Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 25.9.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 25.9.2017

Yrityssetelipalvelupilotointi käynnistetään

Kaupunginhallitus päätti käynnistää yrityspalvelusetelin pilotoinnin.

Jyväskylän kaupungin elinkeinoyksikön tehtävä on auttaa ja opastaa yrityksiä eri elinkaaren vaiheissa. Tukea tarjotaan kaupungin palveluissa kuten kaavoituksen, lupa-asioiden ja yritystonttien löytämisessä. Yrityksiä myös autetaan löytämään oikea palvelu ja palvelun tuottaja liiketoiminnan kehittämiseksi.

Viime vuosina innovaatiorahoituskeskus Tekes ja Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy ovat käyttäneet menestyksekkäästi palvelusetelimallia yksityisten yrityspalveluiden käyttämisen tukemiseksi.

Jyväskylän kaupungin yrityssetelimallin tavoitteena on tuottaa pk-yrityksille parasta mahdollista asiantuntijapalvelua kunkin yrityksen tarpeiden mukaisesti. Samalla voidaan madaltaa asiantuntijayrityksen käyttämisen kynnystä paikallisille yrityksille. Tämä edesauttaa omalta osaltaan myös paikallisten yrityspalvelumarkkinoiden kehittymistä. Jyväskylän yrityspalvelusetelimalli käynnistyy pilotoinnilla, jonka aikana kerätään kokemuksia yrityksiltä ja palvelutuottajilta, kehitetään toiminnan vaikuttavuuden arviointiin mittareita sekä tulevia painopistealueita. Pilotointi kestää noin 4 kk, jonka jälkeen päätetään toiminnan jatkosta.

Yrityspalveluseteli voidaan myöntää jyväskyläläiselle pk-yritykselle, jolla on pyrkimys kasvuun tai kansainvälistymiseen, tarve yrityksen uudistumiselle ja/tai digitalisaation edistämiselle.

Pilottivaiheessa myönnettävät yrityspalvelusetelit ovat suuruudeltaan 2 500 euroa ja 5 000 euroa. Seteli maksetaan palveluntuottajayritykselle, jonka tuotteistama palvelu on yrityspalvelusetelien suuruinen. Asiakasyritys maksaa setelistä 20 % omavastuun. Omavastuun käyttämisellä sitoutetaan asiakasyritystä kehittämistyöhön. Seteli on hyödynsaajalleen vähämerkityksellistä ns. de minimis -tukea.

Yrityspalvelusetelin kustannukset vuodelle 2017 ovat noin 150 000 euroa. Pilottijakson jälkeen tehdään päätöksiä setelin jatkokehityksestä.

Hankintojen linjaukset ja hankintaohjeet

Suomen kansallinen julkisten hankintojen lainsäädäntö uudistettiin lähes kokonaisuudessaan vuoden 2017 alussa. Tämän kokonaisuudistuksen vuoksi on laadittu kaupungin hankintatoimintaa koskeva strategia (hankintojen linjaukset) ja uusi hankintaohje hankintojen suunnittelun ja kilpailuttamisen tueksi.

Hankintaohjeiden laatimiseen vaikutti erityisesti se, että hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen myötä kansallisia hankintoja koskevia menettelyjä yksinkertaistettiin
huomattavasti ja näiden hankintojen osalta luovuttiin kokonaan yksityiskohtaisesta hankintamenettelyjen sääntelystä. Näiden kansallisten hankintojen osalta syntyi tarve antaa tarkempaa ohjeistusta. Lisäksi EU-hankintoihin tuli uusia käytänteitä, erityisesti ESPD-lomake ja rikosrekisterit, jotka vaativat yksityiskohtaisempaa ohjeistusta. Pienhankintoja koskevat määräykset on lisätty osaksi hankintaohjeita. Pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia.

Hankintaohjeilla pyritään antamaan myös informatiivinen kokonaiskuva julkisia hankintoja koskevista perusasioista. Hankintaohje on tarkoitettu erityisesti niille, jotka tekevät oman toiminnan ohessa satunnaisesti hankintoja.

Kaupunginhallitus hyväksyi kaupunginjohtaja Koiviston muutetun päätösehdotuksen:
Kaupunginhallitus päättää, että hankintojen linjaukset ja hankintaohjeet hyväksytään päätösliitteiden mukaisesti sillä muutoksella, että hankintaohjeluonnoksen pienhankintoja koskevissa ohjeissa oleva 30 000 euron raja muutetaan 20 000 euroon, jolloin ilmoittaminen pienhankintakanavassa on pakollista yli 20 000 euron hankinnasta ja yli 20 000 euron hankintoihin sovelletaan muita vastaavia hankintaohjeluonnoksen mukaisia menettelyjä, jotka hankintaohjeluonnoksessa koskevat yli 30 000 euron hankintoja.

Hankintojen linjauksia ja hankintaohjeita noudatetaan 1.10.2017 lukien ja kilpailuttamispalvelut valtuutetaan päivittämään hankintaohjeita siihen merkittyjen osoitteiden/linkkien osalta. Lisäksi kaupunginhallitus päätti kumota kaupunginhallituksen 11.6.2007 hyväksymän hankintaohjeen ja 15.4.2013/155 hyväksymän pienhankintaohjeen.

Ennen päätöstä Tomi Kuosmanen (KD) ehdotti, että hankintaohjeluonnoksessa oleva 30 000 euron raja muutetaan 10 000 euroon. Eli kyseiset pienhankinnat tulee julkaista kaupungin pienhankintakanavassa ja soveltaa vastaavia hankintaohjeessa mainittuja yli 30 000 euron pienhankinta menettelyjä. Koska muutosehdotusta ei kannatettu, puheenjohtaja totesi sen raukeavan.

Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavan muutosta koskevassa valitusasiassa (Nisula–Mäki-Matin suojelukaava)

Jyväskylän kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 29.5.2017 hyväksynyt Nisula–Mäki-Matin suojelukaavan sekä rakentamistapaohjeet. Kaupunginvaltuuston päätöksestä on määräajassa jätetty valitus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Kaupungin lausunnossa todetaan mm. että kaava-alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvojen suojeleminen asemakaavalla on ollut tarpeen. Kaava-alueen ollessa laaja (yli 250 tonttia) ja pääasiassa yksityisten maanomistuksessa, on suunnittelutyö ollut intensiivistä osallistumisprosessinkin kannalta ja näin ollen suunnittelutyöhön on tarvittu aikaa. Jotta kaavatyön aikana on voitu välttää suojelukaavan tavoitteiden toteutumista heikentävät ja peruuttamattomat muutokset kaava-alueella, on yllä viitatut rakennuskieltopäätökset tarvittu asemakaavan laatimisen turvaamiseksi. Rakennuskiellot ovat siten olleet perusteltuja ja tarpeellisia. Rakennuskiellon määräämien tai sen kesto ei myöskään ole seikka, joka voisi tehdä valituksenalaisen asemakaavan lainvastaiseksi.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/880.

Kaupunginhallitus päätti antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle yllä esitetyn lausunnon sekä vaatia lausunnossa, valituksenalaisessa päätöksessä sekä kaava-asiakirjoissa esitetyn perusteella valituksen hylkäämistä kokonaisuudessaan perusteettomana. Päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, viranomainen ei ole ylittänyt toimivaltaansa eikä päätös ole muutenkaan lainvastainen.

Joonas Köntän (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite polkupyörien pysäköintitarpeen selvittämiseksi

Joonas Könttä ja 47 muuta valtuutettua ovat 5.6.2017 jättäneet valtuustoaloitteen keskusta-alueen polkupyörien pysäköintitarpeen päivittämiseksi. Samalla tulee tarkastella mahdollisuudet lisätä polkupyörien pysäköintipaikkoja pyörien asianmukaiseen lukitsemismahdollisuuteen ja pysäköinnin turvallisuuteen.

Vastauksessa todetaan mm. että keskustaan uusia polkupyörätelineitä pyritään lisäämään noin 100 kappaletta vuodessa. Väinönkadun saneeraaminen kävelypainotteiseksi kaduksi antaa esimerkiksi hyvän mahdollisuuden pyöräpysäköinnin lisäämiselle ja parantamiselle. Keskustan lisäksi pyöräpysäköintiä on tarkoitus parantaa aluekeskuksissa sekä
joukkoliikenteen liityntäpysäköintinä. Aloitteen mukaiseen työhön pyöräilyn ja pyöräpysäköinnin edistämiseksi on jo reagoitu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmätyön sekä pyöräilyn edistämisohjelman velvoittamana. Pyöräilyn olosuhteita on lisäksi edistetty jatkuvasti sekä asemakaavoituksen keinoin että katusuunnitelmia laadittaessa.

Pyöräilyn edistämisohjelman esite löytyy kaupungin internetsivulta osoitteesta: http://www.jkl.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81797_esite_kuvilla_12082015.pdf.

Kaupunginhallitus päätti saattaa edellä esitetyn selvityksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa annetun vastauksen riittäväksi.

Eron myöntäminen Suvi Perttulalle vammaisneuvoston jäsenyydestä vammaisten edustajana

Suvi Perttula on 13.9.2017 pyytänyt eroa vammaisneuvoston jäsenyydestä vammaisten edustajana, koska hänet on valittu vammaisneuvostoon rakennus- ja
ympäristöjaoston edustajaksi.

Kaupunginhallitus päätti myöntää Suvi Perttulalle eron vammaisneuvoston jäsenen tehtävästä ja valitsee hänen tilalleen uudeksi jäseneksi Anu Penttilän vammaisneuvoston jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Anu Penttilän tilalle uudeksi varajäseneksi valitaan Jaana Jäntti.

Esitykset Keski-Suomen liiton toiminnan kehittämiseksi vuosille 2018-2019

Keski-Suomen liitto on kirjeellään 4.9.2017 pyytänyt Keski-Suomen kuntia esittämään näkemyksensä liiton toiminnan kehittämiseksi vuosina 2018–2019.

Lausuntoluonnokseen sisältyy myös kannanotto Keski-Suomen liiton talouteen vuosina 2018–2019. Sen mukaan liiton tulee laatia suunnitelma kuntayhtymän varallisuuden palauttamisesta kunnille näinä vuosina ja huomioida palautus kuntien maksuosuuksissa täysimääräisesti. Maakuntauudistuksen valmistelu tulee tehdä valtiolta saatavin varoin.

Kaupunginhallitus päättää antaa esityslistan liitteenä olevan luonnoksen mukaisen vastauksen Keski-Suomen liiton kirjeeseen.

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5210

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

25.9.2017Jaana Pinson

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje