Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginvaltuusto » Kaupunginvaltuuston tiedotteet » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 27.11.2017, mm. vuoden 2018 talousarvio

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 27.11.2017, mm. vuoden 2018 talousarvio

Vuoden 2018 talousarvio sekä taloussuunnitelma vuosille 2018-2020

Kaupunginvaltuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion noin puolessa tunnissa yhden, muutoksia aiheuttamattoman, äänestyksen jälkeen.

Ennen päätöstä Katja Isomöttönen (KOK) esitti Tomi Kuosmasen (KD) kannattamana, että ”Lisäksi yksi kotihoidon pienalue tullaan kilpailuttamaan kulujen vähentämiseksi. Palvelun ulkoistamisella tavoitellaan vähintään 200 000 euron säästöä.”
Äänestystulos oli 50-17-0-0.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1. Valtuusto hyväksyi vuoden 2018 talousarvion ja vuosien 2018–2020 taloussuunnitelman siihen liittyvine tavoitteineen, yleis- ja erityisperusteluineen sekä sitovuus- ja toimintaohjeineen kaupunginhallituksen tekemän päätöksen mukaisena.
2. Valtuusto oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan vuonna 2018 lyhytaikaista luottoa maksuvalmiuden ylläpitämiseen enintään 140 miljoonan euron määrään saakka.

Vihreän liiton valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite pienituloisten perheiden lasten iltapäivätoiminnan asiakasmaksun alentamisesta

Vihreiden valtuustoryhmä on tehnyt valtuustoaloitteen 31.10.2016, jossa he ehdottavat, että Jyväskylän kaupunki selvittää mahdollisuudet aamu- ja iltapäivätoiminnan maksun alentamiseen tai maksusta vapauttamiseen esimerkiksi varhaiskasvatuksen maksuvapautuksen periaatteita mukaillen. Perusteena esitykselle oli, että kaikki pienituloiset perheet eivät ole oikeutettuja olemassa oleviin maksualennuksiin. Tästä johtuen perhe joutuu valitsemaan lapselleen lyhyemmän toiminta-ajan tai harkitsemaan kokonaan toiminnasta luopumista.

Vastauksessaan sivistyslautakunta katsoo, että aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujärjestelmää kehitetään niin, että maksut määräytyvät varhaiskasvatuksen kerhomaksujen mukaan. Lautakunta katsoo sen edistävän lasten hyvinvointia, tasa-arvoa ja turvallisuutta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi suoritetut toimet riittäviksi. Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi sivistyslautakunnan näkemyksen aamu- ja iltapäivätoiminnan maksujärjestelmän kehittämiseksi.

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamisesta

Vihreiden valtuustoryhmän aloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupunki varautuu palauttamaan lasten subjektiivisen oikeuden varhaiskasvatukseen vuoden 2018 talousarvion valmistelun yhteydessä. Selvityksessä pyydetään arvioimaan ja raportoimaan subjektiivisen oikeuden rajoittamisen vaikutuksia ja rajaamisesta saatuja säästöjä.

Vastauksessa todetaan mm., että subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttamiseen palataan 31.5.2018 mennessä, kun laajempi lapsivaikutusten arviointi on laadittu sekä mm. varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain muutoksen vaikutuksista ja vuoden 2019 talousarviovalmistelusta on saatu lisätietoa.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi suoritetut toimet riittäviksi.

Katja Isomöttösen (kok) ym. valtuutettujen valtuustoaloite perhepäivähoidon varahoitojärjestelmän yhdenmukaistamisesta Jyväskylän kaupungissa

Katja Isömöttösen ynnä muiden valtuutettujen aloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupungin järjestämässä perhepäivähoidossa varahoito yhdenmukaistetaan kattamaan kaikki palveluntuottajat ja kaupungissa otetaan käyttöön Oulun mallia vastaava varahoitojärjestelmä.

Jyväskylän kaupungissa on tällä hetkellä työssä 77 kunnallista perhepäivähoitajaa, joilla on hoidossa 250 lasta. Kunnallisessa perhepäivähoidossa työskentelee lisäksi 10 varahoitajaa. Vastaavasti yksityisiä perhepäivähoitajia on 97 ja heillä on hoidossa 261 lasta. Lasten määrissä ei ole huomioitu perhepäivähoitajien omia alle 6-vuotiaita lapsia.

Vastauksessa todetaan mm., että Jyväskylän kaupungin palveluohjaus- ja kehittämisyksikössä on alkamassa tammikuussa 2018 kehittämishanke, jonka tavoitteena on löytää uusia, tarkoituksenmukaisia toimintatapoja kunnallisen perhepäivähoidon toteuttamiseen sekä vahvistaa yhteistyötä kunnallisen ja yksityisen perhepäivähoidon välillä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi suoritetut toimet riittäviksi.

Sosiaalidemokraattisen valtuustoryhmän valtuustoaloite jokaiselle jyväskyläläisnuorelle kesätyöpaikan tarjoamisesta

Sosiaalidemokraattinen valtuustoryhmä on jättänyt 20.2.2017 valtuustoaloitteen, jossa tuodaan esille, että Jyväskylän kaupunkikonsernin on oltava nykyistä aktiivisempia nuorten palkkaamisessa kesätöihin. Aloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupunki varautuu nuorten kesätyöpaikkojen lisäämiseen talousarviossa vuodelle 2018 ja jo vuodelle 2017, jos lisätalousarvio tehdään ennen kesäkautta. Valtuustoaloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupunki ottaa vuoden 2018 alusta käyttöön erityisen nuorten kesätyöpaikkaohjelman ja mahdollistaa kaikille 16-18-vuotiaille jyväskyläläisille nuorille kesätyöpaikan yhdessä yritysten ja järjestöjen kanssa. Kukin nuori voisi osallistua tähän ohjelmaan yhden kerran.

Vastauksessa todetaan mm. että valtuustoaloitteella on talousvaikutuksia, joten se on käsitelty kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti talousarvion yhteydessä. Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu vuodelle 2018 määräraha ja laadittu toimintamalli.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Katja Isomöttösen ym. valtuustoaloite kesätyösetelin käyttöönotosta Jyväskylässä

Katja Isomöttönen ja 34 muuta valtuutettua ovat jättäneet 28.11.2016 valtuustoaloitteen kesätyösetelimallin käyttöönotosta Jyväskylässä. Aloitteessa todetaan Jyväskylän nuorisovaltuuston esittäneen omassa aloitteessaan kesätyösetelin käyttöönottoa 15-17-vuotiaille jyväskyläläisille, mutta kaupunginhallitus ei edistänyt asiaa päätöksellään 7.11.2016.
Valtuustoaloitteessa velvoitetaan viranhaltijoita tutkimaan eri kunnissa olevia käytäntöjä kesätyösetelimallista ja valmistelemaan Jyväskylän kaupunkiin sopivan kesätyösetelimallin. Mallin, jossa jokainen 15-17 –vuotias nuori pystyy tasavertaisesti hakemaan itseään kiinnostavalta työnantajalta kesätöitä. Valtuustoaloitteessa esitetään, että nuorten kesätyön saamisen edistämiseksi Jyväskylään luodaan oma kesätyösetelimalli ja jo kesällä 2017 olisi otettu käyttöön kesätyösetelit kaupungin tarjoamien kesätyöpaikkojen rinnalla. Kesällä 2018 kesätyösetelit tulisi aloitteen mukaan ottaa laajemmin käyttöön.

Vastauksessa todetaan mm., että valtuustoaloitteella on talousvaikutuksia, joten se on käsitelty kaupunginvaltuuston työjärjestyksen mukaisesti talousarvion yhteydessä. Nuorten kesätyöllistämiseen on varattu vuodelle 2018 määräraha ja laadittu toimintamalli.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Vihreän valtuustoryhmän ym. valtuutettujen valtuustoaloite: Kannusteita työmatkapyöräilyyn

Vihreä valtuustoryhmä ja 19 muuta valtuutettua ovat tehneet 22.2.2016 valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki arvioi aloitteessa esitetyt keinot kannustaa henkilöstöä työmatkapyöräilyyn. Samalla Jyväskylän kaupunki voisi näyttää omalla toiminnallaan esimerkkiä muillekin työnantajille viisaasta liikkumisesta.
Aloitteessa todetaan, että tällä hetkellä viisasta liikkumista edistetään joukkoliikenteen normaalia edullisemmalla henkilöstöhinnalla. Työmatkapyöräilyn suosion lisäämiseksi on erilaisia mahdollisuuksia, ja tämä tulisi huomioida henkilöstöpolitiikassa nykyistä paremmin. Pyöräilyn hyödyt ovat kiistattomat niin ihmiselle kuin ympäristölle, tarkasteltaessa asiaa esimerkiksi kustannussäästöinä tai hyvinvoinnin kysymyksinä.
Aloitteessa esitetään ensisijaisena keinona pyöräilyolosuhteiden parantamista muun muassa pyöräpysäköintiä kehittämällä. Työsuhdepyörät ja työpaikkapyörät kannustavat vähentämään autoilua työpäivän aikana. Myös muita kannustimia on kehitetty, kuten työnantajan osallistuminen nastarenkaiden hankkimiseen, pyöränhuoltotapahtumat tai kannustinraha uuden polkupyörän hankintaan. Aloitteessa tuodaan esille myös esimerkki yrityksestä, joka maksaa korvausta työmatkapyöräilystä kodin ja työpaikan väliseltä matkalta.

Vastauksessa todetaan mm., että konkreettisen valmistelun etenemistä ja toimeenpanoa ohjaa kaupungin johtoryhmä. Suunnitelmaa on käsitelty ja käsitellään yhteistoiminnassa. Henkilöstön mielipiteitä uudistuvista käytännöistä ja kannusteista selvitetään jatkossa. Työmatkaliikkumisen käytäntöjen sekä työmatkojen kulkutapajakauman kehittymistä seurataan. Tästä seurannan toteuttamisesta vastaa Fiksun liikkumisen valmisteluryhmä.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Savulahden päiväkotikoulun hankesuunnitelma

Vuoden 2014 päiväkoti- ja kouluverkkoselvityksessä on kirjattu tarve Savulahden päiväkotikoululle. Sivistyslautakunta on 16.4.2014 §35 päättänyt palveluverkkosuunnitelmasta, joka sisältää Savulahden päiväkotikoulun rakentamisen vuosille 2018-2021.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Savulahden päiväkotikoulun hankesuunnitelman ja sen kustannukset 13 580 000 € (alv 0 %) (hintatasossa 86,8/8.2017). Rakennuskustannukset rahoitetaan Jyväskylän kaupungin talousarviomäärärahasta. Puuttuva osuus 3 080 000 € (alv 0 %) esitetään varattavaksi vuodelle 2019.

Omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohje

Kaupunginvaltuusto hyväksyi omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen.

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:n lainan takaaminen

Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy on käynnistänyt Sampoharjun uudisrakennushankkeen, joka sisältää Vaajakosken terveysaseman tilojen sekä samaan kiinteistöön tulevien 34 tehostetun palveluasumisen paikkaa ja 28 senioriasuntoa Jyväskylän kaupungin käyttöön. Sampoharju rakennetaan niin sanotulle Vaajalan tontille Vaajakosken keskustaan.
Kaupunki vuokraa Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:ltä Sampoharjun terveysaseman ja tehostetun palvelu-/senioriasumista käsittävän noin 7 070 brm2 uudisrakennuksen 30 vuoden määräajaksi alkaen 1.1.2019 noin 933 000 euron (alv 0 %) vuosivuokralla (KV 13.6.2016/53). Hankkeen rahoittamiseksi yhtiö tarvitsee ulkoista pankkilainaa 11,8 miljoonaa euroa ja Jyväskylän kaupungin omavelkaisen takauksen 30 vuodeksi. Lainan yhtiö pystyy hoitamaan vuokratuloista saadulla kassavirralla.

Kaupunginvaltuusto päätti, että
- kaupunki antaa omavelkaisen takauksen Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle, joka kunnan toimialaan kuuluvana toimintana tuottaa kuntalaisille vuokra-asuntopalveluja sekä yhteistyössä kaupungin kanssa palvelu- ja senioriasuntoja
- omavelkainen takaus menee enintään 11,8 miljoonan euron lainan pääoman ja korkojen sekä mahdollisten viivästysseuraamusten ja perimiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi 30 vuodeksi
- lainan takauksesta peritään kaupunginvaltuuston määräämä takausmaksu, joka hankkeen riskit huomioiden on 0,50 % vuoden viimeisen päivän mukaisesta jäljellä olevasta lainan määrästä
- konsernijaosto oikeutetaan hyväksymään valtuuston myöntämän takauksen rajoissa kilpailutetun lainan lainaehdot sekä antamaan Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy:lle luvan lainojen nostoon.

Korpilahden Vanhusten Tuki ry:n lainan lyhennysohjelman muuttaminen

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
- kaupunki hyväksyy Korpilahden Vanhusten Tuki ry:n lainan maksuohjelman muutoksen siten, että OP Yrityspankki Oyj:n lainasta maksetaan vuonna 2018 vain korot ja tuon ajan lainanlyhennykset jyvitetään vuosien 2019–2034 ajalle
- konsernijaosto oikeutetaan hyväksymään muut mahdolliset lainaehtojen muutokset laina-aikana.

Leppälahti-Savio -vesihuolto-osuuskunnan lainan takauksen jatkaminen

Leppälahti-Savio -vesihuolto-osuuskunta perustettiin vuonna 2003 tuottamaan puhdasta vettä asukkaille sekä huolehtimaan jätevesien johtamisesta viemäriverkostoon. Osuuskunnan tehtäväksi otettiin myös Leppälahden alueen kehittäminen ja vesistöjen virkistysmahdollisuuksien parantaminen. Leppälahti-Savio –vesiosuuskunnan jäsenenä oli 31.12.2016 yhteensä 172 kiinteistöä.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
- kaupunki jatkaa Leppälahti-Savio -vesihuolto-osuuskunnan OP Yrityspankki Oyj:n lainaan kohdistuvaa takausta neljällä vuodella (jolloin lainan laina-aikaa voi pidentää vastaavasti)
- omavelkainen takaus menee OP Yrityspankki Oyj:n lainalle enintään 206 741 euron lainan pääoman ja korkojen sekä mahdollisten viivästysseuraamusten ja perimiskulujen takaisinmaksamisen vakuudeksi 8 vuodeksi
- konsernijaosto oikeutetaan hyväksymään valtuuston myöntämän takauksen rajoissa muut mahdolliset lainaehtojen muutokset laina-aikana.

Mustankorkea Oy:n osakkeiden myynti Toivakan kunnalle

Mustankorkea Oy on Jyväskylän kaupungin elinkeinopoliittisesti merkittävä tytäryhtiö. Kaupungin omistusosuus yhtiöstä on 81,4 %. Mustankorkea Oy on kuntaomisteinen yhtiö, joka hoitaa omistajakuntiensa jätelain mukaisia kunnille kuuluvia jätehuollon palvelutehtäviä. Yhtiön muut omistajat ovat Laukaan ja Muuramen kunnat.
Toivakan kunta on selvittänyt jätehuoltonsa järjestämisen tapoja ja neuvotellut Mustankorkea Oy:n omistajakuntien kanssa yhtiön osakkuudesta. Toivakan kunnanvaltuusto on tehnyt selvitysten pohjalta 9.10.2017 päätöksen ostaa Mustankorkean osakkeita Jyväskylältä.

Kaupunginvaltuusto päätti, että kaupunki myy omistamistaan Mustankorkea Oy:n osakkeista Toivakan kunnalle 7 osaketta (kauppahinta yhteensä 120 959 euroa) päätösliitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin ja myöntää kaupunginjohtajalle oikeudet tarvittaessa tehdä kauppakirjaan merkitykseltään vähäisiä tarkistuksia.

Jäsenten ja varajäsenten valitseminen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan

Jyväskylän seudun jätelautakunnan sopimus on hyväksytty Jyväskylän kaupunginvaltuustossa 30.5.2016/45, Laukaan kunnanvaltuustossa 30.5.2016/22 ja Muuramen kunnanvaltuustossa 23.5.2016/29.

Kaupunginvaltuusto päätti seuraavaa:
1. Kaupunginvaltuusto valitsee Toivakan kunnan jäsenen ja varajäsenen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan Toivakan kunnan nimeämisten mukaisesti.
2. Kaupunginvaltuusto valitsi Jyväskylän kaupungin jäseneksi Tanja Tuulisen ja varajäseneksi Leena Mutasen Jyväskylän seudun jätelautakuntaan.

Riitta Tynjän (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite 6 + 6 tunnin työaikamallin käyttöönotosta

Riitta Tynjä ja 15 muuta valtuutettua ovat jättäneet 27.3.2017 valtuustoaloitteen 6 + 6 työaikamallin käyttöönotosta. Aloitteessa tuodaan esille Jyväskylän kaupungin mukanaolo työministeriön työaikakokeilussa vuosina 1996 – 1998. Aloitteessa todetaan kokeilusta saatujen kokemusten olleen positiivisia, esimerkiksi työssä jaksamisen, sairauslomien vähenemisen, työn ja perheen yhteensovittamisen, palvelujen saatavuuden ja tilojen käytön tehokkuuden näkökulmasta. Kokeilussa työllistettiin myös työttömiä, ja tällä todetaan olleen vaikutuksia sosiaaliturvamenoihin.
Aloitteessa esitetään, että Jyväskylän kaupungissa aloitettaisiin työajan lyhentämisen ja töiden jakamisen kokeilu esimerkiksi terveyspalveluissa ja vanhuspalveluissa. Kokeilu toteutettaisiin ansiotasoa alentamatta. Lisäksi aloitteessa esitetään, että sen vaikutuksia työn tuottavuuteen ja palvelujen saatavuuteen seurataan ja niistä tehdään arvio esimerkiksi yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa.

Vastauksessa todetaan mm., että työnantajana Jyväskylän kaupungin ei ole tarkoituksenmukaista lähteä valmistelemaan ja toteuttamaan edellä kuvatuista syistä aloitteessa esitettyä 6 + 6 tunnin työaikamallia. Toteutus olisi epäselvä nykyisen työlainsäädännön ja virka- ja työehtosopimuksen
puitteissa. Hoitohenkilöstöä ei ole juurikaan työttömänä, jotta heitä voitaisiin aloitteessa esitetyllä tavalla työllistää. Ratkaisu ei olisi henkilöstönäkökulmasta myöskään yhdenvertainen ja tasapuolinen. Lisäksi työaikamallista seuraisi merkittävät kustannusvaikutukset.

Ennen päätöksentekoa Irma Hirsjärvi (VAS) esitti Paul Abbeyn (VAS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestystulos oli 55-12-0-0.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn vastauksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Riitta Tynjän (SKP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamiseksi kaupungin palveluissa

Irina Tuokko (VIHR) esitti Taimo Halmeen (VAS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 15-51-1-0- asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi.

Riitta Tynjä ja 17 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen 24.4.2017 sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen aseman parantamisesta kaupungin palveluissa.
Aloitteessa tuodaan esille Hyvinvoiva sateenkaarinuori – tutkimushankkeen sekä Yhdenvertainen vanhuus -projektin tuloksia. Tutkimuksessa todetaan
mm., että sateenkaarinuoret kokevat syrjintää sekä koulussa että sosiaali- ja terveyspalveluissa. Sateenkaarisenioreista taas 30 prosenttia vastaajista oli jättänyt käyttämättä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita epäasiallisen kohtelun pelossa.
Aloitteessa todetaan myös, että syrjivien ja epäasiallisten käytäntöjen takana voi olla tiedon ja osaamisen puute, jolloin sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen asemaan voidaan vaikuttaa lisäämällä työntekijöiden tietoisuutta sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.
Aloitteessa esitetään, että
· selvitetään kaupungin työntekijöiden tarve koulutukseen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen kohtaamisessa etenkin sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä opetus- ja nuorisopalveluissa
· ryhdytään toimiin sen varmistamiseksi, että jokaisella asiakkaiden kanssa työskentelevällä on vähintään perustiedot sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuudesta.

Tapani Mäen (PS) ym. valtuutettujen valtuustoaloite sotiemme veteraanien huomioiminen juhlavuonna 2017

Tapani Mäki (PS) ja 19 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen sotiemme veteraanien huomioimisesta juhlavuonna 2017. Aloitteen mukaan olisi suotavaa, että kotona asuville veteraaneille myönnettäisiin Jyväskylässä maksuton lounasruokailu kotinsa lähellä olevilla kouluilla tai päiväkodeissa loppuvuoden 2017 ajan. Lähikouluilla ruokailulla mm. tuettaisiin veteraanien aktiivisuutta ja liikunnallisuutta. Samalla yhteys veteraanien sekä lapsien ja nuorien välillä vahvistuisi.
Aloitteen mukaan ruokailu edistäisi veteraanien kotona asumista. Maksuton ruokailu koskisi tunnuksen omaavia sotiemme veteraaneja, sotainvalideja ja eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä palvelleita.

Vastauksessa todetaan mm., että juhlavuoden kunniaksi rintamaveteraanien kotona asumisen tukemiseen tarkoitettua määrärahaa käytetään aloitteen mukaisesti uusiin myönnettäviin ateriapalveluihin Kylän Kattauksen toimipisteissä. Lisäksi rintamaveteraanit voivat halutessaan ruokailla myös muualla sovitussa vastaavaa ateriapalvelua tuottavasta pisteestä.
Veteraanit, jotka pystyvät ruokailemaan lähikoulullaan, voivat 30.9.2017 alkaen mennä kouluille ruokailemaan. Asiasta on tiedotettu suoraan veteraaneja. Veteraanien palveluohjaaja antaa veteraaneille lisätietoja myös muista kuin Kylän Kattauksen ateriapalveluita tarjoavista toimipisteistä.
Kotiin tuotavista palveluista tehdään erilliset päätökset Jyväskylän kaupungin vanhuspalveluissa. Kotiin tuotavaa ateriapalvelua voi tiedustella veteraanien palveluohjaajalta.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn vastauksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.

Anna-Leena Sahindalin (SDP) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylästä Savuton kunta

Anna-Leena Sahindal ja 34 muuta valtuutettua ovat jättäneet valtuustoaloitteen 24.4.2017 Jyväskylästä Savuton kunta. Aloitteessa todetaan, että tupakoinnin aiheuttamat kulut ja kuolemat ovat ehkäistävissä. Tupakointi aiheuttaa työnantajalle ylimääräisiä kustannuksia tupakkataukoihin käytettynä aikana, sairauspoissaoloina sekä edellisten lisäksi työkyvyttömyyseläkkeinä. Savuttoman toimintakulttuurin kehittäminen on osa kuntien hyvinvointijohtamista. Aloitteessa todetaan, että valtuustoaloitteen allekirjoittajat haluavat Jyväskylän kaupungista savuttoman työnantajan. Savuttomalla toimintakulttuurilla tuetaan työntekijän ja asiakkaan tupakoinnin lopettamista, savuttoman väestön määrän kasvua sekä lasten ja nuorten terveystottumusten valintaa.

Vastauksessa todetaan mm., että aiempaan valmistelua hyödyntäen on perusteltua, että Jyväskylän kaupunki sitoutuu savuttoman toimintakulttuurin edistämiseen, Savuton kunta -ohjelman tavoitteisiin ja liittyy 1.1.2018 alkaen savuttomien työnantajien verkostoon. Kokonaisuuden edistämiseksi on saatavissa Savuton kunta -ohjelmalta tukea esimerkiksi koulutusten ja tukimateriaalien muodossa.
Toimintasuunnitelman konkreettista tarkentamista ja eteenpäin viemistä jatketaan Savuttomuus-työryhmällä loppuvuodesta 2017 alkaen. Alustavan suunnitelman mukaisesti työnantaja esimerkiksi tukee työntekijää tupakasta irti pääsemiseksi kertaluontoisesti ryhmätoiminnalla ja muulla erikseen arvioitavalla tuella.

Ennen päätöstä Paula Rastas (VAS) esitti Irma Hirsjärven (VAS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänestystulos 59-8-0-0.

Kaupunginvaltuusto päätti, että Jyväskylän kaupunki sitoutuu savuttoman toimintakulttuurin edistämiseen, Savuton kunta -ohjelman tavoitteisiin ja liittyy 1.1.2018 alkaen savuttomien työnantajien verkostoon. Kaupunginvaltuusto merkitsi vastauksen tiedoksi ja totesi suoritetut toimet riittäviksi.

Jari Collianderin (Kesk.) ym. valtuutettujen pysäköintiä ja pysäköinninvalvontaa koskeva valtuustoaloite

Kaupunginvaltuutettu Jari Colliander ja 33 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän kaupunki ryhtyy tarvittaviin toimiin pysäköinnin edistämiseksi ja helpottamiseksi mm. tapahtumapysäköinnissä, perhejuhlissa ja kotiavussa.

Vastauksessa todetaan mm., että helppoja ratkaisuja pysäköintiongelmiin ei yleensä ole tarjolla, mutta kaupungin liikenteenohjausinsinöörit tekevät parhaansa niiden selvittämiseksi sikäli kun se käytettävissä oleva tila, kaavamääräykset, laki ja muut seikat huomioon ottaen on mahdollista.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn vastauksen tiedoksi ja totesi annetun vastauksen riittäväksi.


Kaupunginvaltuuston esityslista on luettavissa kaupungin verkkosivuilta yksittäisinä asioina ja koosteena;
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5603

Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504

27.11.2017Mikael Ratschinskij
Valtuuston kokousajat

Kaupunginvaltuuston seminaarit pidetään kello 17.00 ja kokoukset kello 18.00.

Valtuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2018:

  • 17.9. seminaari
  • 1.10. kokous
  • 29.10. kokous
  • 12.11. seminaari
  • 26.11. kokous
  • 10.12. kokous

Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje