Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 24.8.2017

Jyväskylän seudun joukkoliikennejaoston päätöksiä 24.8.2017

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kuntien yhteinen joukkoliikennejaosto kokoontui toimikautensa (2017-2021) ensimmäiseen kokoukseen torstaina 24.8.2017. Jaoston puheenjohtajana toimii jyväskyläläinen Tom Nevanpää ja varapuheenjohtajana jyväskyläläinen Riitta Lätti. Muut jaoston jäsenet ovat Olli Patrikainen (Jyväskylä), Eelis Loikkanen (Jyväskylä), Pirjo Leinonen (Laukaa) ja Olavi Aapajärvi (Laukaa) sekä Suvi Vanhalakka (Muurame).

Joukkoliikennejaoston kokoukset loppuvuonna 2017

Uusi joukkoliikennejaosto päätti loppuvuoden kokouspäivämääriksi torstain 26.10 sekä torstain 30.11. Jaoston kokoukset alkavat tavan mukaan kello 16.30. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti Jyväskylän Rakentajatalon 6. kerroksen kokoushuone Vire osoitteessa Hannikaisenkatu 17, mutta jaosto voi halutessaan päättää kokouksen pitämisestä muussakin paikassa.

Kokouksen tarkastettu pöytäkirja valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävissä Jyväskylän kaupungin verkkosivuilla kuntalain 140 §:ssä säädetyllä tavalla.

Joukkoliikennejaoston edustaja vammaisneuvostossa 2017-21

Joukkoliikennejaoston edustajaksi vammaisneuvostoon valtuustokaudelle 2017-21 valittiin Tom Nevanpää.

Valtionavustusten jakaminen seudullisen joukkoliikenteen kustannuksiin vuonna 2017

Valtion talousarvioon varataan vuosittain avustusluonteista rahoitusta joukkoliikenteen palvelujen ostoon ja kehittämiseen. Avustusta myönnetään juna-, lento- ja laivaliikenteeseen sekä ELY-keskusten ja kaupunki- tai seutuviranomaisten järjestämään joukkoliikenteeseen. Jyväskylän seudullinen joukkoliikenteen viranomainen hakee vuosittaista valtionavustusta yhtenä Suomen keskisuurista kaupunkiseuduista.

Liikennevirasto on päätöksessään 14.6.2017 myöntänyt vuodelle 2017 Jyväskylän seudun joukkoliikenteen toimivaltaiselle viranomaiselle valtionavustusta 1 180 000 euroa käytettäväksi EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisen liikenteen hankintaan, hintavelvoitteiden korvaamiseen (Matkahuollon seutulipun tukeminen) ja muun PSA:n mukaisen liikenteen järjestämiseen. Valtionavustusten jakamisen perusteista päättää viranomainen itse, mutta kohteeseen käytettävä avustuksen määrä saa ohjeistusten mukaisesti olla enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.

Joukkoliikennejaosto päätti vuodelle 2017 myönnetyn joukkoliikenteen valtionavustuksen jakamisesta seudullisen joukkoliikenteen kustannuksiin. Avustussummasta käytetään EU:n palvelusopimusasetuksen (PSA) mukaisen liikenteen hankintaan 993 115 euroa, joukkoliikenteeseen yhdistetyn palveluliikenteen tukeen 163 266 euroa sekä hintavelvoitteen korvaamiseen (Matkahuollon seutulipun tukeminen alkuvuonna 2017) 23 619 euroa.

Joukkoliikenteen vuoden 2018 talousarvio

Joukkoliikennejaosto päätti esittää Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle sekä Laukaan ja Muuramen kunnille joukko- ja palveluliikenteen vuoden 2018 talousarvion hyväksymistä. Talousarvion valmistelun pohjana on Jyväskylän kaupungin talousarvioraami sekä seudullisen joukkoliikenteen vuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 talouden toteumat.

Talousarvioon vaikuttaviin, toiminnan kannalta olennaisiin muutoksiin kuuluu Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käytön laajeneminen siirtymäajan sopimusliikenteeseen ja markkinaehtoiseen liikenteeseen. Matkahuollolle maksetaan aiempaa vähemmän lipputukia ja markkinaehtoisen joukkoliikenteen liikennöitsijöille varaudutaan korvaamaan Waltti-kortilla tehtyjen matkojen kustannuksia.

Olennainen muutos on myös Laukaan suunnan linjan 41 siirtyminen seudullisen joukkoliikenteen viranomaisen hallinnoimaksi. Linja koskenut siirtymäajan sopimus on päättymässä ja sen kilpailuttamista valmistellaan. Liikennöinnin siirtyminen Jyväskylän seudulliseksi joukkoliikenteeksi kasvattaa lipputuloja ja matkustajamääriä. Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän kehittämisessä varaudutaan tunnistepohjaisuuden vaatimuksen toteuttamiseen vuonna 2018 voimaan tulevan lainsäädännön (Laki liikenteen palveluista) edellyttämänä. Myös Waltti-järjestelmän nettilatauspalvelun uudistaminen ja reaaliaikaisen informaation hyödyntämisen kehittäminen on ajankohtaista. Waltti-lipputuotteiden lipunmyyntiverkoston R-kioskeihin laajenemisen myötä talousarvioon on arvioitu myös myynnin lisääntyessä kasvavat myyntipalkkiokustannukset.

Asiakastulot ja liikenteestä maksettavat korvaukset on arvioitu loppuvuoden 2016 ja alkuvuoden 2017 toteutuneiden kustannusten mukaisina. Liikenteen kustannuksia arvioitaessa kilpailutettuihin yksikköhintoihin on tehty varaus indeksikorotuksiin sekä liikenteen suoritemäärien kasvuun. Joukkoliikenteellä tehtävien matkamäärien arvioidaan nousevan vuonna 2018 noin kaksi prosenttia.

Kaupunkiseudun joukkoliikenteen taloudessa Jyväskylän kaupunki vastaa informaatiojärjestelmän kustannuksista, kaupunkialueen pysäkkikatosten uusinnasta aiheutuvista kustannuksista sekä Jyväskylän Linkki-VIP-palveluliikenteen vuotuisista toimintamenoista. Talousarvion seudullinen osuus jakautuu Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kesken. Kustannukset muodostuvat joukkoliikennettä koordinoivan henkilökuljetusyksikön kuluista ja osasta Linkki-asiakaspalvelupisteen kustannuksia, viestinnän ja markkinoinnin kuluista sekä seudullisen liikenteen hankintoihin ja projekteihin varattavista määrärahoista. Henkilökuljetusyksikön ja erillisten projektien kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun perusteella.

Joukkoliikenteen hankintakustannukset ovat seudullisia kustannuksia kustannuksiin, jotka jaetaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti kuntalaisten matkustuksen suhteessa. Talousarviovalmistelussa liikenteen kustannusten jakoperusteena on toistaiseksi käytetty kustannusjakoa Jyväskylä 90 %, Laukaa 5 % ja Muurame 5 %, koska lipputulojen osuuden jakautumista ei voida vielä pitää tasapuolisena jakoperusteena kuntien välillä. Laukaan kunnan osuus on toistaiseksi laskettu alennetun prosentin mukaisesti, koska esimerkiksi Jyväskylän ja Laukaan välillä on ollut vielä siirtymäajan sopimusliikennettä. Vuoden 2018 aikana tilanne muuttuu, kun Laukaan suunnan linja 41 kilpailutetaan osaksi Jyväskylän kaupunkiseudun bruttoliikennettä. Samalla liikennöintikustannusten jakoperusteet muuttuvat Laukaan osalta. Talousarviovalmistelussa Laukaan kunnan osuus on laskettu 10 prosentin mukaisesti, mutta se tarkennetaan toteuman mukaiseksi vuoden 2018 kuluessa.

Seudullisen joukkoliikenteen tuloiksi arvioidaan ensi vuodelle 13 131 800 euroa ja menoiksi 17 510 400 euroa, toimintakatteeksi –4 378 600 euroa. Jyväskylän osalta tuloja arvioidaan kertyvän joukko- ja palveluliikenteestä 145 000 euroa, menoja 549 000 euroa, toimintakate on –404 900 euroa. Laukaan maksuosuudeksi vuonna 2018 arvioidaan 485 000 euroa ja Muuramen osuudeksi 246 500 euroa. Muuramen osuus kustannuksista hieman alenee vuoden 2017 tasolta, mutta Laukaan kunnan kohdalla kustannukset nousevat noin 173 200 eurolla. Laukaan osalta on otettava huomioon, että Laukaan suunnan linjan 41 liikennöinnin siirtäminen Jyväskylän seudullisen joukkoliikenteen hallinnoimaksi, ylläpitämäksi ja kustantamaksi.

Jyväskylän kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämiseen myönnettävän valtionavustuksen määrän arvioidaan pysyvän nykyisellä tasolla. Vuonna 2017 valtionavustusta saatiin 1,18 miljoonaa euroa.

Muista kokouksen asioista tehtiin päätökset esitysten mukaisina. Verkkosivulta http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5153 löytyy koko esityslista liitteineen.

Tarkastettu pöytäkirja lisätään myöhemmässä vaiheessa sivulle http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_kokl_tweb.htm?+kirjaamo=951.

Lisätietoja:

– Joukkoliikennejaoston puheenjohtaja Tom Nevanpää, p. 050 586 0368, tom.nevanpaa[at]jkl.fi

– Palvelupäällikkö Kari Ström, p. 014 266 5139, kari.strom[at]jkl.fi

24.8.2017Kristiina Pentikäinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje