Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 24.1.2018 kokouksesta

Jyväskylän sivistyslautakunnan päätöksiä 24.1.2018 kokouksesta

Sivistyslautakunta muun muassa päätti perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksualennuksesta pienituloisille, antoi hyväksyvän lausunnon Mankolan yhtenäiskoulun hankesuunnitelmasta, hyväksyi omalta osaltaan Pohjanlammen lähiliikuntapaikkasuunnitelman ja vastasi kaupunkirakennelautakunnan lausuntopyyntöön Keljonkankaan yhtenäiskoulun asemakaavavalmisteluun liittyen. Selonteko kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2017 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta palautettiin uudelleen valmisteluun.

Lautakunta päätti perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksualennuksesta pienituloisille perheille

Lautakunta päätti äänin 10–¬2 esittelijän pohjaesityksen mukaisesti, että perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksu poistuu toimeentulotukiasiakkailta sekä lastensuojelulausunnon perusteella. Pienituloisten perheiden toimintamaksu puolitetaan. Muutos astuu voimaan 1.4.2018 alkaen. Äänestyksen hävinneessä esityksessä esitettiin maksuttomuutta nyt päätettyä laajemmalle pienituloisten joukolle.

Asiakasperhe saa vapautuksen maksusta toimeentulotukipäätöksen tai lastensuojelulausunnon perusteella. Toimeentulotukiasiakkaat ja pienituloiset hakevat maksumuutosta kaupungilta tulotietojen perusteella, lastensuojelun asiakkuudesta riittää lausunto. Kevään aikana saatavien kokemusten perusteella selvitetään, miten maksualennuksia toteutetaan lukuvuonna 2018–2019.

Asiakasperheen pienituloisuuden määrittelyssä käytetään varhaiskasvatuslain mukaisia tulorajoja. Maksun puolittamisen oikeuttavat bruttotulorajat ovat tällä hetkellä: 2-henkinen perhe 2050 €, 3-henkinen perhe 2646 €, 4-henkinen perhe 3003 €, 5-henkinen perhe 3361 € ja 6-henkinen perhe 3718 €. Jos perheen koko on suurempi kuin 6 henkilöä, korotetaan tulorajaa 138 euroa jokaisesta alaikäisestä lapsesta. Iltapäivätoiminnan täysi kuukausimaksu on tällä hetkellä 130 € ja maksu 12 päivästä 90 € kuukaudessa.

Päätös perustui Vihreiden valtuustoryhmän 31.10.2016 tekemään valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin selvitettäväksi aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun alentamista tai maksusta vapauttamista. Maksuvapautusmalleja esiteltiin lautakunnan iltakoulussa 23.8.2017 ja kokouksessa 20.9.2017, jolloin lautakunta antoi neljä vaihtoehtoa sisältäneen vastauksensa kaupunginhallitukselle ja valtuustolle. Lautakunta teki vastaukseen yksimielisesti lisäyksen, jossa lautakunta katsoi, että aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujärjestelmää kehitetään niin, että maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen kerhomaksujen mukaan. Kaupunginhallitus lisäsi sivistyksen vuoden 2018 talousarvioon 200 000 euroa kohdennettuna pienituloisten perheiden lasten iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen alentamiseen sivistyslautakunnan käsittelyyn perustuen.

Mankolan yhtenäiskoulun laajennuksen hankesuunnitelma hyväksyttiin

Sivistyslautakunta antoi hyväksyvän lausunnon Mankolan yhtenäiskoulun laajennuksen ja muutostöiden hankesuunnitelmasta. Jyväskylän Tilapalvelu liikelaitoksen johtokunta ja kaupunginhallitus käsittelevät asiaa kokouksissaan lausunnon pohjalta.

Mankolan yhtenäiskoulun laajennus- ja muutostöiden jälkeen Mankolan yhtenäiskoulussa on ajanmukaiset tilat noin 700 oppilaalle. Uuden laajennusosan pinta-ala on 1535 brm2 ja nykyisissä tiloissa tehdään muutostöitä 1616 brm2 alueella. Hankkeen kustannusarvio on 5 647 000 €. Irtaimiston sekä kojeiden ja laitteiden hankintaan on varattava 510 000 €. Perusopetuksen vuokrakustannukset nousevat hankkeen vaikutuksesta arviolta noin 470 000 euroa vuodessa, minkä jälkeen koko Mankolan yhtenäiskoulun vuokrakustannus on noin 1 980 000 euroa vuodessa.

Jos päätökset syntyvät suunnitellussa aikataulussa, alueella oleva päiväkotirakennus puretaan keväällä 2018. Rakentaminen aloitetaan kesäkuussa 2018 ja laajennus sekä muutostyöt ovat valmiina kesällä 2019.

Hankesuunnitelman mukaisesti päärakennukseen rakennetaan 4 opetusmaailmatilaa sekä 5 perinteistä luokkatilaa, jotka tukevat uusia opetusmenetelmiä. Opetusmaailmassa työskentele jatkossa yhdessä 2 ryhmää, n. 50 oppilasta. Perinteiset luokkatilat mitoitetaan 25-30 oppilaille. Emäntäkoulun puolelle sijoitetaan neljä perinteistä luokkatilaa ja kaksi opetusmaailmaa. Laajennukseen rakennetaan lisäksi 250-paikkainen ruokasali, palvelukeittiö, noin 200 m2 muuntojoustava liikuntasali pukuhuoneineen, varastot, keittiöhenkilökunnan sosiaalitilat ja tekniset tilat.

Laajennusosa yhdistetään nykyiseen päärakennukseen lasitetulla ja lämmitetyllä yhdyskäytävällä. Nykyinen palvelukeittiö ja osa ruokasalista muutetaan kuvataide- ja tekstiilityötilaksi. Nykyisen ruokasalin tilalle tehdään koulun ’olohuone’. Tilaa käytetään opetustilana, käsikirjastona, mediateekkina sekä nuorisopalveluiden tilana. Myös ruokasalin yläosaan rakennetaan uusi parvi/luokkatila. Nykyinen kirjastotila muutetaan erityisopetuksen käyttöön ja auditoriosta puretaan kiintokalusteet ja se muutetaan nykyaikaiseksi oppimisympäristöksi. Päärakennuksen ATK-luokka muutetaan henkilöstön työtilaksi samoin Emäntäkoulun pohjakerroksessa alun perin henkilöstön työskentelytilaksi suunniteltu opetustila palautetaan alkuperäiseen käyttöön. Toteutussuunnittelua jatketaan hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen.

Rakentaminen tehdään kaikilta osin noudattaen Terve Talo -kriteereitä. Suunnittelussa ja toteutuksessa on otettava huomioon valmiin kohteen, rakentamisen aikaisen käytössä olevan koulun sekä rakennustyömaan työturvallisuusasiat.

Lautakunta hyväksyi omalta osaltaan Pohjanlammen lähiliikuntapaikkasuunnitelman

Lautakunta hyväksyi osaltaan Pohjanlammen lähiliikuntapaikkasuunnitelman. Pohjanlammen lähiliikuntapaikan rakentaminen toteutetaan kahdessa vaiheessa. Vuosina 2018-2019 rakennetaan Kuokkalan yhtenäiskoulun piha-alueet ja toisessa vaiheessa rakennetaan koulupihojen viereisen puistoalueen toiminnot. Koko Kuokkalan aluetta palvelevan lähiliikuntapaikan rakentamiselle sijainti koulun välittömässä läheisyydessä on hyvä.

Koulupihat ja toisessa vaiheessa toteutettava liikuntapuisto on suunniteltu viihtyisiksi sekä leikkiin liikkumiseen kannustaviksi. Tavoitteena on, että alue toimii päivisin 1200 oppilaalle mitoitetun Kuokkalan yhtenäiskoulun oppilaiden ulkoilu- ja liikuntapaikkana. Iltaisin alueet ovat asukkaiden käytössä lähiliikuntapaikkoina. Kokonaisuuteen on suunnitteilla muun muassa useita eri kokoisia tekonurmipäällysteisiä pelikenttiä sekä kaukalo ja koripallokenttä, joille olisi mahdollista päästä vapaasti myös ilman vuorovarauksia. Lisäksi alueelle on suunniteltu muun muassa pump track -rata pyörille ja potkulaudoille, skeittipaikka, kuntoiluvälineitä ja liikunnallisia leikkipaikkoja sekä pulkkamäki.

Koulupihan osuuden suunnittelu on tehty Kuokkalan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman yhteydessä ja sen rakentamisen kustannusarvio on 1 723 027 €, josta lähiliikuntarakentamisen osuus 667 635 €. Toisessa vaiheessa rakentuvan puistoalueen kustannusarvio on 1 422 700 €.

Sivistyslautakunta antoi lausunnon Keljonkankaan yhtenäiskouluhankkeen asemakaavan etenemisestä

Sivistyslautakunta antoi oman lausuntonsa kaupunkirakennelautakunnalle mahdollisuudesta toteuttaa Keljonkankaan yhtenäiskoulu puurakennuksena. Lausunnossa todetaan muun muassa, että sivistyslautakunta vahvisti 25.1.2017 päätöksellä Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman käynnistämisen. Tilapalvelu on toteuttanut toimeksiantoa tavoitteena saada hankesuunnitelma valmiiksi ja päätöskäsittelyihin helmi-maaliskuussa 2018. Edelleen tavoitteena on valmistella hanketta niin, että uusi yhtenäiskoulu olisi otettavissa käyttöön elokuussa 2020. Hankkeen aikataulutavoite on kireä, eikä mahdollista viivästyksiä hankkeen valmistelussa tai päätöksenteossa.

Alueen nykyiset suurimmat kouluyksiköt, Keljonkankaan koulu sekä Lehtisaaren yhtenäiskoulu, toimivat nykytilanteessa kapasiteettinsa äärirajoilla, eikä oppilasmääriä voi lisätä. Tila-ahtaudesta johtuen Keljonkankaan koulun osalta joudutaan oppilaskuljetuksiin arviolta vuodesta 2019 alkaen. Lehtisaaren koulun tekninen kunto on tyydyttävä, mutta oppilasmäärää ei voi lisätä nykyisestä sisäilmariskin realisoitumisen vuoksi. Mikäli Keljonkankaan yhtenäiskoulun hanke viivästyy, joutuu perusopetus yhdessä Tilapalvelun kanssa perustamaan uuden väliaikaisen kouluyksikön kasvavalle oppilasmäärälle.

Tilapalvelun näkemyksen mukaan Keljonkankaan yhtenäiskoulun hankesuunnitelman laatiminen puurakenteisena suunnitteluratkaisuna ja mahdollisena vaihtoehtona edellyttäisi koko suunnitteluprosessin uudelleen käynnistymistä. Jo pelkkä puurakentamiseen liittyvä suunnitteluprosessi vaatisi useiden kuukausien lisätyöskentelyajan, jonka jälkeen voitaisiin vasta arvioida hankkeen toteutuskelpoisuus sekä laskea kustannusarvio.

Keljonkankaan yhtenäiskouluhankkeen viivästyminen aiheuttaisi perusopetuksen järjestämiseen erittäin merkittävän haitan. Perusopetuksen koulutilatarve on Keljonkankaalla erittäin ajankohtainen ja vaatii ehdottomasti jo suunniteltujen toimenpiteiden ja hankkeiden toteutumisen suunnitellussa aikataulussa.

Lautakunta hyväksyi lausunnon ja lisäsi päätökseen yksimielisesti, että jatkossa vastaavissa hankkeissa selvitetään puurakentamisvaihtoehto ja sen kustannukset.

Selonteko kasvun ja oppimisen palvelujen vuoden 2017 sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta

Asia palautettiin uudelleen valmisteluun.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Kokouksen esityslista ja liitteet on luettavissa tästä linkistä http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6070. Materiaali on PDF-tiedostomuodossa.
Hyväksytty pöytäkirja tulee yleisesti nähtäville torstaina 1.2.2018 Jyväskylän kaupungin verkkosivuille osoitteeseen: http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/pk_tek_tweb.htm.

Lisätietoja:
Jyväskylän kaupunki,
- sivistyslautakunnan puheenjohtaja Irina Tuokko, p. 044 979 1901
- sivistyspalvelujen toimialajohtaja Eino Leisimo, p. 014 266 4033

24.1.2018Antti Laukkarinen

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje