Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 28.8.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 28.8.2017

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Vanhan Ortopedian alueen asemakaavan muutos ja tonttijaon hyväksyminen)

Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esityslistalla esitetyn lausunnon sekä vaatia lausunnossa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä kaava-asiakirjoissa esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä perusteettomana. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen

Yhteenveto
Vanhan Ortopedian asemakaavamuutos ei ole lainvastainen sillä valituksessa esitetyllä perusteella, että asemakaavan muutosehdotuksessa mahdollistettu täydennysrakentaminen sijoittuu valittajien mielestä liian lähelle suojeltuja rakennuksia ja että asemakaavan muutos ei ota huomioon rakennetun ympäristön arvoa, kauneutta ja kulttuuriarvoja. Asemakaavan muutos on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain sekä -asetuksen vaatimusten mukaisesti noudattaen niin asemakaavan sisältövaatimuksia kuin alueiden käytön suunnittelun tavoitteita. Asemakaavan muutos on laadittu ottaen huomioon Museoviraston lausunnoissaan esille tuomat asiakokonaisuudet rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymisestä, arvioiden miten lausunnossa esille nostetut asiat voidaan ottaa huomioon ja tekemällä muutokset, jotka ovat linjassa kaavan kokonaistavoitteiden kanssa.
Vanhan Ortopedian asemakaavamuutos ei ole lainvastainen myöskään sillä valituksessa esitetyllä perusteella, että muutokset Vaasankadun liikenteen sujuvuuteen olisi arvioitu väärin. Asemakaavan muutos perustuu riittäviin liikenteellisiin vaikutusten arviointeihin ja asemakaavamuutoksesta aiheutuvat liikennemäärät ovat kokonaisliikennemääriin suhteutettuna erittäin vähäiset.
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/900

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Loukkukatu 7 asemakaavan muutos)

Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle esityslistalla esitetyn lausunnon sekä vaatia lausunnossa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä kaava-asiakirjoissa esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä perusteettomana. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

Valituksenalainen asemakaavamuutos turvaa alueen kaikille asukkaille (uusille ja nykyisille) terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n edellyttämällä tavalla. Asemakaavassa ei ole osoitettu sellaisia tekijöitä, jotka aiheuttaisivat kenellekään kohtuutonta haittaa. Valituksenalainen asemakaavamuutos ei siten ole lainvastainen myöskään lisärakentamisesta aiheutuvaa haittaa koskevalla valitusperusteella.
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/894

Lausunnon antaminen Keski-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle valtatien 18 eritasoliittymän kohdalla, Jyväskylä

Kaupunginhallitus päätti antaa valtatien 18 eritasoliittymän tiesuunnitelmasta seuraavan lausunnon mukaan lukien annetut vastineet ELY-keskuksen esittämiin asiakohtiin sekä hoito- ja kunnossapitovastuisiin.
- Tiesuunnitelmaa vastaan ei tehty muistutuksia, joten suunnitelman muuttamiseen ei ole aihetta tai tarkistamistarvetta.
- Tiesuunnitelman kattamalla alueen on uusi lainvoiman saanut asemakaava, joka vastaa tiesuunnitelmassa esitettyjä tiejärjestelyjä. Mikäli ilmaantuu edelleen muutostarvetta kaavojen osalta, kaupunki on valmis muuttamaan kaavat tiesuunnitelman mukaisiksi.
- Kaupunki luovuttaa omistamansa maantien tekemiseen tarvittavat maaalueet korvauksetta tietarkoituksiin.
- Tiesuunnitelman kustannusjakoesityksen mukaan valtio vastaa yleisten teiden kustannuksista sekä lunastus- ja korvauskustannuksista 100% ja Jyväskylän kaupunki vastaa katujen kustannuksista 100%. Kiertoliittymän kustannukset esitetään jaettavaksi tulohaarojen suhteessa Jyväskylän kaupunki 75% ja valtio 25%. Hankkeen kokonaiskustannukseksi on arvioitu 3 350 000 euroa (alv 0%), josta valtion osuus on 2 883 750 euroa (alv 0%) ja kaupungin osuudeksi esitetään 496 000 euroa (alv 0%).
- Kaupunki osallistuu tiesuunnitelman kustannusjakoesityksen mukaisesti maantien parantamiseen. Hankkeen toteuttamiseksi laaditaan erillinen sopimus, jossa sovitaan tarkemmin kustannusjaosta.
- Kaupunki pyytää ELY-keskusta kiirehtimään kohteen rakentamisen ajoitusta siten, että eritasoliittymän muutokset valmistuvat samaan aikaan uuden sairaalan käyttöönoton kanssa (arvioitu valmistumisajankohta 2020).

Harjun asemakaavan muutos

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen 6.4.2017 tarkistetussa muodossa. Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, puistoaluetta sekä lähivirkistys- ja katualuetta. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan Harjun toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä Ihantolantien linjauksen osittainen siirto. Kaavassa on osoitettu tilavaraukset mm. uuden katsomon rakentamiseksi Harjun Stadionin itäpuolelle ja yleisöpihan toteuttamiseksi nykyisen katsomon edustalle.

Kaavoittajan vastineessa todetaan mm. että kaavan mahdollistama uusi rakentaminen (mm. yleisöpiha ja uusi katsomo) edesauttaa Harjun Stadionin nykyisten olosuhteiden huomattavaa parantamista. Kaavan tavoitteena on parantaa alueen käyttäjien (mm. JJK ja JKU) ja tapahtuma-aikaisen yleisön olosuhteita sekä mahdollistaa monipuolisempien toimintojen sijoittumisen alueelle. Harjulla tehtävä yleisurheilupaikkojen remontti mahdollistaa erilaisten kansainvälisten kisojen järjestämisen. Pidemmän tähtäimen tavoitteena on saada Harjulle pysyvät katsomopaikat 5000 hengelle. Kaavan mahdollistama Harjun kehittäminen ei heikennä jalkapallon tilannetta, mutta ei myöskään ratkaise jalkapallon haasteita Veikkausliiga peleihin liittyen. Kaavan toteuttaminen kuitenkin palvelee myös jalkapallon yleisöolosuhteiden huomattavaa kehittymistä. Jalkapallostadionin toteuttaminen on tulevaisuuden tavoite, jolle soveltuvaa sijoittumispaikkaa on etsitty mm. Hippoksen alueelta. Sopivan sijoittumispaikan ja rahoituksen varmistuttua jalkapallostadion olisi erittäin tervetullut täydentämään Jyväskylän urheilukaupungin palvelutarjontaa.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa: http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/949

Vaajakosken K-market Urheilutien asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle liikerakennus sekä kerrostaloasuntoja senioriasukkaille.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 18.4.2017 tarkistetussa muodossa.

Omistajaohjauksen toimivallan käyttäminen

Kaupunginhallitus päätti omistajaohjauksen toimivallan käyttämisestä kuntayhtymissä sekä tytär-, osakkuus- ja muissa yhteisöissä päätösliitteen mukaisesti.

Kuolinpesän omaisuuden kohdentaminen

Kaupungille on tullut tieto helmikuussa 2016 Jyväskylässä edesmenneen henkilön varallisuudesta ja siitä, että perittävä on kuollut perillisittä. Valtiokonttori on tiedottanut kaupunkia mahdollisuudesta hakea kuolinpesän omaisuutta.
Kuolinpesän omaisuus koostuu pankkitilillä olevista rahavaroista (saldo huhtikuussa 2017 noin 107.000 euroa) ja Metsäliitto osuuskunnan osuuksista (arvo noin 9.600 euroa) sekä muualla kuin Jyväskylässä sijaitsevasta kiinteistövarallisuudesta.

Kaupunginhallitus päätti, että Valtiokonttorilta haettava osuus jäämistöstä kohdennetaan tasaosuuksin sivistyksen ja perusturvan toimialoille: sivistyksen toimialalle lasten ja nuorten harrastustoimintaan taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden edistämiseksi ja
perusturvan toimialalle päiväkeskuksien toiminnan edelleen kehittämiseen alueellisina kulttuurikeskuksina huomioiden asukasosallisuus, rakennetun ympäristön viihtyisyys ja toiminnallisuuden kehittäminen.

Eron myöntäminen Rauno Hokkaselle vammaisneuvoston puheenjohtajan tehtävästä ja uuden puheenjohtajan valitseminen vammaisneuvostoon

Rauno Hokkanen on 10.8.2017 pyytänyt eroa vammaisneuvoston puheenjohtajan tehtävästä henkilökohtaisista syistä.

Kaupunginhallitus myönsi Rauno Hokkaselle eron vammaisneuvoston puheenjohtajan tehtävästä ja valitsi vammaisneuvostolle uudeksi puheenjohtajaksi vammaisneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi Satu-Maria Virtasen.

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokuntaan

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se valitsee Keski-Suomen Pelastuslaitos -liikelaitoksen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat maakuntahallituksen esityksen mukaisesti toimikaudeksi, joka päättyy 31.5.2021.
Kaupunginhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto ottaa asian pöydältä kokouksessaan 28.8.2017 kiireellisenä käsiteltäväksi.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 7.9.2017

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään torstaina 7.9.2017. Esityslista on luettavissa koulutuskuntayhtymän sivuilla osoitteessa: http://kuntatoimisto.jao.fi/ktweb/

Kaupunginhallitus päätti ottaa asian pöydältä käsiteltäväksi.
Kaupunginhallitus antaa kaupungin edustajille ohjeeksi, että yhtymähallituksen ehdotukset hyväksytään.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5210

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

28.8.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje