Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 24.4.2017

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 24.4.2017

Hyvinvointikertomus 2013-16

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedokseen hyvinvointikertomuksen 2013–16.

Kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Vuonna 2011 voimaan tullut terveydenhuoltolaki velvoittaa kuntia raportoimaan
valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran
valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.

Hyvinvointikertomukseen liittyvän tilasto- ja tutkimustiedon lisäksi on kuultu työntekijöitä, yhteistyökumppaneita ja asukkaita. Hyvinvointikertomuksen pohjalta asetetaan hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet, joiden pohjalta laaditaan hyvinvointisuunnitelma. Hyvinvointikertomus tuo esiin kuntalaisten hyvinvoinnin nykytilaa ja tarpeita sekä arvioi toteutunutta toimintaa.

Hyvinvoinnin edistämisen painopisteiksi nousivat yksinäisyys, eriarvoistuminen, palvelujen kohdentaminen ja saavutettavuus sekä aktiiviset asuinalueet ja osallisuus.
Näiden lisäksi vaikutusten arviointi sekä päätöksenteossa että palvelutuotannossa nousivat esille. Ikäryhmistä huomio kiinnittyi erityisesti lapsiin ja lapsiperheisiin
sekä nuoriin ja nuoriin aikuisiin. Jyväskylän kaupungin hyvinvointikertomuksessa kuvataan asukkaiden hyvinvointia ja sen kehitystä vuosina 2013–2016.

Kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen laaditaan hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017–2020. Hyvinvointikertomuksen- ja suunnitelman kokonaisuuden
hyväksyy uusi kaupunginvaltuusto.

Hippos, asemakaavan muutos hyväksyttiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Hippoksen asemakaavan muutosehdotuksen 10.3.2017 tarkistetussa muodossa.

Suunnittelualue sisältää Hippoksen alueen lähiympäristöineen. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa monipuolisen urheilun, liikunnan ja terveyden
edistämiseen liittyvän toiminnan, koulutuksen ja tutkimuksen sekä tapahtumien järjestäminen Hippoksen alueella.
Asemakaavan muutoksella myös tutkitaan alueen täydennysrakentamista asumisen, kaupan ja palvelujen sijoittumiselle, liikennejärjestelyjen parantamista sekä
alueen ympäristö- ja luontoarvoja.
Lisäksi kaavoituksen tavoitteena on luoda edellytykset kaupunkikuvallisesti laadukkaan ympäristön suunnittelulle ja rakentamiselle.
Suunnittelualueen koko on noin 21 ha.

Hippoksen alue on kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu keskeinen liikunnan, urheilun sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen aluekokonaisuus Jyväskylän
keskustan tuntumassa. Suunnittelualueella sijaitsee jäähalli, liikunta- ja terveyslaboratorio, hipposhalli, monitoimitalo ja hyvinvointiteknologian liiketoiminnan
keskus, jossa alan tutkimus- ja yritystoiminta toimivat yhteisissä tiloissa. Lisäksi alueella on ulkoliikuntapaikkoja (pesäpallo- ja jalkapallokentät, jääkiekkokaukalo,
tenniskentät) ja sisäisiä liikenneyhteyksiä sekä pysäköintipaikkoja. Alueella on myös hoidettua puistoa ja pienialaisia lähes luonnontilaisia puistoalueita sekä Köyhälammen vesialue.

Asemakaavalla mahdollistetaan Hippoksen kehityshankkeeseen kuuluva rakentaminen. Asemakaavamääräykset mahdollistavat myös koulutustilojen, sekä tutkimus-,
laboratorio-, testiympäristö- ja tuotekehitystilojen rakentamisen YUK -korttelialueelle. Hankkeen kustannuslaskelmien teko ei kuulu asemakaavaprosessiin, vaan kannattavuuslaskelmia on tehty eri toimijoiden osalta Hippoksen kehityshankkeen yhteydessä. Asemakaavamuutoksen rakennusoikeudet, korttelialueiden
käyttötarkoitukset ja korttelialueiden koot perustuvat kaavoituksen yhteydessä laadittuihin raportteihin ja selvityksiin, Jyväskylän kaupungin tavoitteisiin
mm. yleisten virkistysalueiden sekä liikuntatilojen osalta, sekä Hippoksen kehityshankkeen toimittamiin tietoihin.

Asemakaavalla on määritelty käyttötarkoitus sekä korttelialueiden rakennusoikeus.
Kaavan käyttötarkoitusmääräykset mahdollistavat monipuolisen urheiluun, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyvien toimintojen ja tilojen sijoittamisen alueelle.
Kaavamääräykset eivät puutu yksittäisten urheilulajien eivätkä yksittäisten hyvinvointipalvelujen sijoittamiseen alueen eri osissa. Lisäksi kaavalla varmistetaan yleisen virkistys- ja liikunta-alueen muodostuminen alueelle, sekä luontoselvitysten mukaisten arvokkaiden luontokohteiden säilyminen puustoisilla ja metsäisillä vyöhykkeillä. Liiketoiminnan ja kaupan sijoittamisen mahdollistavat kaavamääräykset sijoittuvat alueen pohjoisosaan, ja kaupallisten palvelujen sekä liikkeiden rakennusoikeus on erikseen määritelty kaavamääräyksissä.
Kaavaa varten on laadittu kaupallisten vaikutusten arviointi, johon kauppaa koskevat rakennusoikeudet nojautuvat. Rajoittamalla ja kanavoimalla liikkeiden ja kaupan sijoittumista alueelle ohjataan alueen rakentamista ja palvelujen sijoittumista siten, ettei alue kilpaile Jyväskylän keskustan kaupallisten palvelujen kanssa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/925

Ennen päätöstä Riitta Tynjä (SKL) esitti asian palauttamista, mutta koska asiaa ei kannatettu, esitys raukesi.

Naissaaren asemakaavamuutos, Vaajakoski

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Naissaaren asemakaavamuutoksen 7.3.2017 tarkistetussa muodossa.

Asumiseen käytetty rakennusoikeus on viime vuosina alueella lisääntynyt ja alueen yksityinen luonne korostunut. Tämän kaavamuutoksen yhtenä tavoitteena
on selkiyttää yleisten ja yksityisten alueiden suhdetta ja löytää luonteva tapa yhdistää yksityinen asuminen ja matkailua sekä vapaa-aikaa palveleva julkinen
käyttö. Tavoitteena on säilyttää alue elinvoimaisena ja elävänä.

Lähtökohtaisena tavoitteena oli tarkistaa asumiseen sallittua rakennusoikeutta suojeltujen rakennusten osalta. Lähtökohtaisena tavoitteena oli myös Naissaaren
länsirannalla olevan yleiselle jalankululle varatun alueen siirtäminen tonteilta kanavan rantaan ja uuden yleisen kävely-yhteyden esittäminen Naiskosken partaalle
entisen Höyryvoimalan taakse.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/911

Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite matkailun edistämisestä

Keskustan valtuustoryhmä ja 14 muuta valtuutettua on jättänyt 25.4.2016 valtuustoaloitteen matkailun edistämisestä.
Aloitteessa esitetään, että kaupungin tulisi kehittää matkailua entistä monipuolisemmin ja hyödyntää erinomainen luonnonläheinen ympäristö ja uskoa siihen,
että ihmiset tulevaisuudessa arvostavat luontoa ja rauhaa sekä mahdollisuuksia omatoimisuuteen ja yksilöllisiin palveluihin.

Vastauksessa todetaan mm, että luonto- ja hyvinvointimatkailu on noussut Jyväskylän seudulla kehittämisen keskiöön. Jyväskylä jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä ympärivien kuntien ja muiden matkailua edistävien tahojen kanssa ja kiinnittää huomiota erilaisten luontopalvelujen ja -tuotteiden kehittämiseen sekä paikallisten hyvinvointiverkostojen syntymiseen.
Toimivat verkostot mahdollistavat matkailijoiden kokonaisvaltaisen luontokokemuksen majoituksesta muihin matkailupalveluihin. Luontoa tuotteistetaan ja yhdistetään jatkossa ennakkoluulottomasti myös muihin olemassa oleviin matkailullisiin vahvuuksiin, kuten Aallon arkkitehtuuriin, Unescon maailmanperintökohteisiin tai suuriin tapahtumiin.

Kaupunginvaltuusto merkitsi edellä esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Marjo Pakan (Kok.) valtuustoaloite lapsivaikutusten arviointi käyttöön päätöksenteossa

Marjo Pakka valtuustoaloitteessaan (KV 12.12.2016/110) esittää, että Jyväskylän kaupungissa otettaisiin asteittain käyttöön lapsivaikutusten arviointi siten, että
määräyskokoelmaa uudistettaessa hallinto- ja toimintasääntöihin lisätään säännös lapsivaikutusten arvioinnista.

Vastauksessa todetaan mm. , että Jyväskylän kaupungin hallinnon ja toiminnan järjestämisessä sekä päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty. Lainsäädäntö sekä ohjeistus vaikutusten ennakkoarvioinnista esimerkiksi kaupunkirakenteen toimialan ja muiden toimialojen välillä poikkeaa merkittävästi toisistaan. Tästä syystä tarkkoja määräyksiä vaikutusten ennakkoarvioinnista ei ole voitu sisällyttää sääntötasolle.
Kansliapäällikkö on hyväksynyt kaupungin valmisteluohjeen, joka ohjaa kaupungin valmistelutyötä kaikilla toimialoilla. Valmisteluohjeella yhdenmukaistetaan
valmisteluprosessia ja ohjataan päätösten valmistelusta sääntöjä tarkemmalla tasolla. Valmisteluohjeen lähtökohtina ovat lainsäädäntö ja hallintolaissa mainitut
hyvän hallinnon periaatteet. Valmisteluohjeessa ohjeistetaan vaikutusten ennakkoarvioinnista edellä kuvatun mukaisesti.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite terveys-, hyvinvointi- ja liikuntavaikutusten arviointi päätöksenteossa

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen (KV 20.2.2017/11), jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki ottaa käyttöönsä terveyden-, hyvinvoinnin ja liikuntavaikutusten ennakkoarvioinnin osana päätöksentekoa ja valmistelua erityisesti merkittävissä hankkeissa ja yhdyskuntasuunnittelussa. Vaikuttavuuden arviointia tulisi aloitteen mukaan tehdä aiempaa enemmän myös jälkikäteen.

Vastauksessa todetaan mm. jatkossa kuntia kannustetaan seuraamaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä myös ns. Hyte-kertoimen kautta, jossa seurataan useamman eri indikaattorin avulla kunnan toimintaa opetuksessa ja liikunnassa. Liikunnan vaikuttavuutta tullaan siis jatkossa seuraamaan myös näiden Hyte-indikaattoreiden avulla sekä osana hyvinvointikertomustyötä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Meri Lumelan (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite sukupuolivaikutusten arvioinnin käynnistämisestä Jyväskylän kaupungin päätöksenteossa

Meri Lumela (Vihr.) ja 19 muuta valtuutettua esittävät valtuustoaloitteessaan (KV 27.3.2017/), että Jyväskylän kaupungissa otettaisiin käyttöön sukupuolivaikutusten arviointi osana asioiden valmistelua ja päätöksentekoa. Jyväskylässä luonteva kohde arviointityön aloittamiselle sekä arvioinnin ja arviointityökalun kehittämiselle olisi Hippos2020 -hanke, jonka vaikutukset kohdistuvat laajasti useisiin erilaisiin väestöryhmiin.

Vastauksessa todetaan mm., että sukupuolivaikutusten arviointia tehdään osana päätöksenteon valmistelua hyödyntäen sidosryhmiä, tutkimus- ja tilastotietoa, asiantuntijakuulemisia ja selvityksiä. Suvaus on osa asioiden huolellista valmistelua, aivan kuten muidenkin vaikutusten arviointi. Vaikutusarvioinnit muodostavat aina kokonaisuuden. Sukupuolinäkökulma tulee muistaa kaikkia vaikutusarviointeja tehtäessä: esimerkiksi mitkä ovat esityksen taloudelliset vaikutukset erikseen naisten ja miesten kannalta. Sukupuolivaikutusten arvioinnin tarve on aina silloin, kun tehdään ihmisiin vaikuttavia toimenpiteitä: esimerkiksi valmistellaan lainsäädäntöä, suunnitellaan palveluita, tehdään resursseja koskevia päätöksiä tai toteutetaan erilaisia hankkeita. Hippos2020 -hanke on eittämättä tällainen. Tämä valtuustoaloite on saatettu tiedoksi myös Hippos2020 -valmisteluissa vastuussa oleville tahoille.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Paul Abbeyn (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite demokraattisen, avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon vahvistamisesta

Paul Abbey (Vas.) ja 11 muuta valtuutettua ovat tehneet 25.4.2016 valtuustoaloitteen demokraattisen, avoimen ja läpinäkyvän päätöksenteon vahvistamisesta. Aloitteessa todetaan mm, että Jyväskylän kaupunginhallinto on eriytetty kolmeksi siiloksi. Kaupungissa on 3 päätoimialaa lautakuntineen, 6 liikelaitosta johtokuntineen ja 21 osakeyhtiötä hallitukseen. Aloitteen mukaan jokainen siilo edustaa erilaista hallinnollista ajatustapaa ja historiallista kehitysvaihetta julkisen hallinnon organisoimisessa.

Vastauksessa todetaan mm. että aloitteessa esitetyt ongelmat liikelaitosten ja osakeyhtiöiden suhteesta kaupungin muuhun päätöksentekoon on tunnistettu ja otettu huomioon hallintosäännön sekä poliittisen johtamisjärjestelmän uudistustyössä.

Uudessa hallintosäännössä, joka tulee voimaan 1.6.2017, on määritelty nykyistä tarkemmin liikelaitosten tehtävät sekä päätöksenteon toteutus suhteessa kaupunginhallitukseen ja -valtuustoon. Liikelaitosten johtosääntöjen tuominen osaksi hallintosääntöä tarkoittaa sitä, että liikelaitoksia koskee jatkossa yksiselitteisesti samat määräykset, kuin kaupungin toimialoja. Konserniohjauksen ylintä päätösvaltaa käyttää jatkossakin Jyväskylän kaupunginvaltuusto. Valtuusto päättää kuntalain määräysten mukaisesti mm. omistajaohjauksen periaatteista, konserniohjeesta, hallintosäännöstä sekä asettaa tavoitteet liikelaitokselle ja tytäryhtiöille. Konserniyhtiöiden poliittinen omistajaohjaus toteutuu jatkossa konsernijaoston ja kaupunginhallituksen kautta.

Konsernijaoston perustamisella halutaan tiivistää yhteisöjen ohjausta sekä parantaa seurantaa ja arviointia yhteisöjen osalta. Jaoston kokoukset pidetään hallintosäännön määräysten mukaisesti. Kokouksista laaditaan pöytäkirjat, jotka lisäävät osaltaan päätöksenteon avoimuutta ja lisäävät mahdollisuuksia seurata yhtiöiden asioiden käsittelyä. Konsernijaosto raportoi tiiviisti kaupunginhallitukselle ja tuo siten ajantasaista tietoa yhteisöjen tilanteista valtuustoryhmille. Kaupunginhallitus voi tarvittaessa myös järjestää ajankohtaisista asioista tiedonantotilaisuuksia koko valtuustolle.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Keskustan valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite valtuuston roolista kaupungin päätöksentekojärjestelmässä

Keskustan valtuustoryhmä ja 16 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 30.5.2016 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että kaupunginhallitus ryhtyy toimenpiteisiin kaupungin päätöksentekojärjestelmän tarkistamiseksi niin, että valtuusto saa sille kuuluvan, nykyistä vahvemman ja kuntalain mukaisen roolin.

Vastauksessa todetaan mm. että vuoden 2016 keväällä tehdyn selvityksen mukaan Jyväskylässä valtuuston päätökset eivät määrällisesti tai asiallisesti poikkea merkittävästi vertailukuntien valtuustojen päätöksistä.
Valtuusto ylimpänä päätöksentekijänä päättää merkittävistä linjauksista, joiden mukaan kaupunginhallitus ja lautakunnat toteuttavat omaa, valtuuston niille hallintosäännöllä määrittelemää tehtävää. Lautakunnat ovat perehtyneisyytensä johdosta oikeita asiantuntijatoimielimiä ratkaisemaan lähellä kuntalaisia olevia, palveluihin liittyviä kysymyksiä. Vertailukunnista poiketen kaupungin uudessa hallintosäännössä määrätään, että lautakuntien varsinaisten jäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tämä kuntalain mahdollistama muutos tuo lautakuntien päätöksenteon huomattavasti nykyistä lähemmäksi valtuustoa sekä luo edellytykset tiiviimmälle lautakuntien ja valtuuston väliselle vuorovaikutukselle.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Kauko Tuupaisen (PS) valtuustoaloite voimassa olevan hallintosäännön 6 §:n 5 momentin tarkistamiseksi

Kauko Tuupainen (PS) on tehnyt 12.12.2016 valtuustoaloitteen hallintosäännön 6 §:n 5 momentin tarkistamisesta siten, että lautakuntien tehtävistä poistetaan maininta ”Lautakunnat päättävät tehtäväalueensa palveluverkoista ja yksittäisten toimipisteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta valtuuston palveluverkkoa koskevien päätösten mukaisesti”. Tuupainen perustelee esitystään voimassaolevalla perustus- ja kuntalailla, joiden mukaan kunnan hallinnon ja talouden kokonaisvastuu kuuluu kaupunginvaltuustolle. Tästä johtuen esimerkiksi koulujen ja terveysasemien perustaminen ja lakkauttaminen on Tuupaisen mukaan syytä pitää valtuuston päätösvallassa.

Vastauksessa todetaan mm., että uuden valtuustokauden alusta 1.6.2017 tulee voimaan kaupunginvaltuuston 27..3.2017/19 hyväksymä hallintosääntö, jossa lautakunnilta ja kaupunginhallitukselta on siirretty valtuustolle palveluverkoista päättäminen. Hallintosäännön 8 §:n mukaan valtuusto päättää palveluverkoista ja palveluverkkomääritelmän mukaisten toimipisteiden perustamisesta ja lakkauttamisesta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Kuntavaalien 2017 tuloksen julkaiseminen ja tiedottaminen

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi keskusvaalilautakunnan ilmoituksen kuntavaalien tuloksesta ja tiedottamisesta.


Esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4555

Lisätietoja:
Valtuuston puheenjohtaja Pauli Partanen, p.050 5924 471

24.4.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje