Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 27.4.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 27.4.2017 olleesta kokouksesta

Perusturvalautakunta päätti kokouksessa käynnistää lääkäreiden ostopalvelun hankinnan yhteispäivystyksen turvaamiseksi. Lautakunta liitti päätöksen ponnen, jonka mukaan laajennetut kiirevastaanotot otetaan Jyväskylässä käyttöön kello 18.00 asti ensi tilassa hankinnan toteutumisen myötä.

Lääkärityön ostopalvelun hankinta

Perusturvalautakunta päätti valtuuttaa avosairaanhoidon palveluyksikön käynnistämään lääkäripalveluiden ostopalvelun hankinnan toimialajohtaja Kallimon muutetun päätösehdotuksen mukaisesti enintään 8 henkilötyövuoden laajuisena. Ostopalvelu katetaan avosairaanhoidon käyttösuunnitelman 2017 sisältä lääkärityöhön varatusta määrärahasta. Lautakunta lisäsi päätökseen toivomusponnen, jonka mukaan laajennetut kiirevastaanotot otetaan Jyväskylässä käyttöön kello 18.00 asti ensi tilassa hankinnan toteutumisen myötä.

Ostopalveluna hankittavaan palveluun kuuluu osallistuminen Jyväskylän päivystysvuoroille sairaanhoitopiirin yhteispäivystyksessä siltä osin kuin oman toiminnan lääkärit eivät päivystysvuoroja täytä. Tämän lisäksi ostopalvelulla voidaan paikata myös terveysasemien omaa vastaanottotoimintaa.

Hankinnan taustalla on vuonna 2011 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja Jyväskylän välille solmittu päivystyssopimus, jonka mukaan Jyväskylällä on velvollisuus järjestää lääkärityövoima Keski-Suomen keskussairaalan päivystysvuoroihin. Jyväskylä on selvittänyt, ettei se työlainsäädäntöön perustuen voi työnantajana määrätä lääkäreitään yhteispäivystykseen toisen työnantajan palvelukseen. Näin ollen Jyväskylän lääkäreiden päivystysvuorojen tekeminen perustuu vapaaehtoisuuteen.

Keski-Suomen keskussairaalan toteuttaman toimivan yhteispäivystyksen purkaminen ei ole kenenkään etu, joten Jyväskylän kaupungin on taattava lääkärityövoima päivystykseen myös tilanteissa, joissa vapaaehtoista työvoimaa päivystysvuoroihin löydy. Jyväskylässä on kartoitettu, miten yhteispäivystys hoidetaan muissa sairaanhoitopiireissä. Selvityksestä ilmenee, että useissa sairaanhoitopiireissä ja keskussairaaloissa on toteutettu päivystysvuorojen ulkoistaminen.

Jyväskylän kaupungilla on positiivisia kokemuksia terveysasematoiminnan ulkoistamisesta ja lääkärityön hankkimisesta ostopalveluna (Korpilahti, Tikkakoski ja Säynätsalo). Myönteisten kokemusten myötä Jyväskylä pitää järkevänä vaihtoehtoa, jossa päivystystoiminta turvataan muuttuvassa toimintaympäristössä sote-uudistukseen tuomaan muutokseen saakka kilpailuttamalla osa avosairaanhoidon lääkärityöstä. Hankinta toteutetaan yhteistyössä kaupungin hankintayksikön kanssa.

Meri Lumelan (Vihr.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite avoterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden liikkuva yksikkö Jyväskylään

Perusturvalautakunta antoi kaupunginhallitukselle vastauksensa valtuustoaloitteesta koskien avoterveydenhuollon ja sosiaalipalveluiden liikkuvan yksikön hankintaa Jyväskylään.

Perusturvan toimialalla on kokemusta liikkuvasta toimintayksiköstä suunterveydenhuollon palveluissa, jossa koululaisten suunterveyden tarkastukset toteutetaan joidenkin koulujen alueella koulujen pihaan ajettavassa Suupirssissä. Toimintamalli on saanut hyvää palautetta oppilaiden vanhemmilta sekä opettajilta. Toimintamallia jatketaan edelleen vuonna 2017. Suupirssin rinnalla kokeillaan myös muita toimintamalleja, kuten niin sanottua pop up -suunterveydenhuollon pistettä, jossa liikuteltava suunterveydenhuollon yksikkö pystytetään esimerkiksi koulun tiloihin tarkastusten ajaksi.

Liikkuva yksikkö soveltuu hyvin toimintaan, jossa tietoisesti tavoitetaan useita henkilöitä vastaanottotoiminnan aikana. Satunnaiseen ja yksittäistä henkilöä koskevaan ajanvarauksettomaan vastaanottotoimintaan toimintamalli ei ole kustannustehokkain ja vaikuttavin. Liikkuvan, ennaltaehkäisevän toiminnan, yksikön käyttöönottoalueeksi Jyväskylän alue voi olla myös liian suppea, siksi toimintamalli onkin hyvä arvioida tulevan maakunnan näkökulmasta sote-uudistuksen yhteydessä. Maakunnallisessa sotessa alue yhtenäistyy ja esimerkiksi ehdotuksessa mainituissa kauppakeskuksissa asioivilla on yhtäläinen oikeus liikkuvan palvelun käyttöön.

Perusturvan yhtenä painopisteenä talousarviossa on toiminnan digitalisointi ja sen hyödyntäminen palveluiden saatavuudessa, saavutettavuudessa sekä varsinaisessa palvelutoiminnassa. Perusturvan palveluissa keskitytään vuonna 2017 vahvasti näiden asioiden haltuunottoon ja kehittämiseen niin paikallisella kuin valtakunnallisellakin tasolla. Liikkuvan toimintayksikön käyttöönottoon ei talousarviossa ole varauduttu.

Keskustelun aikana Nico Holmberg esitti asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi. Koska esitystä ei kannatettu, se raukesi ja vastaus aloitteeseen etenee näin kaupunginhallituksen käsittelyyn.

Riitta Tynjän (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite perustoimeentulotuen Kela-siirron aiheuttamien ongelmien ratkaisemiseksi

Perusturvalautakunta antoi kaupunginhallitukselle vastauksensa valtuustoaloitteesta koskien perustoimeentulotuen Kela-siirron aiheuttamia ongelmia.

Vastauksessa todetaan, että Jyväskylän kaupunki valmisteli toimeentulotuen siirtoa Kelan kanssa maaliskuusta 2016 alkaen. Yhteisellä valmistelutyöllä haluttiin varmistaa se, että toimeentulotukiasiakkaiden palvelun siirtäminen ja toteutuminen sujuisivat vuoden 2017 alusta alkaen mahdollisimman hyvin massiivisesta siirrosta huolimatta. Asiakkaiden ohjaaminen Kelalle toteutui suunnitellusti. Toimeentulotuen käsittely kuitenkin ruuhkautui Kelassa valtakunnallisesti.

Kelan palveluiden ruuhkautumisen seurauksena toimeentulotukiasiat ovat työllistäneet sosiaaliaseman henkilöstöä alkuvuonna ennakoitua enemmän. Perustoimeentulotukipäätösten viivästyessä osalle asiakkaista on myönnetty Jyväskylän kaupungin sosiaaliasemalta kriisiluonteisesti täydentävää tai ehkäisevää toimeentulotukea esimerkiksi ruokaan, vuokraan tai lääkkeisiin. Jyväskylän kaupungilla on riittävät resurssit ehkäisevän ja täydentävän toimeentulotuen käsittelemiseksi.

Jyväskylän kaupunki käy edelleen säännöllisiä keskusteluja Kelan Jyväskylän alueen toimijoiden kanssa muun muassa henkilöstön yhteydenpitoon, toimeentulotuen käsittelyyn ja toimeentulotuen linjauksiin liittyvistä käytänteistä.

Aloite veteraanien maksuttomasta hammaskiven poistosta ja erityisryhmäläisten saamisesta maksuttomien hammastarkastusten piiriin

Perusturvalautakunta päätti kansallisena veteraanipäivänä, että jyväskyläläiset sotiemme rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai veteraanitunnuksen omaavat tai miinanraivaustehtäviin osallistuneet henkilöt vapautetaan kaikista suun terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä protetiikan hammaslaboratoriomaksuista kuluvana vuonna. Kustannukset (noin 15 000 euroa) katetaan suun terveydenhuollon talousarvion sisältä.

Tutkimusten mukaan huono suun terveys on riski yleisterveydelle sekä aliravitsemukselle ja heikentää siten ihmisen toimintakykyä ja mahdollisuuksia selvitä arjessa. Vastauksen mukaan on tärkeää saada sotiemme veteraanien suut tulehdusvapaiksi ja purentakyky sellaiseksi, että he pystyisivät syömään monipuolista ruokaa ja nauttimaan elämästä erilaisia makuja maistelemalla.

Sotiemme veteraanien hakeutumista suun terveydenhuollon palveluihin tulee aktivoida. Asiakasmaksut suun terveydenhuollossa ovat nousseet ja saattavat olla esteenä hoitoon hakeutumiselle. Koska sotiemme veteraanit on jo vapautettu terveyskeskusmaksusta sekä erikoissairaanhoidon maksuista, on loogista, että heidät vapautetaan myös kaikista suun terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä protetiikan hammaslaboratoriomaksuista.

Tällä hetkellä rintamaveteraanien hammashuollon järjestämisestä ja korvaamisesta annetun lain mukaan henkilöltä, jolla on rintamasotilastunnus, rintamapalvelustunnus, rintamatunnus, veteraanitunnus tai todistus miinanraivaustehtäviin osallistumisesta, ei peritä maksua terveyskeskuksessa suoritetusta hampaiden tarkastuksesta, ehkäisevästä hoidosta eikä protetiikkaan liittyvästä kliinisestä työstä. Suomi 100 -juhlavuonna jyväskyläläiset vapautetaan nyt myös suun terveydenhuollon asiakasmaksuista sekä protetiikan hammaslaboratoriomaksuista.

Aloite maksuttomasta lounasruokailusta kotona asuville veteraaneille

Perusturvalautakunta antoi vastauksensa veteraaniasian neuvottelukunnalle koskien veteraanien lounaisruokailua koskevaa tarkennettua aloitetta. Vastauksen mukaan jo nykyisin veteraaneille myönnetään ateriakorvaus, mikäli veteraanin henkilökohtainen tarve sitä edellyttää. Maksutonta lounasruokailua ei kuitenkaan kaikille veteraaneille ole vanhuspalveluiden nykyisen talousarvion puitteissa mahdollista järjestää.

Veteraanien kotona asumisen tukemiseen tulee Valtiokonttorilta vuosittain erillinen määräraha. Vuonna 2017 määräraha on n. 390 350 euroa kaikkiin veteraanien palveluihin (edunsaajia Jyväskylässä 239 henkilöä). Niille veteraaneille, jotka ateriapalvelua tarvitsevat, ateriat tarjotaan jo nykyisellään Valtiokonttorin määrärahasta. Ruoan lisäksi rahaa kohdennetaan veteraanien yksilöllisen tarpeen mukaan muun muassa kotihoidon palveluihin, terveydenhoidon saattopalveluihin, kuljetuspalveluihin, siivoukseen, ennaltaehkäiseviin apuvälineisiin, määräaikaisiin ateriapalveluihin, kotisairaanhoitoon (rokotukset, haavanhoidot ym.), veteraanien omaishoitajan ylimääräisiin vapaahetkiin, pesulapalveluihin, päivätoimintaan kuljetuksineen, pienryhmätoimintaan ja toiminnalliseen psykososiaaliseen tukeen.

Jyväskylässä on tällä hetkellä kotona asuvia rintamaveteraaneja 191 henkilöä ja vähintään 10% (elinkoron saajat) sotainvalideja 51. Varovaisen arvion mukaan veteraaneista noin 20–50 henkilöä jaksaisi käydä kouluilla syömässä. Jyväskylän kaupungin vanhuspalvelut on keskustellut ruokailun järjestämisestä kouluilla Kylän Kattauksen kanssa. Kylän Kattaus on todennut, että veteraaneilla on mahdollisuus käydä ruokailemassa heidän toimipisteissään samalla hinnalla kuin muidenkin asiakkaiden. Maksutonta ruokailua he eivät voi järjestää kouluille, vaan maksuttoman ruokailun kustannus tulisi kattaa vanhuspalveluiden talousarvion sisältä. Lounaan hinta Kylän Kattauksen yksiköissä vaihtelee vuonna 2017 4.80 € ja 6.30 € välillä. Kylän Kattaus on tarjonnut tänään kansallisena veteraanipäivänä sotiemme veteraaneille maksuttoman lounaan. Mikäli tänään ei ole ollut mahdollisuutta osallistua ruokailuun, veteraaneilla on mahdollisuus lipuketta vastaan ruokailla Kylän Kattauksen eri toimipisteissä vuoden 2017 aikana.

------

Lautakunta päätti myös lakkauttaa sosiaalityöntekijä-lastenvalvojan ja etuuskäsittelijän virat. Lisäksi lautakunta päätti perustaa sosiaalityöntekijän viran perustaminen varhaisen tuen palveluihin.

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4462

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Mauno Vanhala, p. 040 359 2137 ja toimialajohtaja Kati Kallimo, p. 014 266 3001

27.4.2017Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje