Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Muut toimielimet » Lautakuntien tiedotteet » Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 29.5.2018

Jyväskylän kaupunkirakennelautakunnan päätöksiä 29.5.2018

Kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 29.5.2018 käsiteltiin muun muassa alueiden kunnossapidon uutta toimintamallia.

Maa-alueiden vaihtamisesta Lintukankaalla sopimus

Kaupunkirakennelautakunta päätti, että kaupunki tekee maanvaihdon Uusi-Sivula-nimisen tilan omistajien kanssa. Kaupunki luovuttaa heille noin 18,65 hehtaarin suuruisen määräalan tilasta 179-401-2-1 ja Uusi-Sivulan omistajat luovuttavat tilastaan kaupungille noin 37,80 hehtaarin suuruisen määräalan. Kaupunki maksaa välirahaa Uusi-Sivulan omistajille 363 850 euroa sekä valtuuttaa tontit ja maanhallinta -palveluyksikön sopimaan vaihtokirjan tarkemmista ehdoista. Vaihdettavat maa-alueet sijaitsevat rakennettavan Kirri-Tikkakoski-moottoritien vaikutusalueella Lintukankaalla.

Alueiden kunnossapitoon uusi toimintamalli lokakuusta 2019 alkaen

Kaupunkirakennelautakunta päätti siirtyä alueiden kunnossapidossa uuteen, omajohtoiseen alihankintaan ja omaan henkilöstöön ja kalustoon perustuvaan toimintamalliin nykyisten alueurakoiden päätyttyä lokakuussa 2019. Alueiden kunnossapidon uutta toimintamallia on tarkoitus kokeilla kolme vuotta eli vuosien 2019–2022 ajan. Saatujen kokemusten perusteella päätetään jatkosta.

Jyväskylän kaupungissa on tällä hetkellä alueiden kunnossapidossa käytössä kahta erilaista toimintamallia. Kaupungin Altek Aluetekniikka -liikelaitoksella on vastuullaan noin 60 prosenttia kunnossapidettävästä alueesta. Loput kunnossapidettävästä alueesta on ulkoistettu kahteen alueurakkaan. Molemmat alueurakat päättyvät lokakuussa 2019.

Ulkopuolisen valvojan laadunvalvontaraportista ilmenee, että alueurakka-alueilla on ollut enemmän laatupoikkeamia kuin Altekin alueella. Tämän lisäksi kuntalaiset ovat antaneet enemmän negatiivista palautetta alueurakka-alueilta kuin Altekin alueelta.

Uudessa toimintamallissa koko kunnossapidettävällä alueella on käytössä Altekin toimintamalli, joka perustuu omaan henkilöstöön ja kalustoon sekä alihankintaan. Aliurakoitsijat toimivat kaupungin oman työnjohdon alaisuudessa tuntitöissä kuten tälläkin hetkellä Altekin alueella.

Uudessa mallissa Altekin resurssit työllistyvät nykyistä paremmin isommalla alueella, mikä parantaa tuottavuutta. Kustannustehokas toiminta varmistaa nykyisen laatukuvauksen paremman toteutumisen. Mahdollisesti saatavia säästöjä voidaan kohdistaa laatutason nostamiseen muun muassa kestävän liikkumisen olosuhteiden parantamiseksi.

KymppiR2018-ohjelma ohjaa maankäytön toteuttamista vuoteen 2028

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi KymppiR2018-ohjelman asuinalueiden suunnittelun ja toteutuksen pohjaksi sekä ohjelmassa esitetyt linjaukset asuinalueiden sosiaalisen kestävyyden edistämiseksi maankäytön toteutuksessa. Lautakunta päätti myös esittää hyväksyttäväksi asemakaavoituksessa ja tontinluovutuksessa käytettävät keinot asuntokannan ja -tuotannon monipuolistamiseksi sekä asuntopolitiikan jatkotyöstämisen ohjelmassa esitetyin keinoin.

KymppiR2018-ohjelma sisältää uusien asuinalueiden ajoituksen vuosille 2018–2028. Ohjelman keskeisenä tavoitteena on varmistaa riittävä ja alueellisesti monipuolinen asumisen tonttitarjonta sekä edistää hallittua kasvua ja asumisvision toteutumista. Ohjelma toimii Jyväskylän kaupungin yleiskaavaa toteuttavana välineenä. Tavoitteena on, että yhdyskuntarakentamisen investoinnit ovat ennakoituja ja eri toimijoilla on edellytykset varautua tuleviin muutostarpeisiin. KymppiR-ohjelma tarkistetaan vuosittain ja sen toteutumista seurataan tiiviisti. Kaupunginvaltuusto hyväksyy ohjelman kerran valtuustokaudessa tai aina tarpeen vaatiessa, kun tehdään periaatteellisia linjauksia.

Leppälahden osayleiskaava eteenpäin

Kaupunkirakennelautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että Leppälahden osayleiskaava hyväksytään 29.5.2018 tarkistetussa muodossaan.

Kaava-alue on laaja ja se käsittää yli 700 kiinteistöä. Kaavalla ohjataan Leppälahden kyläalueen ja ranta-alueiden maankäyttöä asumisen ja loma-asumisen osalta. Kaava toimii kyläalueella suunnittelutarveratkaisujen perusteena ja ranta-alueilla rakennusluvan myöntämisen perusteena. Lainvoimainen osayleiskaava selkeyttää ja sujuvoittaa rakentamiseen liittyviä lupaprosesseja.

Osayleiskaavassa on olemassa olevia loma-asunnon rantarakennuspaikkoja 341 kappaletta ja vakituisen asumisen rantarakennuspaikkoja 99 kappaletta. Uusia omarantaisia rakennuspaikkoja kaavassa on osoitettu 53 kappaletta. Kyläalueeseen liittyvillä vesihuoltoon tukeutuvilla ranta-alueilla osayleiskaavaehdotuksella mahdollistetaan 26 loma-asunnon rakennuspaikan muuttaminen vakituiseen asumiseen. Olemassa olevia niin sanottuja kuivan maan rakennuspaikkoja kaava-alueella on 124 kappaletta. Uusia kuivan maan rakennuspaikkoja kaavassa on osoitettu 84 kappaletta.

Kaikki kokouksen päätökset tehtiin esitysten mukaisesti. Asia 161 (Raivionsuntti 1:n asemakaavan muutos) poistettiin esityslistalta.

Kokouksen esityslistan liitteineen voi lukea osoitteessa http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=6657 (materiaali on pdf-tiedostomuodossa).


Lisätietoja:
- kaupunkirakennelautakunnan puheenjohtaja Ahti Ruoppila, p. 040 747 8231, ahti.ruoppila[at]jkl.fi
- toimialajohtaja, kaupungingeodeetti Erja Saarivaara, p. 050 63971, erja.saarivaara[at]jkl.fi

29.5.2018Jari Salomaa

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje