Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 29.3. pidetystä kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 29.3. pidetystä kokouksesta

Lautakunta myönsi muun muassa lähes 130 000 euroa nuorisoavustuksia, kuuli ensi vuoden opetusresursseista ja virkasuunnittelusta, joiden kautta määritellään opetusryhmien koot ja tulevat haettavaksi opettajien tehtävät. Hyvinvointikertomuksen luonnos ja viime vuoden talouden osalta miinusmerkkinen toiminta- ja talousraportti merkittiin tiedoksi lautakunnan ensi vuoden talousarviovalmistelua koskeneella lisäyksellä.

Lautakunta myönsi 126 800 avustuksia nuorisotoimintaan

Nuorisotoiminnan avustuksiin on käytettävissä 132 375 euroa, josta jaettiin 126 800 euroa. Syksyn kohdeavustuksiin jäi jaettavaksi 5 575 euroa. Avustukset on jaettu toiminta-avustuksiin, joita myönnetään yhdistyksen ympärivuotiseen toimintaan sekä kohdeavustuksiin, joita yhdistys, yhteisö, ryhmä tai yksittäinen henkilö voi hakea tiettyyn hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen.

Toiminta-avustuksen hakijoita oli 47 ja avustusta myönnettiin 41 hakijalle. Avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 20 000 ja 200 euron välillä. Kymmenen suurinta toiminta-avustuksen saanutta yhdistystä olivat: Jyvässeudun 4H-yhdistys 20 000 €, Jyväskylän Katulähetys 19 000 €, Jyväskylän Elävän Musiikin yhdistys Jelmu 18 000 €, Jyväskylän Partiolaiset 13 000 €, Nuorten Keski-Suomi 10 000, JTY:n Nuoret Kotkat 7000 €, Jyväskylän seudun Nuorisoseura 7000 €, Jyvälän Setlementti 5000 €, YAD Youth Against Drugs Jyväskylän paikallisosasto 4000 €, Kansallinen Lastenliitto Keski-Suomen piiri 3000 €. Kaikki avustusten hakijat ja saajat esityslistan liitteessä. http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=949310&version=1

Kohdeavustuksen hakijoita oli 17 ja avustusta myönnettiin 13 hakijalle. Avustukset vaihtelivat suuruudeltaan 2000 ja 200 euron välillä. Avustusta saivat: Jyväskylän Seta ry, 2000 € Setan nuorisotoimintaan, Hear ry, 1000 € radio- ja tapahtumatyöpajatoimintaan, Jyväskylän seudun Jaguaarit, 1000 € Cafe Spot Light –kokoontumispaikan ja toiminnan kustannuksiin, Äijälän vammaisten tuki ry, 500 € lasten luonto- ja perinneleireihin, Mielenterveysyhdistys Kello ry, 500 € Basement people - Mind the Rock –työpajaan, Mäyrämäen ja Mustalammen asukasyhdistys ry., 500 € Kotalampi Rockiin, Punainen Risti Jyväskylän osasto, 500 € nuoriso- ja ystävätoiminnan kehittämiseen, Partiolippukunta Vesangan Mesikämmenet, 300 € partio-ohjelman toteuttamiseen, Pohjoisen Korpilahden yhteistyöyhdistys ry, 300 € Suomi 100 – vanhat pelit ja kisailut tapahtumakuluihin, Kansallinen Lastenliitto – Jyväskylän paikallisyhdistys, 200 € lastenviikon tapahtumaan, Tikkakosken yhtenäiskoulun vanhempainyhdistys, 200 € Tikkakosken nuorisotapahtumaan 5.-9. –luokkalaisille ja Keski-Suomen näkövammaiset ry, 200 € kuvailutulkattuun leffaklubiin. Kaikki avustusten hakijat ja saajat esityslistan liitteessä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=949304&version=1

Lautakunta hyväksyi Kulttuuriyhdistys Väristyksen 70 000 € ostopalvelusopimuksen

Lautakunta päätti hyväksyä Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n kanssa tehdyn 70 000 euron ostopalvelusopimuksen. Jyväskylän kaupungilla on ollut sopimus kulttuurisen nuorisotyön tuottamisesta Kulttuuriyhdistys Väristys ry:n kanssa vuodesta 2000 lähtien. Ostopalvelusopimuksen suuruus on pysynyt samana vuodesta 2014. Sopimus tarkistetaan vuosittain.

Sivistyslautakunnan alainen toiminta ylitti budjetin 1,5 miljoonaa euroa

Sivistyslautakunnan alainen toiminta ylitti viime vuonna talousarvion 1 560 690 eurolla. Toimintakatteen toteuma vuonna 2016 oli -193 625 390 euroa. Lautakunta merkitsi asian tiedoksi. Lisäksi lautakunta esittää, että toimintakatteen ylitys laitetaan vuoden 2018 talousarvion valmisteluraamiin, jotta vähintään palvelujen nykytaso voidaan säilyttää.

Hallinnon toimintakate ylittyi 618 844 euroa. Ylitys johtui suurelta osin siitä, että usea päättyväksi ennakoitu hanke sai jatkoaikaa ja tuloja siirrettiin vuodelle 2017. Talousarviossa ei pystytty varaamaan hankkeille riittävästi omarahoitusosuuksia omarahoitusosuuden ehtojen kiristyessä.

Varhaiskasvatuspalvelujen kokonaisuus alitti toimintakatteen 731 625 eurolla. Henkilöstömenot, lasten kotihoidontuki ja yksityisen perhepäivähoidon palvelurahan kustannukset alittuivat. Palvelusetelimenot ylittyivät palveluseteliä käyttävien määrän kasvaessa ja palvelusetelin kattohinnan korotuksesta johtuen.

Perusopetuksessa toimintakate ylittyi 1 673 471 euroa. Tästä noin 1 400 000 euroa johtuu perusopetuksen henkilömenojen ylityksestä. Puolet summasta muodostuu edellisvuodelta oikaisematta jääneestä ylityksestä ja toinen puoli edelleen kasvaneesta oppilasmäärästä ja iltapäivätoiminnassa olevien lasten määrän kasvusta aiheutuneista menoista.

Avoimeen hakuun tulossa parikymmentä virkaa ja yhteensä nelisenkymmentä tuntiopettajan tai määräaikaisen opettajan tehtävää

Lautakunta merkitsi tiedoksi perusopetuksen virkasuunnittelun tilanteen. Avoimeen hakuun on tulossa 20.3. päivitetyn tilanteen mukaisesti 22 opettajan virkaa, 10 toistaiseksi otettavaa tuntiopettajaa ja 32 määräaikaista opettajan tehtävää. Sivistyslautakunnan virkasuunnittelupäätöksen jälkeen täyttöluvat haetaan yksitellen rehtoreiden toimesta ja päätetään tavanomaisessa järjestyksessä. Tavoitteena on, että paikat saataisiin auki viikon 14 alussa.

Perusopetuksen virkasuunnittelu ohjaa opetushenkilöstön sijoittamista, poistuman hallintaa ja uusien opettajien rekrytointia sekä henkilöstön sisäistä liikkuvuutta terveydellisten tai muiden syiden perusteella. Lukuvuoden 2017–2018 virkasuunnitteluun on vaikuttanut pienituntisten uskontojen opettajien esimiehen vaihtuminen. Lisäksi opettajien työkiertoa on uudistettu, ja rehtorit näkevät nyt, ennen paikan auki laittamista, kaikki työkiertoon ilmoittautuneet opettajat ja voivat tarkistaa löytyykö heistä sopivaa opettajaa tehtävään. Elokuussa 2016 käyttöön otettu tuntijako ja opetussuunnitelma vaikuttavat opetushenkilöstön virkasuunnitteluun edelleen myös kahtena seuraavana lukuvuonna.

Ensi vuoden opetusresurssien suunnittelu tasapainottelua talouden ja kasvavan oppilasmäärän kanssa, ryhmäkoossa kasvupaineita

Lukuvuoden 2017 – 2018 opetusresurssiesitys on tehty vuoden 2017 talousarvion mukaisesti 600 000 euroa viime vuotta suuremmalla resurssilla. Syksyllä 2017 oppilasmäärä ala- ja yläkouluissa on arviolta 12 000 oppilasta, mikä on noin 250 oppilasta enemmän kuin syksyllä 2016. Aloittavia 1. luokkia on alustavan tiedon mukaan 63. Kuluvana lukuvuonna vastaava määrä oli 64. Luokilla 1-6 perusopetusryhmien määrä kasvaa arviolta seitsemällä ja luokilla 7-9 yhdellä. Vammaisopetukseen perustetaan yksi uusi autismiopetuksen ryhmä ja yksi uusi pienryhmä pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaille. Maahanmuuttajaopetuksessa varaudutaan viiteen valmistavan opetuksen ryhmään, määrä varmistuu kesän 2017 aikana.

Vuoden 2017 talousarvioon on kirjattu, että perusopetuksen opetustuntien oppilaskohtainen vertailuluku on vuosiluokilla 1-9 vähintään 1,66 tuntia/oppilas. Ryhmäkokojen keskiarvossa tavoite on luokilla 1-6 enintään 19,6 oppilasta ja luokilla 7-9 enintään 17,1 oppilasta. Ryhmäkokokeskiarvossa huomioidaan perusluokat ja erilaisin opetusjärjestelyin muodostetut valinnaisaineryhmät sekä jakotunnein jaetut opetusryhmät. Resurssipäätöksen myötä nämä tavoiteluvut astuvat voimaan 1.8.2017. Tavoiteluvuissa on hieman kasvua vuoden 2015 tilastointiin.

Vuoden 2016 henkilöstömenojen ylitys tulee näkymään myös kevään 2017 henkilöstömenoissa. Kevään ja alkusyksyn aikana arvioidaan lisätalousarvion tarve alkuvuoden toteuman ja rehtoreiden tekemän henkilöstösuunnittelun pohjalta. Lisätalousarvion kautta pyritään turvaamaan opetusresurssin nykytaso.

Sivistyslautakunnan 14.12.2016 tekemän päätöksen mukaisesti resurssipäätösten yhteydessä arvioidaan myös yläkouluikäisten kehitysvammaoppilaiden ja lisäopetuksen kokonaisuus, josta vammaisneuvosto oli jättänyt aloitteen. Vuoden 2017 talousarvio mahdollistaa kehitysvammaisille oppilaille toiminnan jatkumisen nykytasolla, mutta ei resurssin lisäystä, joka mahdollistaisi yöpymisen järjestämisen Elämäntaitojen yksikössä. Kyseinen toiminta on palautteen mukaan ollut oppilaiden kannalta hyödyllistä, mutta se ei ole lakisääteistä toimintaa. Huomioiden vuoden 2016 perusopetuksen henkilöstömenojen ylitys ja lakisääteisten palvelujen järjestämisestä johtuva lisätalousarviotarve syksyllä 2017, Elämäntaitojen yksikön resurssi pidetään nykytasolla. Yläkouluikäisten kehitysvammaoppilaiden lisäopetus järjestetään lukuvuonna 2017-18 YPR- ryhmissä.

Nyt tehdyn resurssipäätöksen jälkeen tarkennetaan kouluyksikkökohtaiset resurssit. Aloittavat uudet 1. ja 7. luokkien oppilaat ilmoitetaan kouluittain 5.4.2017.

Asiaan jätettiin yksi eriävä mielipide.

Sivistyslautakunta kuuli hyvinvointikertomuksen luonnoksesta

Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksessa kuvataan asukkaiden hyvinvointia ja sen kehitystä vuosina 2013 – 2016. Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen laaditaan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020. Hyvinvointikertomuksen ja suunnitelman kokonaisuuden hyväksyy uusi kaupunginvaltuusto.

Hyvinvointikertomuksen keskeisiksi huomioiksi nostetaan yksinäisyys ja polarisoituminen ja näiden vaikutukset. Muut huomiot liittyvät tavalla tai toisella näihin kahteen teemaan. Muita huomioitavia asioita ovat palvelujen kohdentaminen, saavutettavuus ja saatavuus, aktiivinen lähiyhteisö ja osallisuus sekä vaikutusten arviointi ja seuranta.

Lautakunta merkitsi asian tiedoksi.

Vastine oikaisuvaatimukseen perusopetuksen tuntiopettajan valinnasta

Lautakunta hyväksyi perusopetuksen määräaikaisen tuntiopettajan valintaa koskeneen oikaisuvaatimuksen. Kyseessä oli määräaikainen saksan ja ruotsin kielen kiertävän kielisuihkutusopettajan tehtävä. Tehtävään oli 10 hakijaa, joista kuusi täytti viran kelpoisuusehdon ja neljä myös hakuilmoituksessa mainitut muut edellytykset. Koska haastatteluun kutsuttiin vain yksi hakija, lautakunta toteaa, että hakuprosessissa on tapahtunut menettelyvirhe siltä osin kuin on jätetty haastattelematta muut kelpoisuusvaatimukset ja muut vaaditut edellytykset täyttävät hakijat.

Menettelyvirheen vuoksi asia palautuu uudelleen valmisteluun siihen vaiheeseen, missä menettelyvirhe on tapahtunut. Virkaa ei tarvitse laittaa uudelleen hakuun, vaan valmistelua jatketaan hakemusten uuden käsittelyn jälkeen haastatteluun valittavien hakijoiden haastatteluilla. Haastatteluun tulee kutsua useampi kelpoisuusvaatimukset ja muut vaaditut edellytykset täyttävä hakija, jotta voidaan vertailla tasapuolisesti hakijoiden osaamista ja sopivuutta haettavana olevaan tehtävään. Oikaisuvaatimuksen tehneen vaatimusta hänen itsensä valitsemisesta tähän tehtävään ei käsitellä, koska sivistyslautakunta ei päätä virkavalinnasta tähän virkaan.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4450 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 6.4. Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033

29.3.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje