Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 26.10.2017 olleesta kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 26.10.2017 olleesta kokouksesta

Perusturvalautakunta valtuutti kokouksessaan Jyväskylän kaupungin jättämään sosiaali- ja terveysministeriölle hankehakemuksen valinnanvapauskokeilun laajentamiseksi yhdessä Hankasalmen ja Uuraisen kuntien kanssa. Korpilahden kotihoidon palveluiden kilpailutuksen lautakunta palautti uudelleen valmisteltavaksi. Terveyskeskussairaalan palvelujohtajaksi lautakunta valitsi yksimielisesti Kati Seppäsen.

Korpilahden kotihoidon palveluiden kilpailuttaminen

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti, että Korpilahden kotihoidon palveluiden kilpailuttaminen palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Lautakunta liitti palautuspäätökseen ponnen, jonka mukaisesti vanhuspalveluissa tulee tehdä kilpailutusvaihtoehdon rinnalle kokonaisvaltainen selvitys Korpilahden kotihoidon palveluiden tilanteesta ja taloudesta sekä kuvata ne toimenpiteet, joilla omaa toimintaa voidaan kehittää. Edellä mainittujen vaihtoehtojen rinnalla tulee selvittää myös muut vaihtoehdot 200 000 euron säästöjen löytämiseksi vanhuspalveluista. Kaikkien vaihtoehtojen riskit ja vaikutukset tulee tuoda selkeästi lautakunnan tietoon päätöksenteon yhteydessä.

Valinnanvapauskokeilun laajentaminen Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskuksen (Jyte) alueella

Perusturvalautakunta päätti valtuuttaa Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelut hakemaan valtionavustusta sosiaali- ja terveysministeriöltä valinnanvapauskokeilun laajentamiseen. Valinnanvapauskokeilua esitetään laajennettavaksi niille Jyväskylän kaupungin alueen terveysasemille, jotka eivät vielä ole kokeilun piirissä (Kyllö, Palokka ja Vaajakoski) sekä Hankasalmen ja Uuraisten kuntiin. Jyväskylässä ostopalveluna tuotetut avosairaanhoidon alueet, eli Korpilahti, Säynätsalo ja Tikkakoski, jäävät kokeilun ulkopuolelle. Hankkeen hallinnoinnista vastaa Jyväskylän kaupungin perusturvapalvelut.

Jyväskylä on parhaillaan mukana kokeilussa Huhtasuon, Keskustan ja Kuokkalan terveysasemien väestöalueilla. Käynnissä olevaa kokeilua halutaan laajentaa, jotta sillä voidaan tuottaa nykyistä laajemmin tietoa maakunnalliseen ja valtakunnalliseen sote-uudistuksen valmisteluun. Laajennuksen myötä saadaan tietoa mm. siitä, miten erilaisilla alueilla asuva väestö toimii valinnanvapauskokeilussa ja syntyykö haja-asutusalueille sekä kuntakeskuksiin uutta palvelutuotantoa. Kokeilun aikana seurataan asiakkaiden valintojen perusteita, palveluiden käyttöä ja asiakastyytyväisyyttä sekä valinnanvapauden vaikutusta palveluntuottajien toimintaan.

Kokeilussa yksityisille palveluntuottajille maksetaan vuoden 2016 kustannuksiin, väestön ikärakenteeseen ja palveluiden käyttöön perustuva asiakaskohtainen kapitaatiokorvaus jokaisesta valinnan tehneestä asiakkaasta. Kapitaatiokorvaus maksetaan hankkeen aikana hankerahoitukseen sisältyvästä sopeuttamisrahasta. Kokeilu ei kasvata mukaan lähtevien kuntien menoja valittavana olevan palvelun osalta. Henkilöstöllä säilyy työsuhdeturva kokeilun aikana.

Hankasalmen perusturvalautakunta päätti kokouksessaan 5.10.2017 ja Uuraisten perusturvalautakunta 12.10.2017 lähteä hakemaan Jyväskylän rinnalla valtionavustusta kokeilun laajentamiseen. Valtionavustuksen saaminen laajennukseen edellyttää, että ministeriö hyväksyy alueelta esitetyn hankehakemuksen ja -suunnitelman. Kokeilut ovat käynnissä 1.12.2017–31.12.2018. Kokeilut voivat jatkua vuonna 2019 erikseen sovittavalla tavalla. Valtionavustusta kokeilun laajentamiseen tulee hakea 31.10.2017 mennessä.

Pakolaisten kuntapaikkamäärä valtuustokauden loppuun

Perusturvalautakunta päätti esittää toimialajohtajan muutetun päätösehdotuksen mukaisesti kaupunginhallitukselle, että pakolaistaustaisille myönnettävien kuntapaikkojen määrä pidetään vuosittain 150:ssä vuoden 2021 loppuun asti. Kuntapaikat täytetään ensisijaisesti kiintiöpakolaisilla.

Jyväskylä on vastaanottanut kuntapaikoille 50 kiintiöpakolaista vuodesta 1990 lähtien. Vuonna 2017 kuntapaikkojen määrä nostettiin väliaikaisesti 150:een. Kuntapaikalle voi ottaa sekä Suomeen pakolaiskiintiössä valittuja kiintiöpakolaisia, mutta myös turvapaikanhakijana Suomeen tulleita, oleskeluluvan saaneita henkilöitä. Kuluvana vuotena Jyväskylään on tehty 126 kuntapaikkapäätöstä 3.10.2017 mennessä. Päätöksen saaneista henkilöistä oli kiintiöpakolaisia 16, oleskeluluvan saaneita turvapaikanhakijoita 93 ja alaikäisenä yksin tulleita 16 sekä yksi ihmiskaupan uhri. Edellisten lisäksi Jyväskylään oli samaan ajankohtaan mennessä muuttanut 76 pakolaistaustaista henkilöä ns. omatoimisina tai itsenäisinä muuttajina.

Kuntapaikkojen tarve ei ole merkittävästi vähentynyt edellisestä vuodesta. Pakolaiset tulevat kuntaan hallitusti kuntapaikkojen kautta. Alueellista eriytymistä pyritään ehkäisemään tarjoamalla kuntapaikoille tuleville pakolaisiille mahdollisuuksien mukaan asuntoja eri asuinalueilta. Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia pakolaisia voidaan auttaa ottamalla kiintiöpakolaisia suoraan pakolaisleireiltä. Salmirannan vastaanottokeskuksen asukkaat ovat alkaneet kotiutua turvapaikkaprosessinsa aikana Jyväskylään. Heidän kotiutumisensa edistyy hyvin Jyväskylässä, koska heille on jo ehtinyt kertyä paikkakunnan ja sen palveluiden tuntemusta sekä sosiaalista verkostoa.

Kotoutumispalveluiden tuloksi on arvioitu 1,3 miljoonaa euroa kuluvan vuoden asiakasmäärään perustuen. Vuodelle 2018 tulojen on arvioitu olevan noin 1,5 miljoonaa euroa. Tuloarviossa on huomioitu jo asiakkuudessa olevat sekä vuonna 2018 noin 190 kuntaan muuttavaa pakolaistaustaista henkilöä. Tuloarvio kattaa Kotoutumispalveluiden kustannukset vuonna 2017 ja 2018.

Terveyskeskussairaalan palvelujohtajaksi valittiin Kati Seppänen

Perusturvalautakunta päätti yksimielisesti valita terveyskeskussairaalan palvelualueen palvelujohtajan virkaan Kati Seppäsen 1.11.2017 alkaen. Seppänen on hoitanut palvelujohtajan avointa tehtävää elokuusta lähtien.

Terveyskeskussairaan palvelujohtajan virkaan oli kelpoisuusehtona soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, kokemus vastaavanlaisista tehtävistä sekä vaativista ja itsenäisistä johtamistehtävistä. Lisäksi edellytettiin näyttöjä vuorovaikutustaidoista ja yhteistyökyvystä, innovatiivisesta palveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta, taloudellisesti tuloksellisesta toimintatavasta, itsenäisestä päätöksentekokyvystä ja vastuun kantamisesta johtamisroolissa sekä hyvästä paineensietokyvystä. Koska palvelujohtajan virkatehtävään liitettään myös terveyskeskussairaalan vastaavan lääkärin tehtävät, kelpoisuusehtoina oli lisäksi laillistus tai lupa toimia lääkärin tehtävissä sekä erikoislääkärin pätevyys virkaan soveltuvalla erikoisalalla. Seppänen täytti edellä esitetyt kelpoisuusehdot.

Perusturvan toimialan määrärahamuutos vuoden 2017 talousarvioon

Perusturvalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle muutoksia vuoden 2017 talousarvioon toimialajohtajan esityksen mukaisesti. Lisätalousarvion mukaan perusturvan toimialan toimintakate on 374 387 400 euroa, joka on 11 580 000 euroa alkuperäistä talousarviota suurempi. Suurin ylitys tulee erikoissairaanhoidosta, jossa menojen ennustetaan kasvavan vähintään 8,15 miljoonalla eurolla.

Sosiaalipalveluissa lisäys on noin 2 miljoonaa euroa. Menoja kasvattaa erityisesti lastensuojelun ja vammaispalveluiden palveluostot. Vanhuspalveluissa menojen arvioidaan kasvavan noin 1,9 miljoonaa euroa. Taustalla on erityisesti sairauspoissaolojen kasvu palveluissa. Perheiden ennalta ehkäisevien sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäys on noin 200 000 euroa. Menoja kasvattaa mm. lasten säännöllisen kotihoidon palvelusetelimenot.

Avosairaanhoidossa talousarvio näyttää lisääntyneiden tulojen vuoksi alittuvan noin 370 000 eurolla. Taustalla on suun terveydenhuollon kasvaneet maksutulot. Myös terveyskeskussairaalassa talousarvio vaikuttaa 300 000 euroa ennakoitua maltillisemmalta. Terveyskeskussairaalassa henkilöstömenojen ja palvelujen ostojen määrä on ollut ennakoitua pienempi.

Tapani Mäen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioiminen juhlavuonna 2017

Perusturvalautakunta antoi kaupunginhallitukselle vastauksensa sotiemme veteraanien huomioimista koskevasta valtuustoaloitteesta. Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi rintamaveteraaneille tarjotaan loppuvuoden ajan maksuttomia ateriapalveluita.

Veteraanit, jotka pystyvät ruokailemaan lähikoulullaan, ovat voineet jo 30.9.2017 alkaen mennä ruokailemaan maksutta lähikouluilleen. Kylän Kattauksen toimipisteiden ohella veteraanit voivat ruokailla myös tietyissä yksityisissä ateriapalvelua tuottavissa toimipisteessä. Ateriapalvelusta aiheutuneet kustannukset laskutetaan Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluilta.

Niille rintamaveteraaneille, jotka eivät pääse kouluille ruokailemaan, tehdään loppuvuoden osalta päätökset kotiin tuotavasta ateriapalvelusta. Kotiin tuotavaa ateriapalvelua voi tiedustella veteraanien palveluohjaajalta.

Jyväskylän kaupunki kattaa kustannukset Valtiokonttorin vuosittain myöntämän määrärahan sisältä. Valtionkonttori on myöntänyt veteraanien kotona asumisen tukemiseen noin 390 350 euron määrärahan kuluvalle vuodelle. Eilen saadun tiedon mukaan kaupungille on myönnetty lisäksi 297 000 euron lisämääräraha kotona asumisen tukemiseen, jota voidaan käyttää 1.7.2018 asti.

Veteraanien kotona asumista tukevalla määrärahalla tuotetaan veteraaneille jokaisen yksilöllisiin tarpeisiin räätälöityjä palveluita. Rahaa on Jyväskylässä käytetty muun muassa veteraanien kotihoidon palveluihin, terveydenhoidon saattopalveluihin, kuljetuspalveluihin, siivoukseen, ennaltaehkäiseviin apuvälineisiin, kotisairaanhoitoon (rokotukset, haavanhoidot ym.), omaishoitajan ylimääräisiin vapaahetkiin (jos rintamaveteraani on hoidettava), pesulapalveluihin, päivätoimintaan, kuljetuksiin, pienryhmätoimintaan ja toiminnalliseen psykososiaaliseen tukeen.

-----

Lisäksi lautakunta nimesi Jyväskylän kaupungin edustajaksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön Jyväskylän terveyspalveluyksikön johtokuntaan 1.1.2018–31.12.2019 toimialajohtaja Kati Kallimon. GeroCenter-säätiön hallituksen jäseneksi lautakunta päätti ehdottaa palvelujohtaja Maarit Raappanaa. GeroCenter-säätiön valtuuskuntaan ajalle 1.1.2018–31.12.2019 lautakunta ehdottaa Kati Laaksoa. Lisäksi lautakunta päätti, että lautakunnan sihteerinä toimii 1.11.2017 alkaen hallintopäällikkö Janne Väisänen.

Perusturvalautakunta pitää kokouksensa tulevana keväänä 25.1., 22.2., 22.3., 26.4., 31.5. ja 14.6. Iltakouluja lautakunta pitää 8.2., 8.3., 12.4. ja 17.5.

Hyvinvointisuunnitelma päätettiin palauttaa uudelleen valmisteltavaksi.

Kokouksen esityslista on luettavissa osoitteesta: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5403

Lisätietoja: perusturvalautakunnan puheenjohtaja Heidi Rentola, p. 0400 537 824 ja toimialajohtaja Ulla Kuittu, p. 050 353 8310

26.10.2017Emmi Hyvönen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje