Suoraan sisältöön

SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA)

Jyväskylän kaupunki on pitkäjänteisesti kehittänyt sosiaalisten vaikutusten arviointia ja kaavoituksen sosiaalisten ulottuvuuksien ymmärtämistä kaavoittajien ja sosiaali- ja terveystoimen yhteistyössä.

MITÄ SOSIAALISET VAIKUTUKSET OVAT?

Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää kaavojen vaikutusten arviointia (MRL). Kaavan laadinnan yhteydessä tulee tarpeellisissa määrin selvittää myös kaavan sosiaalisia vaikutuksia.
Kaavoituksen sosiaaliset vaikutukset ovat niitä mahdollisia vaikutuksia, joita kaavan mahdollistamat toiminnot aiheuttavat ihmisten arkipäiväisessä elämässä. Vaikutukset voivat kohdistua palvelujen saatavuuteen, viihtyvyyteen, turvallisuuteen, terveyteen, toimintamahdollisuuksiin ja sosiaalisiin oloihin.

MITEN VAIKUTUKSIA ARVIOIDAAN?

Sosiaalisten vaikutusten arviointi on osa kaavaprosessia. Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin vaiheet on sidottu luontevaksi osaksi kaavoituksen työvaiheita ja näin arviointi muodostuu osaksi suunnittelua. Siten arvioinnissa esiin nousevia huomioita on mahdollista hyödyntää jo suunnitteluvaiheessa.

Kaavan sosiaalisten vaikutusten arviointi on vaiheittain etenevä prosessi, jossa vaikutuksia tunnistetaan ja arvioidaan erilaisia arviointimenetelmiä hyödyntäen. Arvioinnissa hyödynnetään alueellisten toimijoiden, kuten päivähoidon, sosiaalityön, neuvolatyön ja koulun asiantuntemusta. Vaikutusten tunnistamista ja arviointia helpottamaan on kehitetty myös erillinen arviointilomake.

Arviointia varten tarvitaan perustietoja suunnittelualueen sosiaalisesta nykytilasta. Perustietoja Jyväskylän asuinalueiden sosiaalisista olosuhteista ylläpidetään jatkuvasti. Perustiedot koostuvat erilaisista tilastollisista aineistoista, paikkatietoanalyyseista ja selvityksistä.

Sosiaalisten vaikutusten arvioinnin laajuus määräytyy kaavakohtaisesti. Kaavojen sosiaalisten vaikutusten arvioinnissa on tärkeää muistaa arviointiekonomisuus. Sillä tarkoitetaan, että sosiaalisten vaikutusten arvioinnin tarve ja laajuus määräytyy kaavatason, suunniteltavien toimintojen ja suunnittelualueen vaatimuksien mukaisesti. Yleiskaavojen arviointi on perusta asemakaavojen arvioinnille.

JYVÄSKYLÄN TOIMINTAMALLI

Jyväskylässä sosiaalisten vaikutusten arviointia ohjaa toimintamalli, jonka pääperiaatteita
ovat:

  • SVA on osa kaavaprosessia ja sosiaali- ja terveystoimen käytäntöjä
  • Arviointia varten tarvitaan tietoa suunnittelualueen nykytilasta
  • Arvioinnin laajuus määräytyy kaavakohtaisesti
  • Kaavaan liittyvät toteuttamisen uhkakuvat ja mahdollisuudet tulee tuoda esille jo kaavan laadinnan yhteydessä.

Yhteistyö sosiaali- ja terveystoimen kanssa on varmistettu nimeämällä sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen kaavoitukseen yhdyshenkilö ja lisäksi toimialan neljälle tulosalueelle on nimetty omat SVA-vastuuhenkilöt.

LISÄTIETOA:

Copyright © Jyväskylän kaupunki 2018 • Sivun alkuunTietoja sivustosta