Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginhallitus » Kaupunginhallituksen tiedotteet » Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.2.2018

Jyväskylän kaupunginhallituksen päätöksiä 19.2.2018

Muutoksenhaku Helsingin käräjäoikeuden 31.10.2017 antamaan tuomioon raakapuun hintakartelliin liittyvässä asiassa

Helsingin käräjäoikeus on 31.10.2017 antamallaan tuomiolla hylännyt Jyväskylän kaupungin 20.12.2011 vireille paneman kanteen, jossa kaupunki on vaatinut vahingonkorvauksia Stora Enso Oyj:ltä, Metsäliitto Osuuskunnalta ja UPMKymmene Oyj:ltä (jäljempänä ”vastaajayhtiöt”) kilpailunrajoituksista annetun lain nojalla. Jyväskylän kaupungin ensisijaisen vaatimuksen määrä on ollut yhteensä
375 494,20 euroa korkoineen.
Tuomioon on mahdollista hakea muutosta valittamalla siitä Helsingin hovioikeuteen. Myönnetyn lisäajan perusteella valitus on jätettävä hovioikeudelle viimeistään 28.2.2018. Sovinnon mahdollisuus on olemassa niin kauan, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Kaupunginhallitus päätti seuraavaa:
1. Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi päätösliitteenä olevan Helsingin käräjäoikeuden 31.10.2017 antaman tuomion.
2. Jyväskylän kaupunki valittaa päätösliitteenä olevasta Helsingin käräjäoikeuden 31.10.2017 antamasta tuomiosta sekä Helsingin käräjäoikeuden 13.1.2017 ja 20.1.2017 antamista prosessipäätöksistä Helsingin hovioikeuteen.
3. Valituksesta huolimatta Jyväskylän kaupunki esittää vastaajayhtiöille oikeudenkäynnin sopimista siten, että kaupunki peruuttaa valituksensa ja vastaajayhtiöt luopuvat niille käräjäoikeudessa maksettavaksi tuomituista oikeudenkäyntikuluista viivästyskorkoineen. Vastaajayhtiöt palauttavat maksetut suoritukset.
4. Jyväskylän kaupunki antaa välittömästi oikeudenkäyntiasiamiehelleen Asianajotoimisto Krogerus Oy:lle toimiohjeen selvittää, suostuvatko vastaajayhtiöt edellä kohdassa 3. mainittuun sovintoehdotukseen. Mikäli vastaajayhtiöt allekirjoittavat em. päätöksen mukaisen ja päätösliitteenä olevan sovintosopimusluonnoksen pääasiallisten kohtien mukaisen sovintosopimuksen 20.3.2018 mennessä, niin kaupunki allekirjoittaa sovintosopimuksen 22.3.2018 mennessä.
Tässä tapauksessa kaupunginjohtaja valtuutetaan allekirjoittamaan päätösliitteenä olevan sovintosopimusluonnoksen mukainen sovintosopimus kaupungin puolesta. Kaupunginjohtaja valtuutetaan tekemään ja hyväksymään sovintosopimukseen teknisluonteisia ja merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia.
Ehdotuksen kohdat 5 ja 6 on salassa pidettäviä viranomaistoiminnan toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 1 momentin 19 kohdan nojalla.

Jyväskylän kaupungin ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskusyhtiön valmistelun jatkaminen Monetra Oy:n kanssa

Tällä hetkellä Jyväskylän kaupungin talous- ja palkkahallinnon operatiiviset palvelut tuotetaan kaupungin Talouskeskus–liikelaitoksessa. Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut tuotetaan sairaanhoitopiirin talous- ja henkilöstöyksiköissä sekä toimialueilla. Tulevan maakunnan osalta valtion taholta ohjeistettiin maaliskuussa 2017, että maakunnan operatiiviset talous- ja henkilöstöhallinnon peruspalvelut tulee hankkia joko valtakunnalliselta yhtiöltä (Hetli Oy) tai alueellisesti maakuntiin perustettavilta palvelukeskusyhtiöltä.

Keski-Suomen maakunnassa on eri toimijoiden (Jyväskylän kaupunki, sairaanhoitopiiri ja maakuntavalmistelu) kesken ollut yhteinen tahtotila siitä, että talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut järjestettäisiin yhdessä maakunnallisesti hyödyntäen olemassa olevat nykyaikaiset tietojärjestelmät ja osaaminen huomioiden valtakunnallinen ohjaus.
Muutoksen toteutuessa Jyväskylän kaupungin Talouskeskus-liikelaitoksen noin 70 työntekijää siirtyisivät perustettavan yhtiön palvelukseen entisin työsuhteen ehdoin ns. vanhoina työntekijöinä. Sairaanhoitopiiristä perustettavan yhtiön palvelukseen siirtyisi muutoksen toteutuessa osa henkilöstöratkaisujen ja talousosaston työntekijöistä vanhoina työntekijöinä, siirtyvät tehtävät ja siirtyvän henkilöstön määrä tarkentuvat suunnittelun edetessä kevään 2018 aikana.

Kevään 2018 aikana toteutettavan jatkovalmistelun tavoitteena on, että Monetra Oy perustaa loppuvuonna 2018 alueellisen yhtiön talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottamiseen.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi talous- ja henkilöstöhallinnon valmistelutilanteen ja päätti jatkaa yhteisen palvelukeskusyhtiön perustamiseen, palvelutuotannon siirtämiseen ja asiakkuuteen tähtääviä neuvotteluja Monetra Oy:n kanssa. Edellytyksenä valmistelun etenemiselle on, että Keski-Suomen sairaanhoitopiiri ja maakunnan valmistelutoimielimet tekevät samanlaiset päätökset sitoutua jatkovalmisteluun ja myös valmistelun lopputulokseen eli yhtiön omistukseen ja asiakkuuteen. Yhtiön osakkeiden merkinnästä, liikkeenluovutuksesta ja asiakkuudesta päätetään erikseen vuoden 2018 aikana.
Lisäksi jatkovalmistelulle ehdotetaan nimettäväksi ohjausryhmä seuraavasti: Jyväskylän kaupungista talousjohtaja Ari Hirvensalo (pj.), kehitysjohtaja Harri Hyvönen, henkilöstöjohtaja Arja Aroheinä, laskentapäällikkö Vesa Voutilainen, liikelaitosjohtaja Mari Soukka, palvelupäällikkö Arja Isotalus (siht.), henkilöstön edustajana Ulla Sinikka Sihvonen varajäsenenään Kimmo Ahonen sekä Keski-Suomen sairaanhoitopiirin talousjohtaja Aija Suntioinen ja henkilöstöjohtaja Eeva Aarnio.

Kaupunginjohtajan sijaisjärjestelyt

Kaupunginhallitus päätti, että ajalla 5.3.–31.8.2018, kaupunginjohtajan ollessa poissa tai esteellinen tai viran ollessa avoinna, toimialajohtajat hoitavat kaupunginjohtajan tehtävät alla määrätyssä järjestyksessä seuraavasti:
1. toimialajohtaja Eino Leisimo
2. toimialajohtaja Erja Saarivaara

Lausunnon antaminen Keski-Suomen pelastuslaitoksen kehittämissuunnitelmasta vuosille 2018-2020

Kaupunginhallitus totesi lausuntonaan seuraavaa:

Voimassaolevaa palvelutasopäätöstä täydentävä kehittämissuunnitelma vuosille 2018–2020 on ansiokas kuvaus Keski-Suomen pelastuslaitoksen prosesseista ja toimintamalleista sekä lyhyen aikavälin kehittämistarpeista. Kehittämistarpeisiin vastaaminen edellyttää kehittämissuunnitelman mukaan resurssien lisäämistä. Kehittämissuunnitelman toimeenpanossa on kuitenkin huolehdittava siitä, että jäsenkuntien maksuosuudet eivät kasva ja pelastuslaitokseen kertynyt ylijäämä puretaan suunnitellusti ennen maakuntauudistusta. Kehittämissuunnitelman edellyttämät taloudelliset panostukset vuodelle 2019 käsitellään erikseen vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä. Muilta osin suunnitelmaan ei ole huomautettavaa.

Kaupunginhallituksen edustajien nimeäminen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjausneuvotteluihin vuonna 2018

Kaupunginhallitus nimesi edustajikseen Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sopimusohjausneuvotteluihin vuodeksi 2018 Meri Lumelan, Juha Suonperän ja Eila Tiaisen.

Kuntaedustajan nimeäminen JyväsRiihi ry:n hallitukseen toimikaudelle 2018-2019

JyväsRiihi ry on vuonna 2000 perustettu yleishyödyllinen maaseudun kehittämisyhdistys, Leader-toimintaryhmä. Sen toiminta-alueeseen kuuluvat Jyväskylän maaseutualueet sekä Laukaa, Muurame ja Uurainen. Toiminnan pääasiallinen rahoitus tulee Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Ohjelmakaudella 2014–2020 Leader-tyyppistä kansalaislähtöistä kehittämistoimintaa voidaan toteuttaa myös muilla kuin maaseutualueilla.

Kaupunginhallitus nimesi Jyväskylän kaupungin edustajaksi Sirkku Laurilan ja henkilökohtaiseksi varajäseneksi Kaisa Miettusen JyväsRiihi ry:n hallitukseen kaudeksi 1.4.2018–31.3.2019.


Esityslista liitteineen on luettavissa kaupungin verkkosivuilla osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6197

Lisätietoja:
kaupunginhallituksen puheenjohtaja Meri Lumela, p. 050 554 7167
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Juha Suonperä, 045 2668089
kaupunginhallituksen 2. varapuheenjohtaja Eila Tiainen, 050 5120353
kaupunginjohtaja Timo Koivisto, p. 014 266 1501

19.2.2018Mikael Ratschinskij

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje