Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

Asiakkaan ja potilaan oikeudet rekisteritietoihin

Sosiaali- ja terveyspalveluissa toimitaan yhteistyössä asiakkaan/potilaan kanssa ja hänen asioita pyritään hoitamaan yhteisymmärryksessä. Asiakkaalla ja potilaalla on tiedonsaantioikeus palveluunsa ja hoitoonsa liittyvistä asioista. Terveydenhuollossa potilaalla on oikeus saada tieto terveydentilastaan, hoidon merkityksestä, eri hoitovaihtoehdoista ja niiden vaikutuksista. Sosiaalihuollossa asiakkaalle on selvitettävä hänen oikeutensa ja velvollisuutensa sekä erilaiset vaihtoehdot ja niiden vaikutukset sekä muut seikat, jotka vaikuttavat hänen asiaansa. Asiakkaalla ja potilaalla on oikeuksia myös hänestä tallennettuihin tietoihin

Rekisteritietojen tarkastaminen

Asiakas/potilastietoja dokumentoidaan henkilörekisteriin. Halutessaan, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää mitä tietoja hänestä on henkilörekisteriin tallennettu (Henkilötietolaki 26§). Oikeutta anotaan esim. ”Rekisteritietojen tarkastuspyyntö” -lomakkeella. Lomake toimitetaan oman asiointipisteen henkilökunnalle. Sosiaalipalveluissa on huomioitavaa, että lastensuojelun asiakkuus on muodostettu lapselle eikä huoltajalle eli tarkastusoikeutta tulee anoa lapsen nimellä. Mikäli alaikäinen on ikä ja kehitystaso huomioiden kykenevä ymmärtämään asian merkityksen on hänellä mahdollisuus käyttää tarkastusoikeuttaan itse ja kieltää tietojen antaminen huoltajalleen.

Tarkastusoikeus voidaan tarvittaessa toteuttaa henkilökohtaisen käynnin yhteydessä. Tarkastusoikeus on maksutonta kerran vuodessa.

Terveydenhuollossa omien tietojen tarkastaminen onnistuu melko kattavasti Omakanta-palvelun kautta. Omakannassa näkyvät 1.3.2015 jälkeen tallennetut yhteenvetotasoiset potilastiedot. Tiedot siirtyvät terveydenhuollon käynnin jälkeen Omakanta-palveluun viiveellä. Kuvantamiseen ja laboratoriotutkimuksiin liittyvät tiedot tulevat siirtymään Omakantapalveluun vaiheittain myöhemmin.

Virheellisten rekisteritietojen korjaaminen

Mikäli rekisteritiedoissa ilmenee virheitä, on rekisterinpitäjän omasta tai rekisteröidyn aloitteesta korjattava virheellinen tieto (Henkilötietolaki 29§). Rekisteröidyn on anottava oikeutta henkilökohtaisesti perustellen esim. ”Rekisteritietojen korjaamispyyntö” – lomakkeella. Lomake toimitetaan oman asiointipisteen henkilökunnalle. Jos tietojen korjaamisesta kieltäydytään, annetaan asiakkaalle/potilaalle kirjallinen, perusteltu vastaus kieltäytymisestä.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Rekisteritietojen käsittelyä valvotaan lokitietojen avulla säännöllisesti. Mahdollisen väärinkäytöksen ilmetessä ryhdytään kurinpidollisiin ja tarvittaessa rikosoikeudellisiin toimiin. Rekisteröidylle ilmoitetaan, mikäli hänen tietojaan on käsitelty asiattomasti.

Rekisteröidyllä itsellään on myös oikeus pyytää selvitystä rekisteritietojensa käsittelystä. Selvitystä anotaan kirjallisesti esim. ”Selvityspyyntö omien tietojen käsittelystä” – lomakkeella. Lomake lähetetään tietosuojavastaavalle. Tarkastus tehdään korkeintaan kahden vuoden takaisiin tietoihin, ellei rekisteröidyllä ole täsmennettyä epäilyä ja ajankohtaa mahdolliselle väärinkäytökselle. Selvityksestä annetaan kirjallinen vastaus.

Asianosaisen tiedonsaantioikeus salassa pidettävään tietoon

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn. Tiedonsaantioikeus voi tällöin ulottua myös toisen henkilön salassa pidettäviin tietoihin. Asianosainen voi olla edunvalvoja, omainen tms. Asianosaisen tiedonsaantioikeutta ohjaa Julkisuuslaki (11–12§).

Asianosainen esittää tietopyyntönsä kirjallisesti ja perustellusti esim. ”Asianosaisen tietopyyntö” -lomakkeella. Pyynnössä on selvitettävä asianosaisasema sekä perustelut tietojen saantiin ja tietojen käyttötarkoitus. Asianosainen ei saa käyttää luovutettuja salassa pidettäviä tietoja edelleen muuhun tarkoitukseen.

Kuolleen tietojen luovutus

Salassapitovelvollisuus ja yksityisyyden suoja jatkuvat myös henkilön kuoleman jälkeen elinaikaisiin potilasasiakirjoihin. Henkilön elinaikana annettua terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan yksittäistapauksissa luovuttaa sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien toteuttamiseksi. Luovutettuja tietoja ei saa käyttää tai luovuttaa edelleen muuhun, kuin yllä mainittuun käyttötarkoitukseen. Asiaa ohjaa Potilaslaki 785/1992, 13§, 3mon, 5.

Tietoja voi anoa esim. ”Hakemus kuolleen henkilön potilastietojen luovuttamisesta” –lomakkeella. Pyynnön esittäjän on perusteltava oikeutensa tietoihin.

Lomakkeet

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje