Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 4.4.2017

Jyväskylän rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiä 4.4.2017

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 4.4.2017 käsiteltiin muun muassa Jyväskylän seudun jätelautakunnalle annettavaa lausuntoa kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta.

Kaupunkirakennelautakunnalle lausunto Kauramäki I -asemakaavaehdotuksesta

Kaupunkirakennelautakunta on asettanut nähtäville Kauramäki I -asemakaavan laajennus- ja muutosehdotuksen ja siihen liittyvän tonttijakoehdotuksen ja pyytänyt siitä rakennus- ja ympäristölautakunnan lausuntoa. Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti esittää kaavaehdotukseen eräitä täsmennyksiä ja lisäyksiä.

Rakennus- ja ympäristölautakunta totesi lausunnossaan esimerkiksi, että meluvallin rakentaminen tulisi sallia suojaviheralueelle erillisen suunnitelman mukaisesti. Samoin lautakunta totesi, että koska melusuojaa muodostavien toimitilarakennusten korttelien ja läjitysalueiden rakentumisaikataulua tai -järjestystä ei voi ennakoida, melumääräykset tulisi yksittäisiin kortteleihin kohdistamisen sijaan kirjoittaa koko aluetta koskevana yleismääräyksenä piha- ja oleskelualueita koskien. Rakennuksia koskevat melumääräykset tulisi osoittaa rakennusalojen melulle altistuville sivuille paikoissa, joissa ne ovat tarpeen, sekä erikseen yleismääräyksenä silloin kun edellä mainittuja melusuojatekijöitä ei vielä ole olemassa.

Valtatie 9:n länsipuolelle sijoittuva alue on noin 6 kilometrin päässä Jyväskylän kaupungin keskustasta etelään. Asemakaavan muutos mahdollistaa omakotitalojen, rivitalojen ja kerrostalojen rakentamisen. Lisäksi kaavoitetaan tontteja palveluasumiselle ja muulle palvelutoiminnalle. Valtatie 9:n varteen kaavoitetaan tontteja yrityksille, joiden toiminta soveltuu asumisen viereen. Kaavalla suojellaan Kankaan tilan pihapiiri, rakennukset ja perinnebiotooppi sekä muut alueen luontoarvot.

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle vastine Rudus Oy:lle myönnetystä ympäristöluvasta tehtyyn valitukseen

Jyväskylän kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta myönsi kokouksessaan 25.11.2014 Rudus Oy:lle ympäristöluvan Palokan Nuuttiin. Luvasta valitettiin Vaasan hallinto-oikeuteen, joka hylkäsi valituksen päätöksellään 24.1.2017. Päätöksestä on valitettu edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, minkä vuoksi korkein hallinto-oikeus on pyytänyt 3.3.2017 päivätyllä vastinepyynnöllään rakennus- ja ympäristölautakunnan vastinetta asiassa.

Vastineena valitukseen lautakunta päätti esittää, että valitus aiheettomana hylätään. Perusteluina lautakunta viittaa 25.11.2014 myöntämäänsä ympäristölupaan ja Vaasan hallinto-oikeudelle 15.3.2015 antamaansa lausuntoon.

Uutena valitusperusteena esitettyyn kaatopaikka-asiaan lautakunta toteaa, että pohjoispuolisesta kaatopaikasta on lupaviranomaisen puolelta kaikki asian ratkaisemisen kannalta oleellinen tieto tuotu jo esille päätöksessä ja siihen liittyvissä asiakirjoissa eikä enempi lausuminen asiassa ole enää tarpeen. Lautakunta katsoo, että myös etelä-lounaispuolisesta kaatopaikasta on ollut riittävästi tietoa käytettävissä luvan valmistelun yhteydessä ja se on otettu huomioon lupaharkinnassa.

Jätelautakunnalle lausunto kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta

Jyväskylän seudun jätelautakunta on pyytänyt ympäristönsuojeluviranomaisen lausuntoa kunnallisten jätehuoltomääräysten uudistamisesta.

Rakennus- ja ympäristölautakunta päätti antaa jätehuoltomääräysten uudistamisesta seuraavan lausunnon:

”Jätehuoltoon liittyminen on vanhan jätelain mukaista terminologiaa. Uudistetussa jätelaissa liittymisvelvollisuus on korvattu jätteen luovutusvelvollisuudella. Määräykset on syytä kirjata jätelain hengen mukaisesti korostamaan jätteen haltijan vastuuta järjestää jätehuolto sekä velvollisuutta luovuttaa jätteet järjestettyyn jätteenkuljetukseen.

Jätteenkuljetukseen liittymisen sijasta tulee määräyksissä velvoittaa kiinteistön haltija järjestämään jätteen vastaanottopaikka ja tarvittavat jäteastiat sekä huolehtimaan jätteen luovuttamisesta järjestettyyn jätteenkuljetukseen. Kunnan vastuulle kuuluvan jätteen luovuttaminen järjestettyyn jätteenkuljetukseen tapahtuu sopimalla kuljetuksesta Mustankorkea Oy:n kanssa.”

Jätehuoltomääräyksissä annetaan säännöksiä muun muassa jätteiden lajittelusta, keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä, jätehuoltojärjestelmään liittymisestä sekä näiden toimintojen teknisestä toteutuksesta. Määräyksillä säädetään myös jätteiden pienimuotoisen käsittelyn edellytyksistä sekä vaatimuksista. Säännöksissä on otettu huomioon jätteen määrän vähentäminen sekä jätteistä ja jätehuollosta aiheutuvien terveys- ja ympäristöhaittojen tai roskaantumisen ehkäiseminen sekä jätelain mukainen etusijajärjestys.

Jyväskylän seudun jätelautakunta on Jyväskylän kaupungin sekä Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4371 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristölautakunnan puheenjohtaja Paul Abbey p. 040 777 4598, paul.abbey[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

4.4.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje