Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 23.10.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 23.10.2017

Kaupunkistrategia 2017-2021 valtuustoon

Kolmen äänestyksen jälkeen kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle (30.10.), että se hyväksyy kaupunkistrategian.

Kaupunkistrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta. Strategia kytkeytyy tiiviisti talousarvioon, jossa toteuttavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi. Jyväskylän kaupunkistrategia on edellisen kerran hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 valtuustokaudeksi. Edellinen strategiatyöryhmä aloitti strategian päivityksen strategian arvioinnilla keväällä 2017.

Strategian päivitys jatkui uuden valtuustokauden myötä elokuussa 2017. Kaupunkistrategian päivitystä on valmisteltu strategiatyöryhmässä, jossa on ollut valtuustoryhmien sekä kaupungin toimialojen ja henkilöstön edustajat. Strategialuonnosta on esitelty yhteistyötoimikunnassa 26.9., kaupunginhallituksessa 2.10. sekä valtuustoseminaarissa 9.10.2017. Tämän lisäksi strategialuonnosta on esitelty yli 30 tilaisuudessa mm. henkilöstölle, kuntalaisille, oppilaitoksille sekä järjestöille. Kaupunkistrategian ohjausryhmänä on toiminut kaupungin johtoryhmä. Strategiaa on muokattu koko päivitysprosessin ajan saadun palautteen perusteella. Kaupunkistrategian mukaan Jyväskylä on rohkea ja aikaansa edellä. Jyväskylän visio on olla kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki.

Strategian arvoja ovat vastuullisuus, luottamus, luovuus ja avoimuus.
Strategian kärjet ovat 1) osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat, 2) raikas ja kasvava elinvoima, 3) resurssien viisas käyttö ja 4) liikuntapääkaupunki. Niiden toteuttamiseksi on asetettu yhteensä 23 strategista teemaa. Näiden teemojen toteuttaminen on ratkaisevaa kaupungin menestyksen kannalta. Kaupungin keskeiset suunnitelmat ja ohjelmat toteuttavat strategiaa. Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien ja indikaattoreiden avulla.

Ennen äänestystä Johanna Karjula (KESK) esitti Jari Collianderin (KESK) kannattamana, että Raikas ja kasvava elinvoima –strategiakärjestä poistetaan kohdasta kaksi sanat kaupunkikehitysalustoilla ja kumppanuuksilla. Äänin 10-3 muutoksia ei tehty.
Teemu Torssonen (PS) esitti Bella Forsgrenin (VIHR) kannattamana, että Resurssien viisas käyttö –strategiakärkeen kohtaan kuusi lisätään sanat sekä eläinten hyvinvoinnista. Äänin 10-3 muutoksia ei tehty.
Jari Colliander (KESK) esitti Johanna Karjulan (KESK) kannattamana, että Liikuntapääkaupunki-strategiakärki muutetaan kuulumaan Koulutus- ja liikuntapääkaupunki. Äänin 10-3 muutoksia ei tehty.

Strategia liitteessä
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=3&docid=999656&version=1

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittely

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi kaupunginjohtajan talousarvioesityksen. Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se käy 30.10.2017 lähetekeskustelun vuoden 2018 talousarviosta ja päättää myös ensi vuoden veroista.

Kaupunginhallitus tekee oman talousarvioesityksensä 9.11.

Kaupunginjohtajan vuoden 2018 talousarvioesityksen mukaan kaupungin talous on kolmatta vuotta peräkkäin tasapainossa ja palveluiden taso on hyvä.
Talousarvioesityksen tiedote on lähetetty medialle ja löytyy mm. kaupungin nettisivulta uutisista.

Talousarvio on luettavissa osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/info/talous/ta-2018/kja

Tuloveroprosentin määrääminen vuodeksi 2018

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että vuoden 2018 tuloveroprosentti on 20,00 prosenttia.

Vuoden 2009 jälkeen Jyväskylä on korottanut tuloveroprosenttiaan kolme kertaa, yhteensä 1,5 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2014 lähtien veroprosentti on ollut 20,00 % ja vuonna 2018 se esitetään pidettäväksi ennallaan eli 20,00 prosentissa.
Vuoden 2018 talousarviota on valmisteltu nykyisten kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien pohjalta. Talouden tasapainon säilyttäminen ja veroprosentin pitäminen ennallaan on mahdollista edellyttäen, että menokasvua pystytään hillitsemään kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaiseksi.

Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodeksi 2018

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 säilytetään kuluvan vuoden suuruisina ja määrätään seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
- vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,55
- muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,55
- voimalaitokseen kuuluvan rakennuksen tai rakennelman veroprosentti 3,10
- rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 4,00.

Vuoden 2017 talousarviomuutokset

Perusturvan määräraha on ylittymässä erikoissairaanhoidon osalta 8.150.000 eurolla ja muiden toimintojen osalta nettona 3.430.000 eurolla. Perusturvalautakunta käsittelee määrärahan ylitysesitystä kokouksessaan 26.10.2017. Kasvun ja oppimisen määräraha on ylittymässä yhteensä 2,3 miljoonalla peruskoulun henkilöstömenojen osalta. Sivistyslautakunta käsittelee määrärahan ylitysesitystä kokouksessaan 25.10.2017. Maan myyntivoitoista saatavat tulot ylittyvät 3,5 miljoonalla eurolla.

Verotuloarvion ennakoidaan ylittyvän 15,0 miljoonalla eurolla. Ylitys on seurausta talouden ennakoitua nopeammasta kasvusta ja työllisyyden parantumisesta. Yhteisöveroarvion nousu selittyy em seikkojen lisäksi sillä että toukokuussa tilitettiin yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilu 200 miljoonaa euroa. Kyseisen erän pysyvyyteen liittyy Kuntaliiton mukaan epävarmuutta. Oletuksena tällä hetkellä kuitenkin on se, että erä tulee pysymään verotuksen valmistuessa eikä sitä peritä kunnilta ainakaan tässä vaiheessa takaisin.

Maan ostoon varattu määräraha ylittyy 1,7 miljoonalla eurolla ja maan myyntitulot samalla summalla.
Talousarviomuutokset parantavat vuoden 2017 arvioitua vuosikatetta 4.620.000 euroa, vuosikate on talousarviomuutosten jälkeen 62,5 miljoonaa euroa.
Muutokset kasvattavat vuoden 2017 arvioitua tilikauden ylijäämää 4.620.000 euroa ja arvioitu tilikauden ylijäämä on talousarviomuutosten jälkeen 12,1 miljoonaa euroa.

Talousarviomuutokset pienentävät vuoden 2017 arvioitua rahoitustarvetta 4.620.000 euroa. Muutosten jälkeen lainakannan kasvu vuonna 2017 on yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

Määräalan ostaminen tilasta 179-401-2-384, Sulunperä

Seppo, Risto ja Sirkka Tahvonen sekä Terttu Hällfors, Siru Aura, Petri Maunuksela ja Päivi Maunuksela-Malinen omistavat Tallila-nimisen tilan 179-401-2-384.
Kaupungin kanssa on neuvoteltu n. 89 ha:n määräalan ostamisesta em. tilasta Jyväskylän kaupungille.
Määräalan alue on osaksi yleiskaavan mukaista Sulunperän teollisuusalueen laajennusaluetta sekä osaksi lähivirkistysaluetta, jolla kulkee kaupungin ylläpitämiä ulkoilureittejä.

Kaupunginhallitus päätti, että kaupunki ostaa 1 800 000 euron kauppahinnalla Seppo, Risto ja Sirkka Tahvoselta sekä Terttu Hällforsilta, Siru Auralta, Petri Maunukselalta ja Päivi Maunuksela-Maliselta liitekarttaan merkityn n. 89 ha:n suuruisen määräalan tilasta Tallila 179-401-2-384 sekä valtuuttaa tontit ja maanhallinnan sopimaan kauppakirjan tarkemmista ehdoista.

Sidonnaisuusrekisteri

Tarkastuslautakunta hyväksyi 11.10.2017/37 henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukaisen rekisteriselosteen ja merkitsi tiedoksi virkamiesten ja luottamushenkilöiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset ja päätti julkaista ne kaupungin verkkosivuilla. Lisäksi tarkastuslautakunta päätti antaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Luottamushenkilöiden ja virkamiesten sidonnaisuusilmoitukset sekä henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/sidonnaisuudet

Kaupunginhallitus merkitsi asian tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus totesi, että kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan ehdotuksen pohjalta asiaa 30.10.2017.

Nuorisovaltuuston sääntöjen vahvistaminen, nuorisovaltuuston jäsenten nimeäminen sekä kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen nuorisovaltuustoon

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
1. Kaupunginhallitus vahvisti nuorisovaltuuston tarkistetut säännöt päätösliitteen mukaisesti.
2. Kaupunginhallitus nimesi nuorisovaltuuston jäsenet ja varajäsenet esityksen mukaisesti. Varajäsenien nimeäminen edellyttää sääntömuutoksen hyväksymistä.
3. Kaupunginhallitus totesi nuorisovaltuuston edustajat toimielimissä. Nuorisovaltuusto on järjestäytymiskokouksessaan 15.10.2017 nimennyt edustajansa
lautakuntiin seuraavasti:
- kaupunkirakennelautakunta: Eemil Kautto, varaedustaja Markus Sorvali
- kulttuuri- ja liikuntalautakunta: Ella Eloranta, varaedustaja Jonna Könkkölä
- perusturvalautakunta: Joni Rossi, varaedustaja Carita Järvi
- sivistyslautakunta: Olli-Pekka Louniala, varaedustaja Joni Rossi
- vammaisneuvosto: Carita Järvi, varaedustaja Helmi Saarinen
4. Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen nuorisovaltuustoon kaupunginhallituksen puheenjohtajiston eli Meri Lumela, Juha Suonperä ja Eila Tiainen.

Pellonreunan asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kuuden neljä–seitsemän kerroksisen asuinkerrostalon muodostaman täydennysrakentamisen kohteen toteuttaminen Tikanväylän varteen Kuokkalaan. Kohde jatkaa Kuokkalan kehäväylän varren arkkitehtonisesti korkealaatuisten kerrostalokohteiden sarjaa.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/953

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 10.10.2017 tarkistetussa muodossa.

Vasarakatu 19 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa Vasarakadun ja Pääskyntien kiertoliittymän katualueen rajausta sekä korttelin rakennusoikeutta ja käyttötarkoitusta.
Suunnittelualueen laajuus on alle puoli hehtaaria ja etäisyys Jyväskylän kaupungin keskustaan on noin kaksi kilometriä.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/939.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa, että kaupunginvaltuusto hyväksyy asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5486

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

23.10.2017Pekka Piippa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2019 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje