Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

OhjeitaOhjeita tarjoajalle

Jyväskylän kaupungin kilpailuttamispalvelut ilmoittaa hankinnoistaan HILMA-ilmoituskanavassa, jota kannattaa seurata aktiivisesti.

Ennen tarjouspyynnön julkaisua

Hankinnoista voidaan julkaista HILMA:ssa ennen varsinaisen hankintailmoituksen julkaisua myös ennakkoilmoitus, jossa hankintayksikkö voi pyytää markkinatoimijoita ilmoittautumaan hankinnan valmisteluvaiheessa mahdollisesti käytävään tekniseen vuoropuheluun.

Teknisen vuoropuhelun tarkoituksena on käydä yleisellä tasolla keskustelua hankinnan kohteesta ja sen määrittämisestä. Teknisessä vuoropuhelussa ei ole kyse sopimusneuvotteluista, eikä se sido yritystä tarjouskilpailuun osallistumiseen. Muista ilmoittautua tekniseen vuoropuheluun ennakkoilmoituksessa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

Tarkennukset tarjouspyyntöön

Tarjouspyyntö kannattaa lukea hyvissä ajoin läpi, sillä tarjoajat voivat esittää tarjouspyyntöön liittyviä kysymyksiä tarjousajan alkuvaiheessa. Tarjouspyynnössä ilmoitetaan kysymysten lähettämismuoto sekä määräaika kysymysten esittämiselle. Määräajan jälkeen tulleita kysymyksiä ei huomioida. Määräaikaan mennessä tulleisiin kysymyksiin vastataan kootusti tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla. Vastauksia ei lähetetä jokaiselle kysyjälle erikseen.

Tarjouspyyntöä voidaan tarkentaa kysymysten jättöajan päätyttyä. Tarkennuksista ilmoitetaan tarjouspyynnössä mainitulla tavalla. Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset tarjouspyyntöön tehdyt tarkennukset ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjouksen tekeminen

Tarjouksen tulee olla sisällöltään tarjouspyynnön mukainen. Hankinnan kohteen tulee täyttää kaikki sille asetetut ehdottomat vaatimukset. Älä esitä tarjouksessasi mitään tarjouspyynnössä tai sen liitteissä mainittujen sopimusehtojen kanssa ristiriitaisia ehtoja (esim. maksuehto), sillä ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Tarjouksen tarvitsee sisältää ainoastaan tarjouspyynnössä vaaditut selvitykset ja asiakirjat sekä lomakkeet täytettyinä. Tarjoukseen ei tarvitse liittää erillistä saatekirjettä tai muuta sellaista asiakirjaa, jota tarjouspyynnössä ei vaadita. Tarjous on tehtävä tarjouspyynnössä vaaditussa muodossa ja vaaditulla kielellä.

Tarjous on lopullinen, eikä sen sisällöstä voi jälkikäteen neuvotella. Tarjoukseen ei voi myöskään tehdä varaumia. Tarjoaja on vastuussa siitä, että tarjous täyttää tarjouspyynnössä asetetut vaatimukset ja ettei tarjouksessa ole epäselvyyksiä tai väljiä ilmaisuja (esim. hintahaarukat). Tarjouksessa olevat epäselvyydet ja ristiriitaisuudet voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseen.

Tarjous tulee toimittaa tarjouspyynnössä mainittuun osoitteeseen tarjouspyynnössä ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Myöhästyneet tarjoukset hylätään. Vastuu tarjouksen perille saapumisesta on tarjoajalla.

HILMA-ilmoituskanava: www.hankintailmoitukset.fi


Tarjoajan oikeusturva hankinta-asioissa

Muutoksenhakijat ja muutoksenhaun kohde

Hankintapäätökseen tai hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voivat hakea oikaisua tai muutosta asianosaisasemassa olevat tarjoajat, työ- ja elinkeinoministeriö ja valtionapua saaneissa rakennusurakoissa tuen myöntäjä.

Pienhankinnoissa eli kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa muutosta voivat hakea kunnallisella oikaisuvaatimuksella asianosaisasemassa olevien tarjoajien lisäksi kunnan jäsenet.

Ensivaiheen oikeussuojatiet

Kansalliset kynnysarvot ja EU-kynnysarvot ylittävissä hankinnoissa tarjoajat voivat vaatia hankintapäätöksen oikaisua hankintayksikölle tehtävällä hankintaoikaisulla tai hakea päätökseen muutosta valittamalla markkinaoikeuteen. Kynnysarvot alittavissa ns. pienhankinnoissa on käytettävissä hankintaoikaisun lisäksi kunnallinen oikaisuvaatimus. Pienhankinnoista ei voi tehdä valitusta markkinaoikeudelle.

Hankintaoikaisu ja kunnallinen oikaisuvaatimus osoitetaan Jyväskylän kaupungille. Hankinta-asiaa koskeva valitus tehdään markkinaoikeuteen. Puitejärjestelyn sisällä tehdystä kynnysarvot ylittävää hankintaa koskevasta hankintapäätöksestä tulee pyytää valituksen yhteydessä markkinaoikeudelta käsittelylupaa. Markkinaoikeus harkitsee pyynnön pohjalta, ottaako se valituksen käsittelyynsä. Hankintapäätösten liitteenä olevat muutoksenhakuohjeet ohjeistavat tarjoajia hakemaan muutosta oikeista kanavista.

Muutoksenhakuajat

Kaikkien oikeussuojakeinojen valitusaika on lähtökohtaisesti 14 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Näin ollen muutoksenhakuajat ovat päällekkäiset toistensa kanssa, eikä hankintaoikaisu ole markkinaoikeusvalitusta edeltävä vaihe. Pidemmistä poikkeustapauksissa sovellettavista muutoksenhakuajoista voi lukea lisää hankintalain 87 §:stä.

Pienhankintojen osalta hankintaoikaisun ja kunnallisen oikaisuvaatimuksen tekemiseen varattu aika ovat päällekkäisiä toistensa kanssa. Kunnan jäsenten osalta muutoksenhakuajan laskeminen tosin aloitetaan vasta siitä lähtien, kun päätös on ollut yleisesti nähtävillä.

Jatkomuutoksenhakuaika alueelliseen hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista.

Jatkomuutoksenhaku

Kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintaoikaisuun annetusta päätöksestä voidaan valittaa edelleen markkinaoikeuteen, mikäli aiempaa hankintapäätöstä on muutettu hankintaoikaisuna. Muussa tapauksessa valitusaika markkinaoikeuteen lasketaan alkuperäisestä hankintapäätöksestä lähtien. Markkinaoikeuden antamasta ratkaisusta voidaan valittaa ylimpänä muutoksenhakuasteena korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Pienhankintojen osalta hankintaoikaisusta ei voida valittaa eteenpäin markkinaoikeuteen. Kunnalliseen oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voidaan tehdä kunnallisvalitus alueelliseen hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeus voi käsitellä markkinaoikeuden toimivallan ulkopuolelle jääviä hankintoja koskevat kunnallisvalitukset. Muilta osin hallinto-oikeuden toimivalta on vielä täsmentymätön.

Hallinto-oikeuden antamasta päätöksestä voidaan valittaa edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Puitejärjestelyyn perustuvista hankinnoista tulee hakea valituksen yhteydessä valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Markkinaoikeuden tekemistä väliaikaisista päätöksistä ei saa hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Markkinaoikeusvalituksesta ja hankintaoikaisusta ilmoittaminen

Tarjoajan on ilmoitettava hankintayksikölle kirjallisesti valituksen tekemisestä markkinaoikeudelle. Ilmoitus hankintayksikölle on tehtävä viimeistään siinä vaiheessa, kun valitus toimitetaan markkinaoikeudelle. Hankintaoikaisuasioissa hankintayksikkö ilmoittaa kaikille asianosaisille – ja tarvittaessa markkinaoikeudelle – hankintaoikaisun vireilletulosta.

Seuraamukset

Hankintaoikaisun ja kunnallisen oikaisuvaatimuksen perusteella hankintayksikkö voi poistaa aiemman päätöksensä ja korjata virheellisyydet uudella päätöksellä. Markkinaoikeus voi ensisijaisesti kumota hankintapäätöksen osaksi tai kokonaan, kieltää hankintayksikköä soveltamasta virheellistä menettelyä tai päätöksen kohtaa ja/tai velvoittaa hankintayksikön korjaamaan virheellisen menettelynsä.

Jos edellä mainitut oikeussuojakeinot eivät ole enää käytettävissä, markkinaoikeus voi määrätä hankintayksikön maksamaan tarjoajalle hyvitysmaksun, todeta sopimuksen tehottomaksi, määrätä hankintayksikön maksamaan valtiolle seuraamusmaksun ja/tai lyhentää sopimuskautta.


Sosiaaliset näkökohdat julkisissa hankinnoissa

Hankintayksiköt voivat ottaa julkisissa hankinnoissaan huomioon myös sosiaalisia näkökohtia. Tällaiset sosiaaliset näkökohdat voivat liittyä muun muassa työllisyysmahdollisuuksien luomiseen nuorille, pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, vammaisille ja osatyökykyisille. Hankintayksikkö voi lisäksi rajoittaa tarjouskilpailuun osallistumisen työkeskuksille tai työohjelmien yhteydessä toteutettavaksi.

Sosiaaliset näkökohdat huomioimalla voidaan aikaansaada taloudellista hyötyä muun muassa vähentyneiden sosiaalietuusmenojen muodossa. Sosiaalisten näkökulmien käytöllä voidaan lisäksi ehkäistä muun muassa syrjäytymistä sekä luoda uusia markkinoita tavaroille ja palveluille, jotka tukevat sosiaalisten tavoitteiden saavuttamista.

Sosiaalisia näkökohtia voidaan hyödyntää hankintamenettelyn eri vaiheissa. Hankinnan kohteelle voidaan asettaa esimerkiksi tuotantomenetelmiä koskevia sosiaalisia kriteerejä. Sosiaaliset näkökohdat voidaan toisaalta ottaa huomioon myös tarjoajille asetettavissa soveltuvuusvaatimuksissa, jolloin vaatimukset voivat koskea muun muassa palvelun toteutuksesta vastaavien henkilöiden sosiaalisia kysymyksiä koskevaa osaamista ja kokemusta. Sosiaalisia näkökohtia voidaan ottaa soveltuvin osin huomioon myös muissa hankintamenettelyn vaiheissa.

Sosiaalisia näkökohtia käytettäessä tulee noudattaa hankintalainsäädäntöä sekä hankintoja ohjaavia periaatteita. Keskeisiä hankintoja ohjaavia periaatteita ovat muun muassa syrjimättömyys sekä tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus.

Lisätietoja:

Sosiaaliset näkökulmat julkisissa hankinnoissa – lähtökohtia, kokemuksia ja mahdollisuuksia. (pdf)

Euroopan komissio: Sosiaalinen ostaminen: Opas sosiaalisten näkökulmien huomioonottamisesta julkisissa hankinnoissa, 2011. (pdf)

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje