Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 17.5. pidetystä kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 17.5. pidetystä kokouksesta

Sivistyslautakunnan viimeinen kokous nykyisellä kokoonpanolla järjestettiin avoimena kokouksena kaupungintalolla. Kokousta oli saapunut seuraamaan kymmenkunta lautakunnan työskentelystä kiinnostunutta kuntalaista. Lautakunta hyväksyi perusopetuksen opetussuunnitelman päätettävänä olleet paikalliset osuudet luokille 7 - 9 sekä viime kokouksesta jääneen osuuden varhaiskasvatussuunnitelmasta. Lautakunta hyväksyi myös sivistyslautakunnan uuden toimintasäännön ja hylkäsi äänestyksen jälkeen opetusresursseista tehdyn oikaisuvaatimuksen. Talouden kolmannesvuosiraportti ja sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 merkittiin tiedoksi.

Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017

Lautakunta hyväksyi Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelman. Uusi varhaiskasvatussuunnitelma otetaan käyttöön 1.8.2017 alkaen. Lautakunnassa hyväksyttiin suunnitelmaan uudelleen muotoiltu kohta 2.2. perhepäivähoitoa koskevasta paikallisesta osuudesta, joka oli lähetetty huhtikuussa uudelleen valmisteltavaksi, koska lautakunta katsoi kirjauksen olevan ristiriidassa valtakunnallisen suunnitelman kanssa.

Valmistelutekstissä todetaan, että valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa kuntia toimimaan siihen kirjattujen perusteiden mukaisesti. Paikalliset suunnitelmat voivat tarkentaa valtakunnallisia perusteita, mutta ne eivät voi sulkea pois mitään lain, asetuksen tai varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden edellyttämää tavoitetta tai sisältöä. Jyväskylässä ei ole eriävää paikallista painotusta perhepäivähoidosta.

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma perustuu opetushallituksen viime syksynä julkaistuihin valtakunnallisiin perusteisiin. Kunnan varhaiskasvatussuunnitelma velvoittaa henkilöstöä toimimaan suunnitelman mukaisesti kaikissa Jyväskylässä toimivissa varhaiskasvatuspalveluiden toimintamuodoissa ja -yksiköissä.

Jyväskylän varhaiskasvatussuunnitelma on verkossa osoitteessa https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/vasu2017. Suunnitelma on päivittyvä ja täydentyvä asiakirja. Ohjaavaa tekstiä täydentävät arjessa kehitetyt ja hyväksi havaitut käytännöt, jotka toimivat esimerkkeinä ja vinkkeinä arkeen. Valtakunnallisen perustetekstin jälkeen on kirjattu Jyväskylässä sovitut toimintatavat ja painopisteet. Lisäksi paikalliset hyvät käytänteet on kuvattu omassa luvussa.

Lautakunta hyväksyi päätettävänä olleet osuudet perusopetuksen vuosiluokkien 7-9 opetussuunnitelmasta, arviointiluku 6 käsitellään vielä elokuussa

Sivistyslautakunta hyväksyi päätettävänä olleet kohdat vuosiluokkien 7–9 opetussuunnitelman paikallisista osuuksista. Esittelijän muutetun esityksen mukaisesti luku 6 arvioinnista käsitellään lautakunnassa vielä elokuussa 2017. Lautakunta hyväksyi opetussuunnitelman paikalliset osuudet 7–9 vuosiluokkien taito- ja taideaineiden valinnaisten tuntien, valinnaisten oppiaineiden sekä vieraiden kielten vapaaehtoisten ja valinnaisten oppimäärien osalta. Lisäksi hyväksyttiin 7–9 luokkien kaksikielisen opetuksen linjaukset, vaativan erityisen tuen lisäopetuksen opetussuunnitelmaosuudet ja opetussuunnitelman liitekokoelma.

Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma paikallisine osuuksineen on nyt hyväksytty ja valmis otettavaksi käyttöön arviointilukua lukuun ottamatta myös 7. luokan osalta 1.8.2017 alkaen ja luokilla 8 ja 9 tästä seuraavina kahtena vuonna.

Valinnaisuus Jyväskylässä: Jyväskylässä tarjottavat taito- ja taideaineiden valinnaiset tunnit ovat luokilla 7–9 kotitalous, kuvataide, käsityö, liikunta ja musiikki, joita tarjotaan kahden vuosiviikkotunnin verran kahden lukuvuoden ajan. Muita valinnaisia aineita on valittavana kaksi vuosiviikkotuntia lukuvuodessa taito- ja taideaineista, draamakasvatuksesta, tieto- ja viestintäteknologiasta, luonnontieteistä, yrittäjyyskasvatuksesta tai A2-/B2 -kielestä, joista kielivalinta on kaksivuotinen ja muut aineet yksivuotisia. Näiden lisäksi on valittavana koulukohtaisesti suunniteltuja laaja-alaisen osaamisen mukaisia opintokokonaisuuksia 5. ja 6. luokalla kummallakin yksi vuosiviikkotunti, 8. luokalla 2 vuosiviikkotuntia ja 9. luokalla koulukohtaisia laaja-alaisia opintoja tarjotaan yksi vuosiviikkotunti ja lisäksi yksi vuosiviikkotunti taito- ja taideaineiden valinnaisia.

Lisäopetus peruskoulun oppimäärän suorittaneille Jyväskylässä: Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille voidaan järjestää perusopetuslain mukaista lisäopetusta. Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut järjestää ainoastaan vaativan erityisen tuen lisäopetusta. Muusta perusopetuksen oppimäärän suorittamisen jälkeisestä lisäopetuksesta vastaa Jyväskylässä Koulutuskuntayhtymä sekä Jyväskylän Kristillinen opisto. Vaativan erityisen tuen lisäopetus on tarkoitettu niille jyväskyläläisille nuorille, joilla on erityisiä perusopetuslain 17 pykälän määrittelemiä oppimisvaikeuksia. Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelut päättää opetuksen järjestämistavasta –ja paikasta. Lisäopetusta voidaan toteuttaa eri koulujen yhteydessä yksilöllisesti tai erillisessä lisäopetuksen ryhmässä.

Kaksikielinen perusopetus Jyväskylässä: Jyväskylän kaupunki järjestää perusopetusta suomen kielen lisäksi ruotsin kielellä sekä englannin kielellä. Ruotsinkielinen perusopetuksen opinpolku toteutuu Kuokkalan yhtenäiskoulussa ja englanninkielinen opinpolku vuosiluokkien 1–6 osalta Kortepohjan koulussa ja vuosiluokkien 7–9 osalta Viitaniemen koulussa. Oppilaalla tulee olla riittävä ko. opetuskielen taito ennen opintojen aloittamista ko. ryhmissä. Kielitaidon arvioinnin suorittavat opetusta järjestävien koulujen opettajat. Lisäksi Jyväskylässä tarjotaan opetusta englannin kielellä Content and Language Integrated Learning, eli CLIL –opetuksena.

Opetussuunnitelman liitteet: Jyväskylässä liitekokoelmassa on muun muassa tuntijakopäätökset, ylimenokauden paikalliset tuntijakosuunnitelmat sekä painotetun opetuksen tuntijakosuunnitelmat, urheiluluokkien opetussuunnitelmaosuus (vuosiluokat 7 - 9) sekä reittikartta nivelvaiheessa esiopetuksesta perusopetukseen.

Nyt lautakunnan päättämät luvut löytyvät verkosta osoitteesta: https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla-tyoversio. Kokouksessa päätetyt kokonaisuudet päivitetään lähipäivinä myös Jyväskylän kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmaan, joka löytyy osoitteesta https://peda.net/opetussuunnitelma/ksops/jyvaskyla.

Kolmannesvuosikatsaus ennustaa ylitystä ja lisätalousarviota

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi talouden kolmannesvuosiraportin. Raportin perusteella sivistyspalvelujen menot tulevat ylittämään annetun talousarvion. Perusopetuksen ja iltapäivätoiminnan oppilas- ja lapsimäärän kasvuun ei ole pystytty varautumaan riittävästi. Henkilömenot ylittyivät jo viime vuonna ja tämän vuoden ylitysennuste on noin 2,7 miljoonaa euroa. Talousseuranta osoittaa myös, että vuodelle 2017 ei ole pystytty varaamaan riittävästi hankkeiden omavastuuosuuksia. Henkilöstömenojen ylitys sekä hankkeiden kasvaneet omavastuuosuudet tulevat edellyttämään lisätalousarviota vuodelle 2017 ja ne tulee ottaa huomioon vuoden 2018 talousarviovalmistelussa. Määrärahan kokonaisuuteen vaikuttaa vielä muun muassa varhaiskasvatuksen kesäajan palvelujärjestelyjen toteutuminen. Kasvun ja oppimisen määräraha sisältää sekä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ja sen toimintakatteen toteuma neljältä ensimmäiseltä kuukaudelta on - 61 043 403 euroa, joka on 32,2 % koko vuoden suunnitelmasta.

Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen kehitysvammaoppilaiden lisäopetuksen resurssipäätöksestä

Lautakunta hylkäsi äänestyksen jälkeen äänin 10 - 3 oikaisuvaatimuksen lautakunnan päätöksestä, joka koski Elämäntaitojen yksikön resursseja ja yläkouluikäisten kehitysvammaoppilaiden lisäopetuksen järjestämistä lukuvuonna 2017- 2018 YPR-ryhmissä.

Vastineessa oikaisuvaatimukseen lautakunta toteaa muun muassa, että lisäopetuksen järjestämiselle YPR- ryhmissä ei ole estettä, koska ryhmissä on tämän hetken tiedon mukaan tilaa lisäopetuksen oppilaille. Kehitysvammaopetuksessa on ensi lukuvuonna tarve uudelle, varhaista tukea antavalle, 6¬–7 -vuotiaiden ryhmälle. Edellä mainituista syistä ei ole taloudellisesti järkevää muodostaa muutaman oppilaan ryhmää mahdollisille lisäopetuksen oppilaille. Lisäksi perusopetuksen talousarvio 2017 on ylittymässä ja siitä syystä ETY-yksikön resurssien palauttaminen ja erillinen lisäopetuksen ryhmä yläkouluikäisille kehitysvammaoppilaille ei ole mahdollista.

YPR- ryhmissä voidaan harjoitella samoja arkielämän taitoja kuin ETY-yksikön yhteydessä toimivassa lisäopetuksessa (mm. itsestä huolehtimista, kodinhoitoa, asiointia ja liikkumista julkisilla kulkuvälineillä, tunne- ja turvallisuustaitoja sekä seksuaalikasvatusta). Jokaisella oppilaalla on erityisen tuen päätös ja henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma. Näin ollen erilaiset opetussuunnitelmat eivät muodostu ongelmaksi. Jokaisessa koulussa on myös tarjolla oppilashuoltoa ja oppilaanohjausta

Lautakunta hyväksyi toimintasäännön

Jyväskylän kaupungin uusi hallintosääntö astuu voimaan 1.6.2017. Hallintosäännön myötä myös sivistyslautakunnan tehtäväalueen toimintasääntö tulee päivittää. Lautakunta hyväksyi uuden toimintasäännön tulemaan voimaan 1.6.2017 alkaen. Hallintosäännön muutokset eivät aiheuta toimintasääntöön merkittäviä toimivallan jakoon liittyviä muutoksia. Lautakunnan päätösvaltaan lisätään erikoisluokista ja erityiskoulujen erityistehtävistä päättäminen, päiväkodinjohtajan päätösvaltaan lisätään alle esiopetusikäiselle lapselle annettavasta erityisestä tuesta päättäminen ja palvelukoordinaattorin ja asiakaspalvelupäällikön päätösvaltaan lisätään palveluseteliyrittäjäksi hyväksyminen. 1.6. voimaan tuleva toimintasääntö esityslistan liitteenä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?963200

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 merkittiin tiedoksi

Sivistyslautakunta merkitsi tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen ja antoi siitä lausunnon kaupunginhallitukselle. Selvityksen mukaan vuonna 2016 sosiaaliasiamiehelle tuli Jyväskylästä 263 yhteydenottoa, mikä on pienin määrä kautta aikojen. Yhteydenotot liittyivät kunnan omaan sosiaalipalveluun 233 kertaa (89 %), kunnan ostamaan yksityiseen palveluun 8 kertaa (3 %) ja kerran kuntayhtymän palveluun. Muusta kuin sosiaalihuollosta tuli 21 asiointia (mm. Kela, terveydenhuolto, työvoimatoimi, koulutoimi, edunvalvonta, asuntoasiat). Tyytymättömyys palveluihin oli asiana 200 yhteydenotossa (76 %). Palveluihin liittyvistä asioista tiedusteltiin 63 kertaa (24 %).

Yhteydenottoja tuli yleisimmin toimeentulotukeen liittyvissä asioissa, vaikka suunta on ollut useana vuonna laskeva. Toiseksi eniten yhteydenottoja tuli vammaispalveluun liittyvistä asioista ja kolmanneksi eniten lastensuojeluun liittyen. Muita kuin sosiaalihuollon palveluja koskeva asiointi kääntyi nousuun. Varhaiskasvatuspalveluista ei tullut muistutuksia tai kanteluita. Varhaiskasvatuspalveluista ei tullut muistutuksia tai kanteluita.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4670 Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.

Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville perjantaina 26.5.2017 Jyväskylän kaupungin kirjaamoon, Vapaudenkatu 32 ja internetiin http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo p. 014 266 4033

17.5.2017Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje