Suoraan sisältöön

KYLÄN KATTAUS -LIIKELAITOS

Toiminta-ajatus ja toiminnan kuvaus

Kylän Kattaus -liikelaitoksen tehtävänä on tarjota maukkaita, ravitsemussuositusten mukaisia aterioita ja laadukasta ruoka- ja kahvilapalveluja. Kylän Kattauksen kilpailukykyä vahvistetaan toimimalla asiakaslähtöisesti ja tehokkaasti. Toiminnan tavoitteena on tasapainoinen talous ja kilpailukykyinen hinta-/laatusuhde.

Asiakkaina olevien kuntalaisten hyvinvoinnista huolehditaan ohjaamalla asiakkaita terveelliseen ja monipuoliseen ruokavalioon hyödyntämällä Kylän Kattauksen omaa ravitsemusasiantuntemusta.

Palvelua tuotetaan pääasiassa kaupunkikonsernin sisäisille asiakkaille ja vuoden 2016 alusta myös Keski-Suomen sairaanhoitopiirille.

Siirry Kylän Kattaus -liikelaitoksen sivuille

Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Taloudelliset tavoitteet

TPTA+MTAMuutos 2016 - 2017
1 000 euroa201520162017euroa%
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)485,715,5-2,8-18,3-118,1 %

Toiminnalliset tavoitteet

  1. Toiminnan tehostaminen. Tavoitetta mitataan liikevaihdon määrällä henkilötyövuotta kohti. Vuoden 2015 toteuma oli 82 986 euroa/htv. Tavoitteeksi vuodelle 2016 on asetettu: 86 000 euroa/htv. Vuoden 2017 tavoite on 86 000 euroa/htv.
  2. Kylän Kattauksen tavoitteena on toimia asiakaslähtöisesti ottaen huomioon eri asiakasryhmien tarpeet. Asiakastyytyväisyyttä mitataan Kylän Kattauksen omilla asiakastyytyväisyysmittauksilla. Koko Kylän Kattauksen asiakastyytyväisyyden tavoitteeksi asetetaan vuodelle 2017 3,5 (palautejärjestelmän asteikko on 1–5). Asiakastyytyväisyyden mittausta tehostetaan tekemällä kohdennettuja asiakastyytyväisyyskyselyjä jokaisella palvelualueella palvelusopimusten mukaisesti asiakkaan kanssa erikseen sopien. Jatkuvaa palautetta kerätään kaupungin yhteisellä ePalaute-järjestelmällä.

Strategiaa toteuttavat kehittämistoimenpiteet

  1. Yhtenäisen johtamiskulttuurin ja yhtenäisten toimintatapojen kehittäminen. Caterinan, sairaalakahvila Paussi Oy:n ja Kylän Kattauksen yhdistymisen ja uudistuneen ruokapalveluorganisaation myötä johtamisjärjestelmää kehitetään vastaamaan uutta ruokapalveluorganisaatiota. Johtamisjärjestelmä sisältää Kylän Kattauksen kaikki toiminnat. Sen lähtökohtana on Kylän Kattauksen strateginen arkkitehtuuri.
  2. Strategian ja liiketoimintasuunnitelman päivitys ja kehittäminen.
  3. Ruokapalvelujen yhdistymisen johdosta henkilöstön muutos- ja työhyvinvointikoulutusta jatketaan yhteistyössä kaupungin henkilöstöyksikön kanssa. Tavoitteena on oman työn ja toimintatapojen uudistaminen.
  4. Tuotannonohjausjärjestelmän uudistamiseen ja yhtenäistämiseen valmistautuminen: Kehitetään prosesseja, vastuita sekä tietosisältöjä. Yhdistetään nykyjärjestelmät yhteiseen tietokantaan ja kehitetään nykyjärjestelmää kriittisten ongelmakohtien osalta.

Merkittävät riskit ja riskienhallinta

Uuden sairaalan ruokapalvelutuotannon järjestämiseen liittyy monia riskejä, joilla on vaikutusta myös Jyväskylän kaupungin ruokatuotannon organisointiin ja tuotannolliseen kustannustehokkuuteen.

Henkilöstön ikääntyminen ja erityisesti dieettikokkien osalta eläköityminen muodostaa osaamiseen liittyviä henkilöriskejä.

Kylän Kattaus -liikelaitoksen laskelmat

Näytä Kylän Kattaus -liikelaitoksen tuloslaskelma
TPTA+MTAMuutos 2016 - 2017
1 000 euroa201520162017euroa%
Liikevaihto18 256,824 145,723 062,5-1 083,2-4,5 %
Liiketoiminnan muut tuotot 93,4 56,6 189,7 133,1 235,2 %
Tuet ja avustukset kunnalta 3,0 4,0 4,0 0,0 0,0 %
Materiaalit ja palvelut -6 469,9 -9 465,5 -9 235,5 230,0 -2,4 %

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-5 462,5

-7 733,6

-7 728,1

5,5

-0,1 %

Palvelujen ostot

-1 007,4

-1 731,9

-1 507,4

224,5

-13,0 %

Henkilöstökulut -8 174,3 -10 836,2 -10 538,7 297,5 -2,7 %

Palkat ja palkkiot

-6 236,8

-8 473,1

-8 229,2

243,9

-2,9 %

Henkilösivukulut

-1 937,5

-2 363,1

-2 309,5

53,6

-2,3 %

Poistot ja arvonalentumiset -73,0 -18,3 54,7 -74,9 %
Liiketoiminnan muut kulut -3 223,2 -3 816,1 -3 466,5 349,6 -9,2 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)485,815,5-2,8-18,3-118,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %

Muut rahoituskulut

-0,1

0,0

0,0

0,0

0,0 %

Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä485,715,5-2,8-18,3-118,1 %
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia485,715,5-2,8-18,3-118,1 %
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)485,715,5-2,8-18,3-118,1 %
Toimintatulot18 353,224 206,323 256,2-950,1-3,9 %
Toimintamenot-17 867,5-24 117,8-23 240,7877,1-3,6 %
Toimintakate485,888,515,5-73,0-82,5 %
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)617,6633,1630,3-2,8-0,4 %
TULOSLASKELMA VUOSILLE 2017 - 2021
20172018201920202021
Liikevaihto23 062,522 902,022 816,423 108,023 108,0
Liiketoiminnan muut tuotot 189,7 193,0 201,0 208,0 208,0
Tuet ja avustukset kunnalta 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Materiaalit ja palvelut -9 235,5 -9 310,0 -9 406,0 -9 284,0 -9 284,0

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

-7 728,1

-7 802,0

-7 898,0

-7 773,0

-7 773,0

Palvelujen ostot

-1 507,4

-1 508,0

-1 508,0

-1 511,0

-1 511,0

Henkilöstökulut -10 538,7 -10 542,0 -10 549,0 -10 556,0 -10 556,0

Palkat ja palkkiot

-8 229,2

-8 231,0

-8 236,0

-8 241,0

-8 241,0

Henkilösivukulut

-2 309,5

-2 311,0

-2 313,0

-2 315,0

-2 315,0

Poistot ja arvonalentumiset -18,3 -4,6 -1,1 0,0 0,0
Liiketoiminnan muut kulut -3 466,5 -3 468,0 -3 470,0 -3 480,0 -3 480,0
Liikeylijäämä (-alijäämä)-2,8-225,6-404,70,00,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä-2,8-225,6-404,70,00,0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia-2,8-225,6-404,70,00,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)-2,8-225,6-404,70,00,0
Toimintatulot23 256,223 099,023 021,423 320,023 320,0
Toimintamenot-23 240,7-23 320,0-23 425,0-23 320,0-23 320,0
Toimintakate15,5-221,0-403,60,00,0
Kumulatiivinen ylijäämä (alijäämä)630,3404,70,00,00,0
Näytä Kylän Kattaus -liikelaitoksen rahoituslaskelma
TPTA+MTAMuutos 2016 - 2017
1 000 euroa201520162017euroa%
Toiminnan rahavirta485,788,515,5-73,0-82,5 %
Liikeylijäämä (-alijäämä) 485,8 15,5 -2,8 -18,3 -118,1 %
Poistot ja arvonalentumiset 0,0 73,0 18,3 -54,7 -74,9 %
Rahoitustuotot ja -kulut -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 %
Investointien rahavirta0,00,00,00,00,0 %
Toiminnan ja investointien rahavirta485,788,515,5-73,0-82,5 %
Rahoituksen rahavirta0,00,00,00,00,0 %
Rahavarojen muutos485,788,515,5-73,0-82,5 %
RAHOITUSLASKELMA VUOSILLE 2017 - 2021
20172018201920202021
Toiminnan rahavirta15,5-230,2-405,80,00,0
Liikeylijäämä (-alijäämä) -2,8 -225,6 -404,7 0,0 0,0
Poistot ja arvonalentumiset 18,3 -4,6 -1,1 0,0 0,0
Investointien rahavirta0,00,00,00,00,0
Toiminnan ja investointien rahavirta15,5-230,2-405,80,00,0
Rahoituksen rahavirta0,00,00,00,00,0
Rahavarojen muutos15,5-230,2-405,80,00,0
Näytä tunnusluvut ja mittarit
TPTA+MTAMuutos 2016 - 2017
201520162017%
Tunnusluvut
Liikevaihto/henkilötyövuosi, euroa 82 986 86 000 86 000 0 0,0 %
Liikevaihto, 1000 euroa 18 256,8 24 145,7 23 062,5 -1 083,2 -4,5 %
Päiväkotiruokailu 5 789,6 6 128,6 6 004,9 -123,7 -2,0 %
Kouluruokailu 5 419,6 5 473,0 5 541,1 68,1 1,2 %
Vanhusruokailu 6 156,4 5 707,0 6 669,3 962,3 16,9 %
Sairaalaruokailu 5 520,9 2 566,2 -2 954,7 -53,5 %
Henkilökuntaruokailu 960,0 2 091,5 1 131,5 117,9 %
Muu ruokapalvelu 891,2 356,2 189,5 -166,7 -46,8 %
Aterioita/vuosi, 1000 kpl
Päiväkotiruokailu 2 236,8 2 375,0 2 406,7 31,7 1,3 %
Kouluruokailu 2 427,5 2 454,0 2 407,2 -46,8 -1,9 %
Vanhusruokailu 1 833,7 1 654,0 1 789,1 135,1 8,2 %
Sairaalaruokailu 433,6
Henkilötyövuodet 220,0 265,3 271,6 6,3 2,4 %
Toimipisteet, kpl
Päiväkotiruokailu 41 41 40 -1 -2,4 %
Kouluruokailu 25 25 25 0 0,0 %
Vanhusruokailu 15 15 13 -2 -13,3 %
Keskuskeittiöt 5 5 6 1 20,0 %
Sairaalaruokailu 4 2 -2 -50,0 %
Henkilökuntaruokailu 2 2 0 0,0 %
Toimitilat, m² 9 460,3 12 647,3 12 286,1 -361,2 -2,9 %
Mittarit
Asiakastyytyväisyys 4,1 3,5 3,5 0,0 0,0 %
Koulutus, pv / henkilö 2,1 3,0 3,0 0,0 0,0 %
Sairauslomapäivät / henkilö 16,9 15,0 16,0 1,0 6,7 %
Työtyytyväisyys 3,0 3,0 0,0 0,0 %

Copyright © 2018 Jyväskylän kaupunki.