Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 15.6.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 15.6.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän kaupungin uusi perusturvalautakunta kokoontui tänään ensimmäiseen kokoukseensa. Kokouksessaan lautakunta käsitteli mm. joukon lautakunnan ja sen alaisten jaostojen järjestäytymiseen liittyviä asioita. Lisäksi lautakunta päätti julistaa haettavaksi terveyskeskussairaalan palvelujohtajan viran sekä käsitteli potilas- ja sosiaaliasiamiehen selvitykset.

Perusturvalautakunnan kokoukset 1.8.–31.12.2017

Perusturvalautakunta päätti pitää kokouksensa syyskaudella seuraavina torstaipäivinä: 24.8.,
21.9., 26.10., 30.11. ja 14.12. Kokoukset alkavat aina kello 15.00. Lisäksi lautakunta päätti pitää syksyllä iltakoulut seuraavina torstaipäivinä: 10.8., 7.9., 12.10. ja 16.11.

Yksilöasiainjaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen valtuustokaudelle 2017–2021

Perusturvalautakunta valitsi yksilöasiainjaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Eila Simola (SDP), varalla Antero Mikonranta (SDP)
Terhi Pulli (Kok.), varalla Antti Koskela (Kok.)
Anne-Maria Perttula (Kesk.) varalla Leena Mutanen (Kesk.)
Kari Jokinen (Vas.), varalla Mimmi Pietiläinen (Vas.) ja
Marika Visakorpi (KD), varalla Kari Lahti (KD).

Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Eila Simola ja varapuheenjohtajaksi Marika Visakorpi.

Yksilöasiainjaosto toimii sosiaalihuoltolaissa tarkoitettuna toimielimenä, joka käyttää puhevaltaa sosiaalihuollon yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa, on tartuntatautilain mukainen toimielin, toimii monijäsenisenä toimielimenä perusopetuslaissa määriteltyjen toimielimen käsittelyä vaativien kurinpidollisten toimien osalta sekä varhaiskasvatus- ja perusopetuspalvelujen yksilöllistä toimeenpanoa koskevissa asioissa ja muissa yksilökohtaisissa asioissa, ellei muuta säädetä. Lisäksi yksilöasianjaostolle osoitetaan mahdolliset oikaisuvaatimukset sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelin myöntämispäätöksistä.

Terveydenhuollon jaoston jäsenten ja varajäsenten valitseminen sekä jaoston puheenjohtajan nimeäminen valtuustokaudelle 2017–2021

Perusturvalautakunta valitsi terveydenhuollon jaostoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:
Antti Rastela (Kok.), varalle Mari Kyllönen (Kok.)
Petri Pantse Paunonen (Vihr.), varalle Tommi Liinalampi (Vihr.)
Irmeli Huuskonen (SDP), varalle Alina Ahtamo (SDP)
Eemeli Rajala (Kesk.), varalle Matti Björk (Kesk.) ja
Raija Sipinen (KD), varalle Marika Visakorpi (KD)

Jaoston puheenjohtajaksi valittiin Antti Rastela. Lautakunta totesi lisäksi, että Hankasalmen valtuusto on 5.6.2017/39 nimennyt jaoston jäseneksi Tapio Hultin ja hänen varajäsenekseen Ari Korhosen. Uuraisten valtuusto on nimennyt jaoston jäseneksi 12.6.2017/56 Pirjo Käpylän ja hänen varajäsenekseen Sari Rimmin.

Perusturvalautakunnan edustajien nimeäminen vammaisneuvostoon valtuustokaudelle 2017–2021

Perusturvalautakunta valitsi jäsenistään vammaisneuvostoon Eila Simolan (SDP) ja hänen varajäsenekseen Matleena Käpin (Vas.). Toiseksi edustajaksi nimettiin Ilkka Pernu (Vas.) ja varajäseneksi Raisa Ojaluoto (Vihr.).

Nuorisovaltuuston edustajan puhe- ja läsnäolo-oikeus perusturvalautakunnassa valtuustokaudella 2017–2021

Perusturvalautakunta päätti, että nuorisovaltuuston nimeämällä edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus perusturvalautakunnan kokouksissa ja iltakouluissa valtuustokaudella 2017–2021. Nuorisovaltuuston edustaja ei kuitenkaan hallintosäännön mukaisesti voi olla läsnä silloin, kun käsiteltäviin asioihin sisältyy salassa pidettäviä tietoja.

Perusturvalautakunta pyytää nuorisovaltuustoa nimeämään edustajakseen perusturvalautakuntaan vähintään 15 vuotta täyttäneen henkilön sekä nimeämään hänelle varajäsenen.

Selvitys potilasasiamiestoiminnasta vuodelta 2016 perusturvalautakunnalle

Perusturvalautakunta merkitsi tiedoksi potilasasiamiehen selvityksen vuodelta 2016. Vuonna 2016 potilasasiamiehille tuli yhteensä 322 yhteydenottoa (2015: 315). Yhteydenottojen määrä on tasaisesti lisääntynyt vuodesta 2013 lähtien. Yhteydenottajana oli 80 %:ssa potilas itse ja 18 %:ssa omainen tai muu läheinen henkilö.

Potilaan hoitoon ja hoitotulokseen liittyvät epäkohdat olivat suurin yhteydenoton syy (29 %) vuonna 2016 (2015: 32 %). Toiseksi suurimmaksi syyksi nousivat edellisvuoden tapaan varsinaiset potilasvahinkoepäilyt, joita kirjattiin 27 % kaikista uusista yhteydenotoista (2015: 25 %). Potilaan kohteluun ja terveydenhuollon ammattihenkilön käytökseen liittyvät epäkohdat yhteydenottojen syinä hieman lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna. Em. yhteydenottoja oli 14 % kaikista yhteydenotoista (2015: 11 %). Potilasvakuutuskeskukselle tehtiin 44 (2015: 57) potilasvahinkoilmoitusta ja korvattavaksi ratkaistiin 12 vahinkoa (2015: 14). Vahinkoilmoitusten määrässä on tapahtunut laskua edellisvuosiin verrattuna.

Suurin osa yhteydenotoista liittyi avosairaanhoitoon 41 % (2015: 35 %). Terveyskeskussairaalan toimintaan liittyviä yhteydenottoja oli 10 % (2015: 7 %) ja suunterveydenhuoltoon liittyviä 12 % (2015: 11 %). Potilaalla/asiakkaalla/omaisella on ollut mahdollisuus tehdä vaaratilanneilmoitus internetin kautta vuoden 2015 jälkeen. Ilmoituksia tuli yhteensä 19 (2015: 9).

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016 perusturvalautakunnalle

Perusturvalautakunta merkitsi osaltaan tiedoksi sosiaaliasiamiehen selvityksen vuodelta 2016 ja antoi kaupunginhallitukselle oman lausuntonsa kyselystä. Lautakunta totesi lausunnossaan, että jyväskyläläisten yhteydenottojen määrä (263) sosiaaliasiamieheen oli vuonna 2016 pienempi kuin kertaakaan aiemmin vuodesta 2004 lähtien. Jyväskylässä tehtiin viime vuonna 59045 päätöstä toimeentulotuesta. Päätösten määrään suhteutettuna toimeentulotukea koskevien sosiaaliasiamiesyhteydenottojen osuus(108) oli 0,18 %.

Sosiaaliasiamies antoi selvityksessään myös toimenpidesuositukset kunnille kuntakyselyn perusteella. Sosiaaliasiamies kehotti, että Keski-Suomen kunnissa varmistetaan riittävän monipuoliset sosiaalihuollon henkilöstöresurssit. Maakunnalliseen palveluun edetään virat ja toimet mahdollisimman täysinä.

Lautakunta totesi osaltaan, että Jyväskylässä on palvelutarpeisiin nähden monipuoliset resurssit. Palveluja tuotetaan omana toimintana, ostopalveluina ja palveluseteleillä. Vapautuvat palvelussuhteet täytetään palvelutarpeisiin ja henkilöstösuunnitelmaan perustuen. Palveluita uudistetaan tarpeenmukaisesti. Aikuissosiaalityöhön perustettiin alkuarviointitiimi Kelalta tulevien asiakkuuksien ohjaamista ja palvelutarpeen arviointia varten sekä lapsiperheiden kotipalveluun lisättiin omaa kotipalveluhenkilöstöä palvelusetelituotannon rinnalle.

Toisena suosituksenaan sosiaaliasiamies totesi, että kuntalaisille myönnetään harkinnanvaraista toimeentulotukea heidän tarpeidensa mukaisesti ja tukea käytetään suunnitelmallisen ja tavoitteellisen sosiaalityön välineenä. Perusturvalautakunta totesi, että Jyväskylässä myönnetään täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea lakien ja ohjeiden mukaisesti. Sosiaalityössä huomioidaan asiakkaan kokonaistilanne ja tuen myöntäminen on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Toimeentuloturvaan varattujen määrärahojen arvioidaan riittävän vuonna 2016.

Kolmantena suosituksena sosiaaliasiamies kehotti kiinnittämään huomiota rakenteelliseen sosiaalityöhön, tehdään uusia avauksia ja kehitetään paikallisia ja maakunnallisia tiedontuotanto- ja toimintatapoja. Lautakunta vastasi, että sosiaalityössä on kokemusta asuinaluekohtaisten palvelutarpeiden tunnistamisesta, asunnottomuuden, työttömyyden ja erilaisten sosiaalisten ongelmien vaikutuksista ja osallisuuden edistämisestä. Sosiaalityöntekijät toimivat monialaisissa ja laajoissa verkostoissa eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

Terveyskeskussairaalan palvelualueen palvelujohtajan viran haettavaksi julistaminen

Perusturvalautakunta päätti julistaa terveyskeskussairaalan palvelualueen palvelujohtajan viran haettavaksi. Haastatteluja varten perusturvalautakunta nimesi erillisen haastatteluryhmän ja valtuutti sen käynnistämään hakuprosessin. Haastatteluryhmään valittiin Heidi Rentola, Antti Rastela, Tommi Liinalampi ja Jussi Maasola. Varalle nimettiin Marika Visakorpi. Virkamieskunnasta ryhmään nimettiin perusturvan toimialajohtaja, kaupungin henkilöstöjohtaja, sosiaalipalveluiden palvelujohtaja sekä henkilöstön edustaja.

Terveyskeskussairaan palvelujohtajan virkaan on kelpoisuusehtona soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus vastaavanlaisista tehtävistä sekä vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Lisäksi edellytetään näyttöjä vuorovaikutustaidoista ja yhteistyökyvystä, innovatiivisesta palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta, taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, itsenäisestä päätöksentekokyvystä ja vastuun kantamisesta johtamisroolissa sekä hyvästä paineensietokyvystä. Palvelujohtajan virkatehtävään liitetään terveyskeskussairaalan vastaavan lääkärin tehtävät, kelpoisuusehdot ovat koulutuksen osalta terveydenhuollon ammattihenkilöstön kelpoisuudesta annetun lain 559/94 mukaisesti säädetty laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla.

Palkkaus ja muut virkasuhteen ehdot perustuvat soveltaen kunnallisen virkaehtosopimuksen lääkärisopimukseen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tavoitteena on, että lautakunta valitsee palvelujohtajan kokouksessaan 24.8.2017. Virka täytetään tämän jälkeen sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Etuuskäsittelijöiden ja maksuliikesihteerien virkojen lakkauttaminen sosiaalipalveluiden palvelualueella 1.7.2017 alkaen

Perusturvalautakunta päättää lakkauttaa 14 etuuskäsittelijän ja 2 maksuliikesihteerin virkaa 1.7.2017 alkaen. Taustalla on perustoimeentulotuen maksamisen järjestämisvastuun siirto kunnilta Kelalle 1.1.2017 alkaen. Muutoksessa henkilöstö ei siirtynyt Kelalle, joten kaupungilla jäi tarpeettomiksi neljätoista (14) etuuskäsittelijän ja kaksi (2) maksuliikesihteerin virkaa.

-----

Kokouksessa hyväksyttiin lisäksi toimialajohtajan ehdotusten mukaisesti perusturvalautakunnan kokouskäytännöt toimikaudella sekä viranhaltijapäätösten nähtävillä olo. Vanhusneuvoston jäsenen nimeäminen poistettiin listalta.

Esityslista on kokonaisuudessaan luettavissa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4638

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Heidi Rentola, p. 0400 537 824 ja kokouksen esittelijänä toiminut palvelujohtaja Ulla Kuittu, p. (014) 266 63340

15.6.2017Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje