikelaitoksen johtosäännön
- kumoaa 1.6.2017 alkaen 7.1.2013 hyväksytyn ja 15.6.2015 tarkistetun Talouskeskus-liikelaitoksen johtosäännön
- kumoaa 1.6.2017 alkaen 7.1.2013 hyväksytyn ja 30.11.2015 tarkistetun Kylän Kattaus -liikelaitoksen johtosäännön
- kumoaa 1.6.2017 alkaen 7.1.2013 hyväksytyn ja 15.12.2015 tarkistetun Työterveys Aalto -liikelaitoksen johtosäännön
- päättää, että uusi hallintosääntö liitteineen tulee voimaan 1.6.2017
Lisäksi kaupunginhallitus ehdotti valtuustolle, että Tilapalvelun toiminnan organisoitumisesta päätetään vuoden 2017 aikana.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän järjestämän lukiokoulutuksen tukeminen

Jyväskylän lukiokoulutuksen järjestäjänä on 1.8.2010 alkaen toiminut Jyväskylän koulutuskuntayhtymä, jonka osakkaana on 12 keskisuomalaista kuntaa, suurimpana Jyväskylän kaupunki. Lukiokoulutuksessa oli 2 388 opiskelijaa 20.1.2017. Näistä 1 912 (80 %) oli jyväskyläläisiä ja 476 muista kunnista. Jyväskyläläisiä opiskelee kuntayhtymän lukioiden lisäksi mm. Jyväskylän normaalikoulun lukiossa (253), Muuramessa (48) ja Jämsässä (2).

Tunnuslukuanalyysin perusteella Jyväskylän lukiokoulutuksen suhteellinen asema kymmenen suurimman kaupungin joukossa on heikentynyt vuosina 2009–2016. Mikäli lukiokoulutuksen rahoitusta ei lisätä, asema jatkaa heikentymistään edelleen vuosina 2017–2019 koulutuskuntayhtymän toiminnan ja talouden sopeuttamisohjelman vuoksi. Sopeuttamisohjelman tavoitteeksi on asetettu talouden tasapaino vuonna 2019, mikä lukiokoulutuksen osalta tarkoittaa vajaan kahden miljoonan euron säästötarvetta. Jyväskylän lukiokoulutusta koskevassa keskustelussa on kiinnitetty erityisesti huomiota kustannusten kohdistumiseen opetukseen ja sisäiseen hallintoon. Opetuksen osalta tunnusluku osoittaa, että Jyväskylässä opetukseen käytettävä resurssi on pienin kymmenen suurimman kaupungin joukossa.

Mikäli opetusresurssi haluttaisiin nostaa asteittain vuoteen 2019 mennessä vuoden 2015 tasolle, rahoitusta tarvittaisiin vuodelle 2017 noin 370 000 euroa, vuodelle 2018 noin 1 050 000 euroa ja vuodesta 2019 alkaen vuosittain noin 1 750 000 euroa.

Jorma Uski (PS) esitti, että lukiokoulutukseen ei myönnetä lisärahoitusta. Esitys raukesi kannattamattomana. Uski jätti päätöksen eriävän mielipiteen.

Kaupunginvaltuusto päätti, että se:
1. Asettaa tavoitteeksi Jyväskylän koulutuskuntayhtymän järjestämän lukiokoulutuksen opetusresurssien nostamisen asteittain vähintään vuoden 2015 tasolle.
2. Päättää, että vuoden 2017 osalta kaupunki tukee lukiokoulutusta 370 000 eurolla.
3. Päättää, että vuoden 2018 osalta tuen määrästä (arvio 1 050 000 euroa) päätetään syksyllä talousarvion valmistelun yhteydessä.
4. Päättää, että vuosittainen lisärahoitus pyritään tekemään siten, että lukioiden opiskelijaa kohti lasketut opetusresurssit pysyvät suunnilleen samalla tasolla vuodesta toiseen kustannustason muutokset huomioon ottaen.

Vuoden 2017 talousarvion muutokset

Esitettävät vuoden 2017 talousarviomuutokset koostuvat vuoden 2016 tilinpäätösten perusteella tehtävistä uudelleenbudjetoinneista, valtionosuusarvion muutoksesta, eläkemaksujen muutoksista sekä teknisistä korjauksista.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyt talousarviomuutokset.

Ramoninkatu 4, Rise-kampuksen asemakaavan muutos ja tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Rikosseuraamuslaitoksen 60-paikkaisen avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston muodostaman toimitilakokonaisuuden, ns. Rise-kampuksen rakentaminen ja toiminta Tourulassa Ramoninkadun varressa. Kaavamuutoksessa korttelin käyttötarkoitusmerkintää muutetaan vastaamaan haettua toimintaa. Lisäksi kaavamuutoksessa ratkaistaan tontin pysäköinti, rakentamistapa, lähiympäristön käsittely sekä tontin muut toiminnot ja liittyminen ympäristöön.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/934

Eino Lahtinen (KESK) esitti Jorma Holmstedtin (PS), Kauko Isomäen (PS), Jouko Asikaisen (KESK) ja Jari Blomin (SDP) kannattamana, että Rise-kampuksen kaava hylätään.

Äänin 52-13-1 tyhjä-1 poissa kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 21.2.2017 tarkistetussa muodossa.
Jukka Ammondt (VIHR) ja Jorma Holmstedt (PS) jättivät päätökseen eriävän mielipiteen.

Kangasvuorentie 10 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutosalue sijaitsee noin 3 kilometrin päässä Jyväskylän keskustasta Kangasvuorentien varrella. Alue rajautuu etelästä omakotitalotontteihin,
matalakasvuiseen rinteeseen ja ulkoilureittiin, idästä Liitokurrenkaareen, pohjoisesta Kangasvuorentiehen ja lännestä kapeaan puistovyöhykkeeseen, jonka vieressä on kerrostalotontti. Suunnittelualueen tontilla sijaitsee insinööritoimisto Elomatic Oy. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 1,3 ha.

Hakijana on yksityinen maanomistaja, jonka tavoitteena on laajentaa yritystonttia virkistysalueen suuntaan noin kuusi metriä koko eteläisen sivun pituudelta. Tontin laajentamistarpeen syynä on lisääntynyt autopaikkatarve.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/945 .

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö pyytävät kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausunnot asiakkaan valinnanvapautta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Näiden lisäksi muutkin voivat halutessaan antaa esitysluonnoksesta lausuntonsa. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.

Lakiluonnos ja asiaan liittyvä materiaali on luettavissa osoitteessa
http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-31-1-2017

Riitta Tynjä (SKP) esitti, että esitys laiksi valinnanvapaudesta esitetään hylättäväksi. Esitys raukesi kannattamattomana.
Ahti Ruoppila (SDP) esitti Jukka Hämäläisen (SDP) kannattamana, että useassa (1-5, 7, 8c-11, 13a-18b) monivalintavastauksessa vastataan kriittisemmin käyttäen vaihtoehtoa c.
Äänin 41-23-1 tyhjä -2 poissa kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen mukaisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen valinnanvapauslaiksi.

Eron myöntäminen Heikki Haloselle varavaltuutetun tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Heikki Haloselle eron varavaltuutetun tehtävästä.

Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2016 osalta

Vuoden 2016 lopussa oli käsittelemättä 16 valtuustoaloitetta.
Kaupunginvaltuusto toteaa, että kohdassa 1 mainittu Kauko Tuupaisen ym. valtuustoaloite Harjun stadionin pysäköintimahdollisuuksien lisäämisestä on loppuun käsitelty ja merkitsee muiden aloitteiden osalta suoritetut toimenpiteet tiedoksi.

Kuntalaisten tekemät aloitteet vuonna 2016

Kaupunginhallituksen ja valtuuston toimivaltaan kuuluvista asioista jätettiin vuonna 2016 neljä aloitetta. Toimialojen toimivaltaan kuuluvista asioista on jätetty 24 aloitetta vuonna 2016. Aloitteista 17:ään on vastattu ja 7 on valmisteltavina palvelukokonaisuuksissa.
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedoksi kuntalaisten vuonna 2016 tekemät aloitteet.

Hyväksyttiin yksimielisesti Timo Taskisen (VIHR) esittämä ponsi, että avoimuuden ja osallisuuden lisäämiseksi kuntalaisaloitteet ja niihin annetut vastaukset tulee julkistaa kaupungin nettisivulla Osallistu ja vaikuta.


Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4267

Lisätietoja:
Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p. 050 5924471

27.3.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje