Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Huostaanotto ja sijoitus

Kiireellinen sijoitus

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä voi joutua sijoittamaan lapsen kiireellisesti kodin ulkopuolelle, jos lapsi on välittömässä vaarassa tai muutoin kiireellisen sijoituksen ja sijaishuollon tarpeessa. Kiireelli-sen sijoituksen tarve voi olla esimerkiksi tilanteissa, joissa lapsen hoidosta vastuussa olevat aikuiset eivät kykene hoitamaan lasta, turvaamaan lapsen kasvua ja kehitystä, tai jos lapsi toiminnallaan vahingoittaa itseään tai muita. (LsL 38 §)

Sosiaalityöntekijä selvittää lapsen ja vanhemman mielipiteen ennen kiireellisen sijoituksen tekemistä, ellei kuulemisesta aiheudu haittaa lapsen terveydelle, kehitykselle tai turvallisuudelle. Päätöksen kiireellisestä sijoituksesta tekee sosiaalityöntekijä. Sijoitus on sosiaalityöntekijän päätöksellä voimassa enintään 30 vuorokautta. Lastensuojelulaki velvoittaa sosiaalityöntekijää turvaamaan lapsen tilanteen, vaikka lapsi tai vanhemmat ovat erimieltä. Kiireellisissä tilanteissa Jyväskylässä lapsi sijoitetaan ensisijaisesti Mattilan perhetukikotiin tai Jyväskylän kaupungin nuorisokoteihin.

Lapsen kotiinpaluu ensisijaisin tavoite

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä arvioi sijoituksen edellytyksiä sekä lapsen ja perheen tilannetta päätöksen voimassaolon aikana. Ensisijaisesti lasta ja perhettä tuetaan niin, että lapsi pääsisi palaamaan takaisin kotiin. Sosiaalityöntekijä keskustelee lapsen ja perheen kanssa tarkoituksenmukaisesta tuesta ja mahdollisista avohuollon tukimuodoista, joiden avulla lapsen elämäntilannetta voitaisiin parantaa sijoituksen aikana ja kotiin paluun jälkeen.

Mikäli kuitenkin lapsen elinolosuhteet tai oma käyttäytyminen vakavasti vaarantavat lapsen kasvua ja kehitystä, avohuollon tukitoimet ovat riittämättömiä ja sijaishuollon arvioidaan olevan lapsen edun mukaista, voidaan kiireellisen sijoituksen aikana ryhtyä valmistelemaan myös varsinaista huostaanottoa. Tällöin lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kertoo tarkemmin sijoituksen kestosta ja huostaanoton valmistelusta.

Sosiaalipäivystys

Huostaanotto on viimesijaisin keino turvata lapsen kasvua

Lastensuojelun sosiaalityöntekijän on aloitettava lapsen huostaanoton valmistelu, mikäli

  • lapsi itse tai perheen kasvuolot vaarantavat vakavasti lapsen terveyttä tai kehitystä,
  • avohuollon tukitoimet eivät ole olleet sopivia, mahdollisia tai riittäviä lapsen auttamiseksi ja
  • sijaishuollon katsotaan olevan lapsen edun mukaista.

Huostaanotto on viimesijaisin sekä voimakkain lapsen ja perheen elämään vaikuttava keino turvata lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia. Huostaanotolla voidaan mahdollistaa myös lapsen pidempi-aikainen sijoittaminen kodin ulkopuolelle. (LsL 40 §)

Ennen lapsen sijoittamista kodin ulkopuolelle, lastensuojelun sosiaalityöntekijä selvittää, voiko joku muu lapselle läheinen henkilö ottaa lapsen luokseen asumaan tai muutoin osallistua lapsen tukemiseen. Lapsi voidaan sijoittaa joko sukulaissijaisperheeseen, sijaisperheeseen, ammatilliseen sijaisperheeseen, perhekotiin tai lastensuojelulaitokseen. Sijaishuoltopaikan valinnassa arvioidaan sijaishuoltomuodon mahdollisuuksia suhteessa lapsen tarpeisiin ja lapsen edun toteutumiseen.

Lapsen asiakkuus siirtyy huostaanoton vahvistamisen jälkeen lasten avohuollosta sijaishuoltoon. Sijaishuollossa lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä sopii lasta koskevista asioista yhteistyössä lapsen, vanhempien ja sijaishuoltopaikan kanssa. Huostaanotto ei vaikuta vanhemman huoltajuuteen ja huoltaja voi huostaanoton jälkeen päättää lapsen uskonnosta, kansallisuudesta ja lapsen nimestä.

Huostaanotto on aina kriisi lapselle ja vanhemmille. Lapsella on oikeus tavata vanhempiaan. Vanhempien sitoutuminen säännöllisiin tapaamisiin on tärkeää. Vanhemmuus ei lopu huostaanottoon. Lapsen tulee kokea, etteivät vanhemmat ole hylänneet häntä. Lapsi voi reagoida tilanteeseensa monin eri tavoin. On tärkeää osoittaa lapselle, että hänellä on vahva verkosto tukenaan ja oikeus käsitellä tunteitaan. Lapsen edun mukaista on, että lapsi saa aikuisilta luvan asettua ja kiintyä sijaishuoltopaikan ihmisiin. Näin lapsi saa tilaa työstää häntä kuormittavia tekijöitä. Erityisen tärkeää on säästää lasta aikuisten välisiltä ristiriidoilta.

Sukulaissijaisvanhemmaksi hakeminen


Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje