Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Strategia ja hankkeet » Hankkeet » Vihreitä vesireittejä (2017-2018)

Vihreitä vesireittejä

Hallituksen kärkihanke Tourujoen ja sen valuma-alueiden vesien tilan parantamiseksi

Jyväskylän kaupungilla on käynnissä useita vesien tilaan ja hulevesien hallintaan keskittyviä projekteja Tourujoella ja sen valuma-aluilla. Projektit on nivottu Tourujoen valuma-alueen hyvän vesien tilan saavuttaminen –hankkeeksi, joka on osa ympäristöministeriön hallinnoimaa, hallitusohjelman mukaista ”Kiertotalouden läpimurto, vesistöt kuntoon” –kärkihanketta.

Projektien yhteisenä tavoitteena on joen ja sen yläpuolisten vesistöjen saattaminen hyvään ekologiseen tilaan virtavesikunnostuksella ja hulevesien hallinnan tehostamisella. Veden hallintaan ja laatuun liittyviä haasteita pyritään ratkaisemaan erilaisin vihreän infrastruktuurin keinoin. Esimerkiksi sade- ja sulamisvesiä pyritään paikallisesti viivyttämään ja suodattamaan, jolloin vesistöön päätyy hulevesiä vähemmän ja puhtaampana. Uusia luonnonmukaisia keinoja testaamalla voidaan luoda uusia vesienhallinnallisia toimintatapoja sekä entistä vihreämpää ja viihtyisyyttä lisäävää kaupunkirakennetta.

Kartta hankkeen vesireiteistä 1. Savulahden hulevesienhallintatoimet
Uudella Savulahden asuinalueella on tavoitteena puhdistaa alueelta kertyvät sade- ja sulamisvedet luonnonmukaisin keinoin. Biosuodatuspainanteiden avulla halutaan varmistaa puhdas vesi aluetta rajaavassa Syväojassa sekä Tuomiojärvessä, joka on Jyväskylän raakavesilähde.

Aikataulu: suunnittelu 2017, rakentaminen 2017-2018

2. Eerolanpuron kosteikon seuranta
Vuonna 2016 valmistunut kosteikko kerää ja hoitaa ympäristönsä hulevesiä ennen niiden kulkeutumista Tuomiojärveen. Keskelle tiivistä kaupunkirakennetta toteutettu kosteikko viivyttää hulevesiä ja puhdistaa ne haitta-aineista sekä toimii virkistyskohteena. Hankkeen aikana seurataan kosteikon ravinnekuormitusta ja kasvillisuutta.

Eerolanpuron kosteikon internet-sivut

3. Tourujoen kunnostussuunnittelu ja vesien tilan seuranta
Jyväskylän keskustan kupeessa kiemurteleva, Palokka- ja Jyväsjärven yhdistävä Tourujoki halutaan kunnostaa. Lähtökohtana on kalojen nousun mahdollistaminen, joen palauttaminen mahdollisimman luonnonmukaiseen tilaan, jokimaiseman kehittäminen sekä virkistysolosuhteiden parantaminen.

Tourujoen kunnostuksen internet-sivut

Aikataulu: rakennussuunnittelu 2018-2019, rakentaminen aikaisintaan 2020

4. Kankaan hulevesikanavan kasvittaminen
Entisen paperitehtaan paikalle rakentuvan Kankaan tulevat hulevedet johdetaan kasvitettavaan kanavaan, jossa ne puhdistuvat ennen päätymistään Tourujokeen ja sitä kautta Jyväsjärveen.

Aikataulu: suunnittelu 2017, rakentaminen 2017-2018

5. Green Street-pilottihanke
Jyväskylän keskustassa sijaitsevalle Puutarhakadulle on perinteisen putkiin perustuvan hulevesiratkaisun sijaan tarkoitus toteuttaa vihreään infrastruktuuriin perustuva hulevesien hallintajärjestelmä. Testattavan luonnonmukaisen järjestelmän tavoitellaan sekä rajoittavan että puhdistavan Tourujokeen kulkeutuvaa vettä kaupungin keskustasta. Kadulle istutettavat puut ja kasvit lisäävät myös keskusta-alueen luonnon monimuotoisuutta sekä parantavat osaltaan ilmanlaatua.

Green Street -pilotin internet-sivut

Aikataulu: suunnittelu 2017-2018, rakentaminen 2018-2019

6. Alvajärven hapettamisen tarvearviointi
Tourujoen yläpuolisen Alvajärven veden tilan parantamiseksi harkitaan hapettamista. Parantamalla happitilannetta pohjan tuntumassa voidaan estää happikatojen syntyminen ja hillitä fosforin liukenemista pohjasedimentistä veteen. Hapetustarpeen arviointi on osa järven pitkäaikaista ja suunnitelmallista kunnostusta, jos hapetonta aluetta on merkittävä osa järven pinta-alasta ja rehevyysongelman havaitaan liittyvän happikatoihin.

Aikataulu: tarveselvitys 2017

Tarveselvityksen ja käytyjen neuvottelujen perusteella osaprojekti ei toteudu ja siihen varattu hankerahoitus kohdennetaan muille osaprojekteille.

7. Autiojoen ennallistamisen esiselvitys

Tourujoen valuma-alueelle sijoittuvan Autiojoen ennallistamisen edellytyksiä selvitetään elokuussa 2018 käynnistyneessä esiselvityksessä. Se laaditaan yhteistyössä Puuppolan voimalaitoksen omistavan Koskienergia Oy:n kanssa. Selvityksellä kartoitetaan mahdollisuutta lisätä Autiojoen monimuotoisuutta ja kalojen lisääntymisalueita sekä kalojen luonnonmukaisten vaellusreittien rakentamista patojen ohi tai niiden tilalle. Selvityksessä arvioidaan muun muassa toimenpiteiden ekologisia, hydrologisia ja taloudellisia vaikutuksia. Esiselvitys hyväksyttiin osaksi kärkihanketta elokuussa 2018 Ympäristöministeriölle tehdyn muutosesityksen mukaisesti.

Aikataulu: esiselvitys 2018


Tourujoen valuma-alueen hyvän vesien tilan saavuttaminen –hanke on saanut Ympäristöministeriön myöntämää rahoitusta vuosille 2017–2018 yhteensä 294 500 euroa. Se on osa hanketta, jolla halutaan kehittää uusia toimintamalleja hulevesien hallintaan sekä veden laadun parantamiseen. Hankkeella toteutetaan osaltaan Suomen vesienhoidon ja merenhoidon toimenpideohjelmia, joissa esitetään toimet vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. Lisäksi hanke toteuttaa hallituksen Kiertotalouden läpimurto ja puhtaat ratkaisut käyttöön - kärkihanketta.

Linkki Ympäristöministeriön vesien- ja merenhoidon kärkihankkeen sivulle: www.ym.fi/vesienjamerenhoito

Lisätietoja hankkeesta:
maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, p. 014 266 5060, mervi.vallinkoski[at]jkl.fi

Tapahtumat

Kärkihanke mukana Tourujoen Yössä Jyväskylän kaupunkisuunnittelun teltassa lauantaina 30.9.2017 klo 17-22. Paikka Kansalaistoiminnankeskus Mataran alue, os. Matarankatu 6A.

Green Street -suunnitelmaa esitellään yleisötilaisuudessa tiistaina 10.10.2017 klo 17-19. Paikka Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampus, os. Rajakatu 35.

Savulahden rakentajille järjestetään infotori hulevesi- ja pihasuunnittelusta maanantaina 6.11.2017. Tilaisuus on kutsutilaisuus rakentajille. Lisätietoa Mari Kiili, puh. 014 266 5147.

Keskustelutilaisuus Tourujoen yläpuolisten järvien säännöstelyn lakkauttamisesta keskiviikkona 21.3.2018 klo 18.00. Paikka Palokan yhtenäiskoulun ruokala, Koivutie 5.

Asukastilaisuus Tourujoen kunnostuksen yleissuunnitelmasta keskiviikkona 6.6.2018 klo 18.00. Paikka Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampus, os. Rajakatu 35, Auditorio Tulikari (sisäänkäynti pääovesta D1)

Tourujoen kärkihanketta esiteltiin kaupunginvaltuusten seminaarissa 17.9.2018, esitys tilaisuudesta

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje