Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Uutisarkisto » Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 25.1.2018 kokouksesta

Jyväskylän perusturvalautakunnan päätöksiä 25.1.2018 kokouksesta

Perusturvalautakunta käsitteli osaltaan Jyväskylän kaupungin hyvinvointisuunnitelmaan liittyvän kotouttamisohjelman luonnoksen. Kokouksessa myös hyväksyttiin lääkärin virkojen perustaminen esimerkiksi koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon sekä vanhuspalveluihin.

Kotouttamisohjelma vuosille 2017–2020

Perusturvalautakunta päätti lähettää Jyväskylän kaupungin vuosien 2017–2020 kotouttamisohjelman luonnoksen lausuntokierrokselle kaupungin muihin lautakuntiin sekä muille ohjelman viimeistelyn kannalta keskeisille tahoille, kuten Keski-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liitto Wari ry:lle ja Monikulttuurikeskus Gloria ry:lle. Perusturvalautakunta päätti, että lausuntokierroksen jälkeen tarkistettu kotouttamisohjelma esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi. Kotouttamisohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa.

Jyväskylässä uIkomaalaistaustaisten osuus kuntalaisista on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Maahanmuuttajia ovat esimerkiksi kansainväliset opiskelijat, puolisoina Suomeen muuttaneet, työperäiset maahanmuuttajat tai humanitäärisistä syistä Suomeen tulleet. Kaupungin on lain mukaan laadittava kotouttamisohjelma, joka edistää kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Ohjelmassa tulisi ottaa huomioon kaikki kunnan alueella asuvat maahanmuuttajat oleskelun perusteesta riippumatta.

Jyväskylän kotouttamisohjelma on kiinteä osa kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa ja siinä on kuvattu laajemmin maahanmuuttajia koskevat keskeiset palvelut Jyväskylässä. Esimerkiksi kaikki maahanmuuttajalapset osallistuvat koulunkäyntiin. Kaupungin kaikille kuntalaisille suunnattujen palvelujen lisäksi Jyväskylässä on tarjolla kotoutumislain mukaisia maahanmuuttajille suunnattuja palveluja. Kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja järjestetään myös osana muita kunnan alueella toimivia palveluja, kuten työ- ja elinkeinohallinnon palveluja. Lisäksi niitä voidaan tuottaa muina kotoutumista edistävinä toimenpiteinä yhteistyössä paikallisten järjestöjen kanssa. Jyväskylän kaupunki on mukana valtakunnallisessa Kotona Suomessa -hankkeessa, jossa alkuvaiheen kotoutumisen polkuja kehitetään poikkihallinnollisesti.

Kotouttamisohjelman toimintasuunnitelmat ja mittarit näkyvät osana hyvinvointisuunnitelmaa

Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen kouluterveydenhuoltoon

Perusturvalautakunta päätti perustaa terveyskeskuslääkärin viran kouluterveydenhuoltoon 1.2.2018 alkaen.

Kouluterveydenhuollossa toimii tällä hetkellä yksi päätoiminen koululääkäri. Lisäksi avosairaanhoidosta on suunnattu lääkärityötä kouluterveydenhuoltoon kahden henkilötyövuoden verran. Resurssi on oppilasmäärään nähden niukka. Esimerkiksi nuorten lisääntyneet mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä käyttäytymisen pulmat lisäävät koululääkärin oppilashuollollista työtä. Lisäksi neuropsykiatristen lasten hoitoa on tarkoituksenmukaista keskittää nykyistä enemmän koululääkärin hoidettavaksi. Lisäresurssin turvin varmistetaan ja kehitetään vastaanottotyötä kouluilla. Viran perustamisen kustannukset on huomioitu perusturvan toimialan 2018 talousarvion käyttösuunnitelmassa ja henkilöstösuunnitelmassa.

Terveyskeskuslääkärin viran perustaminen opiskeluterveydenhuoltoon

Perusturvalautakunta päätti perustaa terveyskeskuslääkärin viran opiskeluterveydenhuoltoon 1.9.2018 alkaen.

Nykyisillä opiskeluterveydenhuollon lääkäriresursseilla (3,4 henkilötyövuotta) työtä on jouduttu kohdentamaan ensisijaisesti terveystarkastuksiin sekä opiskelukykyisyyden arviointiin ja hoitoon. Mielenterveys- ja päihdetyö sekä seksuaaliterveyteen liittyvät asiat ovat myös oleellinen osa opiskeluterveydenhuollon lääkärin tehtäväkenttää. Opiskelijamäärään nähden lääkäriresurssi on niukka, joten osa opiskelijoista joudutaan ohjaamaan terveysasemien vastaanotoille.

Lisäresursointi suunnataan esimerkiksi kiireelliseen sairaanhoitoon, ottaen huomioon opiskelijoiden lisääntyneet mielenterveys- ja päihdeongelmat. Kesällä 2018 opiskeluterveydenhuolto on avoinna ilman sulkuaikaa, joka osaltaan lisää lääkäriresursoinnin tarvetta. Toimintaa tehostetaan myös kehittämällä työnjakoa, puhelinpalveluja ja sähköisiä palveluja. Viran perustamisen kustannukset on huomioitu perusturvan toimialan 2018 talousarvion käyttösuunnitelmassa ja henkilöstösuunnitelmassa.

Vanhuspalveluiden lääkärin viran perustaminen 1.2.2018 alkaen

Perusturvalautakunta päätti perustaa vanhuspalveluihin lääkärin viran 1.2.2018 alkaen.

Vanhuspalveluissa lääkäreiden vastuulla ovat pitkäaikaishoidon sekä suurelta osin palveluasumisen ja muistipoliklinikan asiakkaiden hoito. Vastuualueeseen kuuluu myös säännöllisessä kotihoidon palvelussa olevien asiakkaiden kotona pärjäämisen tukeminen lääketieteellisin osin. Vanhuspalveluissa keskeinen tavoite on hoitoketjujen sujuvuus sekä toimintojen kehittäminen ja vahvistaminen myös lääketieteellisen toiminnan osalta.

Nyt palkattava viides lääkäri mahdollistaa lääkäreiden työpanoksen suuntaamisen entisestään tarkemmin kotihoidon toiminnan tueksi sekä tehostetun palveluasumisen oman lääkärityön kehittämiseksi. Tämä vapauttaa nyt käytettyä avoterveydenhuollon lääkäriresurssia.
Viran perustamisen kustannukset on huomioitu perusturvan toimialan 2018 talousarvion käyttösuunnitelmassa ja henkilöstösuunnitelmassa.

Terveyskeskussairaaloiden varahenkilölääkärin viran perustaminen

Perusturvalautakunta päätti perustaa terveyskeskussairaaloihin uuden varahenkilölääkärin viran 1.3.2018 alkaen.

Terveyskeskussairaaloiden lääkärit hoitavat Kyllön ja Palokan sairaaloiden sekä Kyllön päiväsairaalan lääkärityön. Terveyskeskussairaaloissa on tällä hetkellä 15 lääkärin virkaa, joista kaksi on osastonylilääkärin virkoja ja yksi varahenkilölääkärin virka. Uuden varahenkilölääkärin viran perustamisella korvataan lyhyisiin lääkäreiden poissaoloihin liittyvää lääkärivajetta, vähennetään ostopalvelulääkäritarvetta ja tuetaan lääkäreiden jaksamista. Viran perustamisen kustannukset on huomioitu perusturvan toimialan 2018 talousarvion käyttösuunnitelmassa ja henkilöstösuunnitelmassa.

Vanhuspalveluiden yhdentoista palveluohjaajan viran perustaminen 1.2.2018 alkaen

Perusturvalautakunta päätti perustaa vanhuspalveluiden palvelualueelle yksitoista (11) palveluohjaajan virkaa 1.2.2018 alkaen.

Vanhuspalvelujen OIVA-keskuksessa toimii palveluohjaajia, joista työsuhteisia palveluohjaajia on yksitoista. Tehtävän hoito vaatii virkasuhdetta julkisen vallankäytön vuoksi. Virkoihin siirretään palveluohjaajien tehtäviä työsuhteessa nykyisin hoitavat työntekijät, jotka täyttävät perustettavien virkojen kelpoisuusvaatimukset ja ovat antaneet tähän suostumuksensa. Henkilöstöjohtaja on hyväksynyt hallintosäännön mukaisesti näiden siirtojen edellytykset. Järjestely ei lisää henkilöstön määrää eikä palkkakustannuksia.

Vanhuspalveluiden palveluohjaajien neljän viran perustaminen 1.2.2018 alkaen

Perusturvalautakunta päätti perustaa neljä (4) palveluohjaajan uutta virkaa 1.2.2018 alkaen.

Vanhuspalvelujen palveluohjaajia työskentelee OIVA-keskuksessa eri asiantuntijatiimeissä, kuten keskitetyssä palveluohjaustiimissä sekä kotihoidon ostopalvelualueiden ja omaishoidon tuen palveluohjaustiimeissä. Palveluohjaaja antaa asiakkaille ja omaisille mm. palveluohjausta ja neuvontaa sekä tekee palvelutarpeen kartoitusta. Neljän palveluohjaajan viran perustaminen sujuvoittaa hoitoprosesseja. Palveluohjaajan tehtävän hoitaminen edellyttää virkasuhdetta, koska tehtävä sisältää julkisen vallan käyttöä. Virkojen perustamisen kustannukset on huomioitu perusturvan toimialan 2018 talousarvion käyttösuunnitelmassa ja henkilöstösuunnitelmassa.

Vastine hankintaoikaisuun

Perusturvalautakunta päätti hylätä hankintaoikaisuvaatimuksen, joka koski Huhtasuo–Aittorinne -alueen kotihoidon palvelujen kilpailutusta.

-----

Lisäksi lautakunta kuuli esitykset muun muassa päihdepalveluiden palvelutarpeen arvioinnin uudesta käytännöstä 1.2.2018 alkaen, Keski-Suomen sairaanhoitopiirin järjestämistä mielenterveys- ja päihdepalveluista erityisesti nuorten palvelutarpeiden näkökulmasta sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksistä valvonta-asioissa liittyen ikääntyneiden henkilöiden sosiaalipalvelujen valvontaan, ikääntyneiden ympärivuorokautisten tehostettujen asumispalvelujen lääkelupiin ja kotihoidon valvontaan.

Kokouksen esityslista ja liitteet

Lisätietoja:
Heidi Rentola, perusturvalautakunnan puheenjohtaja, p. 0400 537 824
Ulla Kuittu, perusturvan toimialajohtaja, p. 050 353 8310

25.1.2018Elina Gråsten

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje