Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 25.9.2017

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 25.9.2017

Harjun asemakaavan muutos

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen 6.4.2017 tarkistetussa muodossa.

Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan urheilu- ja virkistyspalvelualuetta, puistoaluetta sekä lähivirkistys- ja katualuetta. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan
Harjun toimintojen monipuolistaminen ja kehittäminen sekä Ihantolantien linjauksen osittainen siirto. Kaavassa on osoitettu tilavaraukset mm. uuden katsomon rakentamiseksi Harjun Stadionin itäpuolelle ja yleisöpihan toteuttamiseksi nykyisen katsomon edustalle.

Asemakaavan muutos on käynnistynyt Jyväskylän kaupungin Liikuntapalveluiden hakemuksesta 14.9.2016. Asemakaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Harjun Stadionin toimintojen kehittäminen ja monipuolistaminen. Kaavalla mahdollistetaan uuden katsomon rakentaminen sekä nykyisen katsomon laajentaminen ja kattaminen. Kaavan tavoitteena on nostaa Harjun Stadionin istumapaikkamäärää nykyisestä. Suunnitellut uudistukset tuottavat Harjulle noin 2500 - 2900 uutta istumapaikkaa. Tilapäisjärjestelyin tämä mahdollistaa mm. vuoden 2018 Kalevan kisojen järjestämisen Stadionilla. Suunnittelukohteena on kaupunkikuvallisesti ja maisemallisesti merkittävä virkistysaluekokonaisuus Jyväskylän keskustan läheisyydessä.

Kaavaan liittyvä aineisto on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa:
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/949

Vaajakosken K-market Urheilutien asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 18.4.2017 tarkistetussa muodossa sekä hyväksyi Tuija Mäkisen (VIHR) esittämän ponnen, jota kannattivat Katja Iso-Möttönen (KOK) ja Jari Colliander (KESK): Alueen liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä suunnitella ja toteuttaa tarvittavat muutokset liikennejärjestelyihin.
Jukka Hämäläisen (SDP) ponsi ei saanut kannatusta: Alueen liikennejärjestelyjen toimivuutta tulee seurata rakentamisen yhteydessä ja sen jälkeen siten, että alueen liikennejärjestelyihin voidaan tehdä muutoksia nopealla aikataululla ja tämä tulee huomioidaan tulevissa talousarvioissa.

Asemakaavan muutos koskee 69. kaupunginosan korttelin 108 tontteja 2 ja 3 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 69. kaupunginosan korttelin 108 tontti 4 sekä katualueet. Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa alueelle liikerakennus sekä kerrostaloasuntoja senioriasukkaille.
Asemakaavan muutostyö on aloitettu NCC Rakennus Oy ja Ruokakesko Oy:n hakemuksesta. Suunnittelualue sijaitsee Vaajakosken keskustassa Uimahallin naapurissa rajautuen Urheilutien sekä osittain Kakaravaara-kadun ja Leppävedentien väliin yhteen kortteliin.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/916.

Vuoritsalon ranta-asemakaavan muutos, laajennus ja kumoaminen Vuoritsalon saaressa koskien Haapaniemen kylän Kolmek tilaa 179-406-1-884

Kaupunginvaltuusto hyväksyi ranta-asemakaavaehdotuksen 4.8.2017 tarkistetussa muodossa.

Maanomistaja on käynnistänyt ranta-asemakaavan muutoksen, laajennuksen ja kumoamisen Vuoritsalon saaressa. Kaavahanke koskee Haapaniemen kylässä (406) sijaitsevaa Kolmek tilaa RN:o 1:884. Suunnittelualueen laajuus on noin 207 ha, joista kumottavan alueen laajuus 172 ha. Rantaviivaa alueeseen kuuluu noin 2,7 km. Suunnittelualue on rakentamaton alueelle sijoittuvaa kotaa lukuun ottamatta.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/776.

Arviointikertomus 2016

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi kaupunginhallituksen antamat vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin ja ehdotuksiin päätösliitteen mukaisesti.

Arviointikertomus vastauksineen:
https://jyvaskyla.twebportaali.fi/TwebMeeting-portlet/getFile?id=987421

Sijoitustoiminnan perusteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi sijoitustoiminnan perusteet päätösliitteen mukaisesti äänestyksen (43-24) jälkeen. Ennen äänestystä Irina Tuokko (VIHR) esitti Jassin Rezain (VIHR) kannattamana, että Jyväskylän kaupungin sijoitustoiminnan perusteiden yleiset periaatteet -luvun kolmannen kappaleen toiseksi viimeinen lause muutetaan muotoon "Vastuullinen sijoittaminen on huomioitu siten, että suoria osake-, joukkolaina- tai rahamarkkinasijoituksia ei tehdä ase-, tupakka- tai alkoholiteollisuuden yrityksiin ja että sijoitustoiminnassa otetaan huomioon ilmastonmuutokseen liittyvät sijoittajariskit.”

Kuntalain mukaisesti kaupungin hallintosääntöön on kirjattu, että valtuusto päättää sijoitustoiminnan perusteista. Rahavarojen sijoittaminen kuuluu hallintosäännön mukaisesti rahatoimen hoitamisen tehtäviin. Rahatoimesta vastaa sijoitustoiminnan osalta kaupunginhallitus ja rahatoimen käytännön hoitamisesta vastaa talousjohtaja. Talouskeskus-liikelaitoksen johtaja päättää sijoitusten kilpailuttamisesta ja kaupungin kassavarojen sijoittamisesta.

Kaupungin sijoitustoiminta jakaantuu kahteen luonteeltaan erilaiseen toimintaan eli kunnan toimialaan ja tehtäviin liittyvään sijoittamiseen ja kassavarojen sijoittamiseen.
Lisäksi kaupungilla voi olla sijoitettuna toimeksiantoon rinnastettavia lahjoitusvaroja, joissa noudatetaan samoja perusteita kuin kassavarojen sijoittamisessa.

Kaupungin ja kaupunkikonsernin kassatilanne on ollut vahva viimeisen vuoden aikana. Kaupungin ja konserniyhteisöjen kassatilannetta, investointeja ja lainasalkkuja on käyty läpi kassanhallinnan tehostamiseksi ja mahdollisen rahamarkkinoiden muutoksesta johtuvan negatiivisen talletuskoron välttämiseksi.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi päätösliitteen mukaisesti Jyväskylän kaupungin ja kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Kuntalain säädökset velvoittavat kunnan järjestämään sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan. Kuntalakiin sisältyvien velvoitteiden tavoitteena on vahvistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asemaa kunnassa ja kuntakonsernissa sekä yhdenmukaistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tulee kattaa hallinnon ja talouden järjestäminen sekä kunnan toiminta.

Kuntalain mukaan valtuuston tulee päättää kunnan ja kuntakonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kunnanhallituksen tulee mukaan huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet on täydennetty vastaamaan kuntalain säädöksiä. Merkittäviä sisällöllisiä muutoksia ei ole tehty. Muutoksilla on pyritty selkeyttämään esitystapaa sekä välttämään päällekkäisyyksiä eri sääntöjen ja ohjeiden välillä.

Hyväksyttäväksi kaupunginhallitukselle tuodaan jatkossa Sisäinen valvonta ja riskienhallinta Jyväskylän kaupunkiorganisaatiossa –ohje, jolla kaupunginhallitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä sekä konserniohje, jossa määrätään konsernivalvonnan ja raportoinnin sekä riskienhallinnan järjestämisestä.

Kokoomuksen valtuustoryhmän ym. valtuustoaloite harrastustakuu – jokaiselle lapselle vähintään yksi harrastus

Kokoomuksen valtuustoryhmä on tehnyt aloitteen harrastustakuusta. Harrastustakuun tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle ja nuorelle vähintään yksi harrastus. Aloitteessa mainitaan mm., että harrastuksen aloittamisen suurin yksittäinen este on harrastuksen kustannukset. Aloitteessa esitetään, että Jyväskylään kootaan harrastusvalikko ja kartoitetaan
kansalaistoiminnan, urheilun, kulttuurin, vapaan sivistystyön ja omaehtoisen toiminnan mahdollisuudet, tilat, tarjoajat, tapahtumat ja tuet. Lisäksi edellytetään, että Jyväskylä käynnistää selvityksen siitä, miten jokaiselle lapselle ja nuorelle taattaisiin mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen.

Vastauksessa todetaan mm. että mahdollisuus harrastamiseen on esitetty yhtenä tärkeänä tavoitteena työn alla olevassa Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa. Kaupungin alueella toimivien tahojen tarjoamien harrastusmahdollisuuksien kattava koostaminen ja erityisesti valikon ylläpitäminen on kuitenkin varsin haastava prosessi. Tässä vastauksessa on kartoitettu Jyväskylän kaupungin tarjoamat mahdollisuudet. Muiden toimijoiden mukaan saaminen kartoittamiseen vaatii yhteistyötä sekä toimintaverkoston, jonka kautta kartoitetaan laaja harrastekenttä. Kootut tiedot vanhenevat varsin nopeasti, joten tietojen päivittämiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Harrastaminen tuo hyvinvointia ja vastapainoa arjelle, joten kyseessä on tärkeä tehtävä, joka ei ole pelkästään kaupungin asia. Mukaan tarvitaan myös muut lasten ja nuorten parissa toimivat tahot.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esityslistalla esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.


Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5261

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, puh. 044 2848504

25.9.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje