Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 3.10.2017

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 3.10.2017

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 3.10.2017 käsiteltiin muun muassa ehdotuksia hulevesitaksaksi ja -määräyksiksi.

Länsi-Palokan osayleiskaavaluonnos nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa Länsi-Palokan osayleiskaavaluonnoksen aineiston nähtäville, jotta osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta.

Kaavaratkaisu sisältää uuden tulevan Nelostien linjauksen nykyisestä Kirrin eritasoristeyksestä pohjoiseen. Kaava sisältää myös niin sanotun läntisen kehätien, joka kulkee Ruokkeelta Laajavuoren takaisten metsäalueiden läpi Nuutin teollisuusalueen kautta Lintukankaalle nelostiesuunnitelman mukaiseen eritasoristeykseen. Kaava hahmottaa myös asumisen laajentamisalueita ja uusia työpaikka-alueita sekä näiden kytkeytymistä nykyiseen kaupunkirakenteeseen.

Kaupunki ostamassa maata Sulunperältä

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki ostaa 1,8 miljoonan euron kauppahinnalla yksityisiltä maanomistajilta noin 89 hehtaarin suuruisen määräalan Sulunperällä sijaitsevasta Tallila-tilasta sekä valtuuttaa tontit ja maanhallinta -palveluyksikön sopimaan kauppakirjan tarkemmista ehdoista. Kauppahinta sisältää myös määräalalla sijaitsevan puuston.

Määräala on osaksi yleiskaavan mukaista Sulunperän teollisuusalueen laajennusaluetta sekä osaksi lähivirkistysaluetta, jolla kulkee kaupungin ylläpitämiä ulkoilureittejä. Määräala rajoittuu länsi- ja itäreunoilta pääosin kaupungin omistamiin maa-alueisiin, eteläreunalta Asmalampeen ja pohjoisreunalta Vääräjärveen.

Ehdotus hulevesitaksaksi nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa yleisesti nähtäville ehdotuksen hulevesimaksun määräytymisen perusteiksi eli hulevesitaksaksi sekä varata asiaan osallisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä asiasta. Tavoitteena on, että hulevesimaksun määräämisen perusteet hyväksyttäisiin syksyn 2017 aikana ja että ne tulisivat voimaan 1.1.2018. Taksaehdotuksessa omakoti- ja paritalokiinteistöt muodostavat oman maksuluokan ja niiden vuosittaisen hulevesimaksun suuruus on 50 euroa.

Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 20.2.2017, että 1.1.2018 alkaen Jyväskylän kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalue on asemakaava-alue. Kaupunki vastaa asemakaava-alueella hulevesien kokonaishallinnasta. Kaupunki ja Jyväskylän Energia Oy sopivat JE:n omistaman hulevesiviemäriverkoston käyttöoikeudesta. Kaupunki ottaa käyttöön julkisoikeudellisen hulevesimaksun kaupungin hulevesijärjestelmän vaikutusalueella samasta ajankohdasta lukien. Kunnan järjestämisvelvollisuuden ja valtuuston linjauksen toteuttamiseen liittyy yhtenä kokonaisuutena hulevesitaksasta päättäminen, yhteistyösopimuksen laatiminen, hulevesimääräysten antaminen sekä vanhojen vesihuoltolain mukaisten huleveden toiminta-alueiden lakkauttaminen.

Ehdotus hulevesimääräyksiksi nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa ehdotuksen Jyväskylän kaupungin hulevesimääräyksiksi nähtäville, jotta kuntalaisilla ja osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä asiasta sekä pyytää hulevesimääräysehdotuksesta tarvittavat viranomaislausunnot. Hulevesimääräysehdotuksessa on annettu määräykset muun muassa hulevesien laadusta ja kiinteistön hulevesijärjestelmän liittämisestä kunnan hulevesijärjestelmään. Tavoitteena on, että hulevesimääräykset hyväksyttäisiin syksyn 2017 aikana ja että ne tulisivat voimaan 1.1.2018.

Ehdotus vanhojen huleveden toiminta-alueiden lakkauttamiseksi nähtäville

Kaupunkirakennelautakunta päätti asettaa julkisesti nähtäville ehdotuksen vanhojen huleveden toiminta-alueiden lakkauttamiseksi, jotta alueiden kiinteistöjen omistajilla ja haltijoilla on tilaisuus tulla kuulluiksi, sekä pyytää ehdotuksesta vesihuoltolain edellyttämät viranomaislausunnot sekä kuulla ehdotuksesta vesihuoltolaitosta.

Tällä hetkellä entisen kaupungin alueella huleveden toiminta-alueen määrittää kaupunginhallituksen hyväksymä lauseke: ”Hulevesiviemärin toiminta-alueena ne kiinteistöt, joiden kohdalle on rakennettu hulevesien viemäröintiin tarkoitettu putkiviemäri”. Entisen Jyväskylän maalaiskunnan alueella huleveden toiminta-alueesta on päätetty kunnanhallituksen päätöksellä ja huleveden toiminta-alueet osoitettu karttaliittein. Entisen Korpilahden kunnan alueella ei ole lainkaan huleveden toiminta-aluetta.

Kaupunginvaltuuston 20.2.2017 tekemän päätöksen mukaisesti kaupunki vastaa vuoden 2018 alusta hulevesien kokonaishallinnasta. Samasta ajankohdasta lähtien hulevesien hallinta tapahtuu maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. Vanhan vesihuoltolain nojalla annetut edellä mainitut huleveden toiminta-alueet lakkautetaan ja niiden tilalle tulee valtuuston päätöksen mukaisesti hulevesijärjestelmän vaikutusalue eli asemakaava-alue, jossa kiinteistön hulevedet johdetaan kunnan hulevesijärjestelmään.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5412 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

3.10.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje