Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Vuoden 2018 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle

Vuoden 2018 talousarvion valmistelutilannetta esiteltiin Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnalle

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan iltakoulussa esiteltiin kaupunkirakenteen toimialan ensi vuoden talousarvion virkamiesvalmistelun tilannetta. Tämän hetken valmistelun mukaan vuonna 2018 kaupunkirakenteen toimialan toimintakatteeksi muodostuu 3 942 000 euroa.

Ensi vuonna toimialan tulot nousevat tästä vuodesta noin 4,8 miljoonaa euroa ja menot noin 5,1 miljoonaa euroa. Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän noin 0,3 miljoonaa euroa. Suurimmat muutokset ovat liikenne- ja viheralueiden palveluiden taloudessa. Katupalvelujen tuloissa ja menoissa on arvioitu lakimuutoksesta johtuvan huleveden kokonaishallinnan käyttöönoton vaikutukset. Joukkoliikenteen talousarviossa ovat mukana Laukaan suunnan liikenteen ja linjan 25 kehittämisen vaikutus, jotka nekin näkyvät sekä tuloissa että menoissa. Maankäyttösopimustulot nousevat noin 1,3 miljoonaa euroa kunnallistekniikan investointiohjelmassa mukana olevista rakentamiskohteista johtuen.

Kaupunkirakennelautakunta päättää talousarvioesityksestään 19.9.

Kaupunkirakennelautakunta päättää talousarvioesityksestään seuraavassa kokouksessaan 19.9. Virkamiesesitys lautakunnalle valmistuu 14.9., jolloin se julkaistaan lautakunnan esityslistalla kaupungin verkkosivuilla.

Kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 23.10. Kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun ja tekee veropäätökset 30.10. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 20.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 27.11.

Valtuuston päätöksen jälkeen lautakunta päättää käyttösuunnitelmasta ja investointisuunnitelmasta

Vuoden viimeisessä kokouksessaan 12.12. kaupunkirakennelautakunta päättää valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti käyttösuunnitelmasta ja investointisuunnitelmasta, jotka ohjaavat henkilöstön käytännön työskentelyä. Tämän hetken arvion mukana käyttötalouden osalta toiminnot kyetään toteuttamaan talousarvioraamin mukaisina ja kunnallistekniikan investoinnit pystytään sopeuttamaan 4 miljoonalla alentuvaan määrärahaan eli 18,25 miljoonaan euroon.

Kaupunkirakenteen toimiala jakautuu neljään palvelualueeseen, jotka ovat kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö, liikenne- ja viheralueet, rakentaminen ja ympäristö sekä asiakaspalvelu ja johdon tuki. Toimialaan kuuluu kaksitoista palveluyksikköä.

Kaupunkirakenteen toimialan toiminnalliset tavoitteet

Kaupunkirakenteen toimialalle on määritelty kuusi toiminnallista tavoitetta.
(1) Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -palvelualueella toteutetaan täydennysrakentamisen KymppiR-ohjelmaa ja ylläpidetään viiden vuoden asuinrakentamista vastaavaa kaavavarantoa kerros- ja rivitalotuotannolle (5 x 70 000 kerrosalaneliömetriä) sekä omakotitonteille (5 x 80 tonttia). Asuntotontteja tarjotaan varattavaksi ohjelman mukaisesti.
(2) Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö -palvelualueella parannetaan markkinointia ja lisätään tonttivarantoa yritystoimintojen sijoittumisen edistämiseksi sekä elinkeinotoiminnan tueksi. Uutta yritystonttivarantoa kaavoitetaan keskimäärin 10 hehtaaria vuodessa ottaen huomioon sijoittumismahdollisuuksien ja tonttivarannon monipuolisuus sekä yritysvaikutukset.
(3) Liikenne- ja viheralueet -palvelualueen tavoitteena on, että katuverkolla loukkaantuneiden määrä vähenee 20 prosenttia vuoden 2014 tasosta (108 loukkaantunutta) vuoteen 2020 mennessä (86 loukkaantunutta).
(4) Joukkoliikenteen matkamäärien kasvutavoite on 2,0 prosenttia vuoden 2017 toteumasta.
(5) Rakentaminen ja ympäristö -palvelualueella tavoitteena on, että uusien asuinrakennusten rakennuslupien käsittelyaika on enintään 6 viikkoa 75 prosentissa myönnetyistä luvista. Maa-aines- ja ympäristölupahakemusten tavoitekäsittelyaika on enintään 4 kuukautta.
(6) Ympäristölupa- ja maa-aineslupakohteille tehdään valvontasuunnitelmien mukaisia valvontakäyntejä 80 kappaletta. Ympäristöterveydenhuollon suunnitelmalliset tarkastukset, 1 250 kappaletta, tehdään valvontasuunnitelman mukaisesti.

Kaupungin strategiaa toteuttavat tavoitteet

Kaupungin strategiaa toteuttavat kaupunkirakenteen toimialan tavoitteet liittyvät asumiseen ja liikenteeseen.
(1) Asuntopolitiikan teemavuosi 2018: Asuntopoliittiset linjaukset päivitetään edistämään asukkaiden tarpeita vastaavien asumismahdollisuuksien syntymistä asunto- ja aluetasolla. Varmistetaan monipuolinen tonttitarjonta. Kehitetään yhteistyössä toimijoiden kanssa uudenlaisia suunnittelun ja rakentamisen toteutustapoja.
(2) Aktivoivat liikenne- ja viheralueet: Kestävien kulkumuotojen kulkutapaosuus kasvaa vuoteen 2025 mennessä 56 prosenttiin (vuoden 2008 lähtötaso oli 42 prosenttia). Korjausvelka pienenee. Laaditaan viherpalvelu- ja metsäohjelmat ohjaamaan toimenpiteitä. Ylläpidetään asukkaiden tyytyväisyys katuihin, kevyen liikenteen väyliin, viheralueisiin ja metsiin hyvällä tasolla (arvosana yli 3 vuosittaisessa asiakastyytyväisyystutkimuksessa).
(3) Tiivistyvä kaupunkirakenne: Toteutetaan hyväksyttyjä täydennysrakentamisen periaatteita. Uusi asuinrakentaminen ohjataan kestävää liikkumista tukeville täydennysrakentamisen ensisijaisille vyöhykkeille ottaen huomioon erilaiset kohderyhmät, yhtenäisten virkistysalueiden säilyttäminen, palveluiden riittävyys ja rakentamisen hallittu ajoitus.


Lisätietoja:
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi

5.9.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje