Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.6.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.6.2017

Vuoden 2018 talousarviokehys

Talousarviokehys perustuu nykyisille kunnallis- ja kiinteistöveroprosenteille. Kunnallis- ja kiinteistöverojen suuruus on tarkoitus päättää syksyllä sen jälkeen kun valtion talousarvion vaikutukset kaupungin talouteen ovat selvillä. Kaupungin talous oli vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaan tasapainossa ja myös kuluvan vuoden talousarvion mukaan vuosikate kattaa poistot. Kaupunginvaltuuston hyväksymän taloussuunnitelman mukaisesti talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2018 talouden tasapaino säilyy ja vuosikate on edelleen poistojen suuruinen.

Kaupunginhallitus päätti, että
1. Talousarvioesityksiin tulee sisältyä kaupungin strategian toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet ja niille on osoitettava tarvittavat resurssit.
2. Lautakuntien tulee tehdä vuoden 2018 talousarvioesityksensä siten, että seuraavat nettomenot toteutuvat:
• Konsernihallinto 56 561 000
• Perusturvapalvelut 372 504 000
• Sivistyspalvelut 231 384 000
• Kaupunkirakennepalvelut 3 942 000
3. Johtokuntien tulee tehdä vuoden 2018 talousarvioesityksensä siten, että liikelaitoksen menot ovat enintään:
• Tilapalvelu 57 685 000
• Työterveys Aalto 8 039 000
• Talouskeskus 5 186 000
• Altek Aluetekniikka 12 412 000
• Kylän Kattaus 22 806 000
• Keski-Suomen Pelastuslaitos 29 580 000
4. Toiminnalliset tavoitteet tulee asettaa siten, että talousarviokehys toteutuu.
5. Kaupungin edustajille Keski-Suomen Sairaanhoitopiirin hallinnossa annetaan ohjeeksi että:
• Sairaanhoitopiirin menot saavat kasvaa enintään 3 % vuoden 2017 talousarvion tasosta
• Kaupungin maksuosuuden tulee vuonna 2018 olla enintään 158 miljoonaa euroa.
• Talousarvion tulee perustua realistisille arviolle suoritemääristä
• Vuoden 2018 lopussa SHP:llä ei saa olla yli-/alijäämää
6. Lautakuntien ja johtokuntien tulee tehdä vuoden 2018 talousarvioesityksensä 22.9.2017 mennessä.

Jyväskylän kaupungin ja AKK Sports Oy:n yhteistyösopimus vuosiksi 2018–2020 hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Jyväskylän kaupungin ja AKK Sports Oy:n välisen yhteistyösopimuksen maailmanmestaruusrallin osakilpailun järjestämisestä vuosina 2018, 2019 ja 2020 sekä päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan allekirjoittamaan yhteistyösopimuksen päätösliitteenä olevan luonnoksen mukaisena sekä tekemään yhteistyösopimukseen tarvittavat teknisluonteiset korjaukset/muutokset ennen allekirjoittamista.

Ennen päätöstä Bella Forsgrén (VIHR) esitti Eila Tiaisen (VAS) kannattamana, että sopimus hyväksytään muilta osin mutta ei hyväksytä 125 000 euron lisäosaa.
Äänin 10-3 kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtajan esityksen.

Uudessa sopimuksessa sovitaan yhteistyöstä ja siihen liittyvistä velvoitteista koskien FIAn Suomelle vuosittain myönnettävän ralliautoilun MM–sarjan osakilpailun järjestämisestä Jyväskylässä ja sen ympäristössä vuosina 2018, 2019 ja 2020. Jyväskylän kaupungilla on 60 vuorokauden mittainen neuvotteluetuoikeus seuraavaa kolmivuotista (2021, 2022 ja 2023) sopimuskautta koskien.
Tarkoituksena on mm. yhteismarkkinointi- ja viestintätoimenpitein maksimoida Jyväskylän kaupungin saamaa näkyvyyttä ja matkailijamäärää, vahvistaa AKK:n yrityskuvaa ja tapahtuman tuotekuvaa sekä taata tapahtuman terve talous. Jyväskylän kaupunki on yksi Suomen MM-rallin virallisista pääyhteistyökumppaneista. Tapahtuman kotikaupunkina toimii Jyväskylän kaupunki. AKK sitoutuu järjestämään sopimusvuosittain yhden kaupunkierikoiskokeen Jyväskylän kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä, minkä lisäksi maali ja lähtö sijaitsevat Jyväskylässä sekä kilpailukeskus ja huoltoparkki Jyväskylän Paviljongissa. AKK myöntää Jyväskylän kaupungille Neste Rallin ”Official Partner” –statuksen.

Uudessa yhteistyösopimuksessa on sovittu 1) perusosasta eli palvelusopimuksesta, jonka mukaan Jyväskylän kaupunki luovuttaa/toimittaa veloituksetta AKK:lle yksilöidyt palvelut, alueet ja tilat sekä osallistuu kaupungin keskustan välittömässä läheisyydessä järjestettävän erikoiskokeen kuluihin ja 2) lisäosasta, jonka mukaan Jyväskylän kaupunki suorittaa AKK:lle Neste Rallin kansainvälisiä lupamaksuja vuosittain 125 000 euroa.

Kaupunginvaltuusto on vuosittain talousarviossa hyväksynyt määrärahan rallitapahtumaa varten. Kuluvan vuoden 2017 tapahtumaan on varattu kaupungin talousarviossa 310 000 euroa. Uudessa kolmivuotisessa sopimuksessa palvelusopimuksen arvioidaan olevan 360 000 euroa vuodessa ja arvio perustuu kustannustason nousuun. Uutta on vuositasolla 125 000 euron lisäosa, joka johtuu kansainvälisten lupamaksujen kasvusta. Jyväskylän kaupunki hankkii vuosittain yhteistyökumppaneita osallistumaan rallin kustannuksiin. Tavoitteena on saada yhteistyökumppaneilta vähintään 120 000 euroa vuodessa. Viime vuosina kaupungin yhteistyökumppaneita ovat olleet Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy, Keski-Suomen liitto, Jyväskylän Messut Oy, Jyväskylän Kongressikeskus Oy ja Keskimaa Oy, jotka ovat saaneet vastineeksi osuutensa ralleihin liittyvästä näkyvyydestä.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Rise-kampuksen asemakaavan muutos ja tonttijaon hyväksyminen)

Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Rikosseuraamuslaitoksen avovankilan ja yhdyskuntaseuraamustoimiston muodostaman kokonaisuuden rakentaminen ja toiminta kiinteistöllä.
Jyväskylän yhdyskuntaseuraamustoimisto sijaitsee tällä hetkellä Jyväskylän keskustassa ja Laukaan vankila Vihtavuoressa 20 kilometrin etäisyydellä Jyväskylästä. Toimipaikkojen yhdistäminen sisältyy Rikosseuraamuslaitoksen toimitilavisioon ja oikeusministeriön päätökseen toimitilaverkon kehittämisestä.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet sivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/934

Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esityslistalla esitetyn lausunnon sekä vaatia lausunnossa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä kaava-asiakirjoissa esitetyn perusteella valitusten hylkäämistä perusteettomina. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen. Lisäksi kaupunginhallitus pyytää valitusasian mahdollisimman viivytyksetöntä käsittelyä hallinto-oikeudessa.

Tikkalan päiväkotikoulun vanhempaintoimikunnan oikaisuvaatimus oppilaskuljetusten hankintapäätöksestä

Tikkalan päiväkotikoulun vanhempaintoimikunta esittää oikaisuvaatimuksessaan, että kaupungin päätös hankkia oppilaskuljetukset alueen ulkopuolisilta toimijoilta ei tue kaupungin sitoutumista resurssiviisauteen.

Hankintayksikön vastineessa todetaan, että hankintapäätöksessä tehty vertailu on tehty virheettömästi tarjousasiakirjoissa mainituin tavoin.

Kaupunginhallitus päätti todetaan hankintaoikaisun ja toteaa, että se ei aiheuta toimenpiteitä.

JTJ Palvelujen oikaisuvaatimus oppilaskuljetusten hankintapäätöksestä

Valittaja vaatii oikaisuvaatimuksessaan tarjousten vertailun uudelleentarkastelua. Hankintaoikaisu kohdistuu hankintapäätökseen. Lisäksi JTJ palveluiden mukaan kaupungin päätös hankkia oppilaskuljetukset alueen ulkopuolisilta toimijoilta ei tue kaupungin sitoutumista resurssiviisauteen.

Hankintayksikön vastineessa todetaan, että hankintapäätöksessä tehty vertailu on tehty virheettömästi tarjousasiakirjoissa mainituin tavoin.

Kaupunginhallitus päätti hylätä hankintaoikaisun ja toteaa, että se ei aiheuta toimenpiteitä.

Ylämuuratjärven taxin oikaisuvaatimus oppilaskuljetusten hankintapäätöksestä

Valittaja vaatii oikaisuvaatimuksessaan tarjousten vertailun uudelleentarkastelua. Hankintaoikaisu kohdistuu hankintapäätökseen.

Hankintayksikön vastineessa todetaan, että hankintapäätöksessä tehty vertailu on tehty virheettömästi tarjousasiakirjoissa mainituin tavoin.

Kaupunginhallitus päätti hylätä hankintaoikaisun ja toteaa, että se ei aiheuta toimenpiteitä.

Kaupungin edustajien nimeäminen Keski-Suomen vaalipiirin kuntapäiville

Keski-Suomen vaalipiiriin kuuluvat Kuntaliiton jäsenkunnat saavat valita liiton sääntöjen perusteella edustajia kuntapäiville kunnan asukasluvun mukaan. Vaalipiiri määräytyy samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kunnan asukasluku määräytyy 30.11.2016 väestötietojärjestelmän tietojen mukaan. Jyväskylän edustajien määrä on neljä.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Keski-Suomen vaalipiirin kuntapäiville 3.10.2017 neljä edustajaa ja neljä henkilökohtaista varaedustajaa.

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun poliittisen ohjausryhmän kokous 28.6.2017

Keski-Suomen sote- ja maakuntauudistuksen esivalmistelun poliittisen ohjausryhmän pidetään keskiviikkona 28.6.2017. Kokouksen esityslista oheismateriaaleineen on luettavissa osoitteesta
http://www.ks2019.fi/tyoryhmat-ja-muistiot/poliittinen-ohjausryhma.

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

Education Facilities Oy:n varsinainen yhtiökokous 22.6.2017

Kaupunginhallitus nimesi kaupungin edustajaksi yhtiökokoukseen kehitysjohtaja Harri Hyvösen ja antoi hänelle seuraavat ohjeet:

1. Vuoden 2016 tuloslaskelma ja tase vahvistetaan.
2. Hallituksen esitys vuoden tuloksen käsittelystä hyväksytään.
3. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnetään vastuuvapaus.
4. Hallituksen jäsenten palkkiot päätetään kaupunginhallituksen 10.12.2012/407 hyväksymän ohjeen mukaisesti. Matkakustannusten korvaukset maksetaan laskun mukaan.
5. Tilintarkastajien palkkiot maksetaan laskun mukaan.
6. Hallitukseen valitaan 30.9.2017 saakka kestävälle toimikaudelle Reijo Savolin, joka valitaan myös hallituksen puheenjohtajaksi, Kaija Haapsalo, joka valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi, sekä Valto Koskinen.
7. Tilintarkastajaksi valitaan BDO Oy (KHT-yhteisö).

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016

Vuonna 2016 sosiaaliasiamiehelle tuli 263 jyväskyläläisten yhteydenottoa, mikä oli pienin määrä vuodesta 2004 lähtien. Yhteydenotoista oli tiedustelutyyppisiä asioita 24 % ja 76 % koski yhteydenottajien tyytymättömyyttä palveluihin. Toimeentulotuki oli yleisin sosiaalihuollon yhteydenottoalue, mutta yhteydenottojen määrä on ollut laskeva jo useampana vuotena. Sosiaaliasiamieheen otettiin yhteyttä toimeentulotukiasioissa 108 kertaa (2015:111). Seuraavaksi eniten yhteydenottoja tuli vammaispalveluista 46 kertaa (2015:43) ja lastensuojeluasioista 34 kertaa (2015:42).

Pitkiksi koetut käsittelyajat ja sosiaalipalveluita koskevat tietotarpeet aiheuttivat hieman edellistä vuotta enemmän yhteydenottoja sosiaaliasiamieheen. Sen sijaan itsemääräämisoikeuteen, päätöksiin ja kohteluun liittyvien yhteydenottojen määrät ovat vähentyneet. Palvelun toteuttamiseen liittyviä ongelmia on koettu olevan eniten toimeentulotuessa (29), lastensuojelussa (26) ja vammaispalveluissa (21). Sosiaaliasiamiehelle tulleiden yhteydenottojen sisältöjen perusteella palvelu koetaan ali- tai ylimitoitetuksi, vääränlaiseksi tai se ei vastaa tarpeisiin tai on huonosti tilanteeseen sopivaa.

Päätöksistä tehtyjen oikaisuvaatimusten määrä 279 väheni hieman edellisestä vuodesta (2015:283). Yksilöasiainjaoston päätöksistä valitettiin hallinto-oikeuteen 72 kertaa (2015:31). Hallinto-oikeus muutti 5 ja palautti uudelleenkäsiteltäväksi 18 päätöstä. Korkein hallinto-oikeus ratkaisi 3 jyväskyläläistä valitusta, joista 2 asiakkaan eduksi. Vuoden 2016 sosiaaliasiamiehen kuntakyselyssä selvitettiin kunnissa tehtävää rakenteellista sosiaalityötä, lapsen ja vanhemman valvottuja tapaamisia, lastensuojelun kiireellisiä avohuollon tukitoimia, sekä täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen määrärahoja. Lisäksi arvioitiin perustoimeentulotuen Kelalle siirtymisen valmisteluja sekä muutoksen vaikutuksia kohtuullisten asumismenojen tasoon toimeentulotuessa ja asiakkaan asemaan.

Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2016
http://koskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/Sosiaaliasiamiehen_selvitys_2016_final.pdf

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Keski-Suomen Pelastuslaitos –liikelaitoksen johtokuntaan

Maakuntahallituksen esityksen mukaan valinnat tehdään seutukunnittain seuraavasti:
Jämsän, Joutsan, Keuruun, Äänekosken seutukunnat kukin yksi jäsen ja kullekin jäsenelle yksi varajäsen, Saarijärven−Viitasaaren seutukunta kaksi jäsentä ja kummallekin jäsenelle varajäsen sekä Jyväskylän seutukunta seitsemän jäsentä ja kullekin jäsenelle yksi varajäsen.

Maakuntahallitus on esittänyt, että johtokuntaan valitaan seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

jäsen, varajäsen
Sari Hovila, Joutsa, Jussi Tapio Hintikka, Konnevesi
Anssi Mennala, Jämsä, Juha Hiekkanen, Toivakka
Raimo Sopo, Jyväskylä. Anne Hujala, Jyväskylä
Minna Häkkinen, Muurame. Anne-Maria Perttula, Jyväskylä
Tony Melville, Jyväskylä, pj. Kari Parviainen, Toivakka
Timo Pulli, Äänekoski, Ari Kakkuri, Keuruu
Jorma Rautjoki, Saarijärvi, Jorma Poti, Jämsä
Heikki Kankimäki, Keuruu, 1. vpj. Petteri Oksanen, Joutsa
Pirita Wahlstedt-Niskanen, Jyväskylä Martta Walker, Jyväskylä
Mirka Oinonen, Kannonkoski, 2. vpj Erna Elo, Saarijärvi
Minna Kilpala, Jyväskylä, Veikko Ahola, Jyväskylä
Mette Toikkanen, Jyväskylä, Alistair Dunn, Jyväskylä
Juha Vimpari, Jyväskylä, Minna Karppinen, Pihtipudas

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat maakuntahallituksen esityksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy 31.5.2021.

Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettaminen

Maakuntahallitus on käsitellyt kokouksessaan 16.6.2017/70 Sote- ja maakuntauudistuksen väliaikaisen valmistelutoimielimen asettamista.
Asian esittelyteksti ja liitteet ovat luettavissa verkkosivuilla:
http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=113320
http://keskisuomi.tweb.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epjattn_tweb.htm?113320

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi. Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=4944

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

19.6.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje