Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 10.10.2017

Jyväskylän rakennus- ja ympäristöjaoston päätöksiä 10.10.2017

Rakennus- ja ympäristöjaoston kokouksessa 10.10.2017 käsiteltiin muun muassa Kankaan vanhan paperitehtaan asemakaavan muutosehdotuksesta annettavaa lausunto.

Lausunto Uuraisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnoksesta

Rakennus- ja ympäristöjaosto antoi Uuraisten pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaluonnoksesta lausunnon Uuraisten kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Lausunnon mukaan Jyväskylän kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen huomioi omassa toiminnassaan pohjavedensuojeluun liittyvät toimenpiteet lupahakemusten käsittelyn ja lupavalvonnan yhteydessä sekä roskaantuneiden alueiden valvonnassa.

Lausunnon mukaan suojelusuunnitelmaa tulee tarkistaa Köntyskankaan osalta siten, että tekstissä mainitut riskikohteiden sijainti ja toimenpidesuunnitelman ehdotukset esitetään tarkemmin kartalla.

Köntyskangas on puoliksi Jyväskylän ja puoliksi Uuraisten alueella sijaitseva ensimmäisen luokan pohjavesialue. Pohjavesialue on pinta-alaltaan 1,34 neliökilometriä. Pohjavesialueen määrällinen ja kemiallinen tila on hyvä. Pohjaveden antoisuus on noin 1500 kuutiometriä vuorokaudessa. Vedenottamon omistaa nykyisin Jyväskylän Energia.

Suojelusuunnitelman mukaan Köntyskankaan pohjaveden kannalta riskitoimintoja ovat maa-ainesten otto, pilaantunut maa-alue, joka on puhdistettu vuonna 2015, vanha kaatopaikka-alue, joka on tutkittu ja todettu pohjaveden kannalta vaarattomaksi, sekä roskaantuminen.

Suojelusuunnitelmaan liittyvässä toimenpidesuunnitelmassa Köntyskankaan pohjavesialueelle on esitetty seuraavia toimenpiteitä: pohjaveden suojelusuunnitelman päivittäminen koko alueelle, vedenottamon lähisuojavyöhykkeen huomioon ottaminen maa-ainestoiminnassa, aikaisempien maa-ainesten ottoalueiden jälkimaisemoinnin loppuun saattaminen, kotitarveottoalueen ohjeistaminen, lammikoitumisen estäminen sekä roskaantuneen alueen puhdistaminen

Uuraisten kunnan pohjavesialueiden suojelusuunnitelmaa hyödynnetään maankäytönsuunnittelussa ja viranomaisvalvonnassa sekä lupahakemusten käsittelyssä. Suojelusuunnitelma on tehty kaikille Uuraisten kunnan pohjavesialueille.

Kankaan vanhan paperitehtaan asemakaavan muutosehdotuksesta lausunto

Rakennus- ja ympäristöjaosto päätti antaa kaupunkirakennelautakunnalle lausunnon Kankaan vanhan paperitehtaan asemakaavan muutosehdotuksesta.

Jaosto totesi lausunnossaan, että kiinteistön etelärajalla tontinrajan ja naapurikiinteistölle rakennetun yleisen pysäköintilaitoksen läheisyydestä johtuen uuden kahdeksankerroksisen rakennusmassan ulkoseinään kohdistuu palo-osastointivaatimuksia, joita ei voi rasitejärjestelyillä poistaa. Rakennuksen julkisivu ei sen seurauksena voi olla kaava-aineiston mallinnuskuvissa esitetyn kaltainen runsaasti aukotettu ikkunajulkisivu tai vaihtoehtoisesti ikkunoiden tulee olla palo-osastoivia. Vähäinen etäisyys saattaa suunnitteluratkaisusta riippuen rajoittaa myös tuohon suuntaan avautuvien tilojen käyttötarkoituksia, esimerkiksi asumista. Suunnittelussa on syytä huomioida myös se, että pysäköintilaitokseen pysäköitävien autojen ajovalot voivat aiheuttaa häiriötä vastakkaiselle rakennuksessa oleville tiloille.

Kaavamuutosalue sijaitsee keskellä entisen Kankaan paperitehtaan aluetta ja se käsittää asemakaavalla suojelun Kankaan vanhan paperitehtaan ja sen välittömän lähiympäristön. Asemakaavan tavoite on mahdollistaa tehokas uudisrakentaminen paperitehtaan purettavien eteläosien paikalla.

Asemakaavan muutoksella keskustatoimintojen korttelialueen eteläpäähän muodostuu uusi kolmikerroksinen rakennusala, uusi kahdeksankerroksinen rakennusala sekä ohjeellinen talousrakennusten rakennusala. Uudisrakentamisen alalta puretaan vanhan paperitehtaan osin huonokuntoisia 1940-luvun jälkeisiä laajennusosia ja alueella oleva rakennussuojelumerkintä poistuu. Alueen kokonaisrakennusoikeus ei muutu. Uudisrakentamisen osalta suurin sallittu kerrosluku nousee kahdeksaan.

Sijoittamisluvat purojen ali johdettaville kaapeleille Kuohulla ja Ruokkeella

Rakennus- ja ympäristöjaosto hyväksyi kaksi yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamislupaa, joiden nojalla Elenia Oy saa sijoittaa 20 kilovoltin keskijännitemaakaapelit Kuohulle ja Ruokkeelle kahdelle yhteiselle vesialueelle, joiden kiinteistötunnukset ovat 179-411-876-28 ja 179-401-876-57.

Maakaapelien sijoittaminen on osa laajempaa sähköverkon kehittämistä, jossa pienjänniteverkon ilmajohtorakenteet korvataan maakaapeloinnilla. Kummassakin tapauksessa kaapeli johdetaan suojaputkessa puron alitse. Kuohulla Piimäsillantien varressa alitetaan Pikku-Lampsista Isoon-Lampsiin johtava puro, Ruokkeella taas Notkolantien vieressä kulkeva puro.

Kaapelien sijoittamisesta päätti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kunnan rakennusvalvontaviranomainen, sillä sijoittamisesta ei ole voitu sopia kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden kanssa, koska sijoituslupahakemusten kohteina olevat kiinteistöt eli yhteiset vesialueet kuuluvat järjestäytymättömille osakaskunnille.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5427 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- rakennus- ja ympäristöjaoston puheenjohtaja Tuija Elina Lindström, p. 040 937 8772, tuija.lindstrom[at]jkl.fi
- ympäristöjohtaja Päivi Pietarinen, p. 014 266 5166, paivi.pietarinen[at]jkl.fi

10.10.2017Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje