Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunta teki kokouksessaan talousarvioesityksensä vuodelle 2018

Jyväskylän perusturvalautakunta teki kokouksessaan talousarvioesityksensä vuodelle 2018

Perusturvalautakunta teki tänään kokouksessaan oman talousarvioesityksensä ensi vuoden osalta. Esitys on 5,05 miljoonaa euroa kaupunginhallituksen kesäkuussa antamaa kehystä suurempi. Lisäksi lautakunta antoi vastauksensa Korpilahden ateriamaksuja koskevaan valtuustoaloitteen sekä valtuutti avoterveydenhuollon palvelualueen osallistumaan puheterapiapalveluiden kilpailutukseen.

Perusturvalautakunnan talousarvioesitys satsaa mm. lapsiperheiden ja nuorten palveluihin

Jyväskylän perusturvalautakunta käsitteli vuoden 2018 talousarvioehdotuksen ja teki oman esityksensä, joka ylittää toimialajohtajan pohjaesityksen 5,05 miljoonalla eurolla. Lisäysesitys kohdentuu puhtaasti kaupungin omaan toimintaan. Erikoissairaanhoidon osalta lautakunta pysyi toimialajohtajan pohjaesityksessä. Toimialajohtajan pohjaesityksessä erikoissairaanhoidon kustannusten kasvuun on varattu 5 miljoonaa euroa vuoden 2017 talousarviotasoon nähden.

Perheiden hyvinvointi- ja mielenterveyspalveluita vahvistetaan merkittävästi

Perusturvalautakunta esittää perheiden ennalta ehkäiseviin sosiaali- ja terveyspalveluihin miljoonan euron lisämäärärahaa. Lisämäärärahalla halutaan vahvistaa mm. lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ennaltaehkäiseviä palveluita. Käytännössä tämä toteutuu mm. neuvola-, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon sulkuaikojen poistamisella. Resurssien lisäämisellä varaudutaan myös lapsiperheiden kotipalvelun, lomakotitoiminnan ja valvottujen tapaamisten lisäämiseen sekä kasvaviin ICT–kuluihin.

Samalla omaa toimintaa kehitetään palveluissa aktiivisesti. Neuvolassa aloitetaan keskitetty callcenter-toiminta, jolloin puhelinpalveluiden saatavuus paranee ja toisaalta muiden työntekijöiden aikaa voidaan vapauttaa puhelintuntien sijasta perustehtäviin. Sähköisiä palveluita lisätään callcenter-toiminnan rinnalla. Äitiysneuvolassa pilotoidaan ja otetaan käyttöön nykyistä paremmin asiakkaan tarpeet huomioiva palvelumalli. Tavoitteena on tarjota lastenneuvolan terveystarkastukset ympärivuotisesti ja oikea-aikaisesti ilman loma-aikojen palveluiden supistuksia. Kouluterveydenhuollossa vahvistetaan henkilöstöresurssia lisääntyneen oppilasmäärän vuoksi. Opiskeluterveydenhuollossa lisätään myös opiskelijoiden mielenterveyspalveluja psykiatrisen sairaanhoitajan työpanoksella.

Psykososiaalisissa palveluissa otetaan käyttöön sähköisiä palveluja mm. psykologipalveluissa ja nuorisovastaanotolla. Itsehoito-ohjelmien lisäksi asiakkailla on mahdollisuus nettiterapioihin ja nuorten chattiin. Nuorten mielenterveyttä ja päihdeongelmia ehkäiseviä ryhmätoimintoja laajennetaan ja vakiinnutetaan. Lisäksi syksyllä 2017 perustettu neuropsykiatrinen palveluseteli laajenee.

Avoterveydenhuollossa lisätään mm. iltavastaanottoja sekä panostetaan hoitotarvikkeisiin

Avoterveydenhuollossa hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden käyttö kasvaa vuosittain samalla kun ikääntyneiden kotona asuvien asukkaiden määrä lisääntyy. Lautakunnan tänään tekemä esitys kattaa kokonaisuudessaan hoitotarvikkeiden ja apuvälineiden arvioidun käytön kasvun tulevana vuonna. Lautakunnan esittämä lisäys mahdollistaa myös Huhtasuon ja Vaajakosken terveysasemien lomien aikaisista sulkuviikoista luopumisen sekä iltavastaanottojen laajentamisen omilla terveysasemilla. Talousarvioesitys sisältää lisäksi valinnanvapauskokeilun laajentamisen Kyllöön, Palokkaan ja Vaajakoskelle. Odotuksena on, että sulkuaikojen poistamisella ja iltavastaanottojen laajentamisella voidaan hillitä myös erikoissairaanhoidon kuluja.

Suun terveydenhuollossa asiakaslähtöisyyttä, tuottavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan edelleen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Helposti liikuteltavaa Pop up -hoitoyksikköä kokeillaan suun tarkastuksissa ja ehkäisevässä hoidossa vanhusten kotihoidossa ja kouluilla, jonne lisäksi vuokrataan suupirssi.

Sosiaalipalveluissa lisärahaa esitetään vammaispalveluiden ja lastensuojelun palvelutarpeisiin

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle kahden miljoonan euron lisäystä sosiaalipalveluihin turvaamaan inhimillisiä ja tärkeitä ennaltaehkäiseviä sekä korjaavia lastensuojelun ja vammaispalveluiden palveluita. Rahaa esitetään kohdennettavaksi mm. kehitysvammaisten lasten asumispalveluihin ja lastensuojelun laitoshuoltoon. Lisämäärärahalla voidaan myös kattaa perhekuntoutuksen tarpeita sekä kohdentaa resurssia myös vammaispalveluiden asumispalveluihin sekä avustajatoimintaan.

Aikuissosiaalityön sosiaaliohjaus on mukana valinnanvapauskokeilussa ja kokeilun laajentuessa myös sosiaaliohjaus rantautuu yhä laajemmin Jyväskylän terveysasemille. Asunnottomuutta ennaltaehkäistään toteuttamalla Jyväskylän kaupungin ja valtion sopimaa toimenpideohjelmaa. Vammaispalveluissa asiakkaan osallisuutta edistetään henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilulla vammaisten päiväaikaisessa toiminnassa. Kehitysvammaisten työllistymistä parannetaan mm. helpottamalla siirtymistä avotyöstä palkkatyöhön.

Lastensuojelun palveluissa vahvistetaan lasten ja nuorten osallisuutta ja otetaan kokemusasiantuntijat mukaan palveluiden kehittämistyöhön. Sähköisillä palveluilla (mm. chat) pyritään tavoittamaan entistä suurempi osa asiakkaista. Myös aikuissosiaalityössä uudistetaan sosiaalisen osallisuuden ja kuntoutumisen menetelmiä.

Vanhuspalveluissa esitetään varahenkilöstön vahvistamista

Vanhuspalveluihin lautakunta esittää 1,05 miljoonan euron lisärahoitusta, jolla halutaan vahvistaa vanhuspalveluiden henkilöstöresurssia sekä sujuvoittaa asiakasprosesseja. Merkittävimmät kohdennukset tehdään varahenkilöjärjestelmään sekä palveluohjaukseen. Henkilöstöresurssin lisäyksellä varaudutaan ikääntyneen väestön palvelutarpeiden kasvuun. Samalla halutaan vähentää työn kuormittavuutta henkilöstön osalta.

Talousarvion puitteissa tehdään omaishoidon ja perhehoidon hoitajien palkkioiden tasokorotukset sekä omaishoidon kehittäminen. Vanhuspalveluissa tehdään myös uusia palvelusetelikokeiluja kuntouttavassa päivätoiminnassa sekä ateriapalveluissa.

Talousarviossa pysyminen edellyttää vanhuspalveluissa edelleen myös tehostamistoimenpiteitä, joilla kulujen kasvua voidaan hillitä. Merkittävimmät kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle esitettävät toimenpiteet ovat yhden kotihoidon pienalueen kilpailuttaminen sekä nykyisen päiväkeskusverkon tarkastelu. Kotihoidon kilpailutuksen osalta laskentaa tehdään siten, että se tuodaan lautakuntaan päätettäväksi jo lokakuussa. Näin mahdollisella kilpailutuksella saavutetaan mahdollisimman laaja hyöty vuonna 2018.

Asiakkaan hoitoketjujen tehostamiseksi muutetaan osa Keljon pitkäaikaishoidon osastopaikoista lyhytaikaispaikoiksi. Tämä mahdollistaa potilaiden nykyistä nopeammin siirtämisen terveyskeskussairaalasta jatkohoitoon. Samalla saadaan lisäpaikkoja omaishoidettaville omaishoitajien vapaiden aikana. Lisäksi osastopaikoilla voidaan tukea kotihoidon kriisitilanteita.

Terveyskeskussairaaloiden osalta ei esitetä muutoksia toimialajohtajan pohjaesitykseen

Terveyskeskussairaaloiden tehokkaan toiminnan edellytyksenä on potilaiden sujuva siirtyminen terveyskeskussairaaloista jatkohoitoon. Tätä tuetaan tulevana vuonna lisäämällä lääkärin virka varahenkilöstöön, jolla pystytään vastaamaan mm. lääkäreiden ostopalvelun käyttöön. Toiminnan tehokkuutta tuetaan myös uuden osastofarmaseutin toimella, joka lisää osaltaan mm. potilasturvallisuutta.

Talousarvion käsittely tulevana syksynä

Lautakuntien esitysten pohjalta kaupunginjohtaja esittelee oman ehdotuksensa kaupungin talousarvioksi 23.10. Tältä pohjalta kaupunginvaltuusto käy talousarvion lähetekeskustelun ja tekee veropäätökset 30.10.2017 olevassa kokouksessaan. Veropäätösten myötä kaupunginhallitus antaa oman talousarvioesityksensä kaupunginvaltuustolle 20.11. ja valtuusto päättää lopullisesti kaupungin talousarviosta 27.11.2017.

Valtuuston päätöksen jälkeen toimialalla tiedetään talousarvion lopullinen raami, jonka pohjalta perusturvalautakunta hyväksyy toimialan käyttösuunnitelman kokouksessaan 12.12.2017. Käyttösuunnitelmassa tehdään tarkat kohdennukset eurojen kohdentamisesta eri palveluihin.

Paul Abbeyn (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite: Jyväskylän ja Korpilahden vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun hinta tulee olla yhdenvertainen

Paul Abbey (Vas.) ja 25 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän ja Korpilahden vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun hinta tulee olla yhdenvertainen. Perusturvalautakunnan vastauksessa todetaan, että Korpilahden asukkaiden ateriamaksut ovat yhdenvertaiset muiden kaupungin asukkaiden kanssa. Kaikkien asukkaiden ruokapalveluista perittävät maksut perustuvat perusturvalautakunnan hyväksymiin asiakasmaksuihin, jotka lautakunta vahvistaa vuosittain.

Asiakasmaksupäätöksen mukaisesti vanhus- ja vammaispalveluissa on kotiin toimitettavissa aterioissa käytössä kaksi eri maksuluokkaa. Kotiin toimitettu kylmä lounas sisältäen kuljetuksesta aiheutuvat kustannukset maksaa 8,25 euroa. Kotiin toimitettu lämmin lounas kuljetuksineen maksaa asiakkaalle 8,80 euroa. Aterioiden hintaero johtuu aterioiden kuljetuksen eroavuuksista. Lämmin ruoka toimitetaan koteihin päivittäin. Kylmää ruokaa toimitetaan yhdellä kerralla kolmeksi päiväksi. Kylmän ruoan kuljetuskustannukset ovat siten matalammat kuin lämpimän ruoan kuljetuksessa.

Korpilahdella ruokapalvelut on kilpailutettu vuonna 2013. Ulkoinen tuottaja toimittaa Korpilahden asukkaille vain lämmintä ateriaa. Kylmä ateria ei kuulu tuotevalikoimaan, sillä sitä ei edellytetty kilpailutuksessa vuonna 2013. Palveluntuottajalla ei ole Korpilahdella kylmän ruoan valmistukseen vaadittuja tiloja. Näin ollen ateriavalikoima on Korpilahdella muuta kaupunkia suppeampi. Tilanne korjataan vuonna 2018, kun Korpilahden ateriapalvelut kilpailutetaan uudestaan. Kilpailutuksessa edellytetään sama palveluvalikoima, kuin kaupungin muilla asuinalueilla.

Osallistuminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja sen muodostaman hankintarenkaan tarjouskilpailuun koskien puheterapiapalveluja

Perusturvalautakunta päätti valtuuttaa Jyväskylän kaupungin avoterveydenhuollon osallistumaan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin ja sen muodostaman hankintarenkaan järjestämään tarjouskilpailuun ja yhteishankintaan koskien puheterapiapalveluita. Päätöksen taustalla on puheterapian jonotilanne. Tällä hetkellä kolmen kuukauden hoitotakuu toteudu Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksessa, vaan jonot palveluun ovat jopa 4-6 kuukautta. Tilanteen odotetaan heikkenevän edelleen, sillä Jyten 11:sta puheterapeutista on laskennallisesti poistunut irtisanoutumisten ja muihin tehtäviin siirtymisten myötä 4,5 työntekijän panos. Irtisanoutuneiden tilalle on saatu rekrytoitua vain yksi uusi puheterapeutti.

Hoitotakuussa pysymiseksi Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus on joutunut ostamaan lisääntyvästi puheterapiaa maksusitoumuksilla kunkin tuottajan itse ilmoittamaan hintaan. Tilannetta on pyritty helpottamaan myös ottamalla käyttöön puheterapian palveluseteli. Palvelusetelituottajia ei kuitenkaan ole hakeutunut toimintaan mukaan odotetulla tavalla.

Keski-Suomessa ja koko maassakin on pula puheterapeuteista. Ongelma koskee useimpia Keski-Suomen kuntia. Tilanteen helpottamiseksi Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja sen muodostama hankintarengas on päättänyt järjestää tarjouskilpailun puheterapiapalveluista. Hankinnan kohteena ovat puheterapiapalvelut kaikenikäisille asiakkaille Keski-Suomen maakunnan alueella. Ostopalvelu täydentää Jyten omaa puheterapiapalvelua sekä palvelusetelituotantoa. Ostopalvelua hyödynnetään niissä tilanteissa, joissa omaa palvelua ei ole saatavilla tai asiakas ei halua hyödyntää palveluseteliä tai palvelusetelipalvelua ei ole saatavilla hoitotakuun aikarajojen puitteissa.

Kokouksen esityslista on luettavissa osoitteesta: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5305

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Heidi Rentola, p. 0400 537 824 ja toimialajohtaja Ulla Kuittu, p. 050 353 8310

21.9.2017Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje