Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 18.5.2017

Jyväskylän seudun jätelautakunnan päätöksiä 18.5.2017

Jätelautakunnan kokouksessa 18.5.2017 käsiteltiin muun muassa Laukaan jätteenkuljetusjärjestelmää.

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat hyväksyttiin

Jyväskylän seudun jätelautakunta hyväksyi viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat.

Jyväskylän seudun jätelautakunta on siirtänyt sille määriteltyä toimivaltaa toimintasäännöllä viranhaltijalle. Voimassa olevan toimintasäännön mukaisesti palvelupäällikkö päättää muun muassa jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta useissa yksittäisiä asiakkaita koskevissa asioissa, päättää jätemaksujen määräämisestä ja maksuunpanosta sekä tekee jätelain mukaiset päätökset jätemaksuista tehdyistä muistutuksista. Toimintasäännön mukaan palvelupäällikkö ratkaisee myös muut ilmoitukset, jotka tehdään jätehuoltomääräysten mukaisesti jätelautakunnalle.

Viranhaltijapäätöksissä noudatettavien ratkaisulinjojen tavoitteena on luoda Jyväskylän seudun jätelautakunnan toimialueelle yhtenäiset periaatteet jätehuoltomääräysten poikkeushakemusten sekä maksumuistutusten että maksun kohtuullistamisen käsittelyyn. Periaatteiden avulla varmistetaan hakemusten samankaltainen käsittely, jolloin toimialueen kuntalaiset saavat yhdenvertaisen kohtelun päätöksenteossa. Periaatteet toimivat ohjeina valmistelijoille ja viranhaltijalle.

Ennen Jyväskylän seudun jätelautakunnan perustamista kukin kunta teki päätökset jätehuoltomääräyksistä poikkeamisesta ja jätemaksuista. Ratkaisulinjat ovat poikenneet huomattavasti toisistaan eri kunnissa. Koska osa kuntien tekemistä päätöksistä on voimassa toistaiseksi, on tilanne kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun kannalta todettu ongelmalliseksi. Jätelautakunnalle on tullut palautetta siitä, että kunnissa on voimassa eri perustein myönnettyjä poikkeamisia.

Viranhaltijapäätökset tehdään jätelautakunnassa sovittujen periaatteiden mukaisesti ja tarvittaessa ne tuodaan uudelleen jätelautakunnan tarkistettavaksi. Tehtyjen päätöksien määrä raportoidaan jätelautakunnalle kolmannesvuosikatsauksen yhteydessä.

Nyt hyväksytyt viranhaltijapäätöksissä noudatettavat periaatteet ja menettelytavat korvaavat voimaantullessaan Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan 4.9.2012 hyväksymät perusteet Kuivajäteastian pidennetyn tyhjennysvälin perusteiden tarkistaminen kiinteistöille. Laukaassa ja Muuramessa ei ole ollut aiemmin vastaavalla tavalla hyväksyttyjä periaatteita tai menettelytapoja.

Laukaan jätteenkuljetus muuttuu kunnan järjestämäksi

Jyväskylän seudun jätelautakunta päätti määrätä kiinteistön haltijan järjestämän yhdyskuntajätteen – pois lukien sako- ja umpikaivolietteen – jätteenkuljetuksen päättymään Laukaan kunnassa ja siirtää edellä mainitun jätteenkuljetuksen kunnan järjestämäksi ja Mustankorkea Oy:n kilpailuttamaksi jätteenkuljetukseksi 1.10.2019 alkaen. Päätös astuu voimaan hallintolain mukaisesti, vaikka päätökseen haettaisiin muutosta, koska täytäntöönpanoa ei voida yleisen edun vuoksi lykätä.

Laukaan kunnassa on ollut käytössä kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus, jossa kiinteistön haltija itse tilaa haluamaltaan kuljetusyrittäjältä jäteastian tyhjennykset. Nykyinen jätelaki tuli voimaan 1.5.2012 ja sen mukaan kunnan on tarkasteltava ja päätettävä, toimiiko kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus alueella kattavasti, luotettavasti ja syrjimättömin ehdoin.

Laukaan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 9.4.2013 esittelijän esityksestä poiketen, että kunnassa säilytetään kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus. Hämeenlinnan hallinto-oikeus on kumonnut päätöksen ja palauttanut sen uudelleen käsiteltäväksi (25.8.2014). Hallinto-oikeus on todennut, ettei teknisen lautakunnan päätös ollut perusteltu lain edellyttämällä tavalla. Näin ollen Laukaassa ei ole ollut lainvoimaista päätöstä jätteenkuljetusjärjestelmästä.

Asian käsitteli nyt uudelleen Jyväskylän seudun jätelautakunta, joka kuntien yhteisenä jätehuoltoviranomaisena hoitaa lakisääteiset jätehuollon viranomaistehtävät Jyväskylässä, Laukaassa ja Muuramessa. Päätöksenteon tueksi jätehuoltoviranomainen oli tehnyt selvityksen nykyisestä jätteenkuljetusjärjestelmästä ja arvioinut sen toimivuutta jätelain edellyttämällä tavalla. Kuljetusjärjestelmäselvitys oli yleisesti nähtävillä 13.3.–12.4.2017

Kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen käyttöönotosta voidaan päättää vain, jos voidaan perustellusti osoittaa, että kaikki seuraavat jätelain edellytykset täyttyvät: 1) Alueella on tarjolla jätteenkuljetuspalveluja kattavasti ja luotettavasti sekä kohtuullisin ja syrjimättömin ehdoin. 2) Jätteenkuljetus edistää jätehuollon yleistä toimivuutta kunnassa, tukee jätehuollon alueellista kehittämistä eikä aiheuta vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. 3) Päätöksen vaikutukset arvioidaan kokonaisuutena myönteisiksi ottaen erityisesti huomioon vaikutukset kotitalouksien asemaan sekä yritysten ja viranomaisten toimintaan. Jätelautakunnan teettämän selvityksen mukaan nämä edellytykset eivät täyttyneet kiinteistön haltijan järjestämässä jätteenkuljetuksessa Laukaan kunnassa.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4681 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- jätelautakunnan puheenjohtaja Jari Blom, p. 050 368 9190, jari.blom[at]jkl.fi
- palvelupäällikkö Kari Ström, p. 050 60943, kari.strom[at]jkl.fi

18.5.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje