Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 30.10.2017

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 30.10.2017

Kaupunkistrategia 2017-2021 hyväksyttiin muutoksitta

Valtuutetut käyttivät kaupunkistrategiasta kolmisenkymmentä puheenvuoroa. Kaupunkistrategiaan tehtiin muutosesityksiä ja viiden äänestyksen jälkeen kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunkistrategian ilman muutoksia kaupunginhallituksen esittämässä muodossa. Valtuusto päätti lisäksi yksimielisesti, että strategian mittaristoa arvioidaan ja täydennetään strategiaa ohjaavien ohjelmien valmistuessa kevään 2018 aikana.

Kaupunkistrategia määrittää keskeiset linjaukset tulevaisuuden tahtotilasta. Strategia kytkeytyy tiiviisti talousarvioon, jossa toteuttavat toimenpiteet konkretisoidaan mitattaviksi ja seurattaviksi tavoitteiksi.
Jyväskylän kaupunkistrategia on edellisen kerran hyväksytty kaupunginvaltuustossa 15.12.2014 valtuustokaudeksi. Edellinen strategiatyöryhmä aloitti strategian päivityksen strategian arvioinnilla keväällä 2017. Strategian päivitys jatkui uuden valtuustokauden myötä elokuussa 2017.
Kaupunkistrategian päivitystä on valmisteltu strategiatyöryhmässä, jossa on ollut valtuustoryhmien sekä kaupungin toimialojen ja henkilöstön edustajat. Strategialuonnosta on esitelty yhteistyötoimikunnassa 26.9., kaupunginhallituksessa 2.10. sekä valtuustoseminaarissa 9.10.2017. Tämän lisäksi strategialuonnosta on esitelty yli 30 tilaisuudessa mm. henkilöstölle, kuntalaisille, oppilaitoksille sekä järjestöille. Kaupunkistrategian ohjausryhmänä on toiminut kaupungin johtoryhmä. Strategiaa on muokattu koko päivitysprosessin ajan saadun palautteen perusteella.
Kaupunkistrategian mukaan Jyväskylä on rohkea ja aikaansa edellä. Jyväskylän visio on olla kasvava ja kansainvälisesti arvostettu koulutuksen ja osaamisen kaupunki. Strategian arvoja ovat vastuullisuus, luottamus, luovuus ja avoimuus. Strategian kärjet ovat 1) osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat, 2) raikas ja kasvava elinvoima, 3) resurssien viisas käyttö ja 4) liikuntapääkaupunki. Niiden toteuttamiseksi on asetettu yhteensä 23 strategista teemaa. Näiden teemojen toteuttaminen on ratkaisevaa kaupungin menestyksen kannalta. Kaupungin keskeiset suunnitelmat ja ohjelmat toteuttavat strategiaa. Strategian toteutumista arvioidaan keskeisten mittarien ja indikaattoreiden avulla.

Ennen päätöstä tehtiin seuraavat muutosesitykset:
Valtuutettu Jari Colliander (Keskustan ryhmä) esitti, että
Esitys 1. strategisia kärkiä muokataan niin, että lisätään 5. kärki: Koulutuksen ja tutkimuksen keskus.
Äänin 53-13-0-1 poissa esitys ei tullut hyväksytyksi.
Esitys 2: Edelleen erillisenä esityksenä esityksestä 1 Keskustan ryhmä esittää, että Raikas ja kasvava elinvoima –strategiakärjen 2. teema muutetaan seuraavaksi: ”Edistämme yritysten syntyä, toimintaedellytyksiä, kasvua ja kansainvälistymistä”.
Äänin 50-16-0-1 poissa esitys ei tullut hyväksytyksi.
Esitys 3:
Keskusta esittää erillisenä esityksenä esityksestä 1 ja 2, että kyseisten kohtien mittarina käytetään mm. kaupungilla käytössä olevan Kipinä-kortin myöntämisten ja käyttämisten määrää.
Ei äänestetty, koska jo aiemmin päätettiin, että mittareihin palataan.
Mauri Pekkarinen (KESK) kannatti kaikkia esityksiä.

Valtuutettu Irma Hirsjärvi (Vasemmiston valtuustoryhmä) esitti, että strategia hyväksytään, ja mittareita täydennetään niin, että tarkastuslautakunta vastaa niiden viimeistelystä. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Valtuutettu Liisa Kuparinen (VIHR)) esitti, että Resurssien viisas käyttö –strategiakärjen loppuun lisätään kolme sanaa: ”sekä eläinten hyvinvoinnista”, eli että "huolehdimme luonnon monimuotoisuudesta sekä eläinten hyvinvoinnista".
Esitystä kannattivat Touko Aalto (VIHR), Matleena Käppi (VAS) ja Teemu Torssonen (PS).
Äänin 45-21-0-1 poissa esitystä ei hyväksytty.

Valtuutettu Santeri Lohi (KOK) esitti, että muutetaan kohta ”Osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat” muotoon ”Osallistuvat, oppivat ja hyvinvoivat asukkaat” ja lisäksi muutetaan kohta ”Raikas Ja kasvava elinvoima” muotoon ”Raikas ja kasvava koulutus ja elinvoima”.
Esitystä kannattivat Mari Kyllönen (KOK) ja Marjo Pakka (KOK).
Äänin 41-24-1-1 poissa esitystä ei hyväksytty.

Jari Colliander (KESK) esitti ponnen, jota Tapani Mäki (PS) kannatti.
”Kaupungin strategisena tavoitteena tulee olla tekemiensä päätösten vaikutusten arviointi huomioiden erityisesti vähempiosaiset väestöryhmät, kuten pitkäaikaistyöttömät, köyhyysrajalla ja sen alapuolella olevat perheet, eläkeläiset ja vanhukset.”
Äänin 52-14-0-1 poissa ponsi hyväksyttiin.

Vuoden 2017 talousarviomuutokset

Esitettävät vuoden 2017 talousarviomuutokset koostuvat perusturvan ja sivistyksen toimialojen määrärahan ylityksistä, verotuloarvion muutoksesta, sekä maan myyntivoittoarvion ja ostomäärärahan muutoksesta.

Perusturvan määräraha on ylittymässä erikoissairaanhoidon osalta 8.150.000 eurolla ja muiden toimintojen osalta nettona 3.430.000 eurolla. Perusturvalautakunta käsittelee määrärahan ylitysesitystä kokouksessaan 26.10.2017.
Kasvun ja oppimisen määräraha on ylittymässä yhteensä 2,3 miljoonalla peruskoulun henkilöstömenojen osalta. Sivistyslautakunta käsittelee määrärahan ylitysesitystä
kokouksessaan 25.10.2017. Maan myyntivoitoista saatavat tulot ylittyvät 3,5 miljoonalla eurolla.
Verotuloarvion ennakoidaan ylittyvän 15,0 miljoonalla eurolla. Ylitys on seurausta talouden ennakoitua nopeammasta kasvusta ja työllisyyden parantumisesta. Yhteisöveroarvion
nousu selittyy em seikkojen lisäksi sillä että toukokuussa tilitettiin yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilu 200 miljoonaa euroa. Kyseisen erän pysyvyyteen liittyy Kuntaliiton mukaan epävarmuutta. Oletuksena tällä hetkellä kuitenkin on se, että erä tulee pysymään verotuksen valmistuessa eikä sitä peritä kunnilta ainakaan tässä vaiheessa takaisin.
Maan ostoon varattu määräraha ylittyy 1,7 miljoonalla eurolla ja maan myyntitulot samalla summalla.
Talousarviomuutokset parantavat vuoden 2017 arvioitua vuosikatetta 4.620.000 euroa, vuosikate on talousarviomuutosten jälkeen 62,5 miljoonaa euroa.
Muutokset kasvattavat vuoden 2017 arvioitua tilikauden ylijäämää 4.620.000 euroa ja arvioitu tilikauden ylijäämä on talousarviomuutosten jälkeen 12,1 miljoonaa euroa.
Talousarviomuutokset pienentävät vuoden 2017 arvioitua rahoitustarvetta 4.620.000 euroa. Muutosten jälkeen lainakannan kasvu vuonna 2017 on yhteensä 0,8 miljoonaa euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi esitetyt talousarviomuutokset.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksen esittely

Kaupunginvaltuusto kävi 30.10.2017 lähetekeskustelun vuoden 2018 talousarviosta.

Tuloveroprosentti on 20,00 vuonna 2018

Kaupunginvaltuusto päätti, että vuoden 2018 tuloveroprosentti on 20,00 prosenttia.

Vuoden 2009 jälkeen Jyväskylä on korottanut tuloveroprosenttiaan kolme kertaa, yhteensä 1,5 prosenttiyksikköä. Vuodesta 2014 lähtien veroprosentti on ollut 20,00 % ja vuonna 2018 se esitetään pidettäväksi ennallaan eli 20,00 prosentissa. Vuoden 2018 talousarviota on valmisteltu nykyisten kunnallis- ja kiinteistöveroprosenttien pohjalta. Talouden tasapainon säilyttäminen ja veroprosentin pitäminen ennallaan on mahdollista edellyttäen, että menokasvua pystytään hillitsemään kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaiseksi.

Kiinteistöveroprosentit ovat vuonna 2018 saman suuruisia kuin tänä vuonna

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys perustuu kiinteistöveroprosenttien pitämiseen ennallaan, joten vuoden 2017 prosentteihin ei esitetä tehtäväksi muutoksia.

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupungin kiinteistöveroprosentit vuodelle 2018 säilytetään kuluvan vuoden suuruisina ja määrätään seuraavasti:
- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,30
- vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 0,55
- muuhun kuin vakituiseen asumiseen käytetyn rakennuksen veroprosentti 1,55

Muutos tytäryhteisöjen lyhytaikaiseen rahoitukseen käytettäville yritystodistus- ja kuntayritystodistusohjelmien takaukseen

Kaupunginvaltuusto päätti muuttaa 24.10.2011/150 tehtyä takauspäätöstä siten, että takaus päätetään myöntää seuraavien Jyväskylän kaupungin alakonsernien ja tytäryhtiöiden yritystodistus- ja kuntayritystodistusohjelmien vakuudeksi enintään 75 miljoonan euron yhtiökohtaisen takauksen toistaiseksi siten, että yhtiöille annettujen yhteenlaskettujen takausten määrä on kuitenkin yhteensä enintään 75 miljoonaa euroa:
Education Facilities -konserni tytäryhteisöineen
Jyväskylän Ammattikorkeakoulu -konserni tytäryhteisöineen
Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy
Jyväskylän Vuokra-asunnot -konserni tytäryhteisöineen
Jyväs-Parkki -konserni tytäryhteisöineen
Jyväskylän Jäähalli Oy
Mustankorkea Oy
- Takaus voidaan myöntää Nordea Bank AB:n, Aktia Pankki Oyj:n, Danske Bank Oyj:n, OP Yrityspankki Oyj:n, Skandinaviska Enskilda Banken AB:n, Swedbank AB:n ja Svenska Handelsbanken AB:n yritystodistusohjelmille sekä Kuntarahoitus Oyj:n kuntayritystodistusohjelmalle.
- Kaupunki kilpailuttaa ko. lyhytaikaisen rahoituksen yhtiöiden puolesta ja seuraa valtuuston myöntämän takauksen käyttöä yhtiöittäin ja rahoituslaitoksittain sekä valvoo, että takausten kokonaismäärä pysyy valtuuston päätöksen mukaisena.
- Takauksesta peritään kaupunginvaltuuston määräämä takausmaksu (0,50 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan määrästä).

Sidonnaisuusrekisteri

Uusi kuntalaki tuli kokonaisuudessaan voimaan 1.6.2017 alkaen. Tarkastuslautakunnille annettiin uusi lakisääteinen velvoite valvoa kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden
sidonnaisuusilmoituksia ja saattaa ilmoitukset valtuustolle tiedoksi. Ilmoitukset tulee myös julkaista julkisessa tietoverkossa tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen. Jatkossa tarkastuslautakunta käsittelee kaikki ilmoitukset ja päivittää ajantasaisen listan verkkosivuille.

Luottamushenkilöiden ja virkamiesten sidonnaisuusilmoitukset sekä henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste on julkaistu kaupungin verkkosivuilla:
http://www.jyvaskyla.fi/hallinto/sidonnaisuudet

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi virkamiesten ja luottamushenkilöiden kuntalain 84 §:n tarkoittamat sidonnaisuusilmoitukset.

Pellonreunan asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan kuuden neljä–seitsemän kerroksisen asuinkerrostalon muodostaman täydennysrakentamisen kohteen toteuttaminen Tikanväylän varteen Kuokkalaan.
Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/953

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vasarakatu 19 asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Asemakaavan muutos koskee 15. kaupunginosan korttelin 2 tonttia 5 sekä katualuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu 15. kaupunginosan korttelin 2 tontti 15 sekä katualue.
Asemakaavamuutoksen tavoitteena on tarkistaa Vasarakadun ja Pääskyntien kiertoliittymän katualueen rajausta sekä korttelin rakennusoikeutta ja käyttötarkoitusta.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internet-sivuilla osoitteessa
http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/939

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon.

Kangasvuoren päiväkotikoulun tarkistettu hankesuunnitelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 25.4.2016/32 Kangasvuoren päiväkotikoulun hankesuunnitelman ja sen kustannusarvion 11 311 000 € (alv 0 %) hintatasossa 81,0/2016.
Urakkakilpailutus järjestettiin touko-kesäkuussa 2017. Urakkatarjoukset ylittivät hankesuunnitelman budjetoidut kustannukset, joten kaupunginvaltuuston 25.4.2016/32 tekemää päätöstä hankesuunnitelmasta tulisi tarkistaa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kangasvuoren päiväkotikoulun tarkistetun hankesuunnitelman ja sen kustannukset 12 900 000 € (alv 0 %) hintatasossa 86,3/6.2017.
Rakennuskustannukset rahoitetaan Jyväskylän kaupungin talousarviomäärärahasta. Puuttuva osuus 1 589 000 € (alv 0 %) esitetään varattavaksi vuodelle 2019.

Kaupunginvaltuuston kokoukset 1.1.-31.7.2018

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
- Valtuuston kokoukset pidetään maanantaisin kello 18.00 seuraavina päivinä: 12.2., 26.3., 23.4. ja 11.6.
- Valtuuston seminaarit pidetään maanantaisin kello 17.00 seuraavina päivinä: 12.3. ja 7.5. Seminaarin yhteydessä on mahdollista pitää myös ylimääräinen kokous (esimerkiksi kaavoitukseen liittyen), jos puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi.
- Valtuuston puheenjohtajan kutsusta kokous tai seminaari voi alkaa myös muuna kellonaikana. Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.
- Kokoukset ja seminaarit pidetään kaupungintalossa. Poikkeuksellisesti kokous tai seminaari voidaan puheenjohtajan kutsusta pitää myös muualla.

Eron myöntäminen Niina Vilénille luottamustehtävistä

Kaupunginvaltuusto myönsi Niina Vilénille eron kaupunkirakennelautakunnan varajäsenen tehtävästä ja valitsi hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi lautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi Sari Koskisen.

Joonas Köntän (Kesk.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite polkupyörien pysäköintitarpeen selvittämiseksi

Joonas Könttä ja 47 muuta valtuutettua ovat 5.6.2017 jättäneet valtuustoaloitteen keskusta-alueen polkupyörien pysäköintitarpeen päivittämiseksi. Samalla tulee tarkastella mahdollisuudet lisätä polkupyörien pysäköintipaikkoja pyörien asianmukaiseen lukitsemismahdollisuuteen ja pysäköinnin turvallisuuteen.

Kaupunkirakennelautakunta toteaa lausuntonaan kaupunginhallitukselle, että kyseisen aloitteen mukaiseen työhön pyöräilyn ja pyöräpysäköinnin edistämiseksi on jo reagoitu Jyväskylän seudun liikennejärjestelmätyön sekä pyöräilyn edistämisohjelman velvoittamana. Pyöräilyn olosuhteita on lisäksi edistetty jatkuvasti sekä asemakaavoituksen keinoin että katusuunnitelmia laadittaessa.
Pyöräilyn edistämisen keskeiset toimenpiteet Jyväskylässä koskevat pyöräilyn huomioimista omana liikennemuotona, keskustan pyöräilyolosuhteiden kehittämistä, pyöräilyn pää- ja aluereittien ja pyöräpysäköinnin parantamista sekä tiedottamisen tehostamista.
Pyöräilyn edistämisohjelman esite löytyy kaupungin internetsivulta osoitteesta
http://www.jyvaskyla.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/jyvaskyla/embeds/jyvaskylawwwstructure/81797_esite_kuvilla_12082015.pdf

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Vihreän liiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite 100-vuotiaan Suomen kunniaksi 100 hehtaaria uusia luonnonsuojelualueita

Vihreän liiton valtuustoryhmä ja kolme muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 20.2.2017 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki perustaa
omistamilleen alueille uusia luonnonsuojelualueita sata hehtaaria Suomen satavuotisjuhlavuoden kunniaksi osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa. Kampanjaan osallistumisesta on jätetty myös toinen valtuustoaloite 28.8.2017.

Vastauksessa todetaan, että kampanjaan esitettävät yleiskaavan osoittamat luonnonsuojelualueet (SL) ovat Haukanniemi, Lähdesuo, Haukkalanlähde, Kuivaniemi, Lammakesuo ja Hämeenlahti. Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 36 hehtaaria. Lahjoittamalla valitut alueet luonnonsuojelutarkoitukseen Jyväskylän kaupunki toteuttaa kaupungin yleiskaavaa ja saa kampanjan kautta positiivista näkyvyyttä.
Luontolahjan antamisen jälkeen luonnonsuojelulailla suojeltaviksi tarkoitettuja toteuttamattomia yleiskaavan kohteita (SL) on yhteensä 219 hehtaaria. Niiden toteuttamista
luonnonsuojelulailla jatketaan tulevina vuosina, ja suojelukorvaukseksi haetaan METSO-ohjelman rahoitusta ympäristöministeriön linjausten mukaisille kohteille.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Ahti Ruoppilan (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Suomi 100 –luontolahja satavuotiaalle Suomelle

Ahti Ruoppila (SDP) ja 32 muuta kaupunginvaltuutettua ovat tehneet 28.8.2017 valtuustoaloitteen, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki lahjoittaa Suomi 100 –teemavuoden hengessä sopivaksi katsotun alueen luonnonsuojelualueeksi osana Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaa. Kampanjaan osallistumisesta on jätetty myös toinen valtuustoaloite 20.2.2017.

Vastauksessa todetaan, että kampanjaan esitettävät yleiskaavan osoittamat luonnonsuojelualueet (SL) ovat Haukanniemi, Lähdesuo, Haukkalanlähde, Kuivaniemi, Lammakesuo ja Hämeenlahti. Alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 36 hehtaaria. Lahjoittamalla valitut alueet luonnonsuojelutarkoitukseen Jyväskylän kaupunki toteuttaa kaupungin yleiskaavaa ja saa kampanjan kautta positiivista näkyvyyttä.
Luontolahjan antamisen jälkeen luonnonsuojelulailla suojeltaviksi tarkoitettuja toteuttamattomia yleiskaavan kohteita (SL) on yhteensä 219 hehtaaria. Niiden toteuttamista
luonnonsuojelulailla jatketaan tulevina vuosina, ja suojelukorvaukseksi haetaan METSO-ohjelman rahoitusta ympäristöministeriön linjausten mukaisille kohteille.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Vihreän liiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite avohakkuut kaupungin metsissä lopetettava

Vihreän liiton valtuustoryhmä ja viisi muuta valtuutettua jätti 24.4.2017 Jyväskylän kaupungin omistamia metsiä koskevan valtuustoaloitteen, jossa vaadittiin esimerkiksi kaupungin metsissä tehtävien avohakkuiden lopettamista ja lähimetsien koneellisesta puunkorjuusta luopumista.

Vastauksessa todetaan mm. että parhaillaan on menossa metsäohjelman sisällön koonti sekä vaikutusten arviointi. Metsäohjelman luonnosta esitellään asukkaille yleisötilaisuudessa ensi joulukuussa tai tammikuussa. Metsäohjelma valmistuu keväällä 2018. Metsäohjelman linjaukset jalkautuvat käytännön tasolle kaupungin tulevan metsäsuunnitelman kautta. Metsäsuunnitelma on metsäkuviotasoinen suunnitelma siitä, miten eri alueita on tarkoitus hoitaa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.


Kaupunginvaltuuston esityslista
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5431

Lisätietoja:
kaupunginvaltuuston 1. varapuheenjohtaja Tuulia Kuntsi, puh. 050 368 7558

30.10.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje