Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Lastensuojelu

Jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä tarjoavaan kasvuympäristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun ja huolenpitoon.

Lastensuojelutyöllä autetaan lasta ja tuetaan vanhempia, huoltajia ja muita lapsen läheisiä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelu edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia, ehkäisee lapsen ja perheen ongelmia sekä auttaa saamaan apua vaikeuksissa riittävän varhain. Lastensuojelun asiakkaana on aina lapsi tai nuori - etusijalla on lapsen etu.

Yleiset periaatteet

Lasta, nuorta ja hänen perhettään tuetaan ensisijaisesti siten, että lapsi voi kasvaa ja asua omassa kodissaan. Lastensuojelutyötä tehdään yhteistyössä perheen ja sen lähiverkoston sekä eri viranomaisten kanssa. Yhteistyökumppaneina perheen tukemisessa ovat esimerkiksi päivähoito, neuvola, koulu ja nuorisotyö.

Lastensuojelutyön käynnistää huoli lapsen hyvinvoinnista, terveydestä tai kehityksestä. Hyvinvointia vaarantavia tekijöitä voivat olla esim. lapsen hoidon laiminlyönti, vanhempien päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat, väkivalta tai voimakkaat ristiriidat perheessä. Lapsi tai nuori voi myös itse vaarantaa hyvinvointiaan esim. käyttämällä päihteitä, laiminlyömällä koulunkäyntiään tai tekemällä rikoksia.

Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. Yhteydenottajana voivat olla lapsi tai nuori itse, vanhemmat, omaiset tai naapurit.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, poliisin ja seurakunnan työntekijöillä ja luottamushenkilöillä sekä useilla muilla työntekijöillä on lastensuojelulain määräämä velvollisuus ottaa yhteyttä lastensuojeluun, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Sosiaalihuoltolain mukainen yhteydenotto - lomake on tulossa.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen

Apua ja tukea kasvatustyöhön

Suurin osa lastensuojelutyöstä tehdään avohuollon sosiaalityönä. Lastensuojelutyön tarvetta selvitetään yhdessä lapsen, nuoren ja perheen kanssa. Työskentelyssä vahvistetaan perheenjäsenten omia voimavaroja lasten kasvatusmahdollisuuksien turvaamiseksi. Sosiaalityön työskentelytapoja ovat keskustelujen, ohjauksen ja neuvonnan lisäksi erilaisten avohuollon tukitoimien järjestäminen lapselle ja perheelle. Lasta ja perhettä tukevia palveluja ovat esimerkiksi perhetyö, koulunkäynnin ja harrastusten tukeminen ja tukihenkilö- tai tukiperhetoiminta. Nuoria voidaan tukea myös opinto-, työ- ja asuntoasioissa. Lapsi tai nuori voidaan sijoittaa avohuollon tukitoimena lyhytaikaisesti perhe- tai laitoshoitoon, mikäli tämän arvioidaan olevan lapsen edun mukaista. Joskus koko perheen perhekuntoutus auttaa lasta ja hänen perhettään.

Mikäli lapsen tilanne ei riittävästi korjaannu yhdessä sovittujen tukitoimien avulla, viimesijaisena toimenpiteenä on lapsen huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle perhe- tai laitoshoitoon. Lapsen huostaanoton ja sijoituksen aikana tuetaan lapsen ja vanhempien välistä yhteydenpitoa.

Yhteystiedot

Tapionkadun sosiaaliasema, Tapionkatu 8
Opastus puh.014 266 3478

Virka-ajan ulkopuolella
Kriisikeskus Mobile, Asemakatu 2
puh. 014 266 7150

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2017 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje