Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Päätöksenteko » Kaupunginvaltuusto » Kaupunginvaltuuston tiedotteet » Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 11.12.2017

Jyväskylän kaupunginvaltuuston päätöksiä 11.12.2017

Jyväskylän kaupungin tilintarkastuspalvelujen hankinta vuosille 2018 – 2019

Kaupunginvaltuusto valitsi kuntalain 122 §:n mukaisten tilintarkastuspalvelujen tuottajaksi tilivuosille 2018–2019 (2020 ja 2021 optio mahdollinen yhden tai kahden vuoden osalta) BDO Audiator Oy:n sen tekemän tarjouksen perusteella. Päätöksen Jyväskylän kaupungin tytäryhteisöjen tilintarkastajista tekee kukin yhteisö itsenäisesti BDO Oy:n kanssa kaupunginvaltuuston hyväksymän konserniohjeen mukaisesti.
Jyväskylän kaupunki antaa tiedoksi Jyväskylän konserniyhteisöille kaupunginvaltuuston päätöksen sopimuksen laadinnan jälkeen. Yhtiöissä valintapäätös syntyy vasta yhtiökokouksen päätöksellä ja sen jälkeen tehtävällä sopimuksella.

Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali

Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä suoraan vaalituloksen perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Jyväskylän äänimäärä on 138 824. Kuntaliiton ylimpään toimielimeen, valtuuskuntaan, valitaan 66 jäsentä ja 66 varajäsentä jäsenäänestyksellä eli 15.11. - 31.12.2017 vaalipiireittäin toimitettavalla vaalilla. Vaalipiirit määräytyvät samoin kuin eduskuntavaaleissa. Kustakin vaalipiiristä valitaan jäseniä vaalipiirin asukasluvun suhteessa. Keski-Suomen vaalipiiristä valitaan 3 jäsentä ja 3 varajäsentä suoraan vaalituloksen
perusteella. Kunnalla on vaalissa kunnan asukaslukua (30.11.2016) vastaava äänimäärä. Jyväskylän äänimäärä on 138 824.

Kaupunginvaltuusto toimitti suljetuin lipuin Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaalin, jossa äänen voi antaa Keski-Suomen vaalipiirin ehdokaslistojen yhdistelmässä olevalle ehdokaslistalle. Kaupunginvaltuuston äänestystulos: Vihreät 14, Kokoomus 13, Sosialidemokraatit, 13, Keskusta 13, Vasemmistoliitto 7, Kristillisdemokraatit 4 ja Perussuomalaiset 3.

Lausunto hallituksen tarkennetusta esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseen liittyvästä valinnanvapauslaista

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää Manner-Suomen kunnilta, kuntayhtymiltä, muilta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen tuottajilta sekä eräiltä muilta toimijoilta lausunnot perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta muokatusta valinnanvapauslainsäädännöstä. Lausuntopyyntöön vastataan sähköisellä kyselyllä.
Lakiluonnos, vaikutusten arviointi ja muu aiheeseen liittyvä materiaali on luettavissa osoitteessa: http://alueuudistus.fi/lausuntopyynto-3-11-2017.

Heidi Rentola (KESK) esitti Mari Kyllösen (KOK) ja Mauno Vanhalan (KESK) kannattamana, että valtuusto hyväksyy 16.11.2017 perusturvalautakunnan lausuntoesityksen.
Äänin 38-29-0-0 kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen valtuuston päätökseksi.
Keskustan ja Kokoomuksen ryhmät jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kaupunginvaltuusto antoi esityslistan liitteen mukaisen lausunnon luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistuksen valinnanvapauslaiksi.

Kankaan sydän I asemakaavan muutos sekä tonttijaon hyväksyminen asemakaavan yhteydessä

Kaavaan liittyvää aineistoa on nähtävillä kaavoituksen internetsivuilla osoitteessa http://www3.jkl.fi/kaavoitus/kaava.php/id/965

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutosehdotuksen sekä siihen liittyvän sitovan tonttijaon 21.11.2017 tarkistetussa muodossa.

Eron myöntäminen Caius Forsbergille kulttuuri- ja liikuntalautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen tehtävästä

Kaupunginvaltuusto myönsi Caius Forsbergille eron kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsenen ja puheenjohtajan tehtävästä. Kaupunginvaltuusto valitsi kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan uudeksi jäseniksi Antti Salevan sekä nimesi kulttuuri- ja liikuntalautakunnan uudeksi puheenjohtajaksi Antti Salevan.

Hyvinvointisuunnitelma 2017-2020

Kuntalain 1 §:n mukaan kunnan tehtävänä on edistää asukkaidensa hyvinvointia ja kestävää kehitystä alueellaan. Terveydenhuoltolaki edellyttää kuntia raportoimaan valtuustolle vuosittain kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä niitä edistävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi valtuustolle on laadittava kerran valtuustokaudessa laajempi hyvinvointikertomus.

Hyvinvointikertomuksen pohjalta on asetettu paikallisiin olosuhteisiin ja tarpeisiin perustuvat hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja niihin liittyvät toimenpiteet. Nämä painopisteet ja toimenpiteet on kuvattu Hyvinvointisuunnitelmassa vuosille 2017–2020.

Jyväskylän kaupungin Hyvinvointikertomuksessa nousi esiin viisi strategista painopistettä:
1. Yksinäisyyden vähentäminen
2. Polarisaation/eriarvoistumisen loiventaminen
3. Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus
4. Osallisuus ja aktiiviset asuinalueet
5. Toiminnan vaikutusten arviointi ja mittaaminen
Hyvinvointisuunnitelmassa on ollut tarkoitus löytää tavoitteita ja toimenpiteitä, joilla voidaan vaikuttaa edellä mainittuihin painopisteisiin.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi hyvinvointisuunnitelman vuosille 2017–2020.

Paul Abbeyn (Vas.) ym. valtuutettujen valtuustoaloite Jyväskylän ja Korpilahden vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun hinta tulee olla yhdenvertainen

Paul Abbey (Vas.) ja 25 muuta valtuutettua ovat tehneet valtuustoaloitteen, jossa esitetään, että Jyväskylän ja Korpilahden vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun hinta tulee olla yhdenvertainen.
Aloitteessa todetaan, että Jyväskylän vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun tarjoama lounas maksaa 8,80 euroa Korpilahdella, kun kaupungissa lounas maksaa 8,25 euroa. Yhdenvertaisuuden takia aloitteen allekirjoittaneet ehdottavat, että vanhusten ja vammaisten ateriapalvelun hinta Korpilahdessa yhdenmukaistetaan kaupungin hinnoittelun kanssa. Muutoksen toivotaan tapahtuvan mahdollisimman pian.

Vastauksessa todetaan mm., että Korpilahden asukkaiden ateriamaksut ovat yhdenvertaiset muiden kaupungin asukkaiden kanssa. Ateriavalikoima on kuitenkin suppeampi. Tilanne korjataan vuonna 2018, kun Korpilahden ateriapalvelut kilpailutetaan. Kilpailutuksessa edellytetään sama palveluvalikoima, kuin kaupungin muilla asuinalueilla.

Kaupunginvaltuusto merkitsi esitetyn selvityksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen johdosta suoritetut toimet riittäviksi.
Ennen päätöstä Paul Abbey (VAS) esitti Eino Lahtisen (KESK) ja Irma Hirsjärven (VAS) kannattamana, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi. Äänin 53-13-1-0 asian käsittelyä jatkettiin ja valtuuston päätökseksi tuli kaupunginhallituksen esitys. Paul Abbey jätti päätökseen eriävän mielipiteen.

Jyväskylän kaupungin varhaiskasvatuksen palveluverkkotarkastelu vuosille 2017-2022

Jyväskylän edelliset päiväkotiverkkoselvitykset laadittiin vuonna 2005 ja kuntien yhdistyessä 2008. Verkkoja tarkasteltiin myös vuosina 2011 ja 2014. Varhaiskasvatuksen uuden palveluverkkoselvityksen tavoitteena on ennustaa ja arvioida varhaiskasvatuspalveluiden kysyntää ja tarjontaa vuoteen 2022 saakka sekä laatia jatkossa vuosittain toimenpide- ja kehitysohjelma palvelukapasiteetin mitoittamiseksi viiden vuoden tarkasteluajanjaksolle.

Tarkastelussa todetaan mm., että varhaiskasvatuksessa on menossa rakennemuutos, jossa lapsia yhä enemmän haetaan päiväkoteihin. Pääsääntöisesti perheiden ykköstoive on päästä kunnalliseen päiväkotiin. Palvelutarjonta on monipuolistunut ja pedagoginen toiminta korostunut varhaiskasvatusta ohjaavan lainsäädännön muutosten myötä. Esiopetuksesta on tullut velvoittavaa ja varhaiskasvatussuunnitelmasta on tullut normi. Talonrakennuksen investointiohjelmaan vuosille 2018-2022 esitetään hankkeita yhteensä 33,3 mil. €:n edestä, mutta tunnistettu tarve olisi oikeasti suurempi ja nopeampi. Tähän asiaan etsitään ratkaisuja seuraavassa verkkoselvityspäivityksessä joka alkaa jo joulukuussa 2017.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi selvityksen Jyväskylän varhaiskasvatuksen palveluverkosta ja sen kehittämisestä.

Tilapalvelun organisointi- ja hallintomuotoselvitys

Hyväksyessään hallintosäännön kaupunginvaltuusto päätti (27.3.2017/19§), että Tilapalvelun toiminnan organisoitumisesta päätetään vuoden 2017 aikana. Tilapalvelu-liikelaitoksen organisointia ja hallintomuotoa on selvitetty kesän ja syksyn 2017 aikana.

Tehtyjen selvitysten perusteella johtopäätöksenä on, että Tilapalvelun on tarkoituksenmukaista jatkossakin toimia nykyisessä muodossaan liikelaitoksena. Tilapalvelun johtokuntaan kaupunginhallitus nimesi päätöksessään 12.6.2017/176 § samat jäsenet kuin konsernijaostoon sekä valitsi heille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kaupunginvaltuusto merkitsi tiedoksi annetun selvityksen Tilapalvelu-liikelaitoksen organisoinnista ja hallintomuodosta.


Kaupunginvaltuuston esityslista liitteineen on luettavissa:
http://julkinen.jkl.fi:8082/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=5682

Lisätietoja:
valtuuston puheenjohtaja Riitta Mäkinen, p. 044 2848 504

11.12.2017Mikael Ratschinskij
Valtuuston kokousajat

Kaupunginvaltuuston seminaarit pidetään kello 17.00 ja kokoukset kello 18.00.

Valtuuston kokoukset ja seminaarit syyskaudella 2018:

  • 17.9. seminaari
  • 1.10. kokous
  • 29.10. kokous
  • 12.11. seminaari
  • 26.11. kokous
  • 10.12. kokous

Ylimääräisiä kokouksia ja seminaareja pidetään puheenjohtajan kutsusta tarvittaessa.

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje