Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginhallitus » Kaupunginhallituksen tiedotteet » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.11.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 20.11.2017

Vuoden 2018 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Kaupunginjohtajan talousarvioesitys julkistettiin 23.10.2017. Kaupunginvaltuusto kävi talousarvion lähetekeskustelun kokouksessaan 30.10.2017. Kaupunginhallitus tiedotti omasta esityksestään vuoden 2018 talousarvioksi 9.11.2017.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Valtuusto hyväksyy vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisena.
2. Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2018 lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 140 miljoonan euron määrään saakka.

Kaupunginjohtaja muutti pohjaehdotustaan seuraavan kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen sisältyvän tekstin osalta: ”Lisäksi yksi kotihoidon pienalue tullaan kilpailuttamaan kulujen vähentämiseksi. Palvelun ulkoistamisella tavoitellaan vähintään 200 000 euron säästöä” muutetaan seuraavaan muotoon: ”Kotihoidossa kehitetään omaa toimintaa tehostamalla työajan käyttöä.”

Ennen päätöstä Kati-Erika Timperi (KOK) ehdotti Juha Suonperän (KOK) kannattamana, että kaupunginjohtajan muutettua päätösehdotusta tekstimuutokseksi ei hyväksytä ja teksti ”Lisäksi yksi kotihoidon pienalue tullaan kilpailuttamaan kulujen vähentämiseksi. Palvelun ulkoistamisella tavoitellaan vähintään 200 000 euron säästöä” hyväksytään kaupunginhallituksen talousarvioesitykseen.

Äänin 10-3 kaupunginjohtajan muutettu esitys tuli hallituksen päätökseksi.

Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje

Omistajaohjauksen periaatteisiin ja konserniohjeeseen liittyvät linjaukset tuodaan valtuustoon päätettäväksi vähintäänkin kunkin valtuustokauden alussa.
Jyväskylän kaupunki yhdessä sen määräysvallassa olevien tytäryhteisöjen (omistusosuus yli 50 %) kanssa muodostavat kaupunkikonsernin, jossa on 18 osakeyhtiötä, viisi säätiötä ja kolme kuntayhtymää. Viidellä tytäryhtiöllä (alakonsernit) ja kuntayhtymillä on lisäksi 32 tytäryhtiötä, joten kaupunkikonserniin kuului tilivuoden 2016 lopussa yhteensä 58 tytäryhteisöä.
Omistajaohjauksen tehtävät ja toimivalta on määritelty hallintosäännössä. Kaupungin omistajapoliittinen linjaus tytäryhteisössä perustuu omistusintressin määrittelyyn. Omistajan kokonaisintressi kaupungin omistamissa tytäryhteisöissä muodostuu kahdesta osatekijästä: 1) Strateginen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on, että yhteisön toiminta tukee kaupungin toimintaa ja strategisten tavoitteiden saavuttamista. Yhteisön toiminnalla on silloin yhteiskunnallinen rooli. 2) Taloudellinen intressi, jolloin kaupungin tavoitteena omistajana on pääomasijoitukselleen saama tuotto.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen.

Korpilahden Vanhusten Tuki ry:n lainan lyhennysohjelman muuttaminen

Korpilahden Vanhusten Tuki ry omistaa kaksi talokantaa. Hoivakoti-kiinteistö on kaupungin vuokratontilla ja kiinteistö on vuokrattuna Tilapalvelu-liikelaitokselle. Kiinteistössä toimii vanhusten palveluasuntoja (Hoivakoti, Tikkasentie, Korpilahti). Toinen rivitalokanta on 70-80 -luvulta. Kaksi 70-luvun taloa on jo peruskorjattu, toiset kaksi taloa odottavat peruskorjausta. 80-luvun rivitaloja on viisi, jotka ovat pääosin alkuperäisessä kunnossa.
Vuonna 2017 asunnoissa on ollut muutama isompi yllättävä korjausmeno, jotka ovat vieneet taloustilanteen heikoksi.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
- kaupunki hyväksyy Korpilahden Vanhusten Tuki ry:n lainan maksuohjelman muutoksen siten, että OP Yrityspankki Oyj:n lainasta maksetaan vuonna 2018 vain korot ja tuon ajan lainanlyhennykset jyvitetään vuosien 2019–2034 ajalle
- konsernijaosto oikeutetaan hyväksymään muut mahdolliset lainaehtojen muutokset laina-aikana

Leppälahti-Savio -vesihuolto-osuuskunnan lainan takauksen jatkaminen

Leppälahti-Savio -vesihuolto-osuuskunta perustettiin vuonna 2003 tuottamaan puhdasta vettä asukkaille sekä huolehtimaan jätevesien johtamisesta viemäriverkostoon. Osuuskunnan tehtäväksi otettiin myös Leppälahden alueen kehittäminen ja vesistöjen virkistysmahdollisuuksien parantaminen. Leppälahti-Savio –vesiosuuskunnan jäsenenä oli 31.12.2016 yhteensä 172 kiinteistöä.

Leppälahti-Savio -vesihuolto-osuuskunnan rahoitustilanne on vaikea ja kiristynyt mm. seuraavista syistä: Osuuskunnalle on kertynyt ylimääräisiä suunnittelu- ja maastotyökuluja aloittamattomasta osuudesta ja yhden pumppaamon paikkaa on jouduttu vaihtamaan vaikeista maasto-olosuhteista johtuen.

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että se päättää seuraavaa:
- kaupunki jatkaa Leppälahti-Savio -vesihuolto-osuuskunnan OP Yrityspankki Oyj:n lainaan kohdistuvaa takausta neljällä vuodella (jolloin lainan laina-aikaa voi pidentää vastaavasti)
- omavelkainen takaus menee OP Yrityspankki Oyj:n lainalle enintään 206 741 euron lainan pääoman ja korkojen sekä mahdollisten viivästysseuraamusten ja perimiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi 8 vuodeksi
- konsernijaosto oikeutetaan hyväksymään valtuuston myöntämän takauksen rajoissa muut mahdolliset lainaehtojen muutokset laina-aikana.

Digitouch Group Oy:n hankintaoikaisuvaatimus infonäyttökokonaisratkaisun hankintapäätöksestä 12/2017

Hankintapäätöksellä on valittu toimittaja tuottamaan infonäyttöjärjestelmää, siihen liittyviä mediasoittimia sekä näihin liittyviä yksilöityjä palveluita Jyväskylän kaupungille. Digitouch Group Oy on tehnyt päätöksestä 27.10.2017 hankintaoikaisuvaatimuksen. Yhtiö vaatii, että hankintayksikkö oikaisee hankintapäätöstä siten, että Digitouch Group Oy:n tarjous hyväksytään mukaan tarjousten vertailuun. Digitouch Group Oy on hakenut hankintapäätökseen muutosta myös valittamalla markkinaoikeuteen.

Kokonaisuutena arvioiden on katsottava, ettei Digitouch Group Oy tarjouksellaan ole sitoutunut kokonaisuudessaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehtoihin. Näin ollen Digitouch Group Oy:n hylkääminen tarjouskilpailussa hankintapäätöksellä on ollut täysin hankintalain mukainen menettely.

Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
Digitouch Group Oy:n oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet ja vaatimukset eivät aiheuta muutosvaatimuksia hankintajohtajan tekemään hankintapäätökseen 12/2017. Digitouch Group Oy:n oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana, eikä hankintajohtajan hankintapäätöstä 12/2017 muuteta.

First Technology Oy:n hankintaoikaisuvaatimus infonäyttökokonaisratkaisun hankintapäätöksestä 12/2017

Hankintapäätöksellä on valittu toimittaja tuottamaan infonäyttöjärjestelmää, siihen liittyviä mediasoittimia sekä näihin liittyviä yksilöityjä palveluita Jyväskylän kaupungille. First Technology Oy on tehnyt päätöksestä 27.10.2017 hankintaoikaisuvaatimuksen. Yhtiö vaatii, että hankintayksikkö oikaisee hankintapäätöstä siten, että First Technology Oy:n tarjous hyväksytään mukaan tarjousten vertailuun.

Kokonaisuutena arvioiden on katsottava, ettei First Technology Oy tarjouksellaan ole sitoutunut kokonaisuudessaan tarjouspyynnön ja sen liitteiden ehtoihin. Näin ollen First Technology Oy:n hylkääminen tarjouskilpailussa hankintapäätöksellä on ollut täysin hankintalain mukainen menettely.

Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
First Technology Oy:n oikaisuvaatimuksessa esitetyt perusteet ja vaatimukset eivät aiheuta muutosvaatimuksia hankintajohtajan tekemään hankintapäätökseen 12/2017. First Technology Oy:n oikaisuvaatimus hylätään perusteettomana, eikä hankintajohtajan hankintapäätöstä 12/2017 muuteta.

Vanha paperitehdas 3, asemakaavan muutos

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan Kankaan vanhan paperitehtaan purettavan eteläosan tilalle uudisrakentaminen. Alue on Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n ja Kiinteistö Oy Jyväskylän Kankaan VPT:n siipi omistuksessa.

Kankaan alueen asemakaavan muuttaminen jatkuu vanhan paperitehtaan asemakaavan kolmannella muutoksella. Kankaan alue tullaan kokonaisuudessaan asemakaavoittamaan useassa vaiheessa tulevien vuosikymmenen aikana ja vanhan paperitehtaan asemakaavaa muutetaan sen kehittämistarpeiden myötä.

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/972

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että asemakaavan muutosehdotus hyväksytään 31.10.2017 tarkistetussa muodossa.

Jari Collianderin (Kesk.) ym. valtuutettujen pysäköintiä ja pysäköinninvalvontaa koskeva valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Jari Colliander ja 33 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimiin pysäköinnin edistämiseksi ja helpottamiseksi mm. tapahtumapysäköinnissä.,. perhejuhlissa ja kotiavussa.

Vastauksessa todetaan mm. että, pysäköinninvalvonnalla ei ole päätösvaltaa sen suhteen missä saa pysäköidä ja missä ei, eikä se muutenkaan päätä pysäköintisäännöistä. Säännöt määrää eduskunta säätämillään laeilla sekä katupäällikkö siltä osin, kun kyse on kaupungin omista pysäköintijärjestelyistä. Kun toimivaltainen viranomainen määrää pysäköintikiellon, on pysäköinninvalvonta velvollinen valvomaan sen noudattamista.
Kysymys on lakiin sidotusta viranomaistoiminnasta. Huomattava on, että pysäköintivirhemaksua ei määrätä kenellekään, joka noudattaa pysäköintisääntöjä. Tapahtumajärjestäjiä kaupunki on opastanut viranomaistilaisuuksissa, joissa käydään läpi järjestelyissä huomioon otettavia asioita. Näissä tilaisuuksissa on annettu myös pysäköintiohjeita. Jyväskylän kaupunki myöntää tilapäisiä pysäköintilupia lyhytaikaisia tapahtumia, kuten perhejuhlia, varten.

Kaupunginhallitus päätti saattaa vastauksen tiedoksi kaupunginvaltuustolle ja ehdottaa, että se toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan

Kaupunginhallitus päätti ehdottaa kaupunginvaltuustolle seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto valitsee Toivakan kunnan jäsenen ja varajäsenen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan Toivakan kunnan nimeämisten mukaisesti.
2. Kaupunginvaltuusto valitsee Jyväskylän kaupungin jäsenen ja varajäsenen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan.

Keski-Suomen maakuntavaltuuston kokous 1.12.2017

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille maakuntavaltuustossa ohjeeksi, että maakuntahallituksen ohje hyväksytään siten, että Keski-Suomen liiton taloussuunnitelmaan 2018-2020 ja talousarvioon 2018 lisätään maininta siitä, että liitto valmistelee pikaisesti suunnitelman liiton varallisuuden realisoinnista sekä alustavan kuntakohtaisen arvion kunnille palautuvasta määrästä ja vuoden 2019 maksuosuuksista.

Maakuntavaltuuston esityslista on luettavissa Keski-Suomen liiton www-sivulta.

Kaupunginhallituksen 20.11. esityslista liitteineen on luettavissa kaupungin verkkosivuilta osoitteesta
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5614.

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

20.11.2017Pekka Piippa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje