Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Avustukset

AvustuksetKulttuurin, liikunnan, nuorison ja kansalaistoiminnan avustukset

Avustusten hakuajat vuodelle 2018 ovat päättyneet.

Avustusta haetaan sähköisellä lomakkeella tästä linkistä

Sähköiseen hakemukseen tunnistaudutaan Suomi.fi -tunnistuspalvelun kautta joko verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla. Jos sinulla on ongelmia kirjautumisessa sähköiseen järjestelmään, ota yhteyttä: liikunta.varaukset(at)jkl.fi

Tiedustelut: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, sähköposti: jklneuvonta(at)jkl.fi

Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti kulttuurin, liikunnan ja kansalaistoiminnan toiminta-avustuksista ja pääosan kohdeavustuksista 21.3. pidetyssä kokouksessa.
Avustuspäätökset:

Kulttuuritoiminta, toiminta-avustukset (pdf)
Kulttuuritoiminta, kohdeavustukset (pdf)

Kansalaistoiminta, toiminta-avustukset (pdf)
Kansalaistoiminta, kohdeavustukset (pdf)

Liikunnan toiminta-avustukset (pdf)
Liikunnan kohdeavustukset (pdf)


Ohjeet hakijalle

Avustuksilla luodaan edellytyksiä jyväskyläläiselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja kansalaistoiminnalle ja kannustetaan kuntalaisia hyvinvointia ja elämänlaatua edistävään yhteisölliseen toimintaan. Avustuksia myönnetään toiminta-avustuksina ja kohdeavustuksina.

Kulttuuriavustuksilla luodaan edellytyksiä kulttuuripalvelujen tarjoamiselle sekä taiteen tekemiselle ja harrastamiselle. Avustuksia myönnetään kulttuurijärjestöjen toimintaan, työryhmille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja työskentely- ja toimitilojen vuokrakustannuksiin.

Liikunta-avustuksilla
luodaan edellytyksiä liikuntapalvelujen tarjoamiselle sekä liikunnan ja urheilun harrastamiselle. Avustuksia myönnetään liikunta- ja urheiluseurojen sekä erityisliikuntajärjestöjen perustoimintaan ja hankkeisiin, joiden tarkoituksena on liikunnallinen toiminta tai palvelu.

Nuorisoavustuksilla
luodaan edellytyksiä nuorten omaehtoiselle toiminnalle. Avustuksia myönnetään nuoriso-järjestöjen, toimintaryhmien ja yhteisöjen nuorisotoimintaan, joka edistää ja tukee nuorten omatoimisuutta, yhteisvastuuta, terveitä elämäntapoja sekä elämän ja ympäristön kunnioittamista.

Kansalaistoiminnan avustuksilla
luodaan edellytyksiä omaehtoiselle toiminnalle, joka suunnataan avoimesti asukkaille tavoitteena yhteisöllisyyden ja kumppanuuden vahvistaminen ja vapaaehtoistoiminnan lisääminen. Avustuksia myönnetään järjestöjen ja yhteisöjen asukas- ja kylätoimintaan, muuhun kansalaistoimintaan sekä monikulttuuriseen toimintaan.

Avustukset ovat aina harkinnanvaraisia. Avustusten tarpeellisuutta ja määrää arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan tarkoitus, laajuus ja laatu sekä muut rahoitusmahdollisuudet. Avustuksilla tuetaan pääsääntöisesti omaehtoista yhteisöllistä toimintaa, joka suunnataan avoimesti asukkaille.


Yleiset periaatteet

 • Hakijan kotikaupungin on oltava Jyväskylä.
 • Hakijalta edellytetään omarahoitusosuutta tai muuta aktiivista panosta avustuksen kohteena olevan toiminnan toteuttamisessa.
 • Hakemus on toimitettava määräaikaan mennessä, myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Hakijan pyynnöstä myöhästynyt kohdeavustushakemus voidaan siirtää saman vuoden seuraavaan hakuun.
 • Kohdeavustuksia ei myönnetä jälkikäteen anottuihin, jo toteutuneisiin tapahtumiin, hankkeisiin tai kuluihin.
 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana.
 • Kohdeavustus on käytettävä siihen tarkoitukseen, mihin se on myönnetty. Käyttötarkoituksen muutoksesta on otettava yhteyttä avustuksen myöntäjään.
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit. Avustuksen myöntäjä voi periä myönnetyn avustuksen takaisin, jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita.
 • Avustuksen myöntäjä päättää, mistä määrärahasta avustus myönnetään. Toiminta-avustusta myönnetään vain yhdestä määrärahasta.
Avustuksia ei myönnetä
 • Tapahtumiin ja hankkeisiin, jotka tuottavat voittoa tai joiden tarkoitus on liiketaloudellinen toiminta
 • Investointeihin ja kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan
 • Kaupalliseen kustannus- ja julkaisutoimintaan
 • Apurahoina ja stipendeinä edelleen jaettaviksi
 • Peruskoulutukseen, ammatilliseen koulutukseen ja opinnäytetöiden tekemiseen
 • Opinto- ja virkistysmatkoihin, avustusta ei myöskään pääsääntöisesti myönnetä ulkomaille suuntautuvan matkan kustannuksiin
 • Alkoholi-, elintarvike- ja ruokailukustannuksiin
 • Kaupungin itsensä tuottamiin palveluihin

Avustuksen saajan tulee ilmoittaa myönnetyllä avustuksella järjestettävät yleisötilaisuudet Jyväskylän tapahtumakalenteriin www.jyvaskyla.fi/tapahtumat (tapahtumat[at]jkl.fi). Jyväskylän kaupunki on mainittava, jos avustuksen saaja ilmoittaa tapahtuman, tilaisuuden, julkaisun tms. yhteydessä toiminnan rahoittajat.

Lisätietoja ja opastusta avustushakemuksen jättämiseen: Jyväskylä-neuvonta p. 014 266 0112, jklneuvonta[at]jkl.fi, Kauppakeskus Forum, Asemakatu 7


Avustustyypit

Toiminta-avustus

 • Hakuaika tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
 • Toiminta-avustusta voivat hakea Jyväskylään rekisteröidyt yhdistykset ympärivuotiseen toimintaan.
 • Avustus on tarkoitettu yhdistyksen hakemuksessaan esittämän toimintasuunnitelman mukaisiin menoihin.
 • Hakemuksen pakollisina liitteinä ovat toimintasuunnitelma ja talousarvio toimintakaudelle.
 • Uusi yhdistys voi hakea toiminta-avustusta rekisteröitymisestä seuraavana kalenterivuonna.

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty toiminta-avustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun yhdistys on toimittanut edellisen toimintakauden hyväksytyn toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja toiminnan- tai tilintarkastuskertomuksen sekä maksatuspyyntölomakkeen.

HUOM! Toiminta-avustusten liitteiden viimeinen palautuspäivä on 31.5. tai sitä seuraava arkipäivä, avustusten viimeinen maksupäivä on kesäkuun lopussa. Mikäli avustuksen saaja ei ole hakenut avustusta maksuun toukokuun loppuun mennessä, avustusta ei makseta, vaan määräraha palautuu uudelleen jaettavaksi elokuun kohdeavustusten hakuun.

Kohdeavustus

 • Hakuaika tammikuussa, haku päättyy tammikuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
 • Mikäli avustusmäärärahaa jää jäljelle, toinen hakuaika päättyy elokuun viimeisenä arkipäivänä klo 15.00.
 • Kulttuuri-, nuoriso- ja kansalaistoiminnan kohdeavustusta voivat hakea rekisteröidyt yhdistykset ja erilaiset ryhmät, esim. työryhmät, yhteisöt ja toimintaryhmät. Lisäksi kulttuurin avustuksia voivat hakea yksityiset henkilöt.
 • Liikunnan kohdeavustuksia myönnetään vain rekisteröidyille yhdistyksille.
 • Kohdeavustusta voi hakea kohdennettuun tapahtumaan, toimintaan, projektiin tai hankkeeseen.
 • Hakemuksen liitteinä ovat tarvittaessa avustuskohteen käyttösuunnitelma ja talousarvio, jos ne eivät ole hakemuksessa.

Avustuspäätöksistä ilmoitetaan hakijoille. Myönnetty kohdeavustus maksetaan päätöksen saatua lainvoiman sen jälkeen, kun avustuksen saaja on toimittanut selvityksen avustuskohteen menoista ja tuloista. Avustus maksetaan hakijan tiliselvityslomakkeessa esittämän meno- ja tulolaskelman ja siihen liittyvien tositteiden perusteella kattamatta jääneisiin menoihin (tositekopiot niistä laskuista, jotka on maksettu myönnetyllä avustuksella). Jos avustuskohteen lopulliset tulot ovat suuremmat kuin menot, myönnettyä avustusta ei makseta. Avustuksesta voidaan maksaa ennakkona enintään 50% , ennakkomaksupyyntö on tehtävä kirjallisesti.

HUOM! Tiliselvitys on tehtävä kahden kuukauden sisällä avustuskohteen toteutumisesta. Jos kohde, johon avustus on myönnetty, toteutuu vasta marras-joulukuussa, on tiliselvityksen aikataulusta sovittava erikseen.


Aikaisemmin myönnetyt avustukset

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan päätökset 13.9.2017:

Liikunnan kohdeavustukset (pdf)

Sivistyslautakunnan 29.3.2017 myöntämät avustukset

Nuorisotoiminnan toiminta-avustukset (pdf)
Nuorisotoiminnan kohdeavustukset (pdf)

Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan 22.3.2017 myöntämät avustukset

Kulttuuritoiminnan toiminta-avustukset (pdf)
Kulttuuritoiminnan kohdeavustukset (pdf)
Kansalaistoiminnan toiminta-avustukset (pdf)
Kansalaistoiminnan kohdeavustukset (pdf)

Liikunnan toiminta-avustukset (pdf)
Liikunnan kohdeavustukset (pdf)


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2016

Kulttuuri, myönnetyt avustukset 2016
Kansalaistoiminta, myönnetyt avustukset 2016
Liikunta, kohdeavustukset 14.9.2016 (pdf)
Liikunta, toiminta-avustukset 23.3.2016 (pdf)
Liikunta, kohdeavustukset 23.2.2016 (pdf)

Sivistyslautakunnan 30.3.2016 myöntämät avustukset

Nuoriso, toiminta-avustukset (pdf)
Nuoriso, kohdeavustukset (pdf)


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2015

Kansalaistoiminnan avustukset, myönnetty 16.9.2015 (pdf)
Kulttuuriavustukset, myönnetty 25.3.2015 (pdf)
Kansalaistoiminnan avustukset, myönnetty 25.3.2015 (pdf)
Liikunnan toiminta-avustukset, myonnetty 25.3.2015 (pdf)
Liikunnan kohdeavustukset, myönnetty 25.3.2015 (pdf)

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2015

Nuorisoavustukset, myönnetty 18.3.2015 (pdf)


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2014

Kansalaistoiminnan kohdeavustukset, myönnetty 17.9.2014 (pdf)
Kulttuuriavustukset, myönnetty 26.3.2014 (pdf)
Liikunta-avustukset, myönnetty 26.3.2014 (pdf)
Kansalaistoiminnan avustukset, myönnetty 26.3.2014 (pdf)

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2014

Nuorisotoiminnan toiminta-avustukset, myönnetty 19.3.2014 (pdf)
Nuorisotoiminnan kohdeavustukset, myönnetty 19.3.2014 (pdf)


Kulttuuri- ja liikuntalautakunnan myöntämät avustukset 2013

Kulttuuriavustukset, myönnetty 27.3.2013 (pdf)
Kulttuurin kohdeavustukset, myönnetty 25.9.2013 (pdf)
Liikunta-avustukset, myönnetty 27.3.2013 (pdf)
Liikunnan kohdeavustukset, myönnetty 25.9.2013 (pdf)
Kansalaistoiminnan avustukset, myönnetty 27.3.2013 (pdf)
Kansalaistoiminnan kohdeavustukset, myönnetty 25.9.2013 (pdf)

Sivistyslautakunnan myöntämät avustukset 2013

Nuorisotoiminnan avustukset, myönnetty 14.5.2013 (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje