Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio
Jyväskylän kaupunki » Palvelukoosteet » Lapsi ja perhe

Lapset ja lapsiperheet

Perhekompassi
Ovatko palvelut välillä hukassa? Etkö tiedä mihin ottaisit yhteyttä, kun tarvitset hoitoa tai tukea elämäntilanteeseesi? Tai etsitkö toimintaa? Palveluopas Perhekompassi auttaa löytämään lapsiperheiden palveluja ja toimintaa Jyväskylässä.

Päivähoito, opetus, harrastus, liikunta

Päivähoito
Tietoa varhaiskasvatuksesta, päiväkodeista, perhepäivähoidosta, kerhoista ja perhepuistoista ja esiopetuksesta.

Päiväkotiruokailu (Ruokapalvelu Kylän Kattaus)
Päiväkotiruokailun tavoitteena on turvata lapselle riittävät ja tasapainoiset ateriat sekä ohjata lasta monipuoliseen ja vaihtelevaan ruokavalioon.

Esiopetus
Oikeus maksuttomaan esiopetukseen on kuusivuotiailla ja pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevilla viisivuotiailla lapsilla. Lisäksi oikeus saada maksutonta esiopetusta koskee niitä seitsemänvuotiaita, joiden perusopetuksen aloittamista on lykätty vuodella.

Ohjattu liikunta

Perusopetus
Perusopetus on maksutonta yleissivistävää koulutusta. Peruskoulu kestää yhdeksän vuotta ja se on tarkoitettu lapsille, jotka ovat iältään 7—16-vuotiaita.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta Jälkkäri
Jälkkäri on ohjattua ja monipuolista aamu- ja iltapäivätoimintaa, jota järjestetään Jyväskylän seudulla alakoulujen tiloissa. Jälkkäriin voivat osallistua 1. ja 2. luokan oppilaat sekä erityisen tuen päätöksen 1. – 5. -luokkalaiset.

Perusopetuksen kerhotoiminta
Kerhotoiminta on tarkoitettu peruskoulun vuosiluokkien 1-9 oppilaille. Koulun kerhotoiminta on oppilaalle maksutonta ja vapaaehtoista.

Kirjaston lasten ja nuorten palvelut
Satutunnit, elokuvat, Hurmilus, verkkokirjastot, lukudiplomit

Kulttuuriaitta
Kulttuuriaitta tuo taiteen ja kulttuurin iloa lasten ja nuorten arkeen. Kulttuuriaitta on osa Taikalamppua, joka on valtakunnallinen lastenkulttuurikeskusten verkosto.Taikalampun tavoitteena on lasten ja nuorten kulttuuripalveluiden tukeminen ja taidekasvatuksen saavutettavuuden parantaminen.

Kulttuurihakemisto
Hakemistosta löydät paikallisten kulttuuritoimijoiden yhteystiedot, julkisten kulttuuripalveluiden esittelyt ja yhteystiedot, listoja Keski-Suomen alueella toimivista yhdistyksistä, järjestöistä ja harrastusryhmistä, muun muassa.

Kuvataidekoulu
Kuvataidekoulu järjestää lapsille, nuorille ja aikuisille tavoitteellista tasolta toiselle etenevää laajan oppimäärän mukaista arkkitehtuurin ja kuvataiteen taiteen perusopetusta sekä muuta taiteiden edistämiseen liittyvää toimintaa.

Leikkipuistot
Leikkialueilla on mahdollisuuksien mukaan vapaata peli- ja juoksentelualuetta. Aidoilla turvataan pelivälineiden ja leikkijöiden pysyminen poissa kulkuväyliltä. Koiria ja muita eläimiä ei saa tuoda leikkipuistoihin.

Taiteen perusopetus
Taiteen perusopetus on koulun ulkopuolista taideopetusta. Se on tavoitteellista tasolta toiselle etenevää ensisijaisesti lapsille ja nuorille järjestettävää eri taiteenalojen opetusta, joka samalla antaa oppilaalle valmiuksia ilmaista itseään ja hakeutua asianomaisen taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Terveys

Fysio- ja toimintaterapiaa lapsille
Lasten fysioterapian tavoitteena on kuntouttaa ja ennaltaehkäistä liikunta- ja toimintakykyä haittaavia ongelmia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lasten toimintaterapiassa tuetaan sekä pienten että kouluikäisten lasten kasvua ja kehitystä.

Hammashuolto (Suun terveydenhoito)
Hammashuolto edistää asukkaiden terveyttä ja toimintakykyä sekä tarjoaa perus- ja erikoishammashoidon palveluja kaupungin asukkaille yksilöllisesti selvitetyn hoidon tarpeen perusteella.

Koulukuraattorit, koulupsykologit (psykososiaalinen oppilashuolto)
Jyväskylässä koulukuraattorit ja koulupsykologit työskentelevät perusopetusta antavien koulujen 1 - 9 vuosiluokilla ja esiopetuksessa.

Kouluterveydenhuolto
Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa.

Neuvolat
Neuvolan toiminta perustuu määräaikaistarkastuksiin tai yksilöllisesti sovittuihin käynteihin terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla.Perhesuunnitteluneuvolat, Äitiysneuvolat, Lastenneuvolat, Neuvolan perhetyö

Pikkulapsiperheiden ja aikuisten psykologipalvelut
Pikkulapsiperheiden psykologit palvelevat äitiysneuvolan asiakkaita, sekä 0 - 5-vuotiaita lapsia ja heidän perheitään.

Puheterapia
Puheterapiassa hoidetaan pääasiassa alle kouluikäisiä lapsia ja aikuisia. Kuntoutus tapahtuu yksilö- ja ryhmäterapiana.

Tuki

Apua sosiaalipalvelujen palveluista lapsiperheiden arjen tilanteisiin

Isyys-, huolto-, elatus- ja tapaamisasiat
Lapsen isyys todetaan avioliiton perusteella lapsen syntyessä avioliiton aikana. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys vahvistetaan joko tunnustamisella tai tuomioistuimen päätöksellä.

Lastensuojelu
Lastensuojelutyön tarkoituksena on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelutyöllä tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa.

Nuorisokodit
Vastoinkäymiset, ongelmat ja kriisit kuuluvat elämään. Jos ne käyvät sietämättömiksi, tarvitaan apua. Nuorisokodit ovat yksi vaihtoehto vaikeassa elämäntilanteessa.

Perheneuvola
Perheneuvola on Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen palvelu, jonka tehtävä on tukea lapsiperheitä erilaisissa elämäntilanteissa.

Poliisilaitoksen sosiaalityö
Poliisilaitoksen sosiaalityön painopistealueena ovat lapsiperheet ja alle 18-vuotiaat nuoret.

Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
Sovittelu on vapaaehtoista, luottamuksellista ja maksutonta rikos- ja riita-asioiden käsittelyä. Sovitella voidaan mm.vahingontekoja, ilkivaltaa, varkauksia ja pahoinpitelyjä sekä yksityishenkilöiden riita-asioita.

Sijaishuolto
Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otettujen lasten tai nuorten hoidon ja kasvatuksen järjestämistä kodin ulkopuolella.

Kotipalvelu ja perhetyö
Lapsiperheiden on mahdollisuus saada apua ja tukea kotiin erilaisissa arjen tilanteissa.

Turvakoti ja perhetukikoti ks. Lastensuojelu

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje