Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 19.9.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 19.9.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 19.9.2017 käsiteltiin muun muassa kaupunkirakenteen toimialan talousarvioesitystä ja kunnallistekniikan alustavaa investointiohjelmaa vuodelle 2018.

Kaupunkirakenteen toimialan vuoden 2018 talousarvioesitys hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle kaupunkirakenteen toimialan talousarvioesityksen, henkilöstösuunnitelman sekä irtaimen käyttöomaisuuden investoinnit vuodelle 2018. Lautakunta päätti äänin 11–1 (poissa 1) pohjaesityksestä poiketen esittää maa- ja vesialueiden investointimäärärahaksi 6 miljoonaa euroa.

Valmisteluraamissa maa- ja vesialueiden investointimäärärahaksi oli annettu 4,5 miljoonaa euroa. Tätä summaa päätettiin korottaa 1,5 miljoonalla eurolla, koska se on riittämätön kattamaan vuonna 2018 määrärahasta maksettavat rakennettujen kiinteistöiden ostot, Kankaan alueen mittavat purut, maan esirakentamiset, tilapalvelun liittymät ja raakamaan ostotarpeet. Maan tasemyynniksi esitetään miljoona euroa.

Lautakunta päätti muutetun pohjaesityksen mukaisesti kaupungin strategian toteuttamisohjelman osalta, että liikenneväylien korjausvelka on vuonna 2029 vuoden 2017 tasoa pienempi.

Kaupunginvaltuuston hyväksymän tavoitteen mukaisesti talousarviokehyksen valmistelun lähtökohtana on ollut se, että vuonna 2018 talouden tasapaino säilyy ja vuosikate on edelleen poistojen suuruinen. Toimialojen osalta kehyksen säästötavoite on laskettu osuutena käyttömenoista, mutta se on asetettu nettomenoja koskevana, joten myös tulojen korottaminen on mahdollista kehykseen pääsemiseksi.

Kaupunkirakenteen toimialan osalta kaupunginhallituksen päättämä käyttötalouden talousarviokehys tarkoittaa, että nettomenot voivat olla 3,942 miljoonaa euroa. Tämä on noin 0,3 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2017 muutetussa talousarviossa.

Toimialan sisällä muutoksia tapahtuu eniten liikenne- ja viheralueiden palvelualueella. Kokonaisuutena toimialan tulot kasvavat noin 5,3 miljoonaa euroa ja menot noin 5,6 miljoonaa euroa. Toimintatulot ovat näin ollen noin 49,9 miljoonaa euroa ja toimintamenot noin 53,8 miljoonaa euroa.

Liikenne- ja viheralueiden palvelualueella katupalvelujen tulo- ja menolisäyksiä aiheuttaa lakimuutoksesta johtuva huleveden kokonaishallinnan käyttöönotto, jonka vaikutus tuloihin on noin 2,3 miljoonaa ja menoihin noin 2,9 miljoonaa euroa.

Joukkoliikenteen talousarviossa tuloissa ja menoissa on mukana uutena kokonaisuutena Laukaan suunnan liikenteen vaikutus sekä uusi rengaslinjareitti keskustan, Laajavuoren, Palokan ja Seppälän välillä. Yhteensä joukkoliikenteen tulot nousevat noin 1,3 miljoonaa ja menot noin 1,9 miljoonaa.

Maankäyttösopimustulot nousevat noin 1,2 miljoonaa euroa kunnallistekniikan investointiohjelmassa mukana olevista rakentamiskohteista johtuen. Myös maan myyntivoittojen ennustetaan nousevan 0,5 miljoonaa euroa vilkastuneen rakentamisen myötä.

Palvelualueiden tulee asettaa toiminnalliset tavoitteensa niin, että talousarviokehys ei ylity. Kaupunkirakennelautakunnan alaisen toiminnan osalta tavoitteilla pyritään suuntaamaan toimintaa kaupunkistrategian mukaisesti.

Kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 23.10. Kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun ja tekee veropäätökset 30.10. Kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 20.11. ja valtuusto päättää talousarviosta 27.11.

Kunnallistekniikan alustava investointiohjelma vuodelle 2018 hyväksyttiin

Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä vuoden 2018 alustavan kunnallistekniikan investointiohjelman ja esittää kaupunginhallitukselle, että vuoden 2018 talousarvioon varataan kunnallistekniikan investointimäärärahaa 18 250 000 euroa, josta 3 050 000 katetaan tuloilla. 18 250 000 euron kokonaissummasta katupalveluihin käytetään 16 370 000 euroa, viherpalveluihin 1 800 000 euroa ja satamapalveluihin 80 000 euroa.

Kaupungin kasvu ja elinkeinoelämän investoinnit edellyttävät uusien asunto- ja työpaikka-alueiden rakentamista. Lähtökohtana on, että laajentumisiin liittyvät kunnallistekniset hankkeet voidaan toteuttaa. Lisäksi muiden tahojen, esimerkiksi ELY-keskuksen, kanssa toteutettaviin yhteishankkeisiin sekä erilaisten sopimusten, muun muassa maankäyttösopimusten, velvoitteisiin tulee varautua. Vuonna 2018 uusia asunto- ja työpaikka-alueita toteutetaan KymppiR- ja Tykki-ohjelman mukaisesti.

Erillisinvestointien, kuten esimerkiksi Väinönkadun saneerauksen, Satamankärjen rakentamisen ja uuden sairaalan katutöiden osuus kasvaa huomattavasti edellisvuoden tasosta. Katujen saneerauksiin pystytään ohjaamaan rahoitusta edellisvuosien tasolla. Viherpalvelujen perusinvestoinnit säilyvät edellisvuoden tasolla. Satamapalvelujen investoinneissa varaudutaan yhden tai kahden venelaiturin saneeraukseen.

Kankaan vanhan paperitehtaan asemakaavan muutosehdotus nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Kankaan vanhan paperitehtaan asemakaavan muutosehdotuksen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti myös, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan vanhan paperitehtaan purettavan eteläosan tilalle uudisrakentaminen. Alue on Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n ja Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi omistuksessa. Asemakaavan muutoksessa tontin rakennusoikeus ei muutu.

Itäisen Palokärjen asemakaavan laajennus ja muutos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Itäisen Palokärjen asemakaavan muutos- ja laajennusehdotuksen sekä sitovan tonttijaon julkisesti nähtäville ja pyytää siitä asianmukaiset viranomaislausunnot. Lautakunta päätti lisäksi, että mikäli muistutuksia ei jätetä eivätkä asemakaavamuutosehdotukseen tehdyt muutokset edellytä uudelleen nähtäville asettamista, se esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään.

Suunnittelualue sijaitsee Seppälänkankaalla Laukaantien itäpuolella. Alue on pääosin Jyväskylän kaupungin omistuksessa. Kaavoitettavan alueen kokonaispinta-ala on noin 205 hehtaaria, josta asemakaavan laajennusta noin 165 hehtaaria.

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on turvata teollisuus- ja yritystonttien tarjonta tulevina vuosina. Kaava-alueen teollisuus- ja varastotonttien määrä vastaa 5–10 vuoden tonttitarvetta. Alustavien arvioiden mukaan alueella voi tulevaisuudessa olla 900–1500 työpaikkaa, joista osa on vanhoja ja osa uusia.

Itäisen Palokärjen alue on Jyväskylän kaupunkiseudun merkittävin uusi yritysalue lähivuosien aikana. Yhdessä jo olemassa olevien ja lähialueille suunniteltujen yritysalueiden kanssa Jyväskylän ja Laukaan rajalle muodostuu seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävä elinkeinoalue.

Talousarvioesitystä koskevaa päätöstä (asia 216) lukuun ottamatta kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5319 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

19.9.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje