Suoraan sisältöön
Avaa navigaatio

JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN EU:N TAVOITE 2 -OHJELMAN STRATEGIA

2. Hyvinvointiteknologia

2.1. Visio vuonna 2007

Hyvinvointiteknologia ja -teollisuus (HVT) on Jyväskylän seudun elinkeinotoiminnan kehittyviä tukipilareita ja kasvualoja. Jyväskylän seutu on kasvavassa määrin hyvinvointiteknologian ja siihen liittyvän liiketoiminnan kansainvälisen tason osaamisen keskus. Seudun ydinosaamisalueet ovat ihmisen terveyden ja toimintakyvyn mittaamiseen ja edistämiseen liittyvät teknologiat ja niitä tukevat ICT -sovellukset sekä ihmisen ja teknologian vuorovaikutuksen osaaminen. Näillä alueilla pyritään saamaan aikaan voimakas liikevaihdon kasvu kansainvälisiltä markkinoilta. Osaamisen kehittämisessä on pyrkimys yhdistää innovatiivisella tavalla ihmiseen liittyvä osaaminen teknillistieteelliseen ja soveltavien luonnontieteiden osaamiseen (bio- ja nanotieteet), ja tukea osaamisen kaupallistamista liikkeenjohdolliseen osaamiseen tähtäävällä koulutuksella ja tutkimuksella.

2.1.1. Konkreettiset tavoitteet:

Nostetaan hyvinvointiteknologian kokonaisliikevaihto-osuus Jyväskylän alueella kannattavuus säilyttäen 0,3 prosentista viiteen prosenttiin koko maan liikevaihdosta vuoteen 2015 mennessä.

Nostetaan alueen hvt -liiketoiminnan kasvunopeus viisi prosenttiyksikköä maan keskitasoa korkeammaksi vuoteen 2007 mennessä.

Työpaikkatavoitteena on generoida 500 uutta työpaikkaa (plus muille toimialoille, esimerkkinä ICT, heijastuvat) vuoteen 2007 mennessä.

Turvataan 4-5 miljoonan euron kaupallinen pääomasijoituskapasiteetti kutakin tavoiteltua 10 miljoonan euron liikevaihdon kasvua kohden. Tämä merkitsee 12-15 miljoonan euron sijoituksia vuoteen 2007 mennessä.

2.2. Rahoitetut hankkeet ja tulokset

Hyvinvointiteknologiayritysten osaamisen, kilpailukyvyn ja verkottumisen kehittäminen Keski-Suomessa - 1. vaihe:
Hankkeen aikana tai sen pohjalta syntyi toimialalle kuusi uutta yritystä ja yksi säätiö. Yritystoiminta aktivoitui kehittämishankkeiden johdosta ja syntyi tilapäisiä työpaikkoja. Hankkeessa kartoitettiin seudulliset toimialan kehittämisen tarpeet ja käynnistettiin kehittämisstrategiaprosessi. Hyvinvointiteknologia ja -teollisuus valittiin Jyväskylän kaupunki-seudun aluekeskusohjelman keskeiseksi painopisteeksi verkostokaupunkihankkeen kanssa vuosille 2002-06. Toimialapäällikkö toimi Länsi-Suomen tavoite 2-ohjelman ylimaakunnallisessa työskentelyssä Keski-Suomen edustajana.

Hyvinvointiteknologiayritysten osaamisen, kilpailukyvyn ja verkottumisen kehittäminen Keski-Suomessa - 2. vaihe:
Hanke on käynnissä ja lopulliset tulokset on saatavissa huhtikuussa 2004. Uusia yrityksiä on syntynyt, yritykset ovat lähteneet kasvu-uralle ja onnistuneet pääsemään kansainvälisille markkinoille.

Liikuntabiologisen hyvinvointiteknologian maisteriohjelman 1. vaihe - Hytekno ja Hyteki:
Ohjelma on käynnissä ja siitä tulee valmistumaan noin 60 maisteria. Opiskelijat ovat suuntautuneet loppututkielmissaan yrityslähtöisiin hankkeisiin.

Vitapolis -suunnitelma ja Gerocenter:
Hankkeita on vauhditettu aluekeskusrahoituksella

Ikääntyvän väestön toimintakyky:
Hanke sai alueellisen vaikuttavuuden rahoitusta 2003- opetusministeriöltä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteishankkeena

Viveca:
Toimialansa osaamisen keskittymä aloitti syksyllä 2003

Hyvinvointiteknologian jatkotutkinto-oikeus:
Ammattikorkeakoulu sai oikeuden syksyllä 20032.3. Erikoistumisvalintoja tukevat hankkeet vuosina 2004-2006Hyvinvointiteknologia ja –teollisuuden kehittyminen tukeutuu pitkälti seudullisiin olemassa oleviin vahvuustekijöihin. ICT - ja elektroniikkaintensiiviset tuotteet sekä uudet mittausteknologiset ratkaisut muodostavat keskeisimmät tuotealueet toimialan yritystoiminnassa. Toimialan kehittyminen ei näin ollen ole vain yhden toimialan kehittymistä vaan toimialarajat ylittävää kehittymistä. Erikoistumisvalintoja tukevat HVT -hankkeet ovat vuonna 2003 valmistuneen toimialan kehittämisstrategian painopisteiden mukaisia.

Wellness Dream Lab (WDL) –kehittämisohjelma
Wellness Dream Lab (WDL) on hyvinvointiteknologian kehittämisohjelma, jonka tavoite on synnyttää yrityslähtöisesti kannattavaa liiketoimintaa hyödyntäen alueen kansainvälistä huippuosaamista. Hanke toteutetaan vuosina 2003–2006 pääasiassa julkisella rahoituksella. Wellness Dream Lab –kehitysohjelma integroi tutkimuksen, koulutuksen, kehittämisorganisaatiot sekä yritysten tuotekehityksen kansainväliseen liiketoimintaan. Wellness Dream Lab tukee yrityksiä liikeideoiden kaupallistamisessa, tuotteiden markkinoinnissa, kansainvälistymisessä, tuote- ja teknologiakehityksessä sekä erityisesti yhteistyöverkostojen hyödyntämisessä.

WDL tarjoaa yrityksille nykyaikaisen teknologian kehitysympäristön, jossa kehittämistehtävät muodostuvat yritysten omista tarpeista. WDL tarjoaa tarvittavat tilat, laitteet ja osaamisen yhtenä kokonaisuutena kustannustehokkaalla tavalla. WDL:n kautta yritysten kehityshankkeisiin kytketään Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun opiskelijat ja tutkijat sekä asiantuntevat ohjaajat. WDL tutkimusohjelma tukee yhdessä yritysten kehittämisprojektien kanssa valittujen painopistealueiden kokonaisvaltaista kehittämistä. WDL:n säännöllinen oma viestintä tukee yritysten ja toimialan markkinointia. Show Room kokonaisuudella tuodaan kootusti esille Jyväskylän hyvinvointiteknologiaosaaminen. Hanke on kolmivuotinen ja budjetti 2.9 M€.

Seudullinen seed –rahoitushanke
Jyväskylän seudulle perustetaan hyvinvointiteknologiaan ja muille korkean teknologian aloille suuntautunut riskirahasto, joka ryhtyy jakamaan Jyväskylän seudun yrityksille sekä tuote tai liikeidean omaaville tutkijoille ja keksijöille oman pääoman ehtoista alkuvaiheen (siemen) rahoitusta. Alkuvaiheen yritykset tarvitsevat myös jatkorahoituksen keräämiseen rahoituspakettien kokoamispalvelua.

Perustettavan seed -rahaston hallinnoija ja Jyväskylän seudun kehitysorganisaatiot etsivät potentiaalisia kohteita aktiivisesti ja pyrkivät tarjoamaan kokonaisvaltaisen kehityspaketin potentiaalisille kohteille yritystoiminnan alkuvaiheeseen. Pyrkimyksenä on samalla luoda teknologia- ja liiketoimintaosaajien verkostoja yritysten tueksi. Seed -rahaston hallinnoija rakentaa samalla verkostoja muiden pääomasijoittajien ja rahoittajien kanssa jatkorahoitusta varten. Kaikki toiminta tapahtuu markkinaehtoisesti. Hankkeen kokoluokka viidelle vuodelle: 3-6 M€

Teknologiayritysten liikkeenjohdon koulutusohjelma
Kansainvälisen teknologialiiketoiminnan johtamistaidon sekä yrittäjämäisen asenteen tarve on Jyväskylän seudulla toimialariippumaton haaste. Tämän ovat mm. teollisuusyritysten johtajat ilmaisseet selkeästi. Keväällä 2003 julkaistun, noin 10.000 kansainvälistä yritystä koskevan Global Entrepreneurship Monitor –tutkimuksen tulokset tukevat tuloksillaan tätä toteamusta.

Uusia kansainvälisen luokan menestystarinoita on syntynyt vähän kovista ponnistuksista huolimatta. Kysymys lienee ainakin kahdesta perustavaa laatua olevasta tekijästä: yrittäjämäisen asenteen sekä liikkeenjohdon osaamisen ja kokemuksen vähäisyydestä Suomessa ja näin ollen myös Jyväskylän seudulla. Opittavaa on niin yrityspuolella kuin kehittäjä ja kouluttajapuolellakin. Koulutus on yksi avaintyökalu näiden pullonkaulojen ratkaisemiseen. Haasteena on tarjota asiasta kiinnostuneille, potentiaalisille yrittäjille ja tulevaisuuden johtajille itsensä kehittämisen mahdollisuus, jonka pääaiheina ovat:
- millaista on rakentaa kasvuhakuinen, kansainvälisille markkinoille tähtäävä korkean teknologian yritys,
- miten sellainen on mahdollista tehdä sekä
- millaista osaamista ja millaisia prosesseja onnistuminen vaatii.

Tarkastelu tulisi tapahtua kansainvälisessä bisnes-kontekstissa, mutta suomalaisista lähtökohdista. Koulutuksen sisällöllisen tarkastelunäkökulman tulisi olla uusi. Siinä tulee tarkastella aihealuetta menestyvien yritysten näkökulmasta - nousta tarkastelemaan ylhäältä käsin, mitä yritystoiminnan elinkaaren aikana tulisi tapahtua, jotta saavuttaisimme yritystoiminnan kasvutavoitteet. Koulutuksessa tulee olla kaksi keskeistä ulottuvuutta:
- teknologiayrityksen perustaminen ja siihen liittyvä osaaminen sekä kansainvälisen tason teknologiayrityksen johtaminen – strategisen ja - operatiivisen tason liikkeenjohdollinen osaaminen.

Tämän hankkeen tavoitteena on laatia koulutussuunnitelma uuden teknologiayritysten start up –yrityskoulutuksen (yrityksille tarjottava) sekä maisteritason koulutuksen perustamiseksi Jyväskylän yliopistoon ja Jyväskylän ammattikorkeakouluun. Tämä voidaan laatia mahdollisesti yhteistyössä Oulun yliopiston ja Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Suunnittelu käynnistyy 1.3.2003 ja koulutus syyskuussa 2004. Hankkeen kokoluokka Jyväskylän osalta on noin 630.000 €.

Yritysten strategisen kehittämisen tuki –hanke
Yritysten kehittymisen edellytysten tueksi kootaan hvt -alan pk -yrityksiä ja kokonaisia yritysverkostoja, pääomasijoittajia ja liiketoiminnan kehittäjiä varten strateginen kehitystuki -ohjelma, joka tukee yritysten toimialakohtaisen liikkeenjohdon osaamisen kehittämistä ja kokemuksen kartuttamista, yrittäjän ja henkilöstön kasvua ja kehittymistä sekä mahdollisuuksien hyödyntämisen optimointia ja riskien minimointia kasvavassa liiketoiminnassa.

Toiminta tapahtuu kokoamalla kokeneita toimialan liikkeenjohdon osaajia mentor -verkostoksi ja sitouttamalla osaajat yrityksiin niin, että syntyy aito omakohtainen intressi kasvun aikaansaamiseen. Kokeneilla toimialaa tuntevilla liikkeenjohdon konsulteilla on myös erittäin merkittävä rooli kehitystukihankkeessa. Tavoitteena on organisoida yrityskohtaisten tarpeiden mukaisia kehittämistoimenpiteitä yrityksen pitkän tähtäimen kasvun ja kehittymisen ehdoilla. Toteuttamisen eri vaihtoehdot selvitetään vuoden 2004 alussa ja varsinainen hanke käynnistyy toukokuussa 2004. Hankkeen kesto on 1.3.2004-31.12.2006 ja kokoluokka on 600.000 €.

Liikuntabiologisen hyvinvointiteknologian maisteriohjelman toinen vaihe (WELLKO)
Hankkeesta on tehnyt kuvauksen Jyväskylän yliopisto. Hankkeen kokoluokka on 1.1 M€.

Bio- ja nanotieteet hyvinvointiteknologiassa
Hankkeesta ovat tehneet kuvauksen Jyväskylän yliopiston luonnontieteellisen tiedekunnan professorit prof. Markku Kulomaan johdolla. Tässä on esitettynä tiivistelmä ko hankekuvauksesta.

Hankkeen tarkoitus on yhdistää Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen ja informaatiotieteiden tiedekuntien vahva osaaminen (biotieteet, nanotieteet ja ICT) hyvinvointiteknologian kehittämiseen Jyväskylän seudulla. Ihmisen terveyden ja sairauksien ymmärtäminen sekä liikunnan ja terveydenhoidon vaikutusten selvittäminen edellyttävät laaja-alaista ihmisen toiminnan mittaamista ja analyysiä, joka puolestaan vaatii monipuolista biologisten ja fysiologisten sekä kemiallisten ja fysikaalisten menetelmien käyttöä. Bio- ja nanotieteet yhdessä informaatiotieteiden kanssa tarjoavat tähän monenlaisia uusia tai vielä kehittämistään odottavia mahdollisuuksia. Monet uusista tutkimusmenetelmistä tai -välineistä edellyttävät molekyylitasoisten vuorovaikutusten ja ilmiöiden hallintaa. Tähän modernit menetelmät bio- ja nanotieteiden aloilta tarjoavat hyvät mahdollisuudet, ja informaatiotieteet tarjoavat mahdollisuuden signaalin prosessointiin ja data-analyyseihin.

Tämä kehittämishanke koostuu kolmesta toisiaan tukevasta ja toisiinsa perustuista hyvinvointiteknologiaa hyödyntävästä osahankkeesta. Nämä ovat:
- Biokuvantamisen uudet menetelmät ihmisen terveyden ja sairauden tutkimuksessa (Biokuvantaminen),
- Biosensorit ihmisen ja ympäristön mittaamisessa (Biosensorit), ja
- Nanopartikkelit hyvinvointiteknologiassa (Nanopartikkelit).

Keskeinen tavoite on yhdistää useiden eri tieteenalojen tutkimus ja osaaminen tukemaan hyvinvointiteknologian kehittämistä Jyväskylän seudulla. Tavoitteena on ihmisen laaja-alaisen mittaamisen ja diagnostiikan uudet mahdollisuudet, sekä näiden edellyttämän osaamisen kehittäminen.

Hanke käynnistyy vuoden 2004 alkupuolella ja kokoluokka on noin 1 M€.

ICT- ja elektroniikkaintensiivisten HVT -yritysten kehittäminen
Keväällä 2004 päättyvään Hyvinvointiteknologiayritysten osaamisen, kilpailukyvyn ja verkottumisen kehittäminen Keski-Suomessa –projektin tuloksiin vedoten (kts. kohta Rahoitetut hankkeet) yritystoiminnan kehittämistä ko. projektissa kehitetyn mallin mukaisesti kannattaa jatkaa. Keskeisimmät projektissa mukana olleet hyvinvointiteknologiayritykset ovat lähteneet hyvälle kasvu-uralle, saaneet kansainvälisen tason strategisia kumppaneita ja onnistuneet pääsemään huomattavasti aikaisempaa tehokkaammin kansainvälisille markkinoille. Projektin edetessä toimintamalli on kehittynyt ja yrityshankkeet ovat fokusoituneet yrityksen liiketoimintaprosessien ja markkinoillepääsyn edistämiseen, yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Yrityksille on tarjottu rahoituksen ohessa merkittävä operatiivinen tuki hankkeiden läpiviemiseksi.

Toimialan yritystoiminnan vilkastumisen myötä on käynyt yhä selvemmäksi, että vastaavaa toimintaa tulee jatkaa fokusoituen alkuvaiheen ja varhaisen kasvuvaiheen liiketoiminnan kehittämiseen. Kansainvälisen liiketoiminnan näkökulmasta oleellisimmiksi HVT -yritystoiminnan alueiksi Jyväskylän seudulla ovat muodostumassa ICT- ja elektroniikkaintensiiviset yritykset. Tähän yritysryhmään tulee tässä projektissa fokusoitua. Projekti tukee samalla ICT- ja elektroniikkateollisuuden kehittymistä Jyväskylän seudulla ja näin ollen vaikutukset ulottuvat yli toimialarajojen, pitäytyen kuitenkin seudun erityisosaamisalueilla. Hankkeen kesto on 1.7.2004-31.12.2006 ja kokoluokka 500.000 €.

Toimialan viestinnän ja markkinoinnin kehittäminen
Jyväskylän seudun hyvinvointiteknologian toimialan tunnettavuuden lisääminen ja vakuuttavuuden esille tuominen ovat keskeisiä asioita toimialan rakentumisessa. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi toimialalle on tarpeellista sopia yhteisesti viestit, joita kaikki yhteistyökumppanit tuovat esille omissa esiintymisissään. Toimialan viestinnän keskiöksi rakennetaan verkkolehti, joka kokoaa tiedon yhteen, helposti käytettävään kokonaisuuteen. Verkkolehti tarjoaa ajantasaisen ja tasa-arvoisen viestintäkanavan, jonka avulla toimijat pystyvät seuraamaan toimialan kehitystä ja kommentoimaan sitä. Vuoden 2003 aikana käynnistyneen verkkolehden markkinointiin kiinnitetään erityistä huomiota.

Toimialan keskeinen vuorovaikutuskanava on yrittäjävetoinen Humantech Forum. Se toteuttaa seudullista verkottumista järjestämällä toimialapäiviä ja muita tapahtumia, osallistumalla messuille ja järjestämällä koulutuspäiviä. Toimialan tunnettuuden ja kiinnostavuuden lisäämiseksi kehitetään mediasuhteita. Sekä paikallisten että valtakunnallisten tiedotusvälineiden toimittajia perehdytetään aihealueeseen ja heille tarjotaan mahdollisuuksia tutustua alan yrityksiin. Kansainvälistä mediaa lähestytään räätälöidysti ja tapauskohtaisesti. Toimialalle luodaan materiaaleja, joiden avulla eri toimijat esittelevät alaa yhdenmukaisesti.

Markkinoinnin kehittäminen merkitsee parhaiden toimintamallien etsimistä ja käyttöönottoa. Toimintavalikoima on monipuolinen: kansallinen ja kansainvälinen verkottuminen teknologiakeskuksen vetämänä, vahva kansainvälisissä tapahtumissa mukana olo (messu- ja promootiotuki esim. Kuopion-mallin mukaisesti), viestinnän ja markkinoinnin asiantuntijoiden tuominen yrityksiin ja mahdollisesti erillisen markkinointitoimijan muodostaminen joidenkin yritysten tarpeisiin.

Yritysten ja tuotteiden osalta markkinoinnin kohteita ovat muun muassa kansainvälisillä markkinoilla toimivat jälleenmyyjät ja välittäjät. Seudullisen osaamisen myynnissä asiakkaita ovat muun muassa kansainvälisen tason strategiset yrityspartnerit, pääomasijoittajat, huippututkijat ja yritykset. Myyntiä ja markkinointia räätälöidään markkinaehtoisesti, yritys- ja toimijakohtaisten tarpeiden mukaan, kansainvälisiä verkostoja rakentaen ja hyödyntäen. Tavoitteena on löytää strategisia partnereita. Toteuttamisen eri vaihtoehdot selvitetään vuoden 2004 alkupuoliskolla ja varsinainen hanke käynnistyy heinäkuussa 2004. Hankkeen kesto on 1.7.2004-31.12.2006. Hankkeen kokoluokka: 300.000 €.

Palveluyritysten liiketoiminnan kehittämishanke
Yritystoiminnan rakenteesta johtuen yritystoiminnan tukemisen painopiste on aiheellista kohdistaa jo olemassa oleviin yrityksiin ja toiminnan ensisijainen tavoite on yrityskoon kasvattaminen. Yrittäjäksi aikovat ja alkavat yritykset tarvitsevat tukea niin ikään, mutta tässä toiminnassa on tukea saatavissa mm. TE -keskukselta (esim. ProStart -konsulttipalvelut), yrittäjäkursseilta jne.

Yksityisen palvelutoiminnan keskeisin ongelma tällä hetkellä on yritysten pieni koko. Toiminta edellyttää useassa tapauksessa pitkäkestoista ja jokapäiväistä vastuuottoa palvelun piirissä olevista vanhuksista. Pienten yritysten ongelmat ovat tässä suhteessa moninaiset (lomat, sairauspäivien palvelutuotanto jne.). Tämän vuoksi yritysten kokoa tulee kasvattaa ja toisena strategisena tavoitteena yritysten tulisi voida verkottua ilman veroseuraamuksia. Alkavien yrittäjien yrityshautomo vaatii kriittistä arviointia ennen toimiin ryhtymistä. Näin ollen alku vaiheessa kehittämistoiminta tulisi kohdistaa jo olemassa oleviin yrityksiin.

Yrityshautomokonsepti on aiheellista määritellä palvelujen ensisijaisina ostajina toimivien kuntien kanssa. Mikäli kunnat eivät osta palveluja (esim. palveluseteli tai suorat ostot), palvelukysyntä pysyy marginaalisena. Hankkeen suunnittelu käynnistyy keväällä 2004 ja varsinainen kehittämishanke käynnistyy syksyllä 2004.

Osaamiskeskushankkeet
Erikoistumisvalintoja tukeviin hankkeisiin varataan vuosille 2004-2006 noin 11 miljoonaa euroa mukaan lukien osaamiskeskusohjelman hankkeet (1M€).

Jyväskylä Human Technology City

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 | Sivun alkuun | Tietoja sivustosta
Jyväskylän kaupungin pääFacebook-sivu Jyväskylän kaupungin pääTwitter-virta Jyväskylän kaupungin pääYouTube-kanava Jyväskylän kaupungin rss-virrat ja ohje