Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginhallitus » Kaupunginhallituksen tiedotteet » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.12.2017

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 11.12.2017

Toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla sekä henkilötietojen käsittely ja julkisuus

Toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten julkaisemisesta verkkosivuilla sekä henkilötietojen käsittelystä ja julkisuudesta on aiempaa täsmällisemmät säännökset 1.6.2017 voimaan tulleessa kuntalaissa (410/2015). Verkkoviestinnässä on lisäksi otettava huomioon muun muassa henkilötietolaki (523/1999) ja EU:n yleinen tietosuoja-asetus (EU 679/2016), jota aletaan soveltaa 25.5.2018 alkaen.

Kuntalain 29 §:ssä säädetään mm. että kunnan on huolehdittava, että toimielinten käsittelyyn tulevien asioiden valmistelusta annetaan esityslistan valmistuttua yleisen tiedonsaannin kannalta tarpeellisia tietoja yleisessä tietoverkossa. Kunnan on verkkoviestinnässään huolehdittava, että salassa pidettäviä tietoja ei viedä yleiseen tietoverkkoon ja että yksityisyyden suoja henkilötietojen käsittelyssä toteutuu.

Kuntalain 140 §:ssä säädetään mm. että valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kaupunginhallitus päätti, että toimielinten ja viranhaltijoiden päätösten julkaiseminen kaupungin verkkosivuilla tehdään seuraavasti:
- Vuosina 2016 ja 2017 tehdyistä julkisista päätöksistä ja liiteasiakirjoista poistetaan henkilötiedot ja ne julkaistaan uudestaan kaupungin verkkosivuilla. Jos henkilötietojen poistaminen aiheuttaa sen, että myös päätöksen tiedottamisintressi on vähäinen kuntalaisten tiedonsaannin kannalta, päätös poistetaan kaupungin verkkosivuilta. Jos päätöksen muutoksenhakuaika on kesken, päätös poistetaan kaupungin verkkosivuilta muutoksenhakuajan päätyttyä.
- Vuosina 2008–2015 tehdyt julkiset päätökset poistetaan kaupungin verkkosivuilta 1.2.2018.

Ennen päätöstä Antti Törmälä (VIHR) esitti Eila Tiainen (VAS) kannattamana seuraavaa: Vuosina 2013, 2014 ja 2015 tehdyistä julkisista kaupunginvaltuuston, kaupungin hallituksen ja lautakuntien (pl, rakennus- ja ympäristölautakunta ja pöytäkirjojen liiteasiakirjat) toimielinten päätöksistä poistetaan henkilötiedot ja ne julkaistaan uudestaan kaupungin verkkosivuilla. Jos henkilötietojen poistaminen aiheuttaa sen, että myös päätöksen tiedottamisintressi on vähäinen kuntalaisten tiedonsaannin kannalta, päätös poistetaan kaupungin verkkosivuilta. Jos päätöksen muutoksenhakuaika on kesken, päätös poistetaan kaupungin verkkosivuilta muutoksenhakuajan päätyttyä. Tämä työ tehdään sen jälkeen, kun vuoden 2016 – 2017 päätökset on käyty läpi.
Jukka Hämäläinen (SDP) esitti Bella Forsgrenin (VIHR) kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.
Kahden äänestyksen (molemmat äänin 8-5) jälkeen kaupunginjohtajan esitys tuli kaupunginhallituksen päätökseksi.

Jyväskylän Voima Oy:n leasingsopimuksen hinnoittelumuutos

Kaupunginhallitus päätti, että Jyväskylän Voima Oy voi tehdä yhtiön ja Handelsbanken Finans Ab:n (Suomen sivukonttoritoiminta) väliseen leasingsopimukseen nro XLE 150843-1 sopimusmuutokset siten, että koron lattiataso muuttuu 0%:sta 0,300 %:iin ja tulee voimaan 1.1.2018. Lattiataso on sidottu sopimuksen mukaisesti 6 kuukauden Euribor viitekorkoon siten, että viitekoron ylittäessä em. 0,300 %- tason nousee sopimuskorko vastaavalla määrällä. Lattiatason ylittävästä kokonaiskorosta vähennetään sopimuksen mukainen negatiivinen marginaali (-0,012 %) kuitenkin niin, että sopimuskorko on aina vähintään sovittu 0,300 %:n lattiataso. Sopimuksen mukainen kriisinhallintarahastomaksu 0,09 % veloitetaan 2017 erillisellä laskulla. Vuosina 2018 – 2020 kriisinhallintarahastomaksu sisältyy lattiatasoon. Sopimuksen ns. break clause on helmikuussa 2021 ja osapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen hinnoittelusta uudelleen tammikuussa 2021.

Luottamushenkilöiden tekniset työvälineet

Valtuustokauden alusta 1.6.2017 alkaen voimaan tulevan hallintosäännön 93 §:n mukaisesti toimielinten kokouskutsut ja esityslistat lähetetään sähköisesti. Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt 30.1.2017/14 että vuoden 2017 aikana mm. toimielinten pöytäkirjat, diaari sekä viranhaltijoiden päätökset siirtyvät sähköiseen arkistointiin.

Sähköiset menettelytavat edellyttävät luottamushenkilöiltä asianmukaisia teknisiä työvälineitä. Toimielinten jäsenillä ja varajäsenillä tulee olla yhtäläinen mahdollisuus perehtyä kokouksissa käsiteltäviin asioihin.

Kaupunginhallitus päätti, että vammaisneuvoston puheenjohtaja ja vanhusneuvoston puheenjohtaja voivat käyttää luottamustehtävien hoitamiseen omaa laitetta (tietokone, tabletti tai mobiililaite). Oman laitteen käyttämisestä maksetaan veronalaista kulukorvausta 300 euroa vuodessa. Kulukorvausta ei makseta, jos luottamushenkilöllä on käytössään kaupunkiorganisaation määräysvallassa olevan organisaation antamat tekniset työvälineet luottamustehtävien hoitamiseen. Kaupunginhallitus edellyttää, että tietosuoja- ja tietoturva-asioissa noudatetaan kaupungin ohjeita ja erityistä huolellisuutta. Vammaisneuvoston puheenjohtaja ja vanhusneuvoston puheenjohtaja sitoutuvat kirjallisesti olemaan väärinkäyttämättä ei-julkisia ja salassa pidettäviä tietoja ja jättämättä niitä sivullisten nähtäville tai muuten helposti saataville rikos- ja vahingonkorvausvastuun uhalla. Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että salassapitovelvollisuus on voimassa myös luottamustehtävän päättymisen jälkeen.

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous 15.12.2017

Jyväskylän koulutuskuntayhtymän yhtymävaltuuston kokous pidetään perjantaina 15.12.2017.
Esityslista on luettavissa koulutuskuntayhtymän sivuilla osoitteessa: http://kuntatoimisto.jao.fi/ktweb/

Kaupunginhallitus antoi kaupungin edustajille ohjeeksi, että kuntayhtymän tulee maksaa myös ensi vuonna peruspääomalle 3 %:n korko. Muilta osin yhtymähallituksen ehdotukset esitetään hyväksyttäviksi.


Kaupunginhallituksen esityslista liitteineen on luettavissa kaupungin sivuilta osoitteesta
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5750

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

11.12.2017Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje