Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.9.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 18.9.2017

Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysturvalain muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnokseen hallituksen esityksestä laiksi työttömyysturvalain 14 luvun, 3 A, 3 C ja 3 D § muuttamisesta. Luonnos liittyy maakuntauudistuksen aiheuttamiin muutostarpeisiin ja erityisesti työmarkkinatuen rahoitusvastuuseen.

Kokonaisuutenaan luonnos ei ole kuntien kannalta myönteinen tai työllistämistoimenpiteisiin kannustava. Tähänkään mennessä kunnilla ei ole ollut riittävästi mahdollisuuksia vaikuttaa työllistämiseen liittyvien välineiden käyttöön kun vastuu on ollut jaettuna valtion ja kuntien kesken.

Jyväskylän kaupunki haluaa pitää kiinni nosteessa olevasta elinvoimastaan ja päästä vaikuttamaan nykyistä enemmän erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja maahanmuuttajien
palveluihin.

Kaupunginhallitus päätti antaa kaupunginjohtajan muutetun esityksen mukaisesti lausunnon sosiaali- ja terveysministeriölle työttömyysturvalain muuttamisesta, jossa todetaan, että Kunnille tulisi myös jatkossa jäädä vastuu työllisyyden hoidosta.

Yrityssetelipalvelupilotointi

Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Sijoitustoiminnan perusteet

Kaupungin sijoitustoiminta jakaantuu kahteen luonteeltaan erilaiseen toimintaan eli kunnan toimialaan ja tehtäviin liittyvään sijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen. Lisäksi kaupungilla voi olla sijoitettuna toimeksiantoon rinnastettavia lahjoitusvaroja, joissa noudatetaan samoja perusteita kuin kassavarojen sijoittamisessa.

Kaupungin ja kaupunkikonsernin kassatilanne on ollut vahva viimeisen vuoden aikana. Kaupungin ja konserniyhteisöjen kassatilannetta, investointeja ja lainasalkkuja on käyty läpi kassanhallinnan tehostamiseksi ja mahdollisen rahamarkkinoiden muutoksesta johtuvan negatiivisen talletuskoron välttämiseksi.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy sijoitustoiminnan perusteet liitteen mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Kuntalain säädökset velvoittavat kunnan järjestämään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Kuntalakiin sisältyvien velvoitteiden tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kunnassa ja kuntakonsernissa sekä yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee kattaa hallinnon ja talouden järjestäminen sekä kunnan toiminta.

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet 4.11.2013. Tämän jälkeen kuntalain sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa
koskevia velvoitteita on lisätty ja tarkennettu. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on tarpeen päivittää vastaamaan kuntalain uusia säännöksiä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on täydennetty vastaamaan kuntalain säädöksiä. Merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ei ole tehty.

Hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle tuodaan jatkossa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Jyväskylän kaupunkiorganisaatiossa –ohje, jolla kaupunginhallitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä sekä konserniohje, jossa määrätään konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä.
Ohjeistuksen kokonaisvaltaisen uudistamisen tavoitteena on saattaa ohjeet kuntalain ja hallintosäännön edellyttämälle tasolle, vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa sekä yhtenäistää toimintatapoja.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite harrastustakuu – jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen harrastustakuusta. Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus. Aloitteessa mainitaan mm., että harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastuksen kustannukset. Aloitteessa esitetään, että Jyväskylään kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että Jyväskylä käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Vastauksessa todetaan mm. että mahdollisuus harrastamiseen on esitetty yhtenä tärkeänä tavoitteena työn alla olevassa Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa. Kaupungin alueella toimivien tahojen tarjoamien harrastusmahdollisuuksien kattava koostaminen ja erityisesti valikon ylläpitäminen on kuitenkin varsin haastava prosessi. Tässä
vastauksessa on kartoitettu Jyväskylän kaupungin tarjoamat mahdollisuudet.

Muiden toimijoiden mukaan saaminen kartoittamiseen vaatii yhteistyötä sekä toimintaverkoston, jonka kautta kartoitetaan laaja harrastekenttä. Kootut tiedot vanhenevat varsin nopeasti, joten tietojen päivittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Harrastaminen tuo hyvinvointia ja vastapainoa arjelle, joten kyseessä on tärkeä tehtävä, joka ei ole pelkästään kaupungin asia. Mukaan tarvitaan myös muut lasten ja nuorten parissa toimivat tahot.

Kaupunginhallitus päätti saattaa esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Tiedonantotilaisuuden järjestäminen valtuustolle kaupunkikehitysalustojen ajankohtaisista asioista

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi ja päätti järjestää tiedonantotilaisuuden valtuustolle kaupunkikehitysalustojen ajankohtaisista asioista valtuuston kokouksen 25.9.2017 jälkeen.

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5352

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

18.9.2017Jaana Pinson

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje